ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

dle § 42 a násl.zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP) při Dětském domově Nová    Ves u Chotěboře je hlavní činností příspěvková organizace Kraje Vysočina, která poskytuje ochranu a pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem a jejich rodinám.

Poslání

Cíl služby

Poskytovat včasnou pomoc dětem, provázet je v krizových situacích, předcházet rizikovému chování a v souvislosti s tím spolupracovat s rodinou.

V rámci každodenní spolupráce s dětmi sleduje ZDVOP tyto základní cíle:

 
Pokud jsi v nebezpečí, bojíš se z nějakého důvodu vrátit domů, někdo ti ubližuje, bije tě nebo ti vyhrožuje, můžeš využít pobyt na krizovém lůžku. Nabízíme bezpečný a klidný prostor pro řešení tvých problémů.

Pomoc nabízíme nepřetržitě 24 hodin denně na telefonní lince: 569 621 522, 603 940 255

Rozsah poskytované péče v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

ZDVOP poskytuje pomoc a ochranu dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče, bez péče přiměřené jejich věku nebo dětem, u kterých je ohrožen jejich život, příznivý vývoj či zdravotní stav. Jedná se například o děti tělesně nebo duševně týrané, zneužívané, které jsou v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich práva

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří děti a mládež do 18 let věku, které se ocitly:

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje této rodině pomoc při vyřizování záležitostí týkajících se dítěte, zajišťuje členům rodiny dítěte terapii, nácvik rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči o dítě a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte zpracovaným orgánem sociálně právní ochrany.

ZDVOP zajišťuje základní práva každého dítěte v návaznosti na ústavní principy
a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách. Pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Vytváří podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti.

ZDVOP přijímá děti v souladu s platnou legislativou ČR (§ 42 a následující zákona č.  359/1999 Sb. v platném znění, a to na základě:

Dítě jedná při uzavření smlouvy o poskytování ochrany a pomoci samo, pokud je k tomu způsobilé s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost, je schopno pochopit podmínky uzavření smlouvy a poskytování služeb ze strany ZDVOP, posoudit obsah smlouvy a svobodně a vážně projevit svou vůli.

Pokud dítě k uzavření smlouvy o poskytování ochrany a pomoci způsobilé není, jedná    za něj při uzavření smlouvy rodič (jeden nebo oba – § 892/1, 2 o. z.), soudem jmenovaný poručník (§ 928 o. z.), OSPOD jako veřejný poručník (929 o. z.), příp. výjimečně též jiná osoba odpovědná za výchovu (pěstoun, jiná pečující osoba podle § 953/1 o. z. – viz § 966/2 ve spojení s § 955 a § 881 o. z.).

O poskytování ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc uzavírá dítě s osobou provozující ZDVOP smlouvu o poskytování ochrany a pomoci, a to písemnou formou.

Zásady činnosti