Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

V N I T Ř N Í    Ř Á D

 

 

 

 

 

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC

PŘI DĚTSKÉM DOMOVĚ NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE 1

 

 

 

 telefon: 569 621 522

mobil: 604 784 417 nebo 605 900 119

fax: 569 626 422

e-mail: ddnv@chot.cz

webové stránky: http://www.ddnv.cz/

ID datové schránky: ah6trw5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH:

 

 

1)      Charakteristika a struktura zařízení

 

2)      Poskytovaná péče pro děti

 

3)      Podmínky pro umístění dítěte

 

4)      Návštěvy OSPOD za dětmi v zařízení

 

5)      Povinná dokumentace

 

6)      Evidence dětí

 

7)      Spisová dokumentace dětí

 

8)      Písemná dohoda

 

9)      Organizace péče o děti v zařízení

 

10)    Práva a povinnosti dětí

 

11)    Práva a povinnosti rodičů

 

12)    Práva a povinnosti ředitelky ZDVOP

 

13)    Přemístění dítěte

 

14)    Příspěvek na úhradu pobytu a péče o děti v zařízení

 

15)    Nárok na státní příspěvek pro děti v zařízení

 

16)    Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

 

Organizace návštěv v zařízení

 

Program dne dětí

 

 

 

 

 

 

V souladu s § 42a, odst. 1, písm. i) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně—právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 359/1999 Sb.), je vydán tento vnitřní řád

 

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC

PŘI DĚTSKÉM DOMOVĚ NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE 1

(dále jen „ZDVOP“)

 

 

1) Charakteristika a struktura zařízení

 

a) Název, sídlo, telefonní číslo, fax, elektronická adresa a webové stránky:

 

ZDVOP (provoz)

Č.p. 6 (byt č. 301),

582 73  Nová Ves u Chotěboře

Telefon: 725 719 027

 

Činnost zařízení je vymezena v dodatku č. 6 Zřizovací listiny Dětského domova Nová Ves u Chotěboře 1, č.j. DD-NV/0541/2011 ze dne 20.9.2011.

 

Sídlo organizace:

DĚTSKÝ DOMOV NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE 1

582 73 Nová Ves u Chotěboře

 

IČO: 701 55 861

 

telefon: 569 621 522

fax: 569 626 422

e-mail: ddnv@chot.cz, kalvodova@chot.cz

webové stránky: http://www.ddnv.cz/

ID datové schránky: ah6trw5

 

2)  Poskytovaná péče pro děti

 

ZDVOP poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zprostředkování zdravotní péče zdravotnickým zařízením
a psychologické a jiné obdobné nutné péči.

 

ZDVOP
a) zabezpečuje plné přímé zaopatření dítěte v zařízení spočívající v poskytování ubytování,  

stravování a ošacení,

b) poskytuje výchovnou péči,

c) zajišťuje poskytnutí zdravotních služeb,

d) poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte,

e) zajišťuje pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy (do 7 let jejich věku),

f) vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí,

g) poskytuje dítěti odbornou péči prostřednictvím sociálního pracovníka a zprostředkovává péči psychologa,

h) spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje této rodině pomoc při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajišťuje jim terapii, nácvik rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči
a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany.

 

ZDVOP zajišťuje základní práva každého dítěte v návaznosti na ústavní principy
a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách. Pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Vytváří podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti.

S dítětem je zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku.

ZDVOP zajišťuje péči dětem ve věku do 18 let. Je povinno poskytovat služby a zajistit jeho provoz nepřetržitě.

 

3) Podmínky pro umístění dítěte

 

Dítě se umisťuje v ZDVOP
a) na základě rozhodnutí soudu,

   - musí obsahovat přesné označení konkrétního zařízení, do jehož péče dítě svěřuje,

 

b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností

-         žádost musí obsahovat základní údaje o dítěti, údaje o rodičích dítěte, přesné označení zařízení, do kterého má být dítě umístěno a důvody podání žádosti o přijetí dítěte,

 

c) na základě žádosti zákonného zástupce dítěte

  - mezi zařízením a rodičem musí být sepsána dohoda, náležitosti dohody jsou upraveny
v §42, odst. 8 zákona č. 359/1999 Sb.

d) požádá-li o to dítě.   

