Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, PSČ 582 73

tel.: 569621522, fax: 569626422, e-mail: ddnv@chot.cz, dat. schránka: ah6trw5, IČO: 70155861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

Dětského domova v Nové Vsi u Chotěboře

 

 

za školní rok 2014/2015

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře, dne: 6.07.2015

 

 

Vypracovalo: vedení DD

Schválila: ped. a provozní porada DD

 

 

 

…………………………………………..

Bc. Etela Coufalová, ředitelka DD

Obsah

 

číslo strany název3. Charakteristika Dětského domova Nová Ves u Chotěboře

4. – 8. Rodinná skupina „A“

9. – 14. Rodinná skupina „B

15. – 19. Rodinná skupina „C“

20. – 24. Rodinná skupina „D“

25. – 33. Hodnocení metodického sdružení

34. – 35. Akce DD a ZDVOP 2014 – 2015

36. – 40. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2015

41. – 43. Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol

44. – 45. Přehled sponzorských darů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika Dětského domova Nová Ves u Chotěboře

 

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře je zařízení s kapacitou 32 dětí, zpravidla ve věku 3 – 18 let. V zařízení jsou čtyři rodinné skupiny a to: tři na hlavní budově, jedna samostatná v areálu.

Každá z rodinných skupin je samostatná a kompletně vybavená. Má obývací místnost, kuchyňku, koupelnu, toalety, jídelnu a ložnice pro děti. Kuchyňku vychovatelé denně využívají, vydávají si svačiny, večeře, o víkendu si vydávají všechna jídla, nepravidelně v sobotu si děti vaří večeři a jednou za tři neděle vaří celý den. Děti se tím vedou k samostatnosti, naučí se základům vaření a úpravy pokrmů, stolování, ale také tomu, co obnáší úklid kuchyně a mytí nádobí. Každá rodinná skupina v hlavní budově má celkem tři vychovatele, z toho dva kmenové a jednu asistentku pedagoga, která má na starosti ošacení dětí, obuv apod. V samostatné rodinné skupině pracují dva kmenoví vychovatelé. V DD pracuje 34 zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že žijeme v menší obci, děti téměř do všech typů škol dojíždí. Výjimku tvoří pouze první stupeň základní školy, kterou máme v místě. I malé děti, musí být do MŠ dopravovány služebním autem.

V DD je preferována rodinná výchova, děti jsou vedeny k samostatnosti, aby byly schopné se co nejlépe začlenit do samostatného života.

Dále se s dětmi účastníme různých kulturních a sportovních akcí, rekreací a ozdravných pobytů apod. S dětmi se vychovatelé účastní výtvarných, sportovních, hudebních, literárních a jiných soutěží. Různými výchovnými prostředky a metodami se snažíme v dětech probouzet kladný vztah k osobním věcem a k majetku DD a k péči o domácnost. Děti se učí prát, žehlit, vlastně všechny základní věci, bez kterých se sami neobejdou, až budou muset domov opustit.

Od 1.11.2011 dětský domov zřizuje novou službu: „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“, dále jen ZDVOP - je to doplňková činnost. V tomto zařízení bylo již přijato k dnešnímu dni 79 dětí.

Největší odměnou pro nás je, když vidíme, že se naše dítě, které odešlo z našeho domova, dokázalo osamostatnit, založit vlastní rodinu, vychovávat své děti, žít plnohodnotný život.

 

RODINNÁ SKUPINA „A“

 

Vypracovali: Mišoňová Danuše a Coufal Pavel

 

 

Charakteristika rodinné skupiny

 

Věková skupina dětí

 

V rodinné skupině byly ve školním roce 2014/2015 děti ve věku od 2 do 17let. Složení dětí se v během školního roku několikrát měnilo. Na začátku školního roku bylo v rodinné skupině 10 dětí, z toho bylo 5 dětí DD, 2 chlapci na dlouhodobém pobytu a dále do rodiny patřily též 3 děti ze ZDVOPU u kterých byl předpoklad přechodu na ústavní výchovu.

 

Příchody a odchody dětí

Listopad 2014

10.11. byl převeden jeden chlapec, který byl na dlouhodobém pobytu doma, do rodiny B.

 

Leden 2015

Jedna dívka byla od 1.1. přeřazena do rodiny B a zároveň přešla jedna dívka z rodiny B do naší rodiny k sourozencům. Z rodiny C přišly dvě sestry a jeden chlapec na dlouhodobém pobytu byl převeden do rodiny D.

Tři sourozenci patřící do Zdvop přešli na ubytovnu Zdvop.

 

Červen 2015

1.6.přichází jeden chlapec z rodiny C-Zdvop, který dne 30.6. přechází na ústavní výchovu.

 

Docházka do škol:

Děti navštěvovaly Základní školu v Nové Vsi u Chotěboře, Základní školu v Malči, Základní školu a Praktickou školu v Chotěboři a Mateřskou školu v Malči. Do všech škol děti denně dojížděly.

 

Zájmová činnost dětí mimo DD:

Děti z rodiny navštěvovaly tyto kroužky- aerobik, sokol, kroužek hry na flétnu a klávesy
a kroužek vaření.

 

 

 

Hodnocení zájmové činnosti

Během celého školního roku jsme průběžně s dětmi plnili naplánované úkoly ve všech oblastech výchovné činnosti dle ročního plánu. Dále byla prováděna protidrogová prevence a sexuální osvěta.

 

Rodinná činnost

 

Rozumové činnosti

  1. Rozvíjení poznání

 

 

  1. Literární a jazykové činnosti

 

 

  1. Příprava na vyučování:

 

 

Hudební činnosti

 

Výtvarné činnosti

 

Tělesné činnosti

 

Dopravní a branné činnosti

 

Pracovní činnosti

 

 

Protidrogová prevence a sexuální osvěta

 

RODINNÁ SKUPINA „B“

 

Vypracovali: Bc. Marcela Dobrá, Bc. Lenka Hrbová

 

 

Charakteristika rodinné skupiny

 Věková skupina dětí

V rodinné skupině B bylo na začátku školního roku 2014/2015 celkem 8 dětí. Pět chlapců a třiděvčata ve věku pět až sedmnáct let. Sedmnáctiletý chlapec byl v rodinné skupině administrativně, neboť byl na dlouhodobém pobytu doma u rodičů. Počet dětí a věková skladba se během roku několikrát měnily. V únoru došlo i k výměně vychovatelů. Vychovatel Roman Vávra odešel a do skupiny nastoupila vychovatelka Bc. Lenka Hrbová. V rodinné skupině B se během školního roku vystřídalo celkem 22 dětí.

Celkem 18 dětí z rodinné skupiny B z různých důvodů odešlo a 16 dětí do rodinné skupiny B přišly. Některé děti během tohoto školního roku do skupiny B přišly nebo odešly opakovaně z nebo do jiných skupin. V první polovině školního roku byly ve skupině umístěny i děti z ZDVOP u kterých mělo dojít v nejbližší době k nařízení ústavní výchovy. Ve druhé polovině školního roku se počet dětí ustálil na šesti a všechny děti měly nařízenou ústavní výchovu. Před koncem školního roku se změnil počet dětí na sedm. Jedna dívka a chlapec byli přijati na odborná učiliště na obory, které si sami zvolili. Během školního roku bylo po určitou dobu v rodinné skupině B několik dětí vedeno pouze administrativně. Důvody odchodů a příchodů dětí budou uvedeny níže. Na konci roku čítala rodinná skupina B 7 dětí – čtyři chlapce a tři děvčata ve věku 7 – 16 let.Příchody dětí

1.9.2014 dívka 5 let z ZDVOP.

3.9.2014 dívka 14 let. Přijata na ZDVOP.

8.9.2014 dívka 14 let. Přesun z rodinné skupiny C

8.9.2014 dívka 14 let. Přesun z rodinné skupiny C.

