Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

 

 

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1, PSČ 582 73

tel.: 569621522, fax: 569626422, e-mail: ddnv@chot.cz, dat. schránka: ah6trw5, IČO: 70155861

 

 

 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Nová Ves u Chotěboře.

Obsah:

 1. Úvodní slovo       ……………………………………….........3
 2. O Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc        …  4
 3. Historie ZDVOP Nová Ves u Chotěboře  ……………       5
 4. ZDVOP v roce 2016     …………………..         ………        6

4. 1. Hodnocení činnosti ZDVOP    …………………………           7

4. 2. Ohlédnutí za rokem 2016        ………………………………   8

4. 3. Akce v roce 2016  ………………………………..............        10

4. 4. Zachycení zážitků z roku 2016          …………………......     11

 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů ZDVOP 2015 ……...    14

4. 1. Zhodnocení plnění úkolů ZDVOP     ……………………       14

4. 2. Hospodaření s finančními prostředky ZDVOP    ………….  15

4. 3. Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol  ….............  16

 1. Sponzorské dary …………………………………………    17

  1.      Úvodní slovo

 

 

Mgr. Pavel Franěk

náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí a nestátních neziskových organizací

 Funkci náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro sociální záležitosti vykonávám po svém zvolení teprve několik měsíců. Postupně se seznamuji s problematikou péče o seniory,               o zdravotně postižené občany, péče o děti vyrůstající v nepříznivých rodinných poměrech        a s problematikou dalších osob ohrožených sociálním vyloučením. Uvědomuji si, že je nutné vytvořit a udržovat sítě poskytovatelů podpůrných služeb na pomoc rodině, ohroženému dítěti a osobě ohrožené sociálním vyloučením. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) je jedním z významných aktérů na úseku pomoci ohroženému dítěti. Jejich spolupráce s rodinou a dalšími odborníky často přispívá k návratu dítěte do jeho původního, upraveného, rodinného prostředí. To je ostatně hlavním cílem sociálně-právní ochrany dětí.

 

ZDVOP zřízený při DD Nová Ves u Chotěboře je provozován již 5 let.  Stal se důležitou součástí sítě podpůrných služeb na pomoc ohroženým dětem a prokázal oprávněnost své existence.  Přijímá na krátkodobý pobyt děti, které se aktuálně ocitly v nepříznivých životních podmínkách nebo byly týrány či závažně zanedbávány.  Měl jsem možnost se anonymně seznámit s osudy některých přijatých dětí. Jejich životní příběhy překračují hranice běžného rodičovského chápání. Proto velmi oceňuji citlivý přístup pracovníků ZDVOP, kteří věnují právě těmto dětem zvýšenou pozornost.

 

Jak konstatoval již v minulosti Mgr. et Bc. Petr Krčál, můj předchůdce ve funkci radního, ZDVOP v Nové Vsi u Chotěboře se své nové působnosti zhostil velice dobře a stal se významným článkem sítě podpory ohroženému dítěti i jeho rodině v Kraji Vysočina.

 

Vážím si práce všech zaměstnanců ZDVOP Nová Ves u Chotěboře a přeji jim hodně osobní pohody, která je nezbytná pro výkon jejich náročné profese.

 

v. r. Mgr. Pavel Franěk

2.      O Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP) Nová Ves u Chotěboře se zabývá péčí o děti v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Cílem je poskytovat včasnou pomoc dětem, které se ocitly v krizové situaci bez péče přiměřené jejich věku, jsou ohroženy na zdraví či životě, jsou tělesně, duševně týrané či zneužívané nebo jsou závažným způsobem ohroženy jejich základní práva. ZDVOP usiluje      o blaho a zájem dětí, ochranu jejich práv (včetně ochrany jejich jmění), zabezpečuje uspokojování jejich základních životních potřeb, včetně ubytování, zprostředkování zdravotní péče, psychologického a sociálně-právního poradenství. Zároveň se snaží spolupracovat          s rodinou pro zachování či obnovení rodinných vztahů.