            Jde-li o dítě, které se umisťuje do ZDVOP na základě skutečnosti uvedené v písm. b)
a d), je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen neprodleně podat návrh soudu na nařízení předběžného opatření, pokud nelze do doby, do níž musí o předběžném opatření rozhodnout soud, zajistit souhlas rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte
s pobytem dítěte v ZDVOP.

 

4) Návštěvy OSPOD za dětmi v zařízení

 

Je-li dítě umístěno v ZDVOP na základě rozhodnutí soudu,

a) je zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu povinen navštívit dítě podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce,

b) může být povolen pobyt dítěte mimo toto zařízení u rodičů nebo jiných fyzických osob jen po předchozím písemném souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

c) zařízení je povinno:

-         zajistit zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazenému do obecního úřadu obce s rozšířenou působností přístup do zařízení a poskytnout mu potřebné listiny, doklady nebo zprávy vztahující se k dítěti a jeho rodičům, pokud je zařízení má k dispozici

-           umožnit styk s dítětem, odeslat neprodleně písemné podání dítěte adresované soudu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jinému státnímu orgánu nebo pověřené osobě bez kontroly jeho obsahu

  -    umožnit nahlédnout do spisové dokumentace vedené zařízením.

 

Zařízení může navštívit také zaměstnanec kraje nebo ministerstva.

 

5) Povinná dokumentace

 

ZDVOP vede tuto povinnou dokumentaci:

 1. 1.   vnitřní řád
 2. 2.   evidence dětí
 3. 3.   spisová dokumentace dětí
 4. 4.   knihu denní evidence zařízení
 5. 5.   knihu úředních návštěv
 6. 6.   knihu ostatních návštěv, včetně evidence návštěv rodičů a jiných osob odpovědných za výchovu

           

6) Evidence dětí

 

            Zřizovatel zařízení je povinen vést evidenci dětí, které byly přijaty do zařízení, v níž musí být uvedeny

a) datum přijetí dítěte do zařízení,

b) jméno a příjmení dítěte, pokud je známo,

c) datum narození dítěte, pokud je známo; není-li známo datum narození dítěte, uvede se přibližný věk dítěte,

d) záznam o splnění povinnosti stanovené v § 10 odst. 4 větě třetí zákon č. 359/1999 Sb.,

-         při přijetí dítěte do zařízení povinnost tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má dítě trvalý pobyt, a není-li tento pobyt znám, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
v jejímž správním obvodu se nachází zařízení, do kterého bylo dítě přijato

e) datum a čas přijetí dítěte do zařízení a datum jeho ukončení.

ZDVOP je při přijetí dítěte do tohoto zařízení povinno tuto skutečnost neprodleně ohlásit příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany a zřizovateli v žádosti o státní příspěvek.

f) důvod přijetí dítěte do zařízení,

 

7) Spisová dokumentace dětí

 

ZDVOP je povinno vést spisovou dokumentaci, která obsahuje
1. údaje uvedené v evidenci dětí

2. kopie rozhodnutí soudu o umístění dítěte v zařízení, žádost obecního úřadu obce
s rozšířenou působností o umístění dítěte v zařízení, žádost o přijetí dítěte
a písemnou dohodu podle § 42 odst. 8,

3. záznamy o spolupráci zařízení s orgány sociálně-právní ochrany, s dalšími orgány, právnickými i fyzickými osobami,

4. záznamy o pomoci a léčbě poskytnuté dítěti, o přijatých opatřeních ve vztahu
k dítěti, o poskytnuté lékařské péči a jejich důvodech,

5. kopie hlášení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností o tom, že dítě pobývá
v ZDVOP,

6. další údaje potřebné pro poskytování sociálně-právní ochrany.

Ve spisové dokumentaci jsou uváděny informace o chování a projevech dítěte, jeho reakce na návštěvy rodičů a jiných osob, na sourozence, dokumentace o návratu z návštěv
u rodičů nebo jiných osob apod.

Obsah spisové dokumentace a vzájemné předávání informací zavazuje jak zařízení, tak orgány sociálně-právní ochrany dětí k povinné mlčenlivosti.