27.10.2014 chlapec 4 roky. Přijat na ZDVOP.

27.10.2014 chlapec 5 let. Přijat na ZDVOP.

9.11.2014 chlapec 11 let. Přijat na ZDVOP.

9.11.2014 chlapec 13 let. Přijat na ZDVOP.

4.12.2014 chlapec 9 let. Přesun z rodinné skupiny ZDVOP.

22.12.2014 chlapec 12 let. Přijat z DDÚ.

1.1.2015 chlapec 15 let. Přesun z rodinné skupiny C.

1.1.2015 dívka 10 let. Přesun z rodinné skupiny A.

1.1.2015 dívka 15 let. Přesun z rodinné skupiny C.

1.1.2015 chlapec 14 let. Přesun z rodinné skupiny C.

18.4.2015 chlapec 15 let. Přijat z DDÚ.

10.6.2015 dívka 9 let. Přesun z rodinné skupiny ZDVOP.

 

Odchody dětí

8.9.2014 dívka 14 let. Přechod do rodinné skupiny C.

8.9.2014 chlapec 17 let. Administrativně převeden do rodinné skupiny C.

6.9.2014 chlapec 9 let. Přechod do rodinné skupiny ZDVOP.

10.11.2014 dívka 14 let. Přechod do rodinné skupiny C.

10.11.2014 dívka 14 let. Přechod do rodinné skupiny C.

22.11.2014 chlapec 13 let. Ukončen pobyt v ZDVOP.

1.1.2015 chlapec 17 let. Administrativně převeden do rodinné skupiny C.

1.1.2015 chlapec 9 let. Administrativně převeden do rodinné skupiny C.

1.1.2015 chlapec 8 let. Administrativně převeden do rodinné skupiny C.

1.1.2015 chlapec 17 let. Administrativně převeden do rodinné skupiny C.

1.1.2015 chlapec 13 let. Přechod do rodinné skupiny C.

1.1.2015 dívka 5 let. Přechod do rodinné skupiny C.

1.1.2015 dívka 13 let. Přechod do rodinné skupiny A.

1.1.2015 chlapec 4 roky. Přechod do rodinné skupiny ZDVOP.

1.1.2015 chlapec 5 let. Přechod do rodinné skupiny ZDVOP.

12.2.2015 chlapec 15 let. Odchod do DDÚ.

24.6.2015 chlapec 15 let. Odchod do DDÚ.

 

 

 

 

Dlouhodobé pobyty mimo DD

Chlapec 17 let, od 1.9.2014 administrativně přemístěn z rodinné skupiny D, doma u rodičů.

Chlapec 17 let, od 8.9.2014 administrativně přemístěn do rodinné skupiny C, doma u rodičů.

Chlapec 17 let, od 10.11.2014 administrativně přemístěn z rodinné skupiny C, doma u rodičů.

Chlapec 17 let, od 10.11.2014 administrativně přemístěn z rodinné skupiny D, doma u otce.

Chlapec 10 let, od 1.1.2015 administrativně přemístěn do rodinné skupiny C, předpěstounská

péče.

Chlapec 17 let, od 1.1.2015 administrativně přemístěn do rodinné skupiny C, doma u otce.

Chlapec 10 let, od 1.1.2015 administrativně přemístěn do rodinné skupiny C, doma u rodičů.

Chlapec 8 let, od 1.1.2015 administrativně přemístěn do rodinné skupiny C, doma u rodičů.

Chlapec 17 let, od 1.1.2015 administrativně přemístěn do rodinné skupiny C, doma u rodičů.Ukončený pobyt v DD

22.11.2014 chlapec 13 let. Ukončen pobyt v ZDVOP. Zpět k babičce.

22.11.2014 chlapec 11 let. Ukončen pobyt v ZDVOP. Zpět k babičce.Zájmová činnost dětí mimo DD

Chlapec 16 let – fotbal, chlapec 10 let – hra na flétnu, sokol, dívka 11 let – hra na klávesy, sokol, gymnastika, dívka 16 let – stolní tenis, chlapec 15 let – vaření.Vychovatelé v rodinné skupině B: Bc. Marcela Dobrá, Roman Vávra, od února Bc. Lenka Hrbová

Asistent pedagoga: Eliška KřivohlaváHodnocení zájmových činností

Rodinná činnost

Děti byly vedeny ke slušnému chování a aby dbaly na rodinnou atmosféru a byly k sobě ohleduplní. Učily se hospodařit s kapesným a rodinným rozpočtem skupiny B. Důraz byl kladen na dokládání a nalepení jízdenek a správné vyúčtování cestovného. Děti byly vedeny, aby dbaly na čistotu a udržování pořádku. Snažily se také udržovat pořádek v osobních věcech a na svých pokojích. Prohlubovaly si hygienické návyky úměrné jejich věku a dbaly na úpravu svého zevnějšku. Byly vedeny k tomu, aby si vážily osobních i společných věcí, chránily si své zdraví a předcházely úrazům. Děti se samostatně staraly o prádlo, zdokonalovaly se v jeho třídění, praní, věšení, žehlení a skládání. Tím pádem se lépe naučily zacházet s pracími prostředky. To samé platilo o užívání čistících prostředků. V rámci finanční gramotnosti se podílely na plánování a nakupování oblečení a bot. Seznamovaly s cenami věcí používaných v provozu domácnosti jako jsou prací, čistící prostředky, ceny spotřebičů, dekorativních předmětů a jiné. Největší rezerva je zejména v přístupu k udržování pořádku a ve vzájemných vztazích mezi sebou. Několikrát týdně vždy proběhlo sezení, na kterém si děti společně s vychovateli popovídali o problémech, zhodnotily svoji činnost, nebo byly poučeni co by se mělo zlepšit. Při těchto sezeních měly také děti možnost vyjádřit se k udělení motivačního ohodnocení k měsíčnímu kapesnému. Děti se také společně s jinými rodinnými skupinami účastnily akcí DD.Pracovní činnost

Děti vyráběly drobné výrobky z papíru, různé výrobky na zkrášlení rodiny, na soutěže, udržovaly pořádek ve svém okolí a osobních věcech, zhotovovaly výrobky z různých materiálů. Vychovatelé vytvářeli u dětí kladný vztah k práci a pěstovali v nich dobrý pocit z dobře vykonané práce. Děti také prováděly drobné opravy v rodině jako je oprava židlí, zásuvek, dvířek skříní. Děti také vykonávaly činnosti, které vedly k zútulnění prostředí rodinné skupiny a také nádvoří před zámkem a zámeckého parku, kde zejména zametaly, sbíraly papírky, plastové lahve, spadlé větve nebo hrabaly listí. Dále prováděly drobné opravy na jízdních kolech, vyráběly vánoční dárky, vytvářely různé výrobky z textilního materiálu. Za největší úkol do budoucna je naučit děti vážit si práce ostatních i práci svoji.Tělesná činnost

Pokud to počasí dovolilo, děti maximum volného času věnovaly pohybu v přírodě, na hřišti a tím si zvyšovaly svoji fyzickou aktivitu. Podle toho, jaké bylo roční období, zdokonalovaly se v sezónních rekreačních sportech, jako jsou turistika, plavání, míčové hry, bruslení, lyžování, jízda na kole, kolečkových bruslích. Rozvíjely se pohybové a fyzické vlastnosti dětí při různých míčových hrách (fotbal, florbal, soft bal, odbíjená, vybíjená, nohejbal, basketbal, přehazovaná). Podporoval se zájem dětí o sportovní kroužky (fotbal, stolní tenis, sportovní hry na ZŠ). Využívalo se každé příležitosti k účasti na sportovních soutěžích mimo DD, sledovaly se sportovní zápasy, zejména českých reprezentantů, navštívily se sportovní zápasy v ledním hokeji, sledovaly se sportovní události, využívala se každá příležitost k účasti na sportovních soutěžích. Děti byly také seznámeny s pravidly sportovních her, dbalo se, aby při sportovních aktivitách dodržovaly zásady fair play. Také se učily znát, jak se starat o sportovní materiál a o sportovní oblečení a obuv. Zejména jim také byly vysvětleny zásady bezpečnosti při sportovních aktivitách.Rozumová činnost