 

Cílovou skupinu tvoří děti a mládež do 18 let věku, respektive do zletilosti. ZDVOP přijímá děti na žádost:     - rozhodnutí soudu o předběžném opatření,

              - obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

- zákonných zástupců dítěte,

- nezletilého dítěte.

 

ZDVOP v Nové Vsi u Chotěboře pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb, poskytuje výchovné, vzdělávací a sociální činnosti a péči o domácnost s aktivním zapojením dětí. Děti jsou umístěny ve 2 samostatných bytových jednotkách (oddělené prostorově i personálně        v rámci režimu sociálně-právní ochrany od ústavního zařízení) o velikosti 5+1 a 3+1                s důrazem na rodinné prostředí a s respektem bezpečného soukromí. Pokoje jsou dvoulůžkové a třílůžkové. Dalšími místnostmi jsou obývací pokoj, kuchyň s jídelnou, koupelna a toaleta. Vybavení bytu, včetně konzultační a návštěvní místnosti je po stránce materiální i technické dostačující, s ohledem na potřeby dětí. Od 1. 6. 2015 máme k dispozici zároveň 2 pokoje v rodinných skupinách Dětského domova Nová Ves u Chotěboře 1. Školní docházka je plněna mimo zařízení v běžných veřejných školách. Zájmové kroužky mohou děti dle svých potřeb navštěvovat také dle nabídky veřejně dostupných služeb.

 

Péči o děti zajišťují především pracovnice v sociálních službách, sociální pracovník a vedoucí zaměstnanci. Zároveň má naše zařízení smluvně zajištěnou externí péči, a to zdravotní               i psychologickou.

 

Kontaktní údaje

Název organizace:             Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1

                                               Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

                                                Nová Ves u Chotěboře 1

                                                582 73 Nová Ves u Chotěboře

 

Ředitelka zařízení:             paní Bc. Etela Coufalová

Tel:                                         569 621 522 – linka č. 13 (kancelář ředitelky)

Fax:                                       569 626 422

E-mail:                                   ddnv@chot.cz

Sociální pracovnice:          569 432 738, 603 940 255

 

Pomoc nabízíme nepřetržitě 24 hodin denně na telefonní lince:  569 621 522

3.      Historie ZDVOP Nová Ves u Chotěboře 

 

4.      ZDVOP v roce 2016

Poslání

Posláním ZDVOP je poskytovat odborným způsobem pomoc a podporu dětem tak, aby dokázaly překonat svou nepříznivou životní situaci a zapojily se do běžného života a to s respektem k právům a s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří děti a mládež do 18 let věku, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. ZDVOP přijímá děti v souladu s platnou legislativou ČR (§ 42 a následující zákona      č. 359/1999 Sb. v platném znění).

 

Kdy nelze službu poskytnout:

 

Rozsah poskytované péče v ZDVOP

 

Kapacita zařízení je 16 dětí.

 

Další informace naleznete na webových stránkách zařízení: www.ddnv.cz.

 

         

4. 1. Hodnocení činnosti ZDVOP

 

Při nástupu do zařízení je každé dítě nejprve seznámeno s prostředím a chodem zařízení,       zj. s vnitřním řádem, s právy a povinnostmi, které dítě má. Každé dítě je proškoleno                o bezpečnosti (při práci v kuchyňkách, o bezpečnosti silničního provozu a podle ročního období o bezpečnosti při pobytu v přírodě, na hřištích, koupalištích apod.) Dále je s dětmi probírána prevence v závislosti s patologickými jevy - kouření, alkohol, omamné látky, drogy a šikana.

