Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

 

Roční plán na školní rok

 

 

 

2017 / 2018

 

 

 

Obsah:

 

 

 

Investiční plán na školní rok 2017 - 2018

 

Výchovných plán na školní rok 2017 - 2018

 

Organizace školního roku 2017 - 2018

 

Plán vzdělávání zaměstnanců DD

 

Plán porad na školní rok 2017 - 2018

 

Plán metodického sdružení na školní rok 2017 - 2018

 

Plány výchovných gramotností rodinných skupin A, B, C, D

 

 

 

Nová Ves u Chotěboře, dne 31. 8. 2017 ……...…………………………….

 

Bc. Etela Coufalová, ředitelka DD

 

Investiční plán na školní rok 2017 / 2018

 

 

 

Pokračovat s krajem Vysočina na rekonstrukci parku, drobné opravy budouv a oplocení DD (údržba).

 

Úpravy fotbalového i dětského hřiště, drobné úpravy v parku a okolí budov dětského domova.

 

Nákup nového pětimístného automobilu.

 

 

 

Výchovný plán na školní rok 2017 / 2018

 

 

 

Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře má čtyři rodinné skupiny (A, B, C, D).

 

 

 

Od 1. 9. 2007 jsou umístěny starší děti 15 let v rodinné skupině D, kde se připravují intenzivněji na odchod z DD. Tomuto zaměření rodinné skupiny bude přizpůsoben celý výchovný plán.

 

Od 1. 11. 2011 náš DD zajišťuje novou službu a to: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Od 12. 5. 2015 bylo Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zařazeno do hlavní činnosti dětského domova.

 

 

 

Úkoly:

 

 

 

 1. Vedení DD bude napomáhat ke zlepšení mezilidských vztahů, vzájemnou kolegialitu, pomoc jeden druhému, respektování osobnosti, vztahy mezi dospělými a dětmi, zaměřit se na dodržování důslednosti při výchově. Napomáhat tomu bude i supervize.Důvod: velká vytíženost. Snažit se předcházet syndromu vyhoření. Kladně podporovat vzájemné vztahy mezi dětmi (úcta jeden k druhému).

 2. Hlavní úkol šk. roku je:„ Více se věnovat pracovní činnosti, rodinné výchově, vedení dětí k samostatnost a, k přípravě na odchod do samostatného života. Dětem se nesmí zkreslovat skutečnost o životě. Děti se musí především učit, dělat si dobře své povinnosti. Naučit děti, že některé věci, se dělají automaticky ( žehlení, úklid, drobné práce, ). Stačí pouze slovní pochvala a ne odměna jako je čokoláda, televize, počítač. Vychovatelé se budou muset více věnovat dětem v jejich volném čase – naučit je nacházet si i vlastní činnost, důvěřovat dětem, ale důsledně je kontrolovat. Zvýšit spolupráci se školami a s učilišti na které děti dochází. „

 3. Pracovat dle standardů v DD a ZDVOP. Zajistit aktualizaci standardů.

 4. Pokračovat v supervizích v DD a ZDVOP

 5. Úkolem pro vychovatele je – zaměřit svoji výchovnou činnost na pracovní, rodinnou a sportovní.

 6. Vychovatelé i provozní zaměstnanci se musí naučit sami rozhodovat a převzít za své rozhodnutí zodpovědnost.

 7. Výchovná činnost se bude plnit podle plánu jednotlivých rodinných skupin a metodického sdružení.

 8. Roční plán na školní rok 2017 / 2018 zpracovat dle výchovného programu DD.

 

 

 

Plánované akce na šk. rok 2017/2018:

 

 

 

 1. 18.12.2017 Den otevřených dveří (Vánoční besídka)

 2. 01.02. – 04.02.2018 Heroltice - lyžování

 3. 28.02. – 04.03.2018 Heroltice – lyžování

 4. 09.06.2018 MDD v dětském domově

 

Organizace školního roku 2017 - 2018 v DD/ZDVOP Nová Ves u Chotěboře

 

 

 

Návštěvy rodičů v DD/ZDVOP jsou povoleny, ale musí být předem domluvené.