 

8) Písemná dohoda

 

Dítě může být umístěno v ZDVOP na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, jen jestliže byla mezi uvedeným zařízením a zákonným zástupcem dítěte uzavřena písemná dohoda, která obsahuje:

a) název zařízení, jeho adresu a adresu sídla jeho zřizovatele,

b) jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození, adresu místa trvalého pobytu dítěte, případně   též jeho obvyklého bydliště,

c) jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, případně též obvyklého bydliště zákonných zástupců dítěte,

d) údaje o zdravotním stavu dítěte a způsob zajištění zdravotních služeb,

e) důvody pro umístění dítěte v ZDVOP,

f) datum a čas dohodnutého přijetí dítěte do ZDVOP,

g) souhlas zákonného zástupce s tím, že při pobytu v ZDVOP budou se na pobyt dítěte vztahovat pravidla stanovená ve vnitřním řádu tohoto zařízení,

h) podmínky a způsob osobního, telefonického a písemného styku dítěte s dalšími osobami
a vymezení okruhu těchto osob,

i) způsob a výše úhrady příspěvku za pobyt dítěte v ZDVOP s tím, že výše příspěvku může být sjednána nejvýše v částce uvedené v zákoně 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 42c odst. 1 podle věku dítěte,

j) podpis dohody zástupcem ZDVOP a zákonným zástupcem dítěte.

 

9) Organizace péče o děti v zařízení

 

ZDVOP je bytová jednotka, určená pro děti různého věku a pohlaví.  Je zde zajišťována péče o děti způsobem obdobným jako v rodině. Dítě, u kterého probíhá soudní jednání ve věci nařízení ústavní výchovy, může být umístěno v hlavní budově.

           Děti jsou ubytovány ve 2 lůžkových pokojích. ZDVOP zajišťuje dětem přiměřené materiální zabezpečení. Pokoje dětí jsou vybaveny nábytkem pro uložení prádla, psacími stoly a židlemi, lůžkem. Dětem je k dispozici obývací pokoj a běžně vybavená kuchyňka.  

            Stravování se poskytuje v souladu se stravovacími normativy 5x denně - snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře (a pokud dítě v daném školním roce dosáhne 15 roku věku, má nárok na 2. večeři). Za stravování zodpovídá pracovník zařízení.

            Celodenní stravování zajišťují pracovníci za pomoci dětí obdobně jako v rodině. Současně mohou provádět nákup potravin. Je dodržován pitný režim. Ke každému jídlu je
k dispozici dostatečné množství nápojů.

            Podle možnosti se také připravují pohoštění k narozeninám a jmeninám dětí.

Provoz je určen strukturou dne, která je závazná pro děti i zaměstnance. Péče o děti je vedena tak, aby jim byla co nejlépe nahrazena rodinná péče. Pracovníci organizují život v ZDVOP podle pedagogických a hygienických zásad, jejichž cílem je účelný rozvrh zaměstnání dětí i jejich odpočinek a rekreace.    

            Za děti odpovídají pracovníci. Skladba dětí se během roku mění. Pracovníkům se poskytuje plná důvěra a volnost při organizování výchovně vzdělávací činnosti. 

ZDVOP je vybaven materiálně vším potřebným.

            Šatstvo a obuv zakoupené zařízením jsou vedeny v knize ošacení. Všechny děti a zaměstnanci udržují ve všech prostorách ZDVOP pořádek a čistotu. K pěknému prostředí patří i estetická výzdoba, o kterou se starají pracovníci společně s dětmi.

ZDVOP zajišťuje pravidelnou docházku do ZŠ, ZŠ praktické, SŠ, SOU popř. jiné školy. Zodpovídá za řádnou přípravu dětí na vyučování. Děti se snaží mít školní pomůcky v pořádku. Pracovníci se pravidelně informují na prospěch dětí. Děti předškolního věku jsou dováženy do jeslí nebo mateřské školy. Přípravu mládeže na budoucí povolání zajišťuje ZDVOP vytvářením příznivých podmínek pro studium.

Dětem je nabízena možnost účastnit se zájmových činností a to jednak v rámci ZDVOP, a dále využití nabídky organizací v obci a okolí.

 

10) Práva a povinnosti dětí

 

       Děti mají právo:

- na zajištění plného přímého zaopatření

- na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností

- na respektování lidské důstojnosti

-  na společné umístění se svými sourozenci

-   na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jejich schopnostmi, nadáním a potřebami

- být seznámeny se svými právy a povinnostmi

- účastnit se činností a aktivit zařízení

- na udržování kontaktu s rodiči a jinými osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami, a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv

- opustit samostatně se souhlasem pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud se jedná
o dítě starší 7 let věku.

