Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1

 

 

DD Nová Ves u Chotěboře

VNITŘNÍ ŘÁD

Č.j.: DD-NV/1266/2015

Účinnost od: 10.6.2015

Spisový znak: A/5

Počet příloh: 2

Změny:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní řád dětského domova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracováno: 1.6.2015

 

Zpracovala: Bc. Coufalová Etela – ředitelka DD

Běláková Milada – zástupce ředitele

 

Účinnost od: 10.6.2015

Obsah:

 

Úvodní strana 4

 

 1. Charakteristika a struktura zařízení 5

1.1 Název zařízení, adresa a telefonní čísla 5

1.1.1 Pracovníci a působnost ředitele DD 5

1.1.2 Adresář a telefonní čísla 5

1.2 Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů 6

1.2.1 Organizační členění a personální zabezpečení 6

1.3 Organizační členění – nákres 6-7

1.4 Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu 8

1.5 Přípustná odvolání proti rozhodnutí, stížnosti 8

1.5.1 Odvolání 8

1.5.2 Stížnosti 8

1.6 Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací 9

1.7 Omezení informací 9

 

2 Postup při přijímání, přemisťování a propouštění dětí 9

2.1 Vymezení odpovědnosti pracovníků v zařízení 9

2.1.1 Práva ředitele zařízení dle § 23 zák.č. 333/2012 Sb. 9-10

2.1.2 Povinnosti ředitele zařízení dle § 24 zák.č. 333/2012 Sb. 10-12

2.1.3 Opatření zásadní důležitosti dle Věstníku MŠMT č. 4 –

č.j. 32 608/02-24 12

2.1.4 Pracovníci v DD 12-13

2.2 Příjem, přemisťování a propouštění dětí 13

2.2.1 Příjem 13

2.2.2 Přemisťování 14

2.2.3 Propouštění 14

2.2.4 Nepřijetí dítěte do DD 14-15

2.3 Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi 15

2.3.1 Spolupráce s obecními úřady obce s rozšířenou působností 15

2.3.2 Dozor státního zastupitelství 15

2.3.3 Spolupráce se soudy 16

2.3.4 Spolupráce s Policií ČR 16

2.3.5 Spolupráce s diagnostickými ústavy 16

2.3.6 Spolupráce se školou, SOU a SŠ 16

2.4 Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení 16

 

3. Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení 16

3.1 Organizace výchovných činností 16

3.2 Organizace vzdělávání dětí 17

3.3 Organizace zájmových činností 17

3.4 Systém prevence sociálně patologických jevů 17

 

 

 

 

4. Organizace péče o děti v zařízení 18

4.1 Zařazení dětí do rodinných skupin 18

4.2 Ubytování 18

4.3 Materiální zabezpečení 18-19

4.4 Finanční prostředky dětí 19

4.5 Stravování dětí 19

4.6 Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče

v zařízení 19

4.7 Postup v případě útěku dítěte ze zařízení 20

 

5. Práva a povinnosti dítěte 20

5.1 Práva dítěte 20-21

5.2 Povinnosti dítěte 21

5.3 Opatření ve výchově 21-22

5.4 Kapesné, osobní dary a věcná pomoc 22

5.5 Organizace dne (pracovní dny, volné dny) 22-23

5.6 Pobyt dětí mimo zařízení 23

5.6.1 Pobyt u rodičů či jiných fyzických osob a přechodné

ubytování dítěte mimo DD 23

5.6.2 Hostitelská péče 23-24

5.6.3 Osobní volno, vycházky a sledování televize 24

5.6.3.1 Osobní volno 24

5.6.3.2 Vycházky 25

5.6.3.3 Sledování televize 25

5.6.4 Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami 26

5.6.5 Spoluspráva dětí 26

5.6.6 Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení 26 - 27

 

6. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči DD 27

 

7. Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení 27-29

7.1. Způsob odvolání proti rozhodnutí o příspěvku na úhradu nákladů

a péči poskytované dětem v zařízení 29

 

8. Bezpečnost a ochrana dětí 29

8.1 Postup při úrazech dětí 29

8.2. Zdravotní péče a zdravotní prevence 29- 30

8.3 Hygiena 30

8.4 Prevence rizik při pracovní činnosti 30-31

8.5 Postup při onemocnění dětí 31

 

Přílohy

Příloha č. 1 Směrnice kapesného

Příloha č. 2 Opatření ve výchově

Příloha č. 3 Režimové činnosti pro děti starší 16-ti let

Příloha č. 4 Smlouva o prodlouženém pobytu

Příloha č. 5 Přehled sankcí – obecně

Úvodní strana

 

Kapacita, rodinné skupiny, cíl výchovného působení

 

Vnitřní řád upřesňuje školské předpisy a vychází z podmínek DD Nová Ves u Chotěboře. Tento řád jsou povinni zaměstnanci i děti dodržovat. Výjimku z vnitřního řádu povoluje ředitelka DD, v její nepřítomnosti statutární zástupce.

 

Kapacita:

 

Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře č. 1 (dále jen DD) má kapacitu 32 dětí.

 

Rodinné skupiny:

 

DD Nová Ves u Chotěboře byl až do roku 1996 výhradně domovem internátního typu. Od tohoto roku se postupně začal předělávat a přizpůsobovat rodinnému typu.

1.9.2003 se Dětský domov Nová Ves u Chotěboře stal DD rodinného typu – děti jsou rozděleny do čtyř rodinných skupin. Tři rodinné skupiny máme na hlavní budově, čtvrtá rodinná skupina je umístěna do druhé budovy a jsou zde děti od 15 let. Zde se připravují, aby se mohly lépe zařadit do společnosti a aby měly lepší představu o životě. Dále spolupracujeme s obcí, která pro naše starší děti 18-ti let, vybudovala takzvané cvičné byty, kde již nemusí být stálý dozor, ale přesto patří stále do našeho DD, provádíme zde kontroly
a děti dochází do DD za vychovateli.

 

Cíl výchovného působení:

 

Cílem dětského domova je pečovat o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem DD je zajišťovat péči
o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí DD. Do DD mohou být umísťována děti ve věku zpravidla od 3 let do nejvýše 18 let. Do DD se rovněž umisťují nezletilé matky spolu s jejich dětmi.

 

 

 

 

Vnitřní řád je vydán na základě zákona 109/2002 Sb. a novely tohoto zákona, zákon č. 333/2012 Sb., Vyhlášky 438/2006 Sb. a v souladu se zákonem 359/1999 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Charakteristika a struktura zařízení

 

 1. Název zařízení, adresa a telefonní čísla

 

Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře (nadále jen DD) je školským zařízením Krajského úřadu Kraje Vysočina. DD vznikl v březnu 1952 jako DD internátního typu. DD byl zřízen „Zřizovací listinou kraje Vysočina“, ze dne 18.9.2001 a jejími dodatky jako příspěvková organizace.

Statutárním orgánem DD je ředitelka, jmenovaná MŠMT ČR dne: 1.1.2000 a schválená ve funkci Radou Kraje Vysočina dne: 30.10.2001.