Děti zlepšovaly své čtenářské dovednosti, vzbuzoval se u nich zájem o literaturu, seznamovaly se s literaturou a jejich autory, sledovaly v tisku a médiích informace o současném domácím i zahraničním dění. Byla snaha u dětí vytvářet kladný vztah ke čtení a tím pádem i ke vzdělávání. Rozvíjely se komunikační dovednosti formou rozhovorů, diskuzí, vyprávění. Děti se také učily nazpaměť nepříliš složité texty nebo básničky, zlepšovaly pomocí četby své vyjadřování, zaměřovaly se na výběr vhodné četby, prohlubovaly paměť pomocí recitace básniček a zpíváním písniček. Zlepšovaly také svou výslovnost, dbalo se, aby jasně a srozumitelně dokázaly vyjádřit své myšlenky, rozšiřovaly svou slovní zásobu, využívaly cizí slova, řečové schopnosti a jazykové dovednosti, nacvičovaly vánoční besídku. Učily se také pečovat o pokojové rostliny, rozvíjely znalosti o přírodě a poznatky o ní získávaly jak osobním pozorováním, tak sledováním přírodovědných filmů a pořadů. Dětem bylo neustále připomínáno, aby si vážily přírody, aby se k ní dokázaly ohleduplně chovat a chránit ji. Proběhlo poučení o bezpečnosti při pohybu venku a také seznámení se základními pravidly silničního provozu. Dále byly poučeni o požární ochraně, o evakuačním plánu a proběhl nácvik požárního poplachu v DD. Učily se také orientovat v jízdních řádech, naučit se základní telefonní čísla – hasiči, záchranka, policie. Dále se ještě seznámily s orientací na mapě a hrály se vědomostní hry, které děti učily všeobecnému přehledu. V dalším roce je potřeba všechny složky rozumové činnosti v dětech prohlubovat a podporovat.Prevence a intervence rizikového chování

Děti byly během celého roku seznamovány s nebezpečím užívání návykových látek. Na toto téma proběhlo několik besed a rozhovorů. Někteří byly testováni na přítomnost THC. To samé platí i o kouření. Dále průběžně probíhala sexuální osvěta. Děti byly upozorňovány na nebezpečí sexuálního zneužívání mladistvých, o trestní zodpovědnosti při sexuálním styku a také proběhla beseda o pohlavních chorobách. Zvláště ke konci školního roku byly děti poučeny o trestní zodpovědnosti, pokud by chtěly šikanovat a to i formou sociálních sítí na PC. Nedílnou součástí prevence bylo také vysvětlování pojmů jako např. trestná činnost, trestní zodpovědnost, podmínečný a nepodmínečný trest odnětí svobody atd. Na tomto poli se bude muset do budoucna s dětmi daleko více pracovat, aby bez problémů mohly respektovat a uznávat společenské normy a pravidla.Příprava na vyučování

Děti se podporovaly při plnění všech uložených úkolů, snahou vychovatelů bylo, aby se naučily samostatné a soustavné přípravě do školy. Bylo vyžadováno, aby silnější v učení pomohly slabším. Děti se učily porozumět textu, pěstovat smysl pro povinnost a zodpovědnost ke studiu, získávat informace, využívat internet, knihy, časopisy, osvojovat si návyky samostatnosti při učení. Snahou bylo, aby ke každému dítěti byl využit individuální přístup, který by v nich podporoval zájem o školu. Byly také využívány speciální pomůcky pro snadnější pochopení a zvládnutí učiva. Přes všechny předešlé uvedené věci děti samostatnou přípravu do školy zatím nezvládají, tak jak by měly. 

 

 

 

 

RODINNÁ SKUPINA „C“

 

Vypracovali: Kateřina Pešková, Roman Vávra

 

Charakteristika rodinné skupiny

 

Věková skupina dětí

V rodinné skupině C bylo na začátku školního roku 2014/2015 celkem 8 dětí. Čtyři chlapci
a čtyři děvčata ve věku 13 až 17 let. Sedmnáctiletý chlapec a sedmnáctiletá dívka byli v rodinné skupině administrativně, neboť byly na dlouhodobém pobytu doma. Rodinná skupina C již od počátku školního roku prováděla svoji činnost totožnou s programem rodinné skupiny D (každodenní vaření, samostatné nakupování, finanční gramotnost atd.),ale tato činnost skončila k 31.12.2014. Počet dětí a věková skladba se až do tohoto data nezměnila. Od 1.1.2015 byl v rodině C pouze třináctiletý chlapec a čtyři chlapci zařazeni administrativně.V měsíci květnu přibyl osmiletý chlapec a v měsíci červnu bratři ve věku 6-7 let. V rodinné skupině C se během školního roku vystřídalo celkem 17 dětí včetně administrativně zařazených dětí. Celkem třináct dětí z rodinné skupiny C z různých důvodů odešlo a čtyři děti do rodinné skupiny C přišly. Důvody odchodů a příchodů dětí budou uvedeny níže. Na konci roku čítala rodinná skupina C 5 dětí – čtyři chlapce a jednoho chlapce vedeného administrativně.

 

Příchody dětí

1.9.2014 chlapec 14 let ze skupiny A

1.9.2014 sestry dvojčata 13 let ze skupiny A

1.1.2015 chlapec 12 let ze skupiny B

1.1.2015 chlapec 13 let z PL administrativně

1.1.2015 chlapec 17 let ze skupiny D administrativně

1.1.2015 chlapec 7 let ze skupiny B administrativně

1.1.2015 chlapec 16 let ze skupiny D administrativně

30.4.2015 chlapec 8 let z DD Racek Benešov

23.6.2015 bratři 6 a 7 let ze ZDVOP

Odchody dětí

31.12.2014 chlapec 14 let do skupiny B

31.12.2014 chlapec 16 let do skupiny D

31.12.2014 dívka 15 let do skupiny B

31.12.2015 chlapec 14let do skupiny B

31.12.2015 sestry dvojčata 13 let do skupiny A

 

Dlouhodobé pobyty mimo DD

Chlapec 13 let z PL na PřP

 

Ukončený pobyt v DD

5.11.2014 dívka 17 let ukončen pobyt v DD

26.1.2015 chlapec 7 let ukončen pobyt v DD

23.2.2015 chlapec 17 let ukončen pobyt v DD

5.3.2015 chlapec 17 let ukončen pobyt v DD

30.3.2015 chlapec 16 let ukončen pobyt v DD

 

Zájmová činnost dětí mimo DD

Chlapec 13 let – fotbal, chlapec 14 let –pracovní činnost, chlapec 14 let –fotbal,vaření, dívka 15 let – stolní tenis, volejbal, dívky 13 let dvojčata-atletika, chlapec 8 let-hudební výchova, chlapci bratři 6a 7 let-jízda na kole,fotbal

 

Vychovatelé v rodinné skupině C: Kateřina Pešková, Roman Vávra

Asistent: Jana Kadlečková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení zájmových činnosti

 

Rodinná činnost

Děti byly vedeny ke slušnému chování a aby dbaly na rodinnou atmosféru a byly k sobě ohleduplní. Učily se hospodařit s kapesným a rodinným rozpočtem. Po přechodu na jiný program,který trval až do 31.12.2014 se prioritou stala finanční gramotnost a to zejména plánování nákupů na vaření, dokládání účtenek a jejich samostatné nalepování. Po ukončení programu byl nadále kladen důraz na udržování čistoty a pořádku. Snažily se také udržovat pořádek v osobních věcech a na svých pokojích. Prohlubovaly si hygienické návyky úměrné jejich věku a dbaly na úpravu svého zevnějšku. Učily se vařit jednoduché pokrmy a používat kuchyňské náčiní a spotřebiče. Byly vedeny k tomu aby si vážily osobních i společných věcí, chránily si své zdraví a předcházely úrazům. Samostatně se staraly o prádlo, zdokonalovaly se v jeho třídění, praní, věšení, žehlení a skládání. Tím pádem se lépe naučily zacházet s pracími prostředky. To samé platilo o užívání čistících prostředků. Největší rezerva je zejména v přístupu k udržování pořádku a ve vzájemných vztazích mezi sebou. Několikrát týdně vždy proběhlo sezení, na kterém si děti společně s vychovateli popovídali o problémech, zhodnotily svoji činnost, nebo byly poučeni co by se mělo zlepšit. Při těchto sezeních měly také děti možnost vyjádřit se k udělení motivačního ohodnocení k měsíčnímu kapesnému. Děti se také společně s jinými rodinnými skupinami účastnily akcí DD.