 

Po příchodu ze školy jsou děti vedeny ke každodenní přípravě na vyučování. Vypracovávají domácí úkoly, připravují si pomůcky na následující vyučovací den. U dětí s vadou řeči probíhá logopedické cvičení. U malých dětí je procvičována jemná motorika, správné držení tužky v ruce, poznávání barev. Dále učíme děti rozvíjet se v oblasti finanční gramotnosti         a správného hospodaření se svěřenými finančními prostředky, např. účtováním cestovného, nakupováním potravin na vaření a následným dokládáním, lepením a vyúčtováním účtenek.

 

Děti jsou vedeny ke slušnému chování mezi sebou a k dospělým, o ohleduplnosti k druhým. Děti upozorňujeme na nevhodné chování a vzniklé negativní situace jsou s nimi rozebírány.

 

Během pobytu v ZDVOP se děti vedou k tomu, aby kolem sebe udržovali pořádek, měli uklizený pokoj a srovnané své osobní věci. Výzdoba rodinné skupiny, dle ročního období         a svátků. Učí se třídit špinavé prádlo, používat správné prací prostředky a vyprané prádlo věšet, žehlit a skládat. Děti jsou vedeny k dodržování správných hygienických návyků, a aby dbaly na úpravu svého zevnějšku.

 

Při samostatném vaření se s přihlédnutím k věku a individuálním schopnostem dítěte, snaží děti používat kuchyňské náčiní a kuchyňské spotřebiče. Zkouší vařit jednoduchá jídla, připravovat si svačiny, mýt, utírat nádobí a uklízet kuchyň. Učí se správnému stolování.

 

V rámci vedení k ochraně přírody a životního prostředí děti třídí odpad a ukládají ho do správných kontejnerů ve spolupráci s vychovateli, učí se správnému a ohleduplnému chování v přírodě, účastní se každoročně akce Čistá Vysočina.

 

Děti využívají i programů dětského domova. Účastní se sportovních činností, jako je fotbal, přehazovaná vybíjená, jízda na kole, na kolečkových bruslích, na koloběžkách. Navštěvují kroužek výtvarné a hudební činnosti. Zapojují se do úklidu zámeckého parku – sbírání popadaných větví, úklidu hřiště a nádvoří, pletí záhonů apod. Účastní se přednášek týkajících se prevence patologických jevů, besed s policií ČR, s probační a mediační službou.

 

U dětí je rozvíjena kreativita výtvarnými činnostmi, zkouší pracovat s různými materiály – papír, plsť, pěnovka, přírodní materiály. Pracují rozličnými technikami – vystřihování, malování, ubrousková metoda, metoda embosování, vyřezávání apod., dle schopností dětí. Tvoří dárky a přáníčka k Vánocům a Velikonocím. Účastní se celorepublikových soutěží         o nejkrásnější vánoční ozdobu, velikonoční kraslici a dalších různých tématických soutěží.

 

Osobní volno děti využívají ke sportovním činnostem, hrám a vzdělávání se na PC, k četbě, stolním hrám, sledování TV.

4. 2. Ohlédnutí za rokem 2016

 

V období od ledna 2016 do prosince 2016 bylo do  ZDVOP umístěno celkem 27 dětí. Z předcházejících let zůstalo v zařízení v roce 2016 celkem 13 dětí. Věk dětí byl od 2 let až do 16 let.  K 1. 1. 2017 zůstalo v našem zařízení 8 dětí.

 

Příchody dětí a odchody dětí:

Evidenční

číslo:

Pohlaví/Věk:

Příchod:

Odchod:

Kam dítě odešlo:

62/14

D/12 let

2. 7. 2014

21. 1. 2016

DD Nová Ves u Chotěboře

67/14

D/16 let

28. 8. 2014

14. 3. 2016

DD Nová Ves u Chotěboře

68/14

CH/14 let

28. 8. 2014

14. 3. 2016

DD Nová Ves u Chotěboře

81/15

D/15 let

13. 4. 2015

3. 5. 2016

Domů

83/15

D/16 let

18. 5. 2015

3. 1. 2016

Domů

85/15

CH/8 let

17. 6. 2015

4. 1. 2016

DD Humpolec

88/15

D/7 let

24. 8. 2015

29. 1. 2016

Domů

89/15

D/9 let

24. 8. 2015

29. 1. 2016

Domů

90/15

CH/3 roky

24. 8. 2015

29. 1. 2016

Domů

91/15

CH/5 let

24. 8. 2015

29. 1. 2016

Domů

92/15

D/4 roky

24. 8. 2015

29. 1. 2016

Domů

96/15

D/9 let

18. 10. 2015

6. 12. 2016

DD Nová Ves u Chotěboře

97/15

D/16 let

30. 11. 2015

24. 3. 2016

DÚM Brno - Veslařská

98/16

CH/12 let

22. 1. 2016

4. 4. 2016

DDÚ Homole

99/16

D/13 let

19. 2. 2016

22. 3. 2016

PP

100/16

D/8 let

29. 2. 2016

20. 5. 2016

Domů

101/16

D/3 roky

29. 2. 2016

20. 5. 2016

Domů

102/16

CH/13 let

4. 3. 2016

25. 4. 2016

Domů

103/16

D/15 let

13. 5. 2016

 

 

104/16

D/8 let

13. 5. 2016

 

 

105/16

D/11 let

27. 5. 2016

 

 

106/16

CH/9 let

27. 5. 2016

5. 9. 2016

DDÚ Homole

107/16

D/8 let

31. 5. 2016

30. 6. 2016

PP

108/16

D/16 let

1. 6. 2016

19. 8. 2016

DDÚ Plzeň

109/16

D/14 let

1. 6. 2016

19. 8. 2016

DDÚ Plzeň

110/16

D/11 let

1. 6. 2016

19. 8. 2016

DDÚ Plzeň

111/16

D/8 let

2. 6. 2016

18. 7. 2016

Domů

112/16

D/12 let

14. 6. 2016

21. 6. 2016

Domů

113/16

D/11 let

6. 7. 2016

7. 7. 2016

Domů

114/16

CH/10 let

8. 7. 2016

2. 9. 2016

PP

115/16

D/8 let

8. 7. 2016

2. 9. 2016

PP

116/16

D/14 let

3. 8. 2016

11. 8. 2016

Domů

117/16

D/15 let

26. 9. 2016

28. 9. 2016

Domů

118/16

D/16 let

29. 9. 2016

1. 12. 2016

VÚ Brandýs nad Orlicí

119/16

CH/12 let

10. 10. 2016

 

 

120/16

CH/6 let

10. 10. 2016

 

 

121/16

CH/ 2 roky

10. 10. 2016

 

 

122/16

D/15 let

11. 10. 2016

 

 

123/16

D/15 let

13. 10. 2016

14. 11. 2016

DDŠ Chrudim

124/16

D/11 let

14. 12. 2016

 

 

 

Rozdělení dětí do školských zařízení

Předškolní vzdělávání (JESLE, MŠ)………………………………………………………5 děti

Základní vzdělání (ZŠ)……………………………………………………………...……23 dětí

Základní vzdělání (ZŠ a PŠ) …..………………………………………………………….8 dětí

Střední vzdělání s výučním listem (SOU)…………………………………………………4 děti

 

Další subjekty se, kterými jsme v daném roce nejvíce spolupracovaly

OSPOD

Třebíč; Chotěboř; Havlíčkův Brod; Jihlava a Žďár nad Sázavou, Chrudim, Lanškroun, Čáslav.

Soud

Okresní soud Žďár nad Sázavou, Okresní soud Jihlava, Okresní soud Havlíčkův Brod, Okresní soud část Prahy 2, Městský soud Brno, Okresní soud Chrudim, Okresní soud Kutná Hora.

PČR

Územní odbor Žďár nad Sázavou, Územní odbor Jihlava, Územní odbor Havlíčkův Brod, Územní odbor Chotěboř.

Lékaři

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Marcela Mihályová a další odborní lékaři dle potřeb dětí.