Ředitelku zastupuje statutární zástupce ředitele, jmenovaný dne: 1.9.2003. Zástupce ředitele DD zastupuje v nepřítomnosti v plném rozsahu.

Kapacita zařízení je stanovena MŠMT.

Zřizovací doklady, doklady o majetku DD jsou uloženy u ředitelky DD a v kanceláři ekonomického úseku - oprávněné osoby mají možnost nahlédnutí.

 

 1. Pracovníci a působnost ředitele DD

 

Působnost ředitele je dána zákonem č. 561/2004 Sb. (Zákon o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). Pravomoci ředitele jsou dány zákonem
§ 23 č. 109/2002 Sb., a předpisy souvisejícími a následujícími.

 

  1. Adresář a telefonní čísla :

 

Telefonní spojení: 569/621522 - dětský domov

569/692342 - ředitelka DD ( domů )

569/621027 - hlavní ekonomka DD

569/621522 - pevná linka DD i v noci

569/644353 - zástupce ředitele

 

Mobil: 737335528 - rodina „ D“

724047506 - ředitelka

724132662 - zástupce ředitele

723260015 - hlavní ekonomka

606496071 - sociální pracovnice

Fax: 569/626422

E-mail: ddnv@chot.cz

 

Ředitelka DD : Bc. Etela Coufalová Zástupce ředitelky DD: Milada Běláková

Mobil: 724047506 Mobil: 724132662

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů

 

DD sdružuje: a) dětský domov – zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí DD.

b) školní jídelnu – DD zajišťuje stravování ( obědy ) pro ZŠ Nová Ves u Chotěboře zřizovanou obcí. Tyto obědy se odváží do školní družiny mimo DD. Viz. Smlouva o odvodu režijních nákladů ŠJ, uzavřenou mezi DD Nová Ves u Chot. a ZŠ Nová Ves u Chot. dne: 9.1.2003

c) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) – je v účinnosti od 20.10.2011. Mohou být do něj přijaty děti od 3 do 18 let. Zařízení je zřízeno mimo objekt DD. Pokud jsou v DD volná místa, mohou být děti, které mají navrženou ústavní výchovu zařazeni do programu DD.

 

Zaměstnanec pověřený přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení je ředitelka DD, zástupce ředitele DD a vedoucí provozu DD, případně jiný pověřený zaměstnanec

 

1.2.1 Organizační členění a personální zabezpečení

 

V DD pracuje 25 zaměstnanců, rozdělených do dvou úseků :

 

 1. Provozní zaměstnanci:

 

 1. Pedagogičtí pracovníci:

 

 

1.3 Organizační členění – nákres (viz níže)

 

 

 

 

 

 

Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu

 

Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení

 

Zákonní zástupci dítěte mají právo:

 1. na informace o dítěti, a to na základě své žádosti (ústní, písemné ) – informace mohou podávat: ředitel DD, zástupce ředitele, sociální pracovnice, vychovatelé a asistenti pedagoga

 2. vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, neohrozí-li nebezpečí z prodlení a na informaci o provedeném opatření

 3. na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu okolnosti ohrožující dítě – za to zodpovídají : vychovatelé, ředitel DD a zástupce ředitele DD

 4. na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě – zodpovídají: vychovatelé

 5. písemně požádat ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte u osob podle § 23 odst. 1 písm. a) nebo c) – zodpovídá: ředitel DD, zástupce ředitele DD

 

Zákonní zástupci dětí umísťovaných do zařízení na základě rozhodnutí soudu mají povinnost:

 1. při předání dítěte do určeného zařízení předat současně dokumentaci dítěte (osobní doklady, zdravotní, školní)

 2. zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let v případech postupu podle § 23 odst.1 písm. a) až c) a § 24 odst. 5 písm. a), popřípadě požádat písemně v této věci o jiný postup,

 3. seznámit se s VŘ zařízení a dodržovat jeho ustanovení,

 4. oznámit bezodkladně zařízení podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se zejména jeho zdraví a výchovy,

 5. předat dítěti umístěnému do zařízení na základě jejich žádosti finanční částku jako kapesné (v souladu s § 2 nařízením vlády č. 460/2013 Sb.)

 6. hradit náklady na zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich žádost.

 

Veškerá práva a povinnosti tohoto VŘ se vztahují i na jiné osoby odpovědné za výchovu.

 

1.5 Přípustná odvolání proti rozhodnutí, stížnosti

 

1.5.1 Odvolání

 

 

   1. Stížnosti

 

 

 

 

  1. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

 

Postupuje se podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o informacích.

 

  1. Omezení informací

 

Neposkytují se informace:

a) narušující ochranu osobnosti a soukromí,

b) týkající se ochrany služebního tajemství, vztahující se výlučně k vnitřním

pokynům a personálním předpisům DD,

c) týkající se ochrany důvěrných majetkových poměrů,

d) týkající se utajovaných skutečností (v DD nejsou),

e) narušující ochranu osobnosti dítěte (zákon č. 359/99 Sb., § 28 – 30
o sociálně-právní ochrana dítěte),

 1. získané od osoby, která nemá informační povinnost ze zákona, pokud taková osoba nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

 2. týkající se probíhajícího trestního řízení a rozhodovací činnosti soudů,

 3. týkající se zdraví, duševního vlastnictví apod. (stanovené zvláštním předpisem),

 4. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí DD, pokud zákon nestanoví jinak, to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

 

Všechna omezení práva na informace jsou prováděna tak, že DD poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon, přičemž právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných případech DD ověří, zda důvod odepření informace trvá.

 

 

2.Postup při přijímání, přemisťování a propouštění dětí

 

2.1 Vymezení odpovědnosti pracovníků v zařízení

 

2.1.1 Práva ředitele zařízení dle § 23 zák. č. 109/2002 Sb.

 

Ředitel zařízení je oprávněn v zájmu úspěšné výchovy dětí:

 1. povolit po předchozím písemném souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) dítěti, kterému byla nařízena ústavní výchova pobyt u rodičů, po případě u jiných fyzických osob (nejvýše v rozsahu 14 kalendářních dnů při jednom pobytu, přičemž tato doba může být na základě písemného souhlasu OSPOD prodloužena, a je-li dítě umístěno v zařízení na základě žádosti osob odpovědných za výchovu, povolit takový pobyt u jiných fyzických osob jen po předchozím písemném souhlasu osob odpovědných za výchovu, pokud získání tohoto souhlasu nebrání vážná překážka. Je-li místo trvalého pobytu dítěte odlišné od místa trvalého pobytu rodičů nebo jiných fyzických osob, u nichž má dítě pobývat, může obecní úřad obce s rozšířenou působností vydat písemný souhlas podle odstavce 1 jen na základě vyjádření jiného příslušného obecního úřadu obce
  s rozšířenou působností ( § 61 odst. 3 písm. c),

 2. povolit dítěti s nařízenou ústavní výchovou přechodné ubytování mimo zařízení
  v souvislosti s jeho vzděláváním nebo zaměstnáním

 3. zrušit pobyt podle písmene a) nebo přechodné ubytování podle písm. c), jestliže se dítě řádně nechová nebo péče o něj není dostatečně zabezpečena nebo došlo-li ke změně důvodů, pro něž byl pobyt mimo zařízení povolen,