 

Pracovní činnost

Děti vyráběly drobné výrobky z papíru, různé výrobky na zkrášlení rodiny, na soutěže, udržovaly pořádek ve svém okolí a osobních věcech, zhotovovaly výrobky z různých materiálů. Vychovatelé vytvářeli u dětí kladný vztah k práci a pěstovali v nich dobrý pocit z dobře vykonané práce. Děti také prováděly drobné opravy v rodině jako je oprava židlí, zásuvek, dvířek skříní. Děti také vykonávaly činnosti, které vedly k zútulnění prostředí rodinné skupiny a také nádvoří před zámkem a zámeckého parku, kde zejména zametaly, sbíraly papírky, plastové lahve, spadlé větve nebo hrabaly listí a plely záhony. Dále prováděly drobné opravy na jízdních kolech, vyráběly vánoční dárky, vytvářely různé výrobky z textilního materiálu. Za největší úkol do budoucna je naučit děti vážit si práce ostatních i práci svoji.

 

 

Tělesná činnost

Pokud to počasí dovolilo, děti maximum volného času věnovaly pohybu v přírodě, na hřišti a tím si zvyšovaly svoji fyzickou aktivitu. Podle toho, jaké bylo roční období, zdokonalovaly se v sezónních rekreačních sportech jako jsou turistika, plavání, míčové hry, bruslení, lyžování, jízda na kole, kolečkových bruslích. Rozvíjely se pohybové a fyzické vlastnosti dětí při různých míčových hrách(fotbal,tanec, florbal, odbíjená, vybíjená, nohejbal, basketbal, přehazovaná). Podporoval se zájem dětí o sportovní kroužky(fotbal, stolní tenis, florbal, sportovní hry na ZŠ). Využívalo se každé příležitosti k účasti na sportovních soutěžích mimo DD, sledovaly se sportovní zápasy, zejména českých reprezentantů, navštívily se sportovní zápasy v ledním hokeji a ve fotbale, sledovaly se sportovní události, využívala se každá příležitost k účasti na sportovních soutěžích. Děti byly také seznámeny s pravidly sportovních her, dbalo se, aby při sportovních aktivitách dodržovaly zásady fair play. Také se učily znát, jak se starat o sportovní materiál a o sportovní oblečení a obuv. Zejména jim také byly vysvětleny zásady bezpečnosti při sportovních aktivitách.

 

Rozumová činnost

Děti zlepšovaly své čtenářské dovednosti, vzbuzoval se u nich zájem o literaturu, seznamovaly se s literaturou a jejich autory, sledovaly v tisku a médiích informace o současném domácím i zahraničním dění. Byla snaha u dětí vytvářet kladný vztah ke čtení a tím pádem i ke vzdělávání. Rozvíjely se komunikační dovednosti formou rozhovorů, diskuzí, vyprávění. Děti se také učily nazpaměť nepříliš složité texty nebo básničky, zlepšovaly pomocí četby své vyjadřování, zaměřovaly se na výběr vhodné četby, prohlubovaly paměť pomocí recitace básniček a zpíváním písniček. Zlepšovaly také svou výslovnost, dbalo se aby jasně a srozumitelně dokázaly vyjádřit své myšlenky, rozšiřovaly svou slovní zásobu, využívaly cizí slova, řečové schopnosti a jazykové dovednosti, nacvičovaly vánoční besídku. Učily se také pečovat o pokojové rostliny, rozvíjely znalosti o přírodě a poznatky o ní získávaly jak osobním pozorováním, tak sledováním přírodovědných filmů a pořadů. Dětem bylo neustále připomínáno, aby si vážily přírody, aby se k ní dokázaly ohleduplně chovat a chránit ji. Proběhlo poučení o bezpečnosti při pohybu venku a také seznámení se základními pravidly silničního provozu. Dále byly poučeni o požární ochraně, o evakuačním plánu a proběhl nácvik požárního poplachu v DD. Učily se také orientovat v jízdních řádech, naučit se základní telefonní čísla – hasiči, záchranka, policie. Dále se ještě seznámily s orientací na mapě a hrály se vědomostní hry, které děti učily všeobecnému přehledu. V dalším roce je potřeba všechny složky rozumové činnosti v dětech prohlubovat a podporovat.

Prevence a intervence rizikového chování

Děti byly během celého roku seznamovány s nebezpečím užívání návykových látek. Na toto téma proběhlo několik besed a rozhovorů. Některé byly testovány na přítomnost THC. To samé platí i o kouření. Dále průběžně probíhala sexuální osvěta. Děti byly upozorňovány na nebezpečí sexuálního zneužívání mladistvých, o trestní zodpovědnosti při sexuálním styku. Zvláště ke konci školního roku byly děti poučeny o trestní zodpovědnosti, pokud by chtěly šikanovat a to i formou sociálních sítí na PC. Nedílnou součástí prevence bylo také vysvětlování pojmů jako např. trestná činnost, trestní zodpovědnost, podmínečný
a nepodmínečný trest odnětí svobody atd. Na tomto poli se bude muset do budoucna s dětmi daleko více pracovat, aby bez problémů mohly respektovat a uznávat společenské normy
a pravidla.

 

Příprava na vyučování

Děti se podporovaly při plnění všech uložených úkolů, snahou vychovatelů bylo, aby se naučily samostatné a soustavné přípravě do školy. Bylo vyžadováno, aby silnější v učení pomohly slabším. Děti se učily porozumět textu, pěstovat smysl pro povinnost
a zodpovědnost ke studiu, získávat informace, využívat internet, knihy, časopisy, osvojovat si návyky samostatnosti při učení. Snahou bylo, aby ke každému dítěti byl využit individuální přístup, který by v nich podporoval zájem o školu. Přes všechny předešlé uvedené věty děti samostatnou přípravu do školy zatím nevyužívají, tak jak by měly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODINNÁ SKUPINA „D“

 

Vypracovali: Šereda Jaroslav, Mejtská Martina

 

 

 

Charakteristika rodinné skupiny

Jedná se o rodinnou skupinu, která je umístěna samostatně mimo hlavní budovu, ale nachází se v areálu dětského domova. V celé rodinné skupině se samostatně hospodaří s finančními prostředky, tedy učí se a zvyšuje se finanční gramotnost a vzdělávání, vaří se, maluje, opravuje nábytek a plní se další povinnosti, jako v každé jiné rodině. Každý se musí postarat
i o druhé, tedy připravit společné jídlo, nakoupit, prát, žehlit prádlo, provádět venkovní úpravy – pokládání dlažby do země, zdění, lepení obkladů, celkové zednické práce, betonování, zastřihování živ. plotu, různé drobné opravy nábytku, natěračské práce a práce malířské, přesazování květin, údržba záhonků a tedy vytváření celkového kulturního

a příjemného prostředí v okolí rodinné skupiny.

