O Nás

Základní informace

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře byl založen 2. 3. 1952, do sítě školských zařízení byl zařazen 1. 9. 2000. Zřizovatelem dětského domova je Kraj Vysočina, je příspěvkovou organizací. Kapacita zařízení je 32 dětí.
Děti jsou do dětského domova umísťovány na základě rozhodnutí soudů o předběžném opatření nebo rozsudku o ústavní výchově.

Dětský domov zajišťuje náhradní výchovnou péči dětem ve věku zpravidla od 3 do 18 let, případně zletilé nezaopatřené osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově. Dětský domov poskytuje, na základě žádosti, plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a dětským domovem.

Cílem DD je poskytovat dětem standardní podmínky pro jejich celkový vývoj, výchovu a vzdělání, jakož i vytvoření prostředí, které poskytuje dítěti sociální, právní
a materiální jistoty.

Posláním DD je zajistit základní právo každého dítěte na výchovu
a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, zabezpečit výchovnou, sociální a hmotnou péči dětem, které nemohou být ze závažných důvodů vychovávány ve vlastní rodině a nemohou být osvojeny nebo umístěny v jiné formě náhradní rodinné péče.

Od roku 2017 funguje v DD cvičný byt, ve kterém bydlí mladí dospělí, kteří zůstávají  v DD po osmnáctém roce života na dobrovolném pobytu, (důvodem je dokončení soustavné přípravy na budoucí povolání) a mohou si tak vyzkoušet žít zcela samostatně.

Zařízení poskytuje péči rovněž dětem, které nejsou občany České republiky a splňují podmínky stanovené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

Dětský domov poskytuje dětem plné přímé zaopatření, tzn. ubytování, stravování, ošacení, potřebné učební pomůcky a potřeby pro využití volného času, dále náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, poskytuje mládeži kapesné, osobní dary a věcnou pomoc při odchodu zletilých za zařízení, a to dle vnitřního řádu DD.

Základní zásady a principy péče poskytované v zařízení:

Dětský domov rodinného typu

Děti jsou rozděleny do čtyř rodinných skupin, z toho jsou v hlavní budově tři rodinné skupiny s kapacitou 6 až 8 dětí, čtvrtá rodinná skupina je ve vedlejší budově (tzv. domečku) v areálu DD, kde je kapacita 6 až 8 dětí. Každá rodinná skupina má k dispozici kuchyňku, společenskou místnost, toaletu a koupelnu, děti obývají dvoulůžkové pokoje.
Sourozenci jsou umísťováni společně, děti nejsou rozděleny do rodinných skupin podle věku.
Každá rodinka funguje samostatně, vychovatelé společně s dětmi sami zajišťují úklid rodinné skupiny, perou a žehlí prádlo, myjí nádobí. Stravují se v rodince, jídlo dostávají v nádobách z centrální kuchyně. V sobotu 1x za 3 týdny si děti vaří za dozoru vychovatelů samy. Tomu předchází sestavení jídelníčku na celý den, nákup potravin a dodržení finančního limitu.
Rozvíjíme finanční gramotnost dětí, učí se znát hodnotu peněz, hospodaří s vlastním rozpočtem.

Sportovní aktivity

V jarním, letním a podzimním období děti trénují a účastní se turnajů a soutěží v lehké atletice, kopané, volejbalu, beatch volejbalu, přehazované, vybíjené a stolním tenisu. Dosahují pěkných výsledků. Tradicí se staly cykloexpedice na konci letních prázdnin.

V zimním období využíváme dobrých sněhových podmínek k výjezdům na hory na prodloužené víkendy a týdenní zimní rekreaci, kde se děti zdokonalují ve sjezdovém lyžování a jízdě na snowboardech. Lyžovat umí všechny děti, kromě dětí školkových, které postupně učíme prvním lyžařským krůčkům. Díky pomoci sponzorů máme kvalitní lyžařskou výstroj i nezbytné ochranné pomůcky.

O letních prázdninách jezdí děti, které nemohou odjet do vlastní biologické rodiny, na letní tábory, které se nám daří zajišťovat díky finanční pomoci sponzorů. Děti se účastní vodáckého putování a cykloexpedice.

Výtvarné a hudební aktivity

Děti se účastní celoročně výtvarných a hudebních soutěží, ve kterých dosahují také pěkných výsledků.

Vzdělávání

Děti navštěvují Základní a Mateřskou školu v Malči, Základní školu v Nové Vsi u Chotěboře, Základní školu a Praktickou školu v Chotěboři, Základní školu Buttulova a Základní školu Smetanova v Chotěboři, SOU v Čáslavi a další střední a příp. vysoké školy.