 

Děti mají povinnost:

-   dodržovat stanovený pořádek

-       plnit pokyny zaměstnanců zařízení

-       šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek

-       dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku

-       v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení vnitřního řádu zařízení,

- dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž byly řádně seznámeny.

 

11) Práva a povinnosti rodičů

 

            Rodiče mají právo:

a)      na informace o dítěti, a to na základě své žádosti

b)      vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení a na informace o provedeném opatření

c)      na udržování kontaktu s dítětem

d)      na poradenskou pomoc zařízení

 

Rodiče mají povinnost:

a)      seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení

b)      hradit příspěvek na úhradu pobytu a péče poskytované v zařízení.

 

12) Práva a povinnosti ředitelky ZDVOP

 

Ředitelka ZDVOP je

a) oprávněna

 1. zakázat nebo přerušit návštěvu rodičů nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí, jde-li o děti umístěné
  v zařízení na základě rozhodnutí soudu,
  1. být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, a uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte ze zařízení, a provést o tom záznam do spisové dokumentace o dítěti,
  2. převzít od dítěte do dočasné úschovy finanční hotovost a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí a v odůvodněných případech i cenné předměty; písemný zápis
   o převzetí a jeho důvodech ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení
   a dítětem je založen do spisové dokumentace o dítěti,
  3. povolit dětem, které dovršili 15 roku věku cestovat bez dozoru mimo zařízení do místa pobytu rodičů nebo jiných fyzických osob,

5.   zastoupit dítě v běžných záležitostech,

6.   nařídit vyšetření dítěte, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

 

b) povinna

1.   seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi,

2.  předat dítě podle rozhodnutí příslušného orgánu do péče budoucího osvojitele nebo pěstouna,

3.  dát příslušnému soudu podnět ke zrušení umístění dítěte v ZDVOP, pokud pominuly důvody pro další pobyt dítěte v tomto zařízení, a vyrozumět o tom příslušný orgán sociálně-právní ochrany,

4.  dát příslušnému soudu podnět k úpravě styku rodičů nebo jiných osob s dítětem v ZDVOP, vyžaduje-li to zájem dítěte, a vyrozumět o tom příslušný orgán sociálně-právní ochrany

5.  podávat informace o dítěti zákonným zástupcům, jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte nebo orgánům sociálně-právní ochrany na jejich žádost, projednat předem opatření zásadní důležitosti s dítětem, s přihlédnutím k jeho věku a rozumové vyspělosti, a se zákonnými zástupci dítěte, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a bezodkladně je informovat
o provedeném opatření; nejsou-li zákonní zástupci dosažitelní, dát soudu podnět
k ustanovení opatrovníka,

6.  propustit dítě poté, co se dozvěděl o rozhodnutí soudu, kterým bylo zrušeno svěření dítěte  

     do ZDVOP, ne však dříve, než dítě převezme osoba odpovědná za jeho výchovu.

 

Ředitel ZDVOP rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy sociálně-právní ochrany, pokud jde o zamítnutí žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte o povolení pobytu mimo ZDVOP. Nadřízeným správním orgánem ředitele je krajský úřad, v jehož obvodu se nachází adresa sídla ZDVOP. Odvolání proti rozhodnutí ředitele nemá odkladný účinek.

 

 

 

13) Přemístění dítěte

 

Přemístění dítěte umístěného v ZDVOP do jiného takového zařízení je možné jen
a) na základě rozhodnutí soudu, pokud bylo dítě do ZDVOP umístěno na základě rozhodnutí soudu, a po předchozím oznámení o přemístění příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany,

b) s předchozím souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností a rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud bylo dítě do ZDVOP umístěno podle § 42 odst. 2 písm. b), nebo

c) s předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte, který uzavřel dohodu
o umístění dítěte do péče ZDVOP podle § 42 odst. 8.

 

V případě, že v ZDVOP není možné zajistit péči o dítě z vážných provozních důvodů a přemístění dítěte nesnese odkladu, je ZDVOP povinno bezodkladně oznámit přemístění dítěte a důvody, které vedly k přemístění dítěte, osobám, jejichž souhlasu je třeba k přemístění podle odstavce 7 písm. b) a c), příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo soudu, jenž má vydat rozhodnutí podle odstavce 7 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb. K přemístění dítěte do jiného takovéhoto zařízení podle odstavce 7 písm. a) je nutný souhlas příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí a návrh soudu na vydání nového rozhodnutí.