Psychologové

Paní Mgr. Zuzana Trpáková – externí psycholog, PhDr. Soňa Veselá a psychologická ambulance PhDr. Vlastimil Sojka.

PL

Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, Velká Bíteš a MUDr. Radosová.

DDÚ, DÚM

DDÚ Homole, DÚM (dívky), ul. Veslařská Brno, DÚM Brandýs nad Orlicí.

 

Dále také spolupracujeme s pěstouny a dalšími subjekty dle individuálních potřeb dětí. V našem zařízení také probíhají pravidelně supervize pod vedením odborníka.

 

Zájmová činnost dětí mimo ZDVOP

Zájmové kroužky: flétna, sportovní kroužek, šikovné ruce, angličtina. Fantazáci, tancování.

Účast na DD CUPP, pěvecká a taneční soutěž, hudební vystoupení v Domově důchodců, nacvičování Vánoční besídky, letní tábory.

 

4. 3.  Akce v roce 2016

Leden

24. 1. 2016                             karneval v DK Junior

 

Únor

10. 2. - 14. 2. 2016                 lyžařský výcvik v Herolticích

 

Březen

24. 3. 2016                             výlet do Jihlavy – kino ŘACHANDA

 

Duben

30. 4. 2016                             pálení čarodějnic Modlíkov

 

Květen

29. 5. 2016                             po stopách Karla 4

 

Červen

3. 6. - 5. 6. 2016                    pobyt na Seči – Hana Netolická

3. 6. - 5. 6. 2016                    sportovní hry DD

11. 6. 2016                             hasičské závody v Malči

24. 6. 2016                             projekt „ hele lidi“

 

Červenec a Srpen

1. 7. – 10. 7. 2016                  LT Smrčná

18. 7. - 1. 8. 2016                   LT Mrzatec

30. 7. - 6. 8. 2016                   LT hasiči Hlinsko

31. 7. - 13. 8. 2016                 LT Vlastějovice

 

Září

27. 9. - 28. 9. 2016                 výlet Ledeč nad Sázavou

 

Říjen

1. 10. 2016                              motorkáři v DD

 

Listopad

2. 11. 2016                              mikulášská nadílka

3. 11. 2016                              výročí ZDVOPU

 

Prosinec

3. 12. 2016                             besídka v Jeřišně

15. 12. 2016                           besídka v DD

 

 5.      Zpráva o činnosti a plnění úkolů ZDVOP 2015

 

5. 1. Zhodnocení plnění úkolů ZDVOP

Příspěvková organizace Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 byla dne 18. 9. 2001 zřízená Krajem Vysočina k zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání dětí. Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s planými předpisy, zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích, kulturních, volnočasových a poznávacích akcí.

 

Příspěvková organizace hospodařila v roce 2016 s finančními prostředky na ZDVOP tak, že ke konci roku vykázala nulový hospodářský výsledek.

 

Rozpočet byl v průběhu roku hodnocen, korigován a v případě nutnosti byla zaváděna úsporná opatření, aby organizace ke konci účetního období nevykázala ztrátu.

 

Organizace částečně financovala činnost ZDVOP z vlastních provozních prostředků a to ve výši 317. 314,-Kč (náklady, které nebyly pokryty dofinancováním od KrÚ). Dále dofinancovány náklady společné, které má povinnost organizace hradit z provozu ve výši     32. 530,98 Kč. Kraj dofinancovával ZDVOP ve výši 911. 000,-Kč.