 4. zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí,

 5. být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, a uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte ze zařízení,

 6. převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost převyšující výši určeného kapesného podle věku (přičemž je výše konkrétně přiložena v příloze VŘ), předměty ohrožující výchovu dětí, zdraví, či bezpečnost dětí (např. zbraně, nepředepsané léky, zakázané látky, psychotropní látky, a jiné). Písemný zápis o převzetí ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení a dítětem je založen do osobní dokumentace dítěte,

 7. povolit dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu nebo přechodného pobytu podle písmene a) a c) nebo místa podmíněného umístění mimo zařízení bez dozoru,

 8. dát soudu návrh na přeměnu ochranné výchovy v ústavní výchovu, plní-li dítě dlouhodobě vzorně své povinnosti a v konkrétním případě je takový postup vhodný s ohledem na další výchovu a vývoj dítěte; pokud se však změní okolnosti, podá ředitel zařízení soudu návrh na zpětnou přeměnu ústavní výchovy v ochrannou výchovu,

 9. schvalovat opatření ve výchově navržená příslušným pedagogickým pracovníkem,

 10. zastoupit dítě v běžných záležitostech, a pokud jeho zákonní zástupci neplní své povinnosti nebo nejeví o dítě skutečný zájem, je oprávněn zastoupit dítě i ve věcech zásadní důležitosti, vyžaduje-li to zájem dítěte

 11. žádat dítě o poskytnutí dokladů o jeho příjmech,

 12. nařídit vyšetření dítěte, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

 

Ředitel zařízení má dále právo

a) požádat příslušný OSPOD o informace o poměrech v rodině dítěte, které bylo umístěno do zařízení, a je-li tomuto dítěti zprostředkována pěstounská péče nebo osvojení, také informace o postupu při tomto zprostředkování

b) na základě písemné žádosti nahlížet do spisové dokumentace vedené příslušným OSPOD o dítěti umístěném v zařízení

 

Ředitel zařízení v odůvodněných případech může požádat specializované zdravotnické pracoviště o určení skutečného věku cizinců, a to na náklady zařízení.

 

   1. Povinnosti ředitele zařízení dle § 24 zák.č. 333/2012 Sb.

Ředitel zařízení je povinen :

 1. seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi

 2. oznámit neprodleně OSPOD jméno a příjmení dítěte, jsou-li splněny podmínky pro osvojení nebo pěstounskou péči,

 3. předat dítě podle rozhodnutí OSPOD do péče budoucího osvojitele nebo pěstouna,

 4. dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její nařízení,

 5. předběžně projednat postup podle písmen c) až e) s příslušným OSPOD, zákonnými zástupci dítěte, případně jinými osobami odpovědnými za výchovu,

 6. podat po předchozím projednání s příslušným OSPOD příslušnému soudu podnět k prodloužení ústavní výchovy, vyžaduje-li to zájem dítěte,

g) podávat informace o dítěti zákonným zástupcům nebo OSPOD na jejich žádost,

h) projednat předem opatření zásadní důležitosti se zákonnými zástupci dítěte a OSPOD,

nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a bezodkladně je informovat o provedeném opatření

i) informovat v zájmu zaručení návaznosti péče příslušný obecní úřad s rozšířenou

působností o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení, a to v termínu nejméně

6 měsíců před propuštění dítěte,

j) umožnit dítěti, které má být propuštěno ze zařízení z důvodu zletilosti, jednání se

sociálním kurátorem,

k) propustit dítě mladší 15 let podle § 23 odst. 1 písm. a) „až c)“ pouze v doprovodu

osob odpovědných za výchovu, nepožadují-li v této věci písemně o jiný postup,

l) zajišťovat realizaci programu rozvoje osobnosti dítěte a vést o něm záznamy

 

Dále ředitel DD je povinen:

 1. vydat vnitřní řád zařízení

 2. oznámit bezodkladně příslušnému DÚ změny v počtech dětí

 3. předat dítě mladší 18 let po ukončení jeho pobytu v zařízení osobám odpovědným za výchovu nebo jiným osobám uvedeným v rozhodnutí, na jehož základě dochází k propuštění dítěte, nedošlo-li k předání dítěte dříve; současně těmto osobám předá věci, jež jsou ve vlastnictví dítěte,

 4. informovat nezaopatřenou osobu o možnosti podat žádost o uzavření smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení podle § 2 odst. 6,

 5. informovat soud pro mládež nebo státního zástupce, který podle zvláštního právního předpisu § 11 a 20 zákona č. 218/2003 Sb. ( O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů ) přenechal postižení mladistvého zařízení, o výsledku přijatých opatření.

 6. oznámit útěk dítěte Policii České republiky bezodkladně po jeho zjištění

 

Ředitel zařízení v oblasti státní správy rozhoduje o

 1. úhradě nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte, podle § 2 odst. 7 písm. d),

b) zamítnutí žádosti o poskytování plného přímého zaopatření podle § 2 odst. 6,

c) umístění dítěte podle § 5 odst. 1,

d) přemístění dítěte podle § 5 odst. 9,

e) zamítnutí žádosti o povolení pobytu podle § 23 odst.1 písm. a) nebo c),

f) zrušení pobytu podle § 23 odst. 1 písm. d),

g) výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezaopatřeným osobám

v zařízeních podle § 27 až 29,

 

Ředitel zařízení uzavře smlouvu o prodlouženém pobytu v zařízení podle § 2 odst. 6

s nezaopatřenou osobou, připravuje-li se tato osoba soustavně na budoucí povolání i po dosažení zletilosti, a to na základě její žádosti a pokud nebude překročena výše povoleného počtu dětí uvedená ve školském rejstříku.

Ředitel zařízení ukončí pobyt dítěte v zařízení:

 1. jestli že soud zrušil ústavní výchovu,

 2. dosáhne-li zletilosti, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání, na základě uzavření smlouvy o dobrovolném prodlouženém pobytu v zařízení

 3. dosáhne-li věku 19 let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání,

 4. jestliže rozhodnutí soudu o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče nabylo právní moci,

 5. po uplynutí doby trvání předběžného opatření nebo po jeho zrušení soudem

 

 

   1. Opatření zásadní důležitosti dle Věstníku MŠMT č. 4 – č.j. 32 608/02-24

 

 

   1. Pracovníci v DD

 

 1. Pedagogický pracovník

a) před vznikem pracovněprávního vztahu psychologickým vyšetřením

b) v průběhu pracovního poměru v  případě, že vznikne důvodná pochybnost
o tom, zda ped. prac. splňuje podmínku psych. způsobilosti, zejména na podezření na fyzické nebo psychické násilí na dětech; v takovém případě ředitel zařízení nařídí ped. pracovníkovi podstoupit psych. vyšetření
a k  tomu stanoví přiměřenou lhůtu

 

 

B Nepedagogický pracovník

 

2.2 Příjem, přemisťování a propouštění dětí

 

2.2.1 Příjem

 

Do dětského domova může být přijato dítě zpravidla ve věku od 3 do nejvýše 18 let:

 

Vymezení odpovědnosti pracovníků :

 

2.2.2 Přemístění dítěte

 

Přemístění se uskuteční pouze na základě soudního rozhodnutí o nařízené ústavní výchově nebo předběžným opatřením vydaným soudem.