 

Důvod: zajištění přítomnosti dítěte v dětském domově a ZDVOP.

 

Červenec a srpen – prázdninový provoz – návštěvy dle dohody. Prázdninové

 

měsíce podléhají jinému režimu ( rekreace, letní tábory a návštěvy v rodinách).

 

 

 

Propouštění dětí mimo DD je povoleno po podání žádosti zákonných zástupců a nebo ostatních osob. Musí být vždy dána do DD minimálně 14 dní dopředu !!!

 

Důvod: prověření rodinných poměrů příslušným OSPODem.

 

 

 

Telefonické hovory rodičů s dětmi v DD/ZDVOP :

 

Telefonické hovory rodičů s dětmi jsou povoleny – pevná linka.

 

Upozornění : vychovatel nebo vychovatelka má během služby na starosti celou rodinnou skupinu, nemůže s jednotlivými dětmi chodit k telefonu a čekat až hovor ukončí nebo rodič zavolá, protože nesmí nechat ostatní děti bez dozoru. Proto doporučujeme volat týdnu od 19,30 do 20,30 hodin a o SO,NE od 19,00 do 20,00 hodin.

 

 

 

Mobilní telefony, tablety,internet,….:

 

Děti mohou používat vlastní mobilní telefony, tablety, počítače,… za které, ale DD neručí, pokud nenarušují svým telefonováním, e-mailováním výchovné činnosti přes den a po večerce. Mohou je používat ve svém osobním volnu.

 

Pokud toto nebudou děti dodržovat, bude to řešeno individuálním výchovným opatřením.

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře, 30.8.2017

 

……………………………………

 

Bc. Etela Coufalová, ředitelka DD

 

 

 

Propouštění a návraty dětí z prázdnin ve školním roce 2017 - 2018

 

 

 

Propouštění z DD/ZDVOP Návrat do DD/ZDVOP

 

(odpoledne – po návratu ze školy) (do 18,00 hod.)

 

 

 

Podzimní prázdniny 25. 10. 2017 29. 10. 2017

 

 

 

Vánoční prázdniny 22. 12. 2017 02. 01. 2018

 

 

 

Pololetní prázdniny 01. 02. 2018 04. 02. 2018

 

 

 

Jarní prázdniny:

 

Havlíčkův Brod, Kutná Hora, 23. 02. 2018 04. 03. 2018

 

 

 

Velikonoční prázdniny 28. 03. 2018 02. 04. 2018

 

 

 

Hlavní prázdniny 29. 06. 2018 02. 09. 2018

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….

 

Poznámka:

 

 

 

Propouštění dětí z DD probíhá vždy po návratu dětí z vyučování, tedy v odpoledních hodinách.

 

 

 

Návrat dětí do DD je vždy do 18,00 hodin a to z důvodu zajištění přípravy dětí do škol a SOU.

 

 

 

Upozornění pro rodiče ( děti v DD):pokud žádají o děti na víkendy nebo na prázdniny jsou povinni písemně požádat Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře dle zákona 109/2002 Sb. Dětský domov na podkladě písemné žádosti rodičů se obrátí na příslušný OSPOD dle trvalého bydliště dítěte k vyjádření. Písemné žádosti je nutné posílat minimálně 14 dní dopředu, aby DD měl čas na vyřízení. Tento postup vyžaduje zákon 109/2002 Sb. i státní zástupce.

 

Upozornění pro rodiče ( děti ze ZDVOP): děti ve ZDVOP mají jiný režim propouštění – je potřeba se dopředu informovat u sociální pracovnice)

 

 

 

Ke každému propouštění dítěte do rodiny je bezpodmínečně nutné potvrzení neboli písemný souhlas oddělení péče o děti ( OSPOD ). Bez uvedeného potvrzení nemůže být dítě do rodiny propuštěno.