 

Věková skupina dětí

V rodinné skupině „D“ je od září 2014 fyzicky celkem osm dětí. Na konci školního roku tedy k poslednímu červnu 2015 je ve skupině stále osm dětí. K poslednímu červnu 2015 je složení věkové skupiny následující: Jedna dívka ve věku 21 let, tři dívky ve věku 17. let, jedna dívka ve věku 16. let. Jeden chlapec ve věku 16. let, dva chlapci ve věku 17. let. Během školního roku byla rodinná skupina stabilní.

 

Příchody a odchody dětí

Během školního roku2014/2015 nedošlo ke změnám v počtu dětí, od září 2014 je počet dětí stejný, stabilní a nedošlo k odchodům a příchodům jiných dětí, které jsou na ústavní výchově.

 

Dlouhodobé pobyty

Během hodnotícího období, tedy od září 2014 do června 2015 nikdo z rodinné skupiny neodešel na dlouhodobý pobyt.

 

Docházka do škol

Jedna dívkanavštěvovala III. ročník SOU Čáslav v oboru cukrářka a v červnu 2015 SOU zdárně dokončila a obdržela Výuční list s průměrem 1,66. Podala si přihlášku ke vzdělávání do oboru podnikání, kam byla přijata a měla by toto ukončit za dva roky maturitní zkouškou. Další dívka ukončila II. ročník SOU v Čáslavi v oboru „Řezník – uzenář“ s průměrem 2,16. Jedná se o dívku, která již na stejné škole ukončila vyučení v oboru prodavačka a pokračuje v druhém učebním oboru. Dvě dívky začaly v září 2014 studovat I. ročník na SOU v Čáslavi v oboru Stravovací a ubytovací služby, ale v pololetí roku musely přestoupit na obor Kuchař – číšník. Jedna dívka ukončila I. ročník s průměrem 3,33 ale za zameškané a neomluvené hodiny z chování byla klasifikována jako neuspokojivá, druhá dívka s průměrem 3,6, ale půjde na opravnou komisionální opravnou zkoušku z  předmětu ekonomika, kde byla hodnocena jako nedostatečná a také v chování byla klasifikována jako neuspokojivá. Tři chlapci ukončili velmi zdárně první ročník SOU Čáslav v oboru Stravovací a ubytovací služby s průměry 1,6, 2,6 a 2.

Jedna dívka, která studovala I. ročník na škole „Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová ve Světlé nad Sázavou“ v oboru ošetřovatel po dohodě a provedení rozdílových zkoušek přestoupila do druhého ročníku tedy do maturitní třídy na obor „ Sociální činnost“, který zdárně ukončila s průměrem 2,6.

Na konci školního roku 2015 byl celkový učební průměr skupiny 2,81.

 

Zájmová činnost mimo DD a v DD

Dva chlapci hráli fotbal střídavě za Jeřišno a Chotěboř. Děti z uvedené skupiny dosáhly velice dobrých výsledků nejen na sportovních kláních, ale i v oblasti kultury. Ve sportovní činnosti jako fotbal, atletika byla reprezentace až na úrovni republikových soutěží kde se dosáhlo na medailové umístnění. Velmi dobrá a příkladná byla reprezentace na úrovni DDCUPU tedy v soutěžích o nejvšestrannější dětský domov v ČR, kde náš domov obhájil celkové druhé místo v ČR. Na úrovni kultury v tancích a zpěvu naše děti měly velký podíl na medailových umístněních např. ve Slaném, kde chlapec vyhrál. Vzorně je reprezentován náš DD i v soutěžích při školách. Děti hodnotící skupiny se zúčastnily i různých akcích domova např. turistiky, lyžařského výcviku a letních táborů v roce 2015.

 

Všichni se zapojují do sportovních aktivit, někteří méně (rekreačně), někteří velmi často

a to na vysoké úrovni a to hlavně v oblasti atletiky, stolního tenisu a míčových her. Někteří aktivně vykonávají pracovní činnost a všichni se zapojují do kulturního dění v DD. Vzhledem k tomu, že všichni dojíždějí do škol, tak na zájmovou činnost nezbývá mnoho času.

V uvedené rodinné skupině během uvedeného období nedošlo k žádné změně na místech vychovatelů. Vychovatelé jsou ve složení Šereda Jaroslav, Martina Mejtská.

Rodinná skupina „D“ se dá hodnotit celkem vyrovnaná a stabilní. Velký důraz byl kladen na finanční gramotnost a vzdělávání, důslednost, vaření, nakupování, zodpovědnost, mezilidské, kamarádské a rodinné vztahy, osvojování si pracovních činností a na vzdělávací školní proces.

 

Hodnocení zájmových činností

 

Pracovní činnost:

 

Rozumová činnost:

Rozvíjení poznání:

 

Literární výchova:

 

Jazyková výchova:

 

Výtvarná a estetická činnost:

 

Hudební činnost:

 

Tělesná činnost:

 

Dopravní a branná výchova

 

Rodinná výchova

 

 

 

 

 

 

HODNOCENÍ METODICKÉHO SDRUŽENÍ

 

Vyhodnocení ročního plánu na podporu aktivit v oblasti prevence

sociálně patologických jevů ve školním roce 2014 – 2015

 

Vypracoval: Bc. Michael Dobrý

V uplynulém období se podařilo splnit téměř všechny body podle daného ročního plánu. Bohužel muselo být několikrát přikročeno k testování dětí na přítomnost návykových látek, zejména na přítomnost THC.

V průběhu tohoto roku jsme se také potýkali s problémem agresivních a vzteklých výbuchů chování u některých jedinců, s problémem zpronevěr a krádeží drobných finančních částek. Někteří jedinci měli také problémy s dodržováním domovského řádu, ale jednalo se vesměs o menší přestupky

Za vážný problém se jeví užívání návykové látky u několika starších jedinců a to marihuany. V reakci na toto zjištění bylo přistoupeno k tomu, že nejstarší děti, které jsou v rodinné skupině D byly z preventivních důvodů opakovaně testovány na přítomnost THC. V několika případech byli testovaní jedinci pozitivní. Byly podniknuty adekvátní kroky k tomu, aby se neužívání návykové látky nerozšířilo mezi ostatní děti.

Druhým nejvážnějším problémem bylo zjištění, že někteří jedinci pomlouvají, zesměšňují
a verbálně napadají slabší jedince. Po tomto zjištění byla uskutečněna taková opatření, aby se těmto jevům na půdě DD zabránilo a uskutečnila se beseda s příslušníky PČR na toto téma. V rámci této besedy byly samozřejmě nastoleny problémy i ostatního rizikového chování.

Dalším nešvarem, který se v DD rozmáhá již dlouhá léta, je kouření cigaret. K zabránění tohoto nešvaru probíhají individuální a skupinové pohovory o škodlivosti kouření
a samozřejmě je v celém areálu DD přísný zákaz kouření. Zdůrazňuje se zejména škodlivý vliv na zdraví a následně na možnost vzniku závislosti, která může přejít k následnému užívání silnější návykové látky.

Se všemi dětmi domova se také hovořilo na téma sexuálního chování a to přiměřeně jejich věku. Během celého roku byly děti průběžně poučovány o zásadách bezpečnosti a vhodného chování, které se váže k jednotlivým ročním obdobím a aktivitám, které se během nich provozují. Aktuálně byly také řešeny formou komunit problémy, které se vyskytly v tom daném období.

Rodina A je bez vážnějších problémů, pouze chlapec 12 let mívá občasné problémy respektovat nařízení dospělých. V této rodině jsou umístěny děti klidnějších povah. Chování dětí v této rodinné skupině nepřekračuje únosnou mez.