Vymezení odpovědnosti pracovníků:

 

2.2.3 Propouštění dětí

 

Dítě lze propustit dle § 24 odst. 4 a 5 zákona č. 109/2002 Sb.

 

O každém propuštění dítěte musí být informován DDÚ, příslušný soud, příslušný OSPOD

a krajský úřad.

 

Vymezení odpovědnosti pracovníků :

 

2.2.4 Nepřijetí dítěte do DD

 

Do DD se nepřijímá dítě :

Zdravotnické zařízení je povinno vyhovět žádosti ředitele zařízení o vyšetření, zda dítě není pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky a podle závěru lékaře poskytnout dítěti ošetření ve zdravotnickém zařízení po dobu nutnou k detoxikaci za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem .

 

 

Vymezení odpovědnosti pracovníků:

 

2.3. Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi

 

   1. Spolupráce s obecními úřady obce s rozšířenou působností – oddělení sociálně právní ochrany dětí

 

Probíhá v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejména v těchto oblastech :

 

2.3.2 Dozor státního zastupitelství

 

Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy v zařízeních provádí pověřený státní zástupce státního zastupitelství, v jehož obvodu se zařízení nachází.

 

Při výkonu dozoru je státní zástupce oprávněn

předpisům,

bezodkladně propuštěno

Zařízení je povinno příkazy státního zástupce podle odstavce 2 bez odkladu provést.

Dozorem státního zastupitelství podle tohoto paragrafu není dotčena působnost OSPOD podle zvláštního právního předpisu.7)

 

 

 

2.3.3 Spolupráce se soudy

 

Probíhá zejména v těchto oblastech:

 

2.3.4 Spolupráce s Policií ČR

 

 

2.3.5 Spolupráce s diagnostickým ústavem

 

 

2.3.6 Spolupráce se školou, SOU a SŠ

 

Probíhá dle potřeby zařízení a škol.

 

2.4. Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení

 

Dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v zařízení se podle skutečné potřeby v době propuštění a podle hledisek stanovených vnitřním řádem (viz. Org. směrnice: Kapesné, osobní dary a věcná pomoc) poskytne věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše 25.000,- Kč. Dále se dítěti ve spolupráci s OSPOD poskytne poradenská pomoc se zajištěním bydlení a práce, a dále je dítěti i po opuštění poskytována poradenská pomoc při řešení tíživých životních situací po dobu 2 let.

 

3.Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení

 

3.1 Organizace výchovných činností

 

 

3.2 Organizace vzdělávání dětí

 

3 – 6 let navštěvují MŠ Maleč

7 – 15 let navštěvují ZŠ v Nové Vsi, ZŠ v Malči, ZŠ a PŠ v Chotěboři

15 – 18 let navštěvují SOU, SOU s maturitou, střední školu, vysokou

školu dle zájmu a výběru dítěte

18 – 26 let děti studují – do ukončení studia v přípravě na budoucí své povolání

 

V DD jsou vytvářeny podmínky pro účast dětí na náboženské výchově, na náboženských obřadech, případně na dodržování náboženských zvyklostí, a to dle zájmu dítěte a s ohledem na předchozí rodinnou výchovu a na rozumové schopnosti dítěte.

 

 

3.3 Organizace zájmových činností

 

 

3.4 Systém prevence sociálně patologických jevů

 

Systém prevence sociálně patologických jevů se zaměřuje především na tyto oblasti:

 

 

4. Organizace péče o děti v zařízení

 

4.1 Zařazení dětí do rodinných skupin

 

 

 

4.2 Ubytování

 

 1. prostorové podmínky – obývací pokoj, ložnice dětí, kuchyňka, sociální zařízení – WC, umývárna s koupelnou

 2. vnitřní vybavení – nábytek pro uložení prádla, šatstva a obuvi dětí, knih, hraček, sedací soupravy, psací stoly a židle, jídelní stůl, běžné vybavení kuchyně apod.

 

4.3 Materiální zabezpečení

 

Prádlo, ošacení a obuv, běžné domácí elektronické přístroje, potřeby pro vzdělání, audiovizuální a výpočetní technika, vybavení pro sport a turistiku, pro rekreační činnost, pro cestování apod. je poskytováno v souladu s § 2 zákonem č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Dětem je poskytováno plné přímé zaopatření, a to:

 

V době, kdy je pobyt dítěte přerušen podle § 23 odst. 1 písm. a) nebo je dítě podmíněně umístěno mimo zařízení, poskytují dítěti plné přímé zaopatření osoby, u nichž dítě pobývá..

Dětem uvedeným v odstavci 2,3,4 a nezaopatřeným osobám mohou být dále hrazeny:

 

V rámci péče o děti jsou jim zajišťovány specifické výchovné a vzdělávací potřeby, a to

v odstupňovaném rozsahu pro děti:

 

Posouzení dítěte podle odstavce 10 se provede v součinnosti s odborným pracovníkem (§ 8 odst. 2 ) nejméně 1x v kalendářním roce.

Pro děti postižené jsou zajištěny vhodné podmínky úpravou denního režimu a vybavenost zařízení, jejichž přiměřenost posoudí příslušný praktický lékař.

 

4.4 Finanční prostředky dětí

 

Finanční prostředky dětí (jedná se o děti s vlastními příjmy) jsou evidovány na vkladních knížkách nebo účtech vedených u České spořitelny a.s. pobočka Chotěboř, případně u Poštovní a Investiční banky aj.

Na tyto vkladní knížky jsou ukládány dětem vlastní příjmy a přeplatky sirotčích důchodů, případně pojistné plnění při úrazu, vlastní úspory (pokud si to dítě přeje) apod.

Vkladní knížka může být založena i dítěti, které nemá pravidelný vlastní příjem, ale má zájem uložit si např. vlastní úspory, pojistné apod.

V DD je vedena přesná evidence všech evidovaných vkladních knížek.

Většina vkladních knížek je pod dohledem opatrovníků pro správce jmění a majetku.

 

4.5 Stravování dětí

 

 

4.6 Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče v

zařízení

Z důvodu např. přírodní katastrofy ( povodeň, atd. ) nebo při rekonstrukci

DD – oprava střechy, kuchyně a jiné, kdy musí být DD uzavřen a ubytování nebo

stravování dětí je zajišťováno v náhradních prostorách. Ředitelka DD musí zažádat

příslušný krajský úřad a městský úřad o náhradní ubytování a stravování.

S příslušnými správními orgány musí být řádně sjednána smlouva o úhradách za

ubytování či stravování.

 

 

4.7 Postup v případě útěku dítěte ze zařízení

Za útěk dítěte se považuje:

Povinnost DD je okamžitě nahlásit tuto skutečnost na Policii ČR po zjištění útěku nezletilého, OSPOD v místě trvalého bydliště, zákonným zástupcům dítěte. Útěk se zapíše do poznámek třídní knihy a ped. deníku dítěte, zápis provede sloužící vychovatel se všemi zjištěnými podrobnostmi, dále DD vede samostatně sešit útěků.