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře, 30.8.2017 ..…………………………………………..……

 

Bc.Etela Coufalová, ředitelka DD

 

Plán vzdělávání zaměstnanců DD na školní rok 2017 - 2018

 

 

 

Bc.CoufalováEtela – ředitelka DD

 

- školení BOZP, PO

 

- školení řidičů

 

- různá školení a semináře podle nabídek

 

- samostudium – četba odborných časopisů a publikací – Školství, Učitelské noviny, Řízení

 

školy, Děti a my, ZP, atd.

 

- účast na supervizi

 

 

 

Běláková Milada – zástupce ředitele, ved. vychovatelka

 

- školení BOZP, PO

 

- školení řidičů

 

- různá školení a semináře podle nabídek

 

- samostudium – četba odborných časopisů a publikací – Školství, Učitelské noviny, Řízení

 

školy, Děti a my, ZP atd.

 

- účast na supervizi

 

 

 

Alena Coufalová DiS. – hl. ekonom, rozpočtář

 

- školení BOZP, PO

 

- školení řidičů

 

- různá školení a semináře podle nabídek

 

- samostudium – četba odborných časopisů, zákonů,…atd.

 

 

 

Langerová Hana DiS. - ekonom DD

 

- školení BOZP, PO

 

- různá školení a semináře podle nabídek

 

- samostudium – četba odborných časopisů, zákonů,…atd.

 

 

 

Mgr. Kalvodová Zuzana - sociální pracovnice

 

- školení BOZP, PO

 

- školení řidičů

 

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

 

- samostudium – četba odborných časopisů, zákonů,…atd.

 

- účast na supervizi

 

 

 

Práchynská Markéta DiS. – sociální pracovnice DD

 

- školení BOZP, PO

 

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

 

- samostudium – četba odborných časopisů, zákonů,…atd.

 

- účast na supervizi

 

 

 

Čermáková Monika – personalistka

 

- školení BOZP, PO

 

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

 

- samostudium – četba odborných časopisů, zákonů,…atd.

 

- účast na supervizi

 

 

 

Musilová Jitka – personalistka

 

- školení BOZP, PO

 

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

 

- samostudium – četba odborných časopisů, zákonů,…atd.

 

 

 

Krulík Václav - domovník provozář

 

- školení BOZP, PO

 

- školení motorové pily

 

- školení pro obsluhu křovinořezů

 

- školení dle vyhlášky ČÚBP číslo 50/78 Sb. o odborné způsobilosti, o elektrotechnice § č. 4

 

- školení řidičů

 

- sebevzdělávání – četba odborných časopisů

 

 

 

Víšek Jaroslav- zahradník

 

- školení BOZP, PO

 

- školení pro obsluhu křovinořezů

 

- školení řidičů

 

- školení motorové pily

 

- školení svářečů

 

- školení dle vyhlášky ČÚBP číslo 50/78 Sb. o odborné způsobilosti, o elektrotechnice § č. 4

 

- sebevzdělávání – četba odborných časopisů

 

 

 

Jitka Frimlová - uklizečka, švadlena

 

- školení BOZP, PO

 

- sebevzdělávání – četba odborných časopisů

 

 

 

Pešková Marie - kuchařka

 

- školení BOZP, PO

 

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

 

- sebevzdělávání – četba odborných časopisů

 

 

 

Kolářová Dagmar - kuchařka

 

- školení BOZP, PO

 

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

 

- sebevzdělávání – četba odborných časopisů

 

 

 

Šereda Jaroslav - vychovatel

 

- školení BOZP, PO

 

- školení řidičů

 

- různá školení podle nabídek dalšího vzdělávání, které se vztahují k jeho práci

 

- samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské noviny, Děti a my, atd.