Složení rodiny B se během roku několikrát pozměnilo. Největším problémem v rodině, bylo chování 14 letého chlapce. Jeho agrese, nerespektování norem chování a demonstrativní suicidální pokusy negativně ovlivňovaly chod celé skupiny a nakonec vyústily až k jeho hospitalizaci v PL Havlíčkův Brod. U tohoto chlapce byly také zjištěny náznaky sexuálního obtěžování dívek DD. Případ byl předán PČR.

V rodině C je nešvarem kouření několika jedinců a chování dětí, které pomlouvají, zesměšňují a verbálně napadají slabší jedince. Během roku zde došlo i k několika prohřeškům proti domovskému řádu. Byla přijata taková opatření, aby k těmto jevům nedocházelo. Složení skupiny bylo často během školního roku měněno.

V rodině D je také problémem kouření mladistvých a u několika jedinců sklony k užívání návykové látky THC. Tento problém byl ve spolupráci s vedením DD řešen a byla přijata taková opatření, aby k tomuto závažnému prohřešku nedocházelo. K nejzávažnějšímu prohřešku došlo po Novém roce, kdy 17 letý chlapec nabízel THC výměnou za sprchové gely a deodoranty mladším chlapcům v DD. Také tento případ byl předán PČR.

Pro příští rok je třeba zlepšit a důsledněji kontrolovat výdaje kapesného a svěřených peněz, provést patřičné kroky k tomu aby se minimalizovalo kouření. Za další důležitý krok považuji vymýcení jakékoliv formy šikany a důsledně bojovat proti užívání návykových látek dětmi. Dětem je potřeba neustále během roku vysvětlovat negativní dopady sociálně patologických jevů na okolí a zejména na ně samé.Hodnocení pracovní a výtvarné činnosti

za školní rok 2014/2015

 

 

Vypracovala: Danuše Mišoňová

 

 

Pracovní činnost

 

uskutečnil sběr drobného elektroodpadu a po jeho ukončení jsme se s dětmi byli

podívat v Jihlavě v třídírně a zpracování tohoto odpadu. Dále jsme s dětmi dle potřeby

zametali nádvoří, hrabali listí a sbírali po parku spadané větve.

a spravovat menší dírky na oblečení a ponožkách – základům šití.

Výtvarná činnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení kulturní činnosti pro rok 2014 – 2015

 

Vypracovali: Roman Vávra, Kateřina Pešková

 

( zumba, lekce orientálních tanců, Juniorská Hůlka)

moderní, lidové, country, muzikálové, pohádkové

 

Účast na akcích:

Hodnocení sportovních činností

 

za školní rok 2014/2015

 

Vypracoval: Jaroslav Šereda

 

 

Září 2014

 

Říjen 2014

 

2. místo ve složení (Kristýna Lakatošová, Anna Henzlová, Josef Čejka a Tomáš

Slavík).

Listopad 2014

 

 

Prosinec 2014 – Leden 2015

 

 

Únor 2015

 

 

Březen 2015

 

Duben 2015

 

 

Květen 2015

 

 

Červen 2015

 

 

a před Maďarskem, Rumunskem a Polskem.

 

Červenec – srpen 2015

 

 

 

 

 

 

 

Akce DD a ZDVOP 2014 – 2015

 

6.9.2014 Loučení s prázdninami – pečení kuřat =  Sítnův hrnec

12.9 – 13.9.2014 DDCUP Praha - beachpřehazovaná 12. místo

14.9.2014 „Ruku na to“ - Nadace T. Maxové - Praha beachpřehazovaná

2. místo

Účast na koncertě Michala Davida v Holcově Jeníkově

5.9.2014 Profesionální focení všech dětí

13.9.2014 Celodenní turistický výlet v okolí Nové Vsi u Ch. – všechny děti

22.9.2014 Návštěva ZOO a exkurze Jihlavy

27.9.2014 Praha Grand Brach Show Strahov – beachpřehazovaná – 1. místo,

beachvolejbal – 1. místo, plážový fotbal – 4. místo

Opékání špekáčků se sponzorem – Blanky

3. – 5.10.2014 DD CUP Praha – PPN – prevence proti nehodám 4. místo, závodily

4 děti

10.10.2014 Děti navštívily Dýňový svět v Nové Vsi u Leštiny

17.10.2014 DD Jemnice – stolní tenis, 4 děti, 2. místo

Beseda s myslivci ze sdružení Strážný Vrch Uhelná Příbram

4.11.2014 Taneční soutěž ve Slaném – 2. místo v country tanci

8.11.2014 Účast na turnaji v Člověče nezlob se –

9.11.2014 Zpěv našich dětí na koncertě Josefa Zocha v Hlinsku

22.11.2014 Seč vánoční jarmark – vystoupení taneční a pěvecké

23.11.2014 Slavnostní vyhlášení výsledků v DD CUPU 2014 – 2. místo

a shlédnutí muzikálu Kleopatra

26.11.2014 Vystoupení v domově seniorů Ždírec nad Doubravou – flétny

5.12.2014 Mikulášská nadílka v DD se sponzorem

6.12.2014 Mikulášská párty v Jeřišně

10.12.2014 Vánoční besídka a Den otevřených dveří v DD

12.12.2014 mariánské Lázně - slavnostní předání ceny za 1. místo

v celorepublikové soutěži O nejkrásnější vánoční ozdobu

14.12.2014 Koncert v kostele v Nové Vsi u Chotěboře

16.12.2014 Vystoupení našich dětí flétny a keybord ve Ždírci nad Doubravou

25.12.2014 Návštěva vánočního koncertu pěveckého souboru Jasoň

v Havlíčkově Brodě

4. – 7.2.2015 Heroltice – 11 dětí lyžování

5.2.2015 Návštěva interaktivní výstavy ve Žďáře nad Sázavou

21.2.2015 MISS DD – regionální kolo

12.3.2015 Návštěva hokejového utkání – Kometa Brno

14.3.2015 DD Cup Praha – stolní tenis

21.3.2015 Beaty den v DD – přijely kadeřnice ze Žďáru n/Sáz

Návštěva karnevalu v Nové vsi u Chotěboře

30.3.2015 Vystoupení dětí s flétnami ve Ždírci n/Doubravou

4.4.2015 Muzikál – Mýdlový princ – návštěva 8 dětí

18.4.2015 Účast na kulturní soutěži ve Včelné – 2. místo literární přednes

2. místo hudební duety

Účast na Chotěbořském putování – turistika a plnění úkolů

24. – 26.4.20145 DD CUPP – atletika, 4. místo

30.4.2015 Čarodějnice v Modlíkově

5.5.2015 Mistrovství světa v hokeji Švýcarsko – Německo

10.5.2015 Muzikál – Kleopatra

19.5.2015 DD CUPP – fotbal v Praze, 4. místo

20.5.2015 Sport v Humpolci – atletika, 12 dětí účast, 1. místo – 7 dětí,

2. místo – 6 dětí, 3. místo – 1 dítě, ve fotbale – 3. místo

Celkově DD - 3. místo a postupuje 8 dětí do republikového kola

21.5.2015 Pardubice – cyklistická soutěž, Slavata Triatlon Tour

1. místo - 2 děti, 2. místo - 4 děti, 3. místo – 1 dítě

22.5.- 24.5.2015 Pobyt dětí na Seči

27.5.2015 Malování na kamínky

30.5.2015 MDD – výlet do ZOO v Jihlavě

5.6.2015 Republikové kolo v atletice + fotbal

15.6.2015 Cyklistické závody v Jihlavě BESIP

26. – 28.6.2015 MSH Ostrava Vizina

ČR celkově obsadila 2. místo, stolní tenis Kristýna 2. a 1. místo

 

 

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace

za rok 2015

 

Zpracovala: Coufalová Alena, DiS.

 

1. Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena,

včetně doplňkové činnosti

 

Příspěvková organizace Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 byla dne 18.9.2001 zřízená Krajem Vysočina k zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání dětí. Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s planými předpisy, zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích, kulturních, volnočasových a poznávacích akcí.

