ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

dle § 42 a násl.zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP) při Dětském domovu Nová Ves u Chotěboře je hlavní činností příspěvkové organizace Kraje Vysočina, která poskytuje sociální, poradenské, pedagogické a výchovné služby ohroženým a znevýhodněným dětem    a jejich rodinám.

Poslání

Cíl služby

Poskytovat včasnou pomoc dětem, provázet je v krizových situacích, předcházet rizikovému chování a v souvislosti s tím spolupracovat s rodinou.

V rámci každodenní spolupráce s dětmi sleduje ZDVOP tyto základní cíle:

 
Pokud jsi v nebezpečí, bojíš se z nějakého důvodu vrátit domů, někdo ti ubližuje, bije tě nebo ti vyhrožuje, můžeš využít pobyt na krizovém lůžku. Nabízíme bezpečný a klidný prostor pro řešení tvých problémů.

Pomoc nabízíme nepřetržitě 24 hodin denně na telefonní lince: 569 621 522, 603 940 255

Rozsah poskytované péče v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

ZDVOP poskytuje pomoc a ochranu dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče, bez péče přiměřené jejich věku nebo dětem, u kterých je ohrožen jejich život, příznivý vývoj či zdravotní stav. Jedná se například o děti tělesně nebo duševně týrané, zneužívané, které jsou v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich práva

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří děti a mládež do 18 let věku, které se ocitly:

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje odbornou pomoc také rodinám těchto dětí, a to s ohledem na nejlepší zájem dítěte. Cílovou skupinou ZDVOP jsou sekundárně také rodiče dítěte umístěného v ZDVOP nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte. Zařízení spolupracuje s rodinou dítěte, poskytuje jí pomoc a podporu s cílem návratu dítěte zpět do rodinného prostředí.

ZDVOP přijímá děti v souladu s platnou legislativou ČR (§ 42 a následující zákona č.  359/1999 Sb. v platném znění, a to na základě:

Zásady činnosti