Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Koncepce rozvoje Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1,

582 73 Nová Ves u Chotěboře

 

Koncepce rozvoje Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře vychází ze základních právních norem, podle kterých se ve své činnosti řídí dětský domov - Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, dále předpisy, které souvisejí s problematikou dětských domovů např. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Důležité jsou také mezinárodní právní předpisy - Úmluva o právech dítěte (Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb.) a Listina základních práv a svobod (Ústavní zákon č. 21/1993).

 

Sídlo dětského domova je v Nové Vsi u Chotěboře 1, kapacita zařízení činí 32 míst, z toho jsou v hlavní budově 3 rodinné skupiny po 6-8 dětech. Další 4. rodinná skupina je ve vedlejší budově (tzv. domečku) v areálu DD, kde je umístěno 6-8 dětí.

Dětský domov v Nové Vsi u Chotěboře se po dobu mého působení pozitivně zapsal do povědomí odborné veřejnosti i obyvatel v obci a blízkém okolí. Přispělo k tomu i pořádání dnů dětí v Nové Vsi u Chotěboře pro širokou veřejnost, publikace činnosti v Chotěbořském Echu aj. tisku.

 

Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí. Zajišťuje základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách. Dětský domov zajišťuje náhradní výchovnou péči dětem z pravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé nezaopatřené osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově. Dětský domov může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a dětským domovem.

 

Dětský domov poskytuje dětem plné přímé zaopatření, tzn. ubytování, stravování, ošacení, potřebné učební pomůcky a potřeby pro využití volného času, náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, poskytuje dětem kapesné, osobní dary a věcnou pomoc při odchodu zletilých za zařízení a úhradu nákladů na dopravu do školy.

Koncepce rozvoje klade důraz na péči o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plnit zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.

Dětský domov zajišťuje pravidelnou docházku do MŠ, ZŠ, ZŠ praktické, středních škol, SOU.

 

 

 

Děti předškolního věku docházejí do mateřské školy.

Přípravu dětí na budoucí povolání zajišťuje dětský domov vytvářením příznivých podmínek pro studium mládeže, pomocí při volbě povolání a pomocí sjednávání učebních a pracovních poměrů.

 

Dlouhodobou koncepcí práce zařízení je pokračovat ve vytváření moderního dětského domova, které se systémem práce bude co nejvíce blížit fungování běžné rodiny. Dále vnímat práci dětského domova jako pružný systém zaměřený na uspokojení individuálních potřeb dítěte.

Prostředí přibližující se rodině přinese přirozenost ve vztazích na skupině. Maximum kompetencí i do budoucna bude delegováno na skupinové vychovatele jednotlivých rodinných skupin. Ti jsou zároveň hlavními výchovnými činiteli při práci s dětmi v DD. Vedení domova bude činnost jednotlivých rodinných skupin koordinovat a metodicky vést.

Atmosféra jednotlivých domácností rodinných skupin má být přátelská, založená na budování vzájemných pozitivních vztahů, důvěry a respektu.

Důležité bude i nadále vytváření pocitu sounáležitosti pomocí společných prožitků a také tvorba intimity každé skupiny. Rovněž stanovení jasných pravidel, vymezení pevných hranic a laskavý přístup dává dítěti pocit bezpečí. Rodinná skupina bude mít pro dítě dostatek prostoru