Pokud vychovatel zjistí výše zmíněné skutečnosti, je povinen okamžitě informovat ředitele nebo statutárního zástupce ředitele a řídit se jejich pokyny jestliže nemá možnost tyto osoby kontaktovat, uvědomí policii – nahlásí potřebné údaje. Za ostatní jemu svěřené děti
v rodinné skupině převezmou zodpovědnost ostatní sloužící vychovatelé. Jestliže se podaří dítě zachytit, není třeba útěk hlásit policii, skutečnost bude klasifikována jako pokus o útěk
a případ bude řešen na pedagogické poradě. Mimořádné události (především smrt dítěte, dále útěk, šikanování, atd. ) se hlásí neprodleně dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy v DD pověřenému státnímu zástupci státního zastupitelství, v jehož obvodu se zařízení nachází.

 

5.Práva a povinnosti dětí

 

5.1 Práva dítěte

 

Dítě s nařízenou ústavní výchovou má právo :

 1. na zajištění plného přímého zaopatření,

 2. na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností,

 3. na respektování lidské důstojnosti,

 4. na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců,

 5. na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami,

 6. na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem,

 7. být seznámeno se svými právy a povinnostmi, radit se se svým obhájcem nebo opatrovníkem, bez přítomnosti třetích osob, a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu,

 8. účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu, či omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených tímto zákonem,

 9. obracet se se žádostmi a stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany dětí, byla ze zařízení odeslána v následující den po jejich odeslání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu; tyto žádosti, stížnosti, návrhy a podání je zařízení povinno evidovat,

 10. vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají; názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti, 9)

 11. požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje a to bez přítomnosti dalších osob,

 12. být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat,

 13. na informace o stavu svých úspor či pohledávek,

 14. na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv dle návštěvního řádu DD (telefony z pevné linky DD jsou zaznamenávány do zvláštního sešitu – den, hodina, koho volal – dítě nebo kam bylo voláno ). V DD jsou povoleny mobilní telefony, je též možné volat z telefonního automatu, který je v obci a to bez omezení,

 15. přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka návštěvy osob, které nejsou uvedeny v písmenu n), pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto zákonem,

p) opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem

vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku ( povoluje vychovatel/ka dle

schopnosti dítěte), pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto zákonem.

q) na podporu a pomoc po ukončení pobytu v zařízení v souladu s cílem reintegrace dítěte do rodiny a společnosti

 

5.2 Povinnosti dítěte

 

Dítě s nařízenou ústavní výchovou má povinnost:

 1. dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení vnitřního řádu zařízení,

 2. dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno,

 3. poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech,

 4. předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost; doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány,

 5. podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.

 

5.3 Opatření ve výchově

 

1) Za prokázané porušení povinností vymezených tímto VŘ může být dítěti

 

a) odňata výhoda udělena podle odstavce 3 (viz níže)

b) sníženo kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem

c) s nařízenou ústavní výchovou omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení

v rozsahu stanoveném vnitřním řádem

d) odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce

e) s nařízenou ústavní výchovou zakázány návštěvy, s výjimkou návštěv osob odpovědných

za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany

dětí, a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 3 měsíců.

 

2) Opatření podle odstavce 1 lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce.

 

3) Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin může být

dítěti

a) prominuto předchozí opatření podle odstavce 1,

b) udělena věcná nebo finanční odměna,

c) zvýšeno kapesné v rozsahu stanovené tímto zákonem,

d) povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná vycházka, mimořádná návštěva nebo přiznaná jiná osobní výhoda

Opatření přijatá podle odstavců 1 až 3 jsou zaznamenávána vychovatelem l x za každý měsíc do osobního spisu dítěte, do pedagogického deníku jsou výchovná opatření zaznamenávána ihned po projednání opatření ve výchově s dítětem, jehož se výchovné opatření týká.

Viz. přiložen tiskopis

 

4) Za prokázané porušení povinností podle odstavce 1 písm. c) může být dítěti

stanoveno opatření následovně:

a) při méně závažném porušení lze stanovit omezení do 1 týdne

b) při závažném porušení lze stanovit omezení od 1 týdne do 4 týdnů

c) při velmi závažném porušení lze stanovit omezení od 1 měsíce do 3 měsíců, s tím, že pokud bude dítě minimálně jeden měsíc řádně plnit své povinnosti, včetně projevů slušného chování, může být toto opatření následně prominuto.

 

Porušení konkrétních povinností je uvedeno v příloze č. 5 – Přehled sankcí – obecně.

 

Návrh všech opatření ve výchově vychovatel písemně zaznamenává, navrhuje je řediteli ke schválení vždy po dobrém uvážení a objektivním zhodnocení příčin a důsledků projevu dítěte s přihlédnutím k jeho věku a celkové osobnosti. S každým dítětem je jednáno individuálně s přihlédnutím ke všem faktorům, oblastem jeho vývoje, rozumové a mravní vyspělosti apod.

 

5.4 Kapesné, osobní dary a věcná pomoc

 

Vydávání kapesného v DD upřesňuje Organizační směrnice: „Kapesné, osobní dary a věcná pomoc“ , která je nedílnou součástí tohoto vnitřního řádu.

 

5.5 Organizace dne (pracovní dny, volné dny)

 

Režim dne: pro hlavní budovu (pro děti do 16-ti let)

 

Ve všední dny ve školním roce:

 

Budíček 6.00 hod. pro děti dojíždějící do učilišť dle odjezdu autobusů

Snídaně 6.20 – 7.00 hod.

Oběd 12.00 hod. později dle příjezdů dětí ze škol

Svačina 14.30 hod. později dle příjezdů dětí ze škol

Večeře 18.00 hod.

Večeře II. 19.30 hod. je určena pro děti- nad 15let

 

Ukládání ke spánku 20.30 hod. – kontrola úklidu, prádla – příprava na druhý den, hlášení nemocných, požadavky na druhý den.

 

Večerka 21.00 hod.

V sobotu, v neděli, o prázdninách a ve dnech svátečních :

 

Budíček 8.00 hod.

Snídaně 8.30 hod.

Oběd 11.30 hod.

Svačina 15.00 hod.

Večeře 18.00 hod. vaření v kuchyňkách – jednoduchá jídla

Večeře II. 19.45 hod. je určena pro děti nad 15 let

 

Ukládání ke spánku ve 20.00 hod. – lze prodloužit s ohledem na věk a jejich chování.

 

Snídaně 6.30 – 7.00 hodin

Oběd zaměstnanci 11.30 - 12.00 hodin

děti 12.30 – 13.00 hodin

Svačina 14.45 – 15.00 hodin

Večeře 18.00 – 18.30 hodin

Výdej večeří je v rodinných kuchyňkách dle potřeby.

Druhá večeře je pouze pro děti nad 15 let.