 

- účast na supervizi

 

 

 

Coufal Pavel - vychovatel

 

- školení BOZP, PO

 

- školení řidičů

 

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k jeho práci

 

- samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské noviny, Děti a my, atd.

 

- účast na supervizi

 

 

 

Bc.Hrbová Lenka - vychovatelka

 

- mateřská dovolená

 

 

 

Mejtská Martina - vychovatelka

 

- školení BOZP

 

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

 

- samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské noviny, Děti a my, atd.

 

- účast na supervizi

 

 

 

Vávra Roman - vychovatel

 

- školení BOZP, PO

 

- školení řidičů

 

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k jeho práci

 

- samostudium - nastudování zákonů, které je třeba znát

 

– četba odborných časopisů a publikací – Školství, Učitelské noviny, atd.

 

- účast na supervizi

 

 

 

Pešková Kateřinavychovatelka

 

- školení BOZP, PO

 

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

 

- pokračuje ve studium na VŠ

 

- účast na supervizi

 

 

 

Baladová Martinavychovatelka

 

- školení BOZP, PO

 

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

 

- pokračuje ve studium na VŠ

 

- účast na supervizi

 

 

 

Bc. Dobrá Marcela - vychovatelka

 

- proškolení k BOZP, PO

 

- školení řidičů

 

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

 

- samostudium - nastudování zákonů, které je třeba znát

 

– četba odborných časopisů a publikací – Školství, Učitelské noviny, Děti

 

a my a další

 

- účast na supervizi

 

 

 

Bc. Lenka Doležalová - vychovatelka

 

- školení BOZP

 

- různá školení a semináře, které se vztahují k její práci – podle nabídek

 

- samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské noviny, Děti a my, atd.

 

- účast na supervizi

 

 

 

Kuberová Eva- pomocná vychovatelka – zdravotník

 

- školení k BOZP, PO

 

- školení řidičů

 

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

 

 

 

- samostudium – četba odborných časopisů a publikací – Školství, Učitelské noviny, Děti

 

a my, atd.

 

- účast na supervizi

 

 

 

Pelikánová Jana - pomocná vychovatelka

 

- školení BOZP, PO

 

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

 

- samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské noviny, Děti a my, atd.

 

- účast na supervizi

 

 

 

Křivohlavá Eliška - pomocná vychovatelka

 

- školení BOZP, PO

 

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

 

- samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské noviny, Děti a my, atd.

 

- účast na supervizi

 

 

 

Kadlečková Jana - pomocná vychovatelka

 

- školení BOZP, PO

 

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

 

- samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské noviny, Děti a my, atd.

 

- účast na supervizi

 

 

 

Krátká Jana - pomocná vychovatelka

 

- školení BOZP, PO

 

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

 

- samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské noviny, Děti a my, atd.

 

- účast na supervizi

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře, 30. 08. 2017 ………………………………………………….

 

Bc. Etela Coufalová, ředitelka DD

 

Plán rad DD/ZDVOP na školní rok 2017 - 2018

 

Plán pedagogických rad na školní rok 2017 – 2018

 

 

 

 

 

Rady DD / ZDVOP vede ředitelka DD – Bc. Etela Coufalová

 

budou se konat 1x za šest týdnů

 

 

 

Pedagogické rady vede vedoucí vychovatelka – Milada Běláková

 

budou se konat 1x za tři týdny

 

 

 

Porady provozu vede vedoucí provozu – Alena Coufalová, DiS.

