Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

1. Název

     Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1

2. Důvod a způsob založení
2.1. Dětský domov, jeho zřizovatelem je Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. Zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí DD. Jsou sem umisťovány děti od 3 do 18 let na základě rozhodnutí soudu o předběžném opatření nebo rozsudku o nařízení ústavní výchovy. Byl otevřen již 2. 3. 1952, až do roku 1996 byl výhradně domovem internátního typu. Od roku 1996 je dětským domovem rodinného typu. Kapacita zařízení: 32 dětí.

Zakládací listinu vydal Školský úřad v Havlíčkově Brodě 26. 1. 1996
Zřizovací listinu vydalo MŠMT ČR, č. j.: 34455/99-21 ze dne 13. 12. 1999
Zařazen do sítě škol, předškolních a školských zařízení byl 1. 9. 2000, č. j.: 11653/2000-2

 
2.2.  Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je mimo objekt DD, jeho zřízení bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina, dne 20. 9. 2011, č. j.: 0446/05/2011/ZK. Poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Jsou sem přijímány děti od 0 do 18 let  na základě rozhodnutí soudu, žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo požádá-li o to dítě.

2.2.  Doplňková činnost: 

2.2.1.  Hostinská činnost
Hostinská činnost je zřízena za účelem poskytování stravování cizích strávníků  na základě živnostenského oprávnění č.j.: 7269/2007/ObZU , event.č.: 360102-6188, vydaného na dobu neurčitou Městským úřadem Chotěboř, Obecním živnostenským úřadem  dne 12.4.2007.

 

3. Organizační struktura - ke stažení zde

4. Kontaktní spojení

 4.1.  Kontaktní poštovní adresa :      Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
                                                                   582 73  Nová Ves u Chotěboře

 4.2.  Adresa pro osobní návštěvu:    Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
                                                                    582 73  Nová Ves u Chotěboře

4.3.  Úřední hodiny :     pondělí až pátek   :    07.00 - 13.00 
                                         pondělí až neděle :   13.00 - 18.00 - pouze po telefonické domluvě
                                         v době prázdnin    :

4.4. Telefonní čísla:                569 621 522 - ředitel/ka DD
                                                    724 047 506 - ředitel/ka DD,  mobil
                                                    569 432 738 - sociální pracovnice DD
                                                    569 621 027 - ekonom. úsek DD
                                                                                 
4.5. Číslo faxu:                         569 626 422

4.6.  Adresa internetové stránky:  www.ddnv.cz

4.7. Adresa e-podatelny:                 ddnv@chot.cz

4.8. Další  elektronické adresy:

5. Případné platby lze poukázat:
     na číslo účtu: 2736521/0100
     VS: 999 - sponzorské dary pro Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
     VS: 888 - sponzorské dary pro Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

6. IČ: 701 55 861

7. DIČ: CZ 70155861

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

     Roční plán na šk. rok 2014/2015 - ke stažení zde

     Roční plán na šk. rok 2015/2016 - ke stažení zde

     Roční plán na šk. rok 2017/2018 - ke stažení zde

        
     Vnitřní řád DD -  ke stažení zde

     Vnitřní řád ZDVOP - ke stažení zde

     Standardy kvality ZDVOP -  Standardy kvality jsou dostupné k nahlédnutí u sociálních pracovníků.

     Standardy kvality DD -  Standardy kvality péče o děti jsou uloženy v kancelářích vedoucích pedagogického úseku 

     ŠVP -  je uložen v kancelářích vedoucích pedagogického úseku

      Koncepce rozvoje Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 582 73 Nová Ves u Chotěboře - ke stažení zde

        

8. 2. Rozpočet   

       Rozpočet Dětského domova Nová Ves u Chotěboře 1 za rok 2013   

       Rozpočet Dětského domova Nová Ves u Chotěboře 1 za rok 2012

       Zpráva o činnosti DD za rok 2014 - ke stažení zde

 

 8.3. Výroční zpráva

       Výroční zpráva 2014/2015 ke stažení zde

       Výroční zpráva 2015/2016 ke stažení zde

       Výroční zpráva 2016/2017 ke stažení zde

 8.4. Výroční zpráva ZDVOP

       Výroční zpráva ZDVOP 2016 ke stažení zde

 

           

9. Žádosti o informace

       Podání žádosti - více zde

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

       
       
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

 

       Postupuje se podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o informacích.

 

 11. Opravné prostředky

       Rozhodnutí ředitele, proti kterým se lze odvolat

          Proti rozhodnutí ředitelky: písemně do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina prostřednictvím DD Nová Ves  Chotěboře.

          Proti rozhodnutí zaměstnanců: do 5 dnů od rozhodnutí zaměstnance k ředitelce DD, ústně nebo písemně.

            

 

12. Formuláře

        Žádost o pobyt dítěte mimo   DD - ke stažení  zde

          Žádost o pobyt dítěte mimo ZDVOP - ke stažení zde

 

 

 

 

 

2016 Vnitřní řád dětského domova

16.6.2016, Marcela Dobrá, rubrika Dokumenty

2015 Zpráva o činnosti

4.9.2015, Marcela Dobrá, rubrika Dokumenty

2013 - Výroční zpráva, § 18 zákona č.106/1999 Sb

27.2.2014, Pavla Teznerova, rubrika Dokumenty

2012 - 2013 Výroční zpráva

25.10.2013, Pavla Teznerova, rubrika Dokumenty

2012 - Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

1.3.2013, Pavla Teznerova, rubrika Dokumenty

2011 - 2012 Výroční zpráva

18.10.2012, Pavla Teznerova, rubrika Dokumenty

2011 - Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

24.2.2012, Pavla Teznerova, rubrika Dokumenty

2010 - 2011 Výroční zpráva

9.10.2011, Pavla Teznerova, rubrika Dokumenty

2010 - Výroční zpráva o hospodaření v roce 2010

9.3.2011, Pavla Teznerova, rubrika Dokumenty

2010 - Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010

9.2.2011, Pavla Teznerova, rubrika Dokumenty
Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422