 

Příspěvková organizace dále poskytuje závodní stravování a školní stravování.

Organizace hospodařila v roce 2015 s finančními prostředky tak, že ke konci roku vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 7 837,68 Kč. Z toho v hlavní činnosti byl 1 894,18 Kč a v doplňkové činnosti 5 943,50 Kč.

Rozpočet byl v průběhu roku hodnocen, korigován a v případě nutnosti byla zaváděna úsporná opatření, aby organizace ke konci účetního období nevykázala ztrátu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Plnění závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje

a finančního plánu a návrh finančního vypořádání hospod. výsledku

 

Finanční příspěvky na činnost za rok 2015 15 169 386,00 Kč

 

- na náklady na DD za rok 2015 poskytnuty ve výši 11 771 426,00 Kč

z toho:

na přímé náklady a vzdělávání UZ 33353 ve výši 8 119 000,00 Kč

na financování kácení stromu ve výši 43 000,00 Kč

na přímé náklady UZ 33052 ve výši 168 981,00 Kč

na přímé náklady UZ 33061 ve výši 41 445,00 Kč

na provoz vlastní činnost dle rozpočtu ve výši 3 116 000,00 Kč

zvýšení záv.ukazatele na provoz ZDVOP ve výši 283 000,00 Kč

z toho: odvod z IF do rozpočtu kraje 109 000,00 Kč

 

- na náklady ZDVOP za rok 2015 poskytnuty ve výši 3 397 960,00 Kč

z toho:

na dopl. činnost ZDVOP do 11.5.2015 ve výši 1 378 443,90 Kč

na hl.činnost ZDVOP od 12.5.2015 ve výši 2 019 516,10 Kč

 

Usměrňování prostředků na platy a odměny na pracovní pohotovost

MP celkem ze SR:

Rozpočet na rok 2015 5 927 000 Kč

Závazné ukazatele k 16.11.2015 5 927 000 Kč

Návrh závaz. ukazatelů rozpočtu přímých NIV 23.2.2015 5 921 000 Kč

Úprava rozpočtu přímých NIV k 31.3.2015 5 895 000 Kč

Úprava rozpočtu přímých NIV k 19.6.2015 5 895 000 Kč

Úprava rozpočtu přímých NIV k 25.9.2015 5 895 000 Kč

Navýšení rozpočtu k 16.11.2015 32 000 Kč

 

Skutečnost na rok 2015

Úprava rozpočtu přímých NIV k 16.11.2015 5 927 000 Kč

UZ 33052 ze dne 2.2.2015 125 171 Kč

UZ 33061 ze dne 6.11.2015 30 700 Kč

Celkem rozpočet na platy rok 2015 6 082 871 Kč

OPPP 31.3.2015 26 000 Kč

Využití fondu odměn 23 000 Kč

 

 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2015 1 894,18 Kč

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2015 5 943,50 Kč

 

Celkem hospodářský výsledek za rok 2015 7 837,68 Kč

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015

- do fondu rezervního ve výši 7 837,68 Kč

 

 

 

 

HOSPODAŔENÍ SE MZDOVÝMI PROSTŘEDKY za rok 2015

 

v Kč

Rozpočet mzdových prostředků za rok 2015 ze SR 5 953 000,00 Kč

 

z toho na platy 5 927 000,00 Kč

z toho na OPPP 26 000,00 Kč

limit zaměstnanců 23,80

 

 

Čerpání mzdových prostředků za rok 2015 celkem 8 377 552,00 Kč

 

z toho na platy z rozpočtu UZ 33353 5 927 000,00 Kč

z toho na platy UZ 33052 125 171,00 Kč

z toho na platy UZ 33061 30 700,00 Kč

OPPP 26 000,00 Kč

využití fondu odměn 23 000,00 Kč

 

z toho z jiných zdrojů 2 245 681,00 Kč

z toho:

na platy zahradníka – z provozu 168 889,00 Kč

na platy kuchařek – MPSV, odběratelé 71 340,00 Kč

na platy zamců ZDVOP – MPSV 1 717 341,00 Kč

OPPP ZDVOP 288 111,00 Kč

 

průměrný přepočtený počet zaměstnanců 28,30

/výkaz P1- 04/

 

 

V roce 2015 bylo převedeno 26 000 Kč na OPPP a bylo vyčerpáno v plné výši. Na odměny bylo použito 23 000 Kč z fondu odměn.

 

 

3. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace

- Rozbor tvorby výnosů za rok 2015

Hlavní činnost Doplňková činnost

V ý n o s y celkem v Kč : 14 834 187,42 1 478 813,40

 

z toho: * dotace na přímé náklady a vzdělávání 8 119 000,00

MP celkem platy 5 927 000,00

OPPP 26 000,00

z NIV orientačně 2 166 000,00

* UZ 33061 41 445,00

* UZ 33052 168 981,00

 

*dotace na krizová lůžka ZDVOP 2 019 516,10 1 378 443,90

* navýšení příspěvku na provoz ZDVOP 283 000,00

*dotace na provoz 3 116 000,00

*dotace na provoz 43 000,00

 

*tržby z prodeje služeb 241 603,00 23 163,50

*výnosy z pronájmu 22 656,00

*sponzorské dary 274 066,72

*ošetřovné 504 919,60 77 206,00

 

- Rozbor čerpání nákladů za rok 2015

 

N á k l a d y celkem v Kč : 14 832 293,24 1 472 869,90

 

z toho: náklady na spotřebovaný materiál 1 760 731,17 237 338,16

spotřeba energie 691 170,20 12 308,59

opravy a udržování 165 673,43

cestovné 44 520,00 2 519,00 náklady na reprezentaci 6 260,00

náklady na ostat. služby 825 387,51 162 132,79

mzdové náklady 7 627 598,00 789 859,00

zákonné sociální pojištění 2 534 611,02 206 966,98

ostatní sociální pojištění – zák,. poj. 32 195,94 1 670,51

zák. soc. náklady –příděl FKSP,semináře 133 296,09 7 587,37

jiné sociální náklady 200 810,20 19 347,80

ostatní daně a poplatky 4 500,00

odpis dlouhodobého majetku 274 298,00

tvorba a zúčtování opravných položek 18 507,30 7 112,70

náklady z vyřazených pohledávek 0,00

náklady z drobného DM 330 416,13

ostatní náklady z činnosti 182 318,25 26 027,00

 

 

 

Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů – r. 2015

Provozní prostředky Účty peněžních fondů R o z d í l v tis. Kč

0 0 fond odměn 0

71 71 fond rezervní ( z HV) 0

520 520 fond rezervní (dary) 0

312  312 fond investiční 0

90 78 FKSP +12

 

12 132,19 Kč – rozpis 12/2015

příděl FKSP - 7 982,81 Kč

poplatky KB - 76,00 Kč

obědy zam. + 2 051,00 Kč

očkování úhr. + 18 140,00 Kč

celkem + 12 132,19 Kč

 

 

 

 

 

 

4. Vyhodnocení majetkových práv a povinností organizace

 

Zhodnocení výsledků inventarizací za rok 2015:

 

V organizaci byla provedena řádná inventarizace majetku a závazku DD dle Příkazu k provedení řádné inventarizace majetku a závazků organizace v období od 1.12.2015 do 25.1.2016 1 č.j. DD-NV/2246/2015, v souladu s řádnou účetní závěrkou. Inventarizační zpráva je přílohou Zprávy o činnosti.

V organizaci odpovídala za řízení, provádění, dodržování předpisů a ustanovení ústřední inventarizační komise. Dílčí inventarizační komise (škodní, inventarizační
a likvidační) odpovídaly za provedení inventarizace majetku a závazku dle časového harmonogramu.