 

Režimové činnosti: pro druhou budovu ( pro starší děti 15-ti let ), viz příloha

 

5.6 Pobyt dětí mimo zařízení

 

5.6.1 Pobyt u rodičů či jiných fyzických osob a přechodné ubytování dítěte mimo DD v souvislosti s jeho studiem nebo pracovním poměrem (SO, SOU, střední odborné školy, internátní zařízení pro postižené)

 

Povoluje ředitel DD za splnění podmínek ustanovení bodu 2.1.1a, b, c) tohoto vnitřního řádu, když zrušit nebo zakázat takový pobyt nebo přechodné ubytování může ředitel DD za splnění podmínek uvedených v bodě 2.1.1 d, i) tohoto vnitřního řádu. Též se ubytovává dítě na internátě pokud je mladší 9 let a nemůže dojíždět - s přihlédnutím na schopnosti dítěte ( Speciální škola )

 

 

 

5.6.2 Hostitelská péče (HP)

 

Děti vhodné k dočasnému pobytu mimo ústavní zařízení ( tzv. hostitelská péče ):Děti nevhodné do tzv. hostitelské péče:

 1. děti ze sourozeneckých skupin, kde by hrozilo roztržení a přetrhání sourozeneckých vazeb

 2. děti, které nemohou být svěřeny do adopce či pěstounské péčeJe třeba individuálně posuzovat vhodnost dětí pro hostitelskou péči.

Následující doporučení se nevztahuje na:Zájemci o tzv. hostitelskou péči by se měli:5.6.3 Osobní volno, vycházky, sledování televize :5.6.3.1 Osobní volnoOsobní volno pro duševní relaxaci si mohou dětí vyžádat u vychovatele každý den. Děti v době osobního volna provádějí činnosti dle vlastního zájmu (čtení knih, psaní dopisů, společenské hry, návštěvy v pokoji kamaráda, poslech hudby, hry a práce s počítačem apod. ). Nejvhodnější doba pro osobní volno dětí je po napsání úkolů nebo po večeři, ale je možné se s vychovatelem domluvit na jiné dobu.

5.6.3.2 Vycházky

Na vycházku má dítě starší 7 let právo podle § 20 odst. 1, písm. p., ale musí se vždy domluvit s vychovatelem/kou na délce a místě vycházky.

Pá – Ne: v průběhu celého dne, nejpozději však do 18.00 hodin

Pá – So: v pátek po návratu ze školy, nejdéle však do 2 hodin, ale záleží na domluvě s

vychovatelem

v sobotu po dohodě s vychovatelem v průběhu celého dne, nejdéle však do

2 hodin, ale záleží na dohodě s vychovatelem

 

Večerní vycházku domova povoluje dětem, které mají ukončenou povinnou školní docházku vychovatel/ka.

Taneční zábavy mohou navštěvovat děti až po ukončení povinné školní docházky. Návrat z diskotéky a taneční zábavy (bezpečnost dítěte) dle svozu. Před odchodem na taneční zábavu má vychovatel/ka povinnost poučit dítě o zákazu požívání alkoholických nápojů, drog a připomenout nebezpečí přenosných chorob. Při návratu má právo vychovatel/ka zkontrolovat zda je dítě v pořádku a v případě zjištění nedostatků má právo použít detekční trubičku a okamžitě informovat ředitelku DD.

Mimořádnou vycházku lze dítěti udělit za odměnu, nad rámec vnitřního řádu, podle § 21 odst. 3 písm. d.5.6.3.3 Sledování televize

Sledování televize v pracovní dny:

Ve všední dny je povoleno sledování televize od 18,00 hod. do 21,00 hod. Vychovatel má možnost pustit televizi dříve pokud televizní program odpovídá věku dítěte (např. přírodovědný film, pohádky, dětské filmy,…). Pokud probíhá PNV musí být v rodinné skupině klid, aby se učící děti mohly soustředit na učení.

Sledování televize - Pá, So, volné dny, svátky: večerní programy

- první film – děti s povinnou školní docházkou

- druhý film – děti po ukončení povinné školní docházky

Děti starší 18 let mohou sledovat Tv neomezeně, po dohodě s noční vychovatelkou.

 

Musí však všechny děti dodržet 8 hodin spánku.

Pokyny pro sledování Tv platí i pro sledování videa a počítačeSledování TV, počítače, videa – mimo určenou dobu je za odměnu dle zásluh dítěte. Povoluje pouze vychovatel a oznámí čas ( od, do ) a program nočnímu vychovateli. Ten zodpovídá za dodržení pokynů. Pokud se dítě při sledování večerního programu nechová tak jak má, má noční vychovatel právo dítě uložit ke spánku a nahlásí přestupek vychovateli, který odměnu povolil.5.6.4 Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami ( návštěvy, písemné a telefonické kontakty)

 

Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami vymezují ustanovení bodu 2.1.1a, b, d, e, i) a bodu 2.1.2k, l) a bodu 5.1.i, k, n, o, p) tohoto vnitřního řádu.

 

5.6.5 Spoluspráva dětí

 

V DD funguje spoluspráva dětí, která spolupracuje s vedením DD. Na první komunitě v září jsou zvoleni zástupci z každé rodinné skupiny.

Děti každé rodinné skupiny :

- spolupracují s vychovateli na přípravě týdenního plánu činnosti, podávají návrhy a konzultují je s vychovateli, plán vychází z potřeb a přání dětí a provozu zařízení

- společně s vychovateli sestavují plán služeb, hodnotí končící službu a vyjadřují se k návrhu

- společně s vychovateli řeší děti nutné nákupy ošacení, školních pomůcek atd.

Jedenkrát měsíčně probíhají informativní schůzky, kterých se účastní všechny děti zařízení, ředitel, zástupce ředitele a vychovatelé:

- děti jsou informovány o činnosti zařízení na následující období

- ředitel dle informací vychovatelů hodnotí chování dětí v uplynulém měsíci, oznamuje opatření ve výchově, popřípadě odměňuje děti za příkladné chování

a činy

- dětem je dán prostor k vyjádření se k činnosti i k opatření ve výchově

 

5.6.6 Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení

 

Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení se řídí zákonem č. 109/2002 Sb., § 24 odst. 4 :

 

zodpovídá: za podklady pro smlouvu : sociální pracovnice

za podepsání smlouvy : ředitel DD

 

 

6. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči DD1. Zákonní zástupci dítěte mají právo:

 1. na informace o dítěti, a to na základě své žádosti

 2. vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení a na informace o provedeném opatření

 3. na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě

 4. na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě

 5. písemně požádat ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte u osob podle zákona č. 333/2012 Sb. § 23 odst.1 písm. a).2. Zákonní zástupci dětí umísťovaných do zařízení na základě rozhodnutí soudu mají

zejména povinnost :

 1. hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětem v zařízeních podle zákona č. 333/2012 Sb. § 27, 28 § 29 odst. 3 a § 30

 2. při předání dítěte do zařízení předat současně dokumentaci dítěte uvedenou v § 5 odst.5 ( zákon č. 333/2012 Sb.)