 

průběžně podle potřeby DD

 

 

 

Termíny porad:

 

 

 

12. 09. 2017 - porada vychovatelů

 

 

 

03. 10. 2017 - porada vychovatelů a provozu

 

 

 

24. 10. 2017 - porada vychovatelů

 

 

 

14. 11. 2017 - porada vychovatelů a provozu

 

 

 

12. 12. 2017 - porada vychovatelů

 

 

 

09. 01. 2018 - porada vychovatelů a provozu

 

 

 

30. 01. 2018 - porada vychovatelů

 

 

 

20. 02. 2018 - porada vychovatelů a provozu

 

 

 

13. 03. 2018 - porada vychovatelů

 

 

 

03. 04. 2018 - porada vychovatelů a provozu

 

 

 

24. 04. 2018- porada vychovatelů

 

 

 

15. 05. 2018 - porada vychovatelů a provozu

 

 

 

05. 06. 2018 - porada vychovatelů

 

 

 

26. 06. 2018 - porada vychovatelů a provozu

 

 

 

PLÁN METODICKÉHO SDRUŽENÍ

 

 

 

na školní rok 2017-2018

 

 

 

Plán porad metodického sdružení 2017/2018

 

 

 

Jednotlivé plány výchovných gramotností podle specializací vychovatelů

 

 

 

Odborný růst a vzdělávání vychovatelů

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře dne 30.8. 2017

 

 

 

Vypracovala: ……………………………..

 

Milada Běláková

 

 

 

Plán porad metodického sdružení 2017/2018

 

 

 

Porady metodického sdružení vede vedoucí metodického sdružení – Milada Běláková

 

- budou se konat po radách vychovatelů

 

 

 

12. 09. 2017 - úprava interiérů  DD, vzhled rodinných skupin a ostatních prostorů

 

v DD po prázdninách

 

 

 

 

24. 10. 2017 - kontrola plnění přidělených úkolů

 

 

 

 

12. 12. 2017 -vánoční besídka – aktuální stav – termín: 18. 12. 2017

 

 

 

 

30. 01. 2018 - hodnocení vánočních prázdnin, návrat dětí z prázdnin

 

 

 

 

13. 03. 2018 - velikonoční prázdniny a jejich organizace

 

- hodnocení jarních prázdnin

 

- zajištění dopravní výchovy – proškolení dětí, příprava na testy

 

- pedagogická rada, průběžný přehled prospěchu za III. čtvrtletí

 

- aktuální situace v DD

 

 

 

24. 04. 2018 - rozbor plánovaných letních prázdnin (rozpis služeb, čerpání

 

dovolených, letní tábory)

 

 

 

 

05. 06. 2018 - hodnocení zdravotního stavu dětí

 

 

IV. čtvrtletí

 

Nové Vsi u Chotěboře, dne 30. 08. 2017 Milada Běláková – ved. metod. sdružení

 

Plán sportovních aktivit na školní rok 2017 – 2018

 

 

 

objevovat nové talenty z řad dětí na různé kolektivní hry a na atletiku, zaměřit se hlavně na ročníky 2000 a mladší.

 

 

 

vést děti k cílevědomě k rozvíjení pohybových aktivit a důsledně je připravovat k reprezentaci našeho DD.

 

 

 

cílevědomě a dokonale vysvětlovat dětem pravidla her, jejich povinnosti na hřišti a to nejen při kolektivních hrách.

 

 

 

velký důraz klást na hru fer-play a zodpovědnost.

 

 

 

zúčastnit se dalšího ročníku sportovních soutěží v rámci DDCUP dětských domovů.

 

 

 

péčí a zodpovědným přístupem vychovatelů a vedení DD, nejen přítomností, ale i radou a jinou podporou doprovázet naše sportovce na různých sportovních klání.

 

 

 

podporovat děti ve sportovních aktivitách nejen v DD, ale i mimo, být nápomocen různou činností a příkladem.

 

 

 

snažit se maximálně motivovat děti k řádnému zacházení se sportovním náčiním a klást důraz na zodpovědnost při ukládání sportovního nářadí a podobně.

 

 

 

co nejlépe provádět organizaci pracovní činnosti ve skupinách, aby zbývalo maximálně času na sportovní vyžití a pohyb dětí.

 

 

 

důsledně a zodpovědně ukládat jízdní kola a dbát na jejich pravidelné ošetření tech. stavu a připravovat děti na samostatný provoz v silničním provozu.