Stejné podmínky jako pro přemístění dítěte do jiného zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc stanovené ve výše uvedených odstavcích platí také v případě, že má dojít
k přemístění dítěte do jiného pracoviště téhož ZDVOP.

14) Příspěvek na úhradu pobytu a péče o děti v zařízení

   

Povinnost hradit příspěvek na úhradu pobytu a péče poskytované v ZDVOP (dále jen "příspěvek") podle § 42c až 42f zákona č. 359/1999 Sb., bylo-li dítě umístěno do tohoto zařízení na základě rozhodnutí soudu nebo žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, mají

a) rodiče dítěte nebo rodič, kterému bylo dítě rozhodnutím soudu svěřeno do výchovy, popřípadě jiná osoba povinná výživou dítěte,

b) nezletilý rodič umístěný společně s dítětem v takovém zařízení,

c) příjemce sirotčího důchodu oboustranně osiřelého dítěte.

Rodiče se na hrazení příspěvku podílejí rovným dílem.

O příspěvku rozhoduje ředitelka zařízení. O odvolání proti rozhodnutí o příspěvku rozhoduje Krajský úřad Kraje Vysočina.

Podrobnosti jsou uvedeny v příslušné směrnici.

 

15) Nárok na státní příspěvek pro děti v zařízení

 

Zřizovatel ZDVOP má nárok na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti v tomto zařízení na základě rozhodnutí soudu nebo na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Nárok na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti vzniká také v případě, že obecní úřad obce s rozšířenou působností považuje umístění nezaopatřeného dítěte v zařízení za důvodné.

Zřizovatel ZDVOP je povinen využít státní příspěvek pouze pro ZDVOP. Státní příspěvek vyplácí Krajský úřad Kraje Vysočina.

Podrobnosti jsou uvedeny v příslušné směrnici.

 

16) Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

 

a) Zdravotní péče a zdravotní prevence:

 

Za osobní hygienu dětí zodpovídají všichni pracovníci zařízení. Denně se dbá na hygienické zásady, každé dítě má svůj ručník a hygienické potřeby. Děti se sprchují denně, dle potřeby si myjí vlasy, stříhají nehty. Malým dětem pomáhá pracovník zařízení. Osobní prádlo se mění dle potřeby, děvčata denně. Dbá se na mytí rukou po použití toalet.

Ve věcech hygienické a protiepidemické péče se řídí zařízení předpisy ministerstva zdravotnictví a pokyny okresního hygienika.

            Komplexní zdravotní péče je vedena ve zdravotní dokumentaci u lékaře.

            Pracovníci zařízení kontrolují zdravotní stav dětí, nemocným zařizují lékařská vyšetření všeho druhu. Spolupracují s dětskou lékařkou. Doplňují lékárničky. Zároveň pracovníci zařízení zajišťují podávání léků dle pokynů lékaře. V případě nutnosti objednávají pohotovostní lékařskou službu. Léky se uschovávají výhradně mimo dosah dětí. Podávání léků je písemně zaznamenáváno do zdravotnické dokumentace.

            V případech plánované operace zařizuje sociální pracovnice písemný a ověřený souhlas zákonných zástupců. O předem známé hospitalizaci dítěte rovněž informuje písemně bezprostředně rodiče.

 

b) Prevence rizik při pracovních činnostech

 

            Pokud pracovníci zařízení organizují pracovní činnosti, mohou děti vykonávat pouze ty činnosti, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči.

            Při pracovní činnosti je nutné dbát na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Pracovníci před činností děti poučí o zásadách a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví. Musí být dodržovány předpisy k zajištění BOZ a hygienické předpisy.

 

 c) Postup při úrazech dětí:

 

Při úrazu je dítěti poskytnuta první pomoc a v případě potřeby je neprodleně zajištěno lékařské ošetření v dětské ambulanci, odborným lékařem, event. odvozem do nemocnice. Každý úraz dítěte zaznamenává pracovník do Knihy úrazů a ihned hlásí ředitelce. Zároveň se píše Záznam o úrazu dítěte.