 3. zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let v případech povolení pobytu dítěte u rodičů, či jiných fyzických osob nebo ukončení pobytu dítěte v zařízení po zrušení ústavní výchovy

 4. seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení, včetně ustanovení návštěvního řádu

 5. oznámit bezodkladně zařízení podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se zejména jeho zdraví a výchovy

 6. předat dítěti umístěnému do zařízení na základě jejich žádosti finanční částku jako kapesné ve výši stanovené organizační směrnicí DD (kapesné, osobní dary, věcná pomoc)

 7. hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich žádost.

Práva podle odstavce 1 písm.c), d) a e) a povinnosti podle odstavce 2 písm. a), b), c), a d)

se vztahují i na jiné osoby odpovědné za výchovu.7.Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení

 1. 1 113 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku

 2. 1 503 Kč, jde-li o dítě od 6 do 15 let věku

 3. 1 742 Kč, jde-li o dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu

 

• V případě, že se zařízení nevyplácí přídavek na dítě, zvyšuje se příspěvek o 30%.

• Výše příspěvku na úhradu péče o děti matek, umístěných v zařízení, činí za kalendářní měsíc 10 % z výše rodičovského příspěvku.

• Za období kratší než 1 měsíc se výše příspěvku stanoví podle dnů. Denní úhrada nákladů činí jednu třicetinu výše příspěvku za kalendářní měsíc.

• Rodiče se na hrazení příspěvku podílejí rovným dílem, s výjimkou případů uvedených v § 28.

• Výši příspěvku a podíl rodičů na jeho úhradě v jednotlivých případech stanoví ředitel zařízení rozhodnutím.


O příspěvku rozhoduje ředitelka zařízení. Podklady a rozhodnutí zpracovává sociální pracovnice. O odvolání proti rozhodnutí o příspěvku rozhoduje Krajský úřad Kraje Vysočina.

Podrobnosti jsou uvedeny v příslušné směrnici.  1. Způsob odvolání proti rozhodnutí o příspěvku na úhradu péče poskytované dětem v zařízeníProti rozhodnutí ředitele je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru školství, mládeže a sportu v Jihlavě, prostřednictvím ředitele DD.  1. Bezpečnost a ochrana zdraví  1. Postup při úrazech dětí

  1. Zdravotní péče a zdravotní prevence

  1. HygienaVedoucí stravování, kuchařky DD zodpovídají za dodržování pitného režimu po celý den. Pití musí být zajištěno i v noci ( je na přístupném místě pro všechny děti v DD). Noční služba si při nástupu zkontroluje stav určené nádoby a v případě potřeby doplní.

 

8.4 Prevence rizik při pracovních činnostech

( postup zařízení při zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví )

 

V rámci výchovné činnosti je pravidelně, nejméně 1x za tři měsíce, prováděno

obecné poučení o bezpečnosti zdraví ( zejména s ohledem na roční období a s tím souvisejícími riziky ), jinak před každou činností jsou děti stále upozorňovány na možné nebezpečí plynoucí z manipulace s konkrétními stroji, nástroji, jsou popsaná rizika prostředí, ve které se děti pohybují.

Při pracovní činnosti jsou děti stále pod dohledem vychovatele nebo asistenta pedagoga a probíhá průběžně proškolování, jak se s čím správně zachází, na co je třeba dát pozor atd.

V zařízení je umístěna uzamykatelná lékárna, děti jsou seznámeny s potřebným vybavením, která je pravidelně kontrolována a doplňována denní asistentkou pedagoga DD.

Jestliže dojde k úrazu dítěte, zajistí vychovatel konající službu s ohledem na vážnost úrazu, případně další okolnosti, okamžité ošetření a pomoc. Podle potřeby zabezpečí odvoz do zdravotnického zařízení, případně volá záchrannou službu. Provede příslušná opatření k zajištění bezpečnosti ostatních dětí. O celé situaci informuje svého nejbližšího nadřízeného a současně i ředitelku DD.

Úrazy dětí jsou dále evidovány do knihy úrazů,je vyplněn záznam a následně je postupováno dle pokynů lékaře a podmínek pojišťovny.

Zdravotní prevence, péče o nemocné děti, podávání léků a průběžné doplňování lékárny zajišťuje denní asistentka pedagoga DD. Doprovod dětí k lékaři zajišťuje rovněž denní asistentka pedagoga, případně vychovatelé.

 

8.5 Postup při onemocnění dětí

Každé ráno probíhá ranní „filtr“ - zdravotnice konzultuje s noční službou zdravotní stav všech dětí. V případě zdravotních problémů někoho z dětí, změří mu teplotu a podle druhu závažnosti navštíví dětského lékaře, který stanoví způsob léčby. Denní asistentka pedagoga zapíše do zdravotního sešitu přesný postup užívání léků a po příchodu vychovatelů na službu osobně, vysvětlí způsob léčby, který jsou vychovatelé povinni dodržovat. Vychovatelé nebo asistent pedagoga vydávají léky dle příbalového letáku nebo podle předpisu lékaře.

Denní asistentka pedagoga denně dohlíží na správnost podávání léků a způsob léčby.

Dopoledne podává léky dětem denní asistentka pedagoga.

Denní asistentka pedagoga zajišťuje kontroly dětí u dětského lékaře po nemoci.

Při hospitalizaci dítěte v nemocnici nebo při plánované operaci zajistí, aby byli informovaní rodiče dítěte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

Kapesné,osobní dary a věcná pomoc

 

vypracovala: Etela Coufalová

schválila: pedagogická porada

s účinností od 1.1.2014

 

1. Výše kapesného je stanovena od 1.1.2014 Nařízením vlády č. 460/2013Sb takto:

- dítě do 6. let věku………………………………… 40 - 60 ,-Kč

- dítě od 6. let do 10. let věku …………………….. 120 - 180,-Kč

- dítě od 10. let do 15. let věku …………………… 200 - 300,-Kč

- dítě od 15. let věku nebo nezaopatř. osobu ……. 300 - 450,-Kč

 

V současné době vždyprvní částky musíme brát, jako základní kapesné. Toto kapesné je pevné a není možné s ním hýbat, ani v případě, záporného opatření ve výchově.

Rozmezí finanční částky, tedy od základního kapesného směrem nahoru u daných kategorií byly dohodnuty na poradě a jsou tzv. motivační . Každá skupina by měla mít vypracovaný vlastní rozpis udělování finančních motivačních částek podle dohodnutých kritérií. Cílem motivačního odměnění a tedy tzv. navýšení kapesného v měsíci je výchovný proces, který by se neměl „zvrhnout“ v demotivační. Není účelem potrestat a tím udělit nesplnění určitého kritéria např. tím, že během měsíce dítě např. opomene určitou drobnost (ustlat, vynést koš a podobně). Vychovatel by měl toto zaznamenat do listu a na konci měsíce společně s dětmi problém rozebrat a podle toho, jak dítě dále pracovalo v dané oblasti citlivě posoudit. (Všichni děláme chyby a taky nám hned neseberou peníze)!!. Na druhou stranu se nejedná o přimhuřování oka, nebo zvýhodňování určitých dětí. Děti je potřeba průběžně během měsíce informovat o jejich motivačních aktivitách. V případě, že např. dítě nevynese koš a je mu sděleno, že již nesplňuje podmínky tak je tzv. hotovo a dítě začne stagnovat (proč by dále dělalo, když stejně už nemá nárok na finanční mot. ohodnocení v určité oblasti.