 

 

 

v letních měsících provést týdenní cykloexpedici zaměřenou na pohyb a zvyšování fyzické zdatnosti dětí.

 

 

 

v letních měsících účast na letních táborech a vodní sporty.

 

zúčastnit se regionálního kola atletických závodů a vynasnažit se získat postup našich dětí nejen do republikového kola, ale i na turnaj mezinárodní.

 

 

 

dbát na 100% využívání vybudovaných hřišť v DD.

 

 

 

zúčastnit se Jemnické pinponkiády.

 

 

 

Vypracoval:…………………………….

 

Šereda Jaroslav

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře dne 30.08.2017

 

KULTURNÍ ČINNOST NA ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018

 

 

 

TANEC:

 

 

 

Pokračovat ve výuce základů společenských tanců - valčík

 

V rámci činnosti tanečního kroužku nacvičit nová vystoupení – moderní tanec

 

Zúčastnit se tanečních soutěží ve Slaném a ve Včelné, opět se pokusit probojovat do celorepublikového finále

 

Pokusit se obstát nově v tanečních soutěžích Havlíčkobrodský střevíček a Přibyslavský pantoflíček, které již nejsou zaměřeny na děti z DD

 

Zúčastnit se tanečních událostí – pódiových skladeb, tanečních akademií a různých vystoupení

 

Nadále spolupracovat s tanečními lektory – Ondrou Haškem z Fantazáků a Ing. Zuzanou Kramářovou – orientální tance

 

Nadále působit v multiart show a taneční skupině No Comment

 

Zúčastnit se akce Zlatá Pecka - tanec

 

 

 

HUDBA, ZPĚV:

 

 

 

Zdokonalovat hru na hudební nástroje – flétny, kytary, klávesy

 

Naučit se nové písně a připravit se na pěvecké soutěže, popřípadě kulturní vystoupení

 

Zúčastnit se akce Zlatá Pecka – zpěv

 

Rozvíjet motoriku a spojovat hudbu s tancem

 

Osvojit si základy hudební gramotnosti – noty, znaménka, hudební skladatelé

 

 

 

OSTATNÍ KULTURNÍ ČINNOSTI

 

 

 

Uspořádat další ročník módní přehlídky

 

Nacvičit vánoční besídku

 

Uspořádat Miss DD

 

Připravit program na Dětský den

 

Aktivně se zúčastnit organizace mažoretkové soutěže v Chotěboři – Juniorská hůlka

 

Navštěvovat kulturní představení – kino, divadlo, muzikál, koncerty

 

Připravit se na recitační soutěže

 

Připravit se na vánoční koncerty

 

 

 

Vypracovali: ……………………………………

 

Kateřina Pešková, Roman Vávra

 

vychovatelé DD Nová Ves u Chotěboře

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře 31. 8. 2017

 

 

 

Plán  pracovní  gramotnostina  školní  rok  2017/2018

 

 

 

 

a vysávání podlah). Pečovat dobře o osobní věci – udržovat a dbát na pořádek ve

 

stolech, skříních a osobních věcech.

 

 

 

 

Vypracovala: ………………………………………..

 

                                                                                  Bc. Marcela Dobrá, vychovatelka DD

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře  30.8. 2017        

 

 

 

Plán  výtvarné  gramotnosti na  školní  rok  2017/2018

 

 

 

 

– obtisk, malba, kresba, batika, foukání, vystřihování, apod.

 

 

a nálady.

 

 

     a společných prostor DD.

 

 

 

Vypracovala:……………………..………........

 

                                                                                            Martina Mejtská, vychovatelka

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře 31. 08. 2017             

 

 

 

Odborný růst a vzdělávání vychovatelů

 

 

 

- v případě nástupu nových pracovních sil se tyto řádně zaškolí a seznámí s náplněmi práce,

 

chodem zařízení, seznámení se s písemnými materiály a vnitřním řádem zařízení

 

 

 

- všichni vychovatelé budou proškoleni v oblasti BOZP a PO

 

 

 

- dvě vychovatelky by měly dokončit studium na VŠ a získat titul Bc.