Organizace eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti v hodnotě 1 019 tis Kč. Jedná se
o 116 dobytných pohledávek za rodiči (z ošetřovného) a za odběrateli a zálohy ve výši 955 tis. Kč. Dále organizace eviduje 18 nedobytných pohledávek za rodiči, které jsou starší tří let, tedy promlčené z roku 2012 ve výši 64 tis.Kč, které organizace plánuje v roce 2016 vyřadit. Jedná se o pohledávky ve výši do 30ti tis. Kč za jednotlivým dlužníkem, proto dle Majetkových zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/11 ze dne 13.12.2011, kdy pokyn k vyřazení pohledávek v takové výši dává pokyn statutární orgán (ředitel organizace). Bližší rozdělení pohledávek je v tab.č. 3.

 

U vymáhání pohledávek je postupováno dle Metodického návodu pro příspěvkové

organizace zřízené Krajem Vysočina pro vymáhání peněžitých pohledávek. Na základě zahájení správního řízení ve věci úhrady péče dle §27 zákona 333/2012 Sb., má každý rodič povinnost hradit výživné na každé umístěné dítě v ústavní výchově. Proto je každý měsíc stanoven předpis ošetřovného bez ohledu na to, jestli rodič platí či ne, a tím narůstá dluh z ošetřovného.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol

 

Vnitřní kontroly:

 

Vnitřní kontrolní systém jsme v naší organizaci vytvořili již v roce 2003. Směrnice jsou pravidelně kontrolovány a přetvářeny dle platných předpisů. Jsou zpracovány směrnice k finanční kontrole. Kontroly jsou prováděny průběžně v souladu s interními předpisy. Nebyly zjištěny žádné nedostatky a závady.

 

Vnitřní kontroly v naší organizaci jsou prováděny průběžně v souladu s výše

uvedenými interními předpisy

- průběžné kontrolování čerpání rozpočtu,

měsíční kontrola čerpání rozpočtu v jednotlivých skupinách DD,

namátkové kontroly pokladní hotovosti, měsíční kontrola zůstatku saldokontních

účtů a zůstatků veškerých rozvahových účtů.

 

 

Inventarizace byla provedena :

30.6.2015

 

V roce 2015 proběhly v DD následující kontroly :

  1. Okresní státní zastupitelství Havlíčkův Brod

- 4 krát ročně – pravidelné prověrky byly zaměřeny v rámci výkonu

dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy

ve školských zařízeních – příkazem vést řádně povinnou osobní dokumen-

taci dětí, úplnost materiálu, dodržování ustanovení náhradní výchovné

péče toliko na základě příslušného rozhodnutí soudu.

 

 

  1. Návštěvy OSPOD v DD a ZDVOP v roce 2015 minimálně jednou za tři

měsíce u každého dítěte

- kontrola pobytů dětí mimo DD, kontakty na rodiče, situace v rodině, platby rodičů, výživné a sirotčí důchody, kontrola hodnocení dětí

 

  1. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina dne 19.2.2015

-kontrola povinností stanovených §7 odst. 1 zákonač.258/2000 Sb., o

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

v platném znění, a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích

na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a

mladistvých

Zjištěné nedostatky byly odstraněny.

 

  1. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – 1.6.2015

-kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování

ostatních povinností plátce pojistného

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

 

  1. Okresní správa sociálního zabezpečení HB – 30.3.2015

-kontrolováno plnění povinností v nemocenském pojištění, oblasti pojistného a důchodového pojištění

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

 

  1. Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor kontroly 3.-6.3.2015

-kontrola hospodaření s veřejnými prostředky

Ke zjištěným nedostatkům byla provedena nápravná opatření.

 

  1. Úřad práce ČR – krajská pobočka pro hlavní město Prahu – se sídlem v Praze 3 – 21.-23.9.2015

-standardy kvality soc. právní ochrany dětí při poskytování soc. právní ochrany zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Zjištěné nedostatky byly konzultovány s KÚ – bude provedena náprava.

 

 

Přehled sponzorských darů

 

DD - finanční dary

Jméno sponzora

Částka

Datum

Běhounková J.

25 000 Kč

3.9.2014

Dlouhý Jakub

100 Kč

16.9.2014

Bohatová Milada Ing.

500 Kč

2.10.2014

Spol. CORA HB

10 000 Kč

8.10.2014

Městys Uhelná Příbram

7 500 Kč

10.10.2014

Dlouhý Jakub

100 Kč

14.10.2014

Život dětem

1 500 Kč

21.10.2014

Česká softbalová asociace

22 603 Kč

3.11.2014

Dlouhý Jakub

100 Kč

14.11.2014

Ústavní Lékárna s.r.o.

5 000 Kč

21.11.2014

Qatrosystém, a.s.

10 000 Kč

27.11.2014

MUDr. Eliška Pátková

4 000 Kč

3.12.2014

WLS

20 000 Kč

5.12.2014

Engesser, s.r.o.

30 000 Kč

9.12.2014

Dlouhý Jakub

100 Kč

16.12.2014

MUDr. Mottl Vladimír

10 000 Kč

22.12.2014

Neznámý dárce

20 000 Kč

29.12.2014

Marie Trnková

22 000 Kč

29.12.2014

Vacková Dagmar

6 600 Kč

10.12.2014

Neznámý dárce

28 000 Kč

17.12.2014

Mgr. Jiráková Jindřiška

3 000 Kč

22.12.2014

Ing. Bohatová Milada

500 Kč

31.12.2014

TESCO Stores a.s.

7 500 Kč

31.12.2014

Neznámý dárce

1 000 Kč

31.12.2014

ALBERT

12 500 Kč

31.12.2014

Karbanová Marcela

500 Kč

9.1.2015

Blatník Vácalv

50 Kč

13.1.2015

Horká Bohumila

1 000 Kč

13.1.2015

Dlouhý Jakub

100 Kč

14.1.2015

Patak Karel

200 Kč

19.1.2015

MV Technik, s.r.o.

5 000 Kč

19.1.2015

Vymlátilová Eva

500 Kč

23.1.2015

Dlouhý Jakub

100 Kč

16.2.2015

volejbalový svaz HB

7 790 Kč

25.2.2015

Dlouhý Jakub

100 Kč

16.3.2015

Šibravová Věra

1 000 Kč

23.3.2015

ALBERT nadační fond

37 500 Kč

4.3.2015

Dlouhý Jakub

100 Kč

16.3.2015

Šibravová Věra

1 000 Kč

23.3.2015

ALBERT nadační fond

37 500 Kč

4.3.2015

Dlouhý Jakub

100 Kč

14.4.2015

Dlouhý Jakub

100 Kč

14.5.2015

Dlouhý Jakub

100 Kč

16.6.2015

JUDr. Lubomír Málek

15 000 Kč

8.7.2015

Dlouhý Jakub

100 Kč

14.7.2015

Beránek David

6 500 Kč

16.7.2015

Dlouhý Jakub

100 Kč

14.8.2015

RECUTECH s.r.o.

15 000 Kč

17.8.2015

 

 

DD věcné dary

Dejme dětem šanci

5 990 Kč

12.6.2014

vstupenky

TESCO Stores a.s.

 

29.10.2014

Disney zboží

Mlékárna Hlinsko a.s.

24 992 Kč

20.11.2014

mléčné výrobky

Mlékárna Hlinsko a.s.

3 000 Kč

25.11.20104

mléčné výrobky

SECOND HAND PaD WEAR HB

2 840 Kč

8.12.2014

mikiny

Bohemia Home, a.s.

35 472 Kč

22.12.2014

5 notebooků

Dopak s.r.o.,Líbeznice

3 968 Kč

22.12.2014

kancel.potřeby

Pleskačová Kristýna, Chotěboř

6 000 Kč

31.12.2014

cukroví 20kg

Markéta Beňová

1 000 Kč

30.12.2014

kosmetika

Trtík Libor

339 Kč

20.3.2015

sluchátka

Penny market, s.r.o.

24 578 Kč

9.4.2015

potravinářské zboží

 

 

 

 

  

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422