 

Za účelem správného motivačního ohodnocení je třeba využívat tabulek:

 

Průběžné hodnocení dětí od vychovatelů v měsíci – jedná se o předtisk, který slouží vychovatelům pro orientaci splnění motivačních bodů u jednotlivých dětí. Toto průběžné hodnocení by mělo být průběžně předkládáno dětem.

 

Samo hodnocení a vychovatelů v měsících roku – každé dítě si na konci hodnotícího období vyplní první kolonky jak se domnívá, že pracovalo a zda má nárok na motivační finanční kapesné. Druhou kolonku vyplní vychovatelé. Společně se toto probere a udělá se závěr. Do svislé kolonky se poznamená finanční částka. Na konci pod měsícem se provede součet nároku motivačního ohodnocení. Tedy jedná se o finanční částku nad základní kapesné.

 

Kapesné dětí dle požadavků vychovatelů rodin za měsíc – každá skupina má jiný, tak se vše sjednotí. Muselo se přidat několik kolonek. Vysvětleno.

 

Výpočet motivačního ohodnocení dětí ve skupině ke kapesnému v měsíci – vyplňuje se
a přikládá se ke kapesnému. Musí korespondovat přesně s kapesným a samo hodnocením.

 

 

Nárok a výpočet kapesného:

 

Kapesné se vyplácí zpětně, tedy v únoru za měsíc leden.

 

Počítání na nárok kapesného:

 

Dítě odjíždí z DD v čase do 15.00. hod. – tento den nemá již nárok na kapesné.

Dítě odjíždí z DD v čase po 15.00. hod. – tento den má nárok na kapesné.

Dítě se vrací do DD v čase do 15.00. hod. – tento den má nárok na kapesné.

Dítě se vrací do DD v čase po 15.00. hod. - tento den nemá již nárok na kapesné.

 

Vždy dělíme částku 30 (počet dnů v měsíci) i v tom případě, že měsíc má 31, nebo 28 dní. Vydělíme 30, ale odpočet kolik dnů bylo dítě mimo DD se odčítá z daného měsíce tedy např. z 31. U některých výpočtů vám bude vycházet např. 13,66 (410:30=13,66) normálně pokračujeme dále a výsledek bude např. 341,66.Vždy zaokrouhlujeme směrem vzhůru. Do výkazu napíšete 342 a vždy se zaokrouhluje na desítky , tedy výsledek bude 350,-Kč.

 

Příklad: Dítě má nárok na 300,-Kč v motivačním procesu obdrželo 60,-Kč, provede se součet (300+60)=360,-Kč. Dítě bylo mimo DD 5. dnů. Měsíc má 30 dnů. Bude výpočet následující:

 

360 : 30 = 12 x 25 = 300,-Kč

 

360 (součet kapesného s motivačním) : 30 (měsíc) = 12 x 25 (počet dnů dítěte v DD) = 300,-Kč

 

 

Příchod nového dítěte do DD

 

Pokud dítě přijde do DD bude výpočet kapesného následující. Bude se dopočítávat počet dnů do konce měsíce ze základu kapesného bez motivačního ohodnocení a přidělí se polovina (záloha). Při vyúčtování na začátku následujícího měsíce se vše dopočítá tzv. se dorovná.

 

ZDVOP:Tento úkon nebude provádět.

 

Příklad: Dítě 16. let přijde do domova dne 18.1.2014 bude rozhodovat i čas příchodu např. v 13.45. hod.

Podle času příchodu je tento den nárokové. Tedy do konce měsíce se vypočítá 14 dnů.

 

300 : 30 = 10 x 14 = 140,-Kč

 

Z uvedené částky (140,-Kč) se vypočítá ½ tj. 70,-Kč a tato částka je vystavena.

 

 

 

 

 

C4-lhaní

 

Kapesné – motivační kritéria

 

Do 6-ti let

 

A-sebeobsluha

6-10 let

A-sebeobsluha

 

A1-přiměřené oblékání dle počasí(v zimě rukavice, šála, čepice, punčochy,boty)

A2-udržování oblečení a bot v čistotě

A3-mytí nádobí po sobě mimo hlavní jídla

B-příprava na vyučování

 

B1-v pořádku penál, taška, učebnice

-plnění školní docházky a školních aktivit

B2-nezapomínání úkolů, bez poznámek v ŽK

B3-zlepšený prospěch, pochvala

C-vhodné chování

 

C1-zdravení

C2-vhodné chování k sobě navzájem a k dospělým, bez sprostých slov

C3-bez žalování

C4-dodržování pravidel silničního provozu (přecházení vozovky …)

10-15 let

A-slušné chování a udržování čistoty

 

A1-slušně mluvit,zdravit,vhodné chování k sobě navzájem a k dospělým

-slušné vystupování na veřejnosti

A2-udržování pořádku v osobních věcech

A3-samostatné plnění služeb bez připomínání

B-příprava na vyučování

 

B1-samostatná příprava do školy, v pořádku penál, taška, učebnice

B2-plnění školních povinností (nezapomínání úkolů, bez poznámek, zlepšení

prospěchu, pochvala)

B3-pomoc mladším dětem s přípravou do školy

C-absence sociálně patologických jevů

 

C1-neničení majetku (v rodině, v DD, ve škole, na veřejnosti )

braní cizích věcí bez dovolení

C2-finanční gramotnost (lepení lístků,dokládání, vyúčtování jízdného a

svěřených peněz

C3-zabránění sociálně patologickým jevům

C4-lhaní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše v Kč

Od 15 let

300,- až 450,- Kč – níže jsou uvedena motivační kritéria

30,-

Slušné chování, vystupování a dodržování pořádku

A1

 • dodržování pořádku, plnění svých povinností

 

A2

 • slušné chování v DD i na veřejnosti

 

A3

 • vzájemná pomoc mezi sebou, případně pomoc mladším dětem

 

30,-

Příprava na vyučování

B1

 • včasná a samostatná příprava do školy a na praxi

 

B2

 • žádné záškoláctví

 

B3

 • vhodné chování ve škole

 

50,-

Absence sociálně patologických jevů v chování

C1

 • zabránění sociálně patologických jevů

 

C2

 • žádné výmluvy, lhaní

 

C3

 • žádné přivlastňování či odcizení cizí věci (oblečení,

obuv atd.)

C4

 • žádné nepovolené nakládání s cizím majetkem

(nepovolené stěhování nábytku)

40,-

Finanční gramotnost

D1

 • správné lepení lístků (posloupnost)

 

D2

 • včasné dokladování lístků (každodenní)

 

D3

 • správné rozdělování peněz na den

 

D4

 • správné vracení finančního obnosu – 1x týdně

 

D5

 • vhodná volba potravin – 1x měsíčně

 

Příloha č. 2

 

 

Příloha č. 3

 

 

Příloha č. 4

 

 

Příloha č. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422