 

 

 

- vychovatelé se budou řádně a průběžně seznamovat se zákonem č. 109/2002 Sb. a se zákony

 

souvisejícími

 

 

 

- všichni pracovníci zařízení budou pracovat na aktualizaci Standardů kvality péče o děti

 

 

 

- v zimním období v rámci vzdělávacího procesu lyžařského výcviku podle nabídky

 

a požadavku DD se zúčastní vybraní vychovatelé výcviku za účelem získání osvědčení

 

instruktor lyžování, nebo obnovení osvědčení

 

 

 

- podle požadavků DD a nabídky v rámci vzdělávacího procesu se zúčastní dobrovolní

 

pracovníci výcviku za účelem získání osvědčení instruktor na jízdní kola a vodní sporty

 

 

 

- všichni pedagogičtí pracovníci si budou v rámci samostudia rozšiřovat znalosti a dovednosti

 

při  práci s počítačem v programu Evix

 

 

 

- v maximální možné míře se všichni zúčastní různých školení a kurzů dle zaslaných nabídek

 

a požadavků

 

 

 

- v rámci samostudia se budou vychovatelé vzdělávat z odborných časopisů, novin

 

a odborných knih.

 

 

 

- všichni vychovatelé se budou řádně seznamovat se závěry porad a budou plnit zadané úkoly

 

v požadovaných termínech.

 

 

 

- všichni vychovatelé se řádně budou seznamovat s novými protokoly, předtisky a zkvalitní

 

vyplňování různých předtisků.

 

 

 

- budeme si s kolegy navzájem předávat nové poznatky a zkušenosti

 

 

 

- spolupráce se SUPERVIZÍ.

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboři dne 30.8. 2017

 

 

 

ROČNÍ PLÁN

 

 

 

na školní rok 2017/2018

 

 

 

rodinná skupina

 

 

 

Plán výchovných gramotností

 

Vypracovali: ------------------------- Pavel Coufal

 

 

 

-------------------------

 

Martina Baladová

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře 1 .9. 2017

 

 

 

PLÁN VÝCHOVNÉ GRAMOTNOSTI

 

 

 

Jednotlivé výchovné gramotnosti budou probíhat během celého roku, přizpůsobují se ročním obdobím, daným možnostem a schopnostem dětí.

 

 

 

Před každou činností budou děti poučeny o pravidlech bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 

 

 

RODINNÁ GRAMOTNOST

 

 

 

 

 

 

ROZUMOVÁ GRAMOTNOST

 

 

 

a)Rozvíjení poznání

 

 

b)Literární gramotnost

 

 

 

 

c)Jazyková gramotnost

 

 

 

 

d) Příprava na vyučování

 

 

 

 

HUDEBNÍ GRAMOTNOST

 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ GRAMOTNOST

 

 

 

 

 

 

DOPRAVNÍ A BRANNÁ GRAMOTNOST

 

 

 

 

 

 

PRACOVNÍ GRAMOTNOST

 

 

 

 

 

 

VÝTVARNÁ GRAMOTNOST

 

 

 

 

 

 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

 

 

 

 

 

 

ROČNÍ PLÁN

 

 

 

 

 

na školní rok 2017/2018

 

 

 

rodinná skupina B

 

Plán výchovných gramotností

 

 

 

Vypracovali: --------------------- Mejtská Martina

 

 

 

---------------------

 

Vávra Roman

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře 30.08.2017

 

 

 

PLÁN VÝCHOVNÉ GRAMOTNOSTI

 

 

 

 

 

Jednotlivé gramotnosti budou probíhat během celého roku, přizpůsobují se ročním obdobím, daným možnostem a schopnostem dětí.

