Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

1. Název

     Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1

2. Důvod a způsob založení
2.1. Dětský domov, jeho zřizovatelem je Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. Zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí DD. Jsou sem umisťovány děti od 3 do 18 let na základě rozhodnutí soudu o předběžném opatření nebo rozsudku o nařízení ústavní výchovy. Byl otevřen již 2. 3. 1952, až do roku 1996 byl výhradně domovem internátního typu. Od roku 1996 je dětským domovem rodinného typu. Kapacita zařízení: 32 dětí.

Zakládací listinu vydal Školský úřad v Havlíčkově Brodě 26. 1. 1996
Zřizovací listinu vydalo MŠMT ČR, č. j.: 34455/99-21 ze dne 13. 12. 1999
Zařazen do sítě škol, předškolních a školských zařízení byl 1. 9. 2000, č. j.: 11653/2000-2

 
2.2.  Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je mimo objekt DD, jeho zřízení bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina, dne 20. 9. 2011, č. j.: 0446/05/2011/ZK. Poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Jsou sem přijímány děti od 0 do 18 let  na základě rozhodnutí soudu, žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo požádá-li o to dítě.

2.2.  Doplňková činnost: 

2.2.1.  Hostinská činnost
Hostinská činnost je zřízena za účelem poskytování stravování cizích strávníků  na základě živnostenského oprávnění č.j.: 7269/2007/ObZU , event.č.: 360102-6188, vydaného na dobu neurčitou Městským úřadem Chotěboř, Obecním živnostenským úřadem  dne 12.4.2007.

 

3. Organizační struktura - ke stažení zde

4. Kontaktní spojení

 4.1.  Kontaktní poštovní adresa :      Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
                                                                   582 73  Nová Ves u Chotěboře

 4.2.  Adresa pro osobní návštěvu:    Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
                                                                    582 73  Nová Ves u Chotěboře

4.3.  Úřední hodiny :     pondělí až pátek   :    07.00 - 13.00 
                                         pondělí až neděle :   13.00 - 18.00 - pouze po telefonické domluvě
                                         v době prázdnin    :

4.4. Telefonní čísla:                569 621 522 - ředitel/ka DD
                                                    724 047 506 - ředitel/ka DD,  mobil
                                                    569 432 738 - sociální pracovnice DD
                                                    569 621 027 - ekonom. úsek DD
                                                                                 
4.5. Číslo faxu:                         569 626 422

4.6.  Adresa internetové stránky:  www.ddnv.cz

4.7. Adresa e-podatelny:                 ddnv@chot.cz

4.8. Další  elektronické adresy:

5. Případné platby lze poukázat:
     na číslo účtu: 2736521/0100
     VS: 999 - sponzorské dary pro Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
     VS: 888 - sponzorské dary pro Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

6. IČ: 701 55 861

7. DIČ: CZ 70155861

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

     Roční plán na šk. rok 2014/2015 - ke stažení zde

     Roční plán na šk. rok 2015/2016 - ke stažení zde

     Roční plán na šk. rok 2017/2018 - ke stažení zde

        
     Vnitřní řád DD -  ke stažení zde

     Vnitřní řád ZDVOP - ke stažení zde

     Standardy kvality ZDVOP -  Standardy kvality jsou dostupné k nahlédnutí u sociálních pracovníků.

     Standardy kvality DD -  Standardy kvality péče o děti jsou uloženy v kancelářích vedoucích pedagogického úseku 

     ŠVP -  je uložen v kancelářích vedoucích pedagogického úseku

      Koncepce rozvoje Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 582 73 Nová Ves u Chotěboře - ke stažení zde

        

8. 2. Rozpočet   

       Rozpočet Dětského domova Nová Ves u Chotěboře 1 za rok 2013   

       Rozpočet Dětského domova Nová Ves u Chotěboře 1 za rok 2012

       Zpráva o činnosti DD za rok 2014 - ke stažení zde

 

 8.3. Výroční zpráva

       Výroční zpráva 2014/2015 ke stažení zde

       Výroční zpráva 2015/2016 ke stažení zde

       Výroční zpráva 2016/2017 ke stažení zde

 8.4. Výroční zpráva ZDVOP

       Výroční zpráva ZDVOP 2016 ke stažení zde

 

           

9. Žádosti o informace

       Podání žádosti - více zde

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

       
       
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

 

       Postupuje se podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o informacích.

 

 11. Opravné prostředky

       Rozhodnutí ředitele, proti kterým se lze odvolat

          Proti rozhodnutí ředitelky: písemně do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina prostřednictvím DD Nová Ves  Chotěboře.

          Proti rozhodnutí zaměstnanců: do 5 dnů od rozhodnutí zaměstnance k ředitelce DD, ústně nebo písemně.

            

 

12. Formuláře

        Žádost o pobyt dítěte mimo   DD - ke stažení  zde

          Žádost o pobyt dítěte mimo ZDVOP - ke stažení zde

 

 

 

 

 

2018 Roční plán na školní rok 2017/2018

25.5.2018, Marcela Dobrá, rubrika Dokumenty

2018 GDPR

25.5.2018, Marcela Dobrá, rubrika Dokumenty

2018 POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

23.5.2018, Marcela Dobrá, rubrika Dokumenty

2018 Zpracovávané údaje

23.5.2018, Marcela Dobrá, rubrika Dokumenty

2018 Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

23.5.2018, Marcela Dobrá, rubrika Dokumenty

2016 Koncepce rozvoje Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73 Nová Ves u Chotěboře

22.6.2016, Marcela Dobrá, rubrika Dokumenty

2016 organizační struktura

17.6.2016, Marcela Dobrá, rubrika Dokumenty

2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015

16.6.2016, Marcela Dobrá, rubrika Dokumenty

2016 žádost o pobyt mimo ZDVOP

16.6.2016, Marcela Dobrá, rubrika Dokumenty

2016 ŽÁDOST k pobytu

16.6.2016, Marcela Dobrá, rubrika Dokumenty
Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422