 

 

5. 2. Hospodaření s finančními prostředky ZDVOP     

 

Výnosy z činnosti ZDVOP za rok 2016    

Výnos z prodeje služeb                                                                                           31 300,00 Kč

Ošetřovné                                                                                                              109 320,00 Kč

Navýšený příspěvek na provoz ZDVOP-KÚ                                                        911 000,00 Kč

Dofinancování ZDVOPu z provozu DD                                                               317 314,00 Kč

Dofinancování ZDVOPu z provozu DD org. 222                                                   32 530,98 Kč

Čerpání sponzorských darů                                                                                     41 771,95 Kč

Finanční prostředky ze státního rozpočtu                                                           1 798 160,00 Kč

Celkové výnosy                                                                                                 3 241 396,93 Kč

 

Náklady z činnosti ZDVOP za rok 2016                                                        3 241 396,93 Kč

z toho: náklady na spotřebovaný materiál                                                             297 438,76 Kč                      

spotřeba energie                                                                                                       36 349,60 Kč

opravy a údržba                                                                                                       41 528,89 Kč cestovné                                                                                                                      3 905,79 Kč   

náklady na ostat. služby                                                                                         394 311,69 Kč                     

mzdové náklady                                                                                                 1 707 576,00 Kč                      

zákonné sociální pojištění                                                                                      558 756,00 Kč                      

zák. soc. náklady –příděl FKSP “semináře“                                                            60 452,31 Kč

ostatní náklady z činnosti                                                                                        41 502,22 Kč

odpisy DHM                                                                                                            55 132,87 Kč

tvorba a zúčtování opravných položek                                                                    41 081,80 Kč

náklady z vyřazených pohledávek                                                                            2 812,00 Kč

náklady z drobného DM                                                                                              549,00 Kč                     

 

 

 

5. 3. Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol

 

Vnitřní kontroly:

 

Vnitřní kontrolní systém jsme v naší organizaci vytvořili již v roce 2003. Směrnice jsou pravidelně kontrolovány a přetvářeny dle platných předpisů. Jsou zpracovány směrnice k finanční kontrole. Kontroly jsou prováděny průběžně v souladu s interními předpisy. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a závady. 

 

Vnitřní kontroly v naší organizaci jsou prováděny průběžně v souladu s výše uvedenými interními předpisy:                

                                                   

 Inventarizace byla provedena:

   

V roce 2016 proběhly v zařízení následující kontroly: 

 

 1. Návštěvy OSPOD v ZDVOP v roce 2016 minimálně jednou za tři měsíce u každého dítěte

- kontrola pobytů dětí mimo zařízení, kontakty na rodiče, situace v rodině, platby

rodičů, výživné a sirotčí důchody, kontrola hodnocení dětí

 

 1. Veřejný ochránce práv – OMBUDSMAN ve dnech 30. - 31. 3. 2016

- předmětem byla systematická návštěva ve smyslu ustanovení §1 odst. 3 a 4 písm. c) zákona č. 349/1999 Sb. o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. Návštěva spočívala v prohlídce zařízení, pozorování, rozhovorech s vedením, zaměstnanci, dětmi a prostudování dokumentace a vnitřních předpisů.

 

Závěr z kontroly:

Velmi pozitivně hodnotily citlivý přístup zařízení k dětem, domácí a rodinnou atmosféru, která v zařízení panuje.

Kontrola zjistila několik nedostatků, které předložila jako doporučení k nápravě, na kterých se bezodkladně začalo pracovat a průběžně dochází ke změně.

 

6.      Sponzorské dary

Přehled sponzorských darů za rok 2016

 

Dary peněžní ZDVOP:

Dipoldová Jana                                       1 000 Kč                                   1. 2. 2016

Dipoldová Jana                                     10 700 Kč                                 24. 3. 2016

Uchytilová Soňa                                      2 000 Kč                               16. 12. 2016

Benák Jan                                                1 500 Kč                               27. 12. 2016        

 

Celkem           ………………………… 15 200 Kč

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře, dne 25. 1. 2017

 

 

 Pomáháme dětem, které se ocitly v krizové situaci. Budeme rádi, když nás podpoříte poskytnutím sponzorského daru.

 

 

 

Jednorázové nebo pravidelné platby můžete zasílat na:

Číslo účtu: 2736521/0100     VS: 888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422