                Pracovník zařízení při veškeré činnosti plně zodpovídá za bezpečnost svěřených dětí.

 

d) Postup při onemocnění dětí

 

                V případě onemocnění dítěte je zajištěno lékařské vyšetření u dětské lékařky, popř. na základě jejího doporučení ošetření u odborného lékaře.

            Dle pokynů lékařů je dodržován léčebný režim dítěte.

           

h) Postup v případě útěku dítěte ze zařízení a řešení mimořádných událostí:

 

            Postup řešení útěku dítěte se stanovuje takto:

 

 

Postup řešení mimořádné události se stanovuje takto:

 

V zařízení je přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (cigarety, alkohol, drogy). Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu. Kouření v zařízení je zakázáno.

 

 

Závěrečná ustanovení:

 

Tento vnitřní řád vstupuje v platnost od 1.1.2013. Ruší se vnitřní řád ze dne 2.1.2012.

 

 

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře dne 17.12.2012                                   Etela Coufalová, ředitelka

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

 

 

 

Pravidla pro organizaci návštěv

 

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC

PŘI DĚTSKÉM DOMOVĚ NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE 1

 

1)      Dítě má právo přijímat v zařízení návštěvy rodičů a jiných osob odpovědných za výchovu a dalších blízkých osob.

 

2)      Návštěvní místnost je na podlaží u bytové jednotky.

 

3)      Je doporučeno návštěvy předem domluvit osobně, telefonicky nebo písemně s ředitelkou, případně zástupkyní, sociální pracovnicí nebo přímo s pracovníkem zařízení. Důvodem je přizpůsobení programu výchovné činnosti dětí návštěvě.

 

4)      Po vzájemné domluvě s pracovníkem je možné, aby šlo dítě s rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu či příbuznými na vycházku do obce a okolí. Je nutné vždy domluvit dobu návratu dítěte zpět do zařízení.

 

 

Tato pravidla pro organizaci návštěv nabývají platnosti dne 1. 1. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře dne 17.12.2012                                   Etela Coufalová, ředitelka

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2

 

Organizace dne

 

v ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC

PŘI DĚTSKÉM DOMOVĚ NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE 1

 

 

Pracovní dny:

 

6:30

Budíček (dojíždějící individuálně), ranní hygiena

6:30 – 7:00

Ranní úklid, osobní hygiena a úprava

7:00 – 7:25

Snídaně, odchod nebo odjezd do MŠ, ZŠ, starší děti odjezdy individuálně

11:30 – 14:00

Příchod ze školy, převlékání, oběd, zájmová činnost

14:00 – 15:30

Odpolední vyučování dle rozvrhů

 

Volnočasové aktivity – rekreační činnosti, sport, hry, zájmové kroužky, apod.

14:30 – 16:00

Svačina, příchod dětí z MŠ

15:00 – 18:00

Příprava do školy

 

Volnočasové aktivity – podle týdenního programu

 

Zájmové kroužky

 

Osobní volno dětí

18:00 – 18:30

Večeře

18:30 – 19:15

Péče o obuv, večerní hygiena, úklidy, výměna prádla

19:15 – 20:00

Hodnocení dne, event. individuální doučování, 2. večeře

20:00 – 21:00

Volná činnost dle zájmu dětí

 

Večerka podle věku dětí

 

Volné dny:

 

8:00 – 10:00

Budíček, ranní hygiena, snídaně

10:00 – 12:00

Úklid (v sobotu celkový), volnočasové aktivity, příprava oběda,

 

péče o osobní prádlo

11:30 – 12:00

Oběd

12:00 – 13:30

Relaxace, individ. rozhovory s dětmi, zájmová činnost

13:30 – 15:30

Volnočasové aktivity, zájmová činnost, osobní volno dětí

14:30 – 15:00

Svačina

15:00 – 18:00

Volnočasové aktivity, osobní volno, sport apod., příprava večeře

18:00 – 18:30

Večeře

18:30 – 19:15

Péče o obuv, večerní hygiena, úklidy, výměna prádla

19:15 – 20:00

Hodnocení dne, event. individuální doučování, 2. večeře

20:00 – 22:00

Volná činnost dle zájmu dětí

 

Večerka podle věku dětí (v pátek a v sobotu nejdéle do 24:00 a v neděli do 20:00 hodin)

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422