 

 

 

Před každou činností budou děti poučeny o pravidlech bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 

 

 

RODINNÁ GRAMOTNOST

 

 

 

 

 

 

ROZUMOVÁ GRAMOTNOST

 

 

 

a) Rozvíjení poznání

 

 

 

 

b ) Literární gramotnost

 

 

 

 

c) Jazyková gramotnost

 

 

 

 

d) Příprava na vyučování

 

 

 

 

HUDEBNÍ GRAMOTNOST

 

 

 

 

 

 

TĚLESNÁ GRAMOTNOST

 

 

 

 

 

 

DOPRAVNÍ A BRANNÁ GRAMOTNOST

 

 

 

 

 

 

PRACOVNÍ GRAMOTNOST

 

 

 

 

 

 

VÝTVARNÁ GRAMOTNOST

 

 

 

 

 

 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A SEXUÁLNÍ OSVĚTA

 

 

 

 

otázky, antikoncepce, pohlavní choroby (AIDS) a jejich prevence

 

 

 

 

 

ROČNÍ PLÁN

 

 

 

na školní rok 2017/2018

 

 

 

rodinná skupina „C“

 

 

 

Plán výchovných gramotností

 

 

 

Vypracovala: -------------------------------- Pešková Kateřina

 

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře 31. 8. 2017

 

 

 

PLÁN VÝCHOVNÉ GRAMOTNOSTI

 

 

 

Jednotlivé výchovné gramotnosti budou probíhat během celého roku, přizpůsobují se ročním obdobím, daným možnostem a schopnostem dětí.

 

 

 

Před každou činností budou děti poučeny o pravidlech bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 

 

 

RODINNÁ GRAMOTNOST

 

 

 

 

 

 

ROZUMOVÁ GRAMOTNOST

 

 

 

a) Rozumové poznání

 

 

 

 

b) Literární gramotnost

 

 

 

 

c) Jazyková gramotnost

 

 

 

 

d) Příprava na vyučování

 

 

 

 

HUDEBNÍ GRAMOTNOST

 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ GRAMOTNOST

 

 

 

 

 

 

VÝTVARNÁ GRAMOTNOST

 

 

 

 

 

 

PRACOVNÍ GRAMOTNOST

 

 

 

 

 

 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

 

 

 

 

 

 

 

ROČNÍ PLÁN

 

 

 

na školní rok 2017/2018

 

 

 

rodinná skupina D

 

 

 

Plán výchovných gramotností

 

 

 

Vychovatelé: ...................................

 

Šereda Jaroslav

 

 

 

...................................

 

Bc. Dobrá Marcela

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře dne 31.8.2017

 

 

 

PLÁN VÝCHOVNÉ GRAMOTNOSTI

 

 

 

Jednotlivé výchovné gramotnosti budou probíhat během celého roku, přizpůsobují se ročním obdobím, daným možnostem a schopnostem dětí.

 

 

 

Před každou činností budou děti poučeny o pravidlech bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 

 

 

PRACOVNÍ GRAMOTNOST

 

 

 

 

 

 

RODINNÁ GRAMOTNOST

 

 

 

 

 

 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A SEXUÁLNÍ OSVĚTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZUMOVÁ GRAMOTNOST

 

 

 

a) Rozvíjení poznání

 

 

 

 

b) Literární gramotnost

 

 

 

 

c) Jazyková gramotnost

 

 

 

 

d) Příprava na vyučování

 

 

 

 

TĚLESNÁ GRAMOTNOST

 

 

 

 

 

 

DOPRAVNÍ A B RANNÁ GRAMOTNOST

 

 

 

 

 

 

VÝTVARNÁ GRARMOTNOST

 

 

 

 

 

 

HUDEBNÍ GRAMOTNOST

 

 

 

 

účastnit se veřejných vystoupení ( koncerty, besídky, plesy)

 

 

 

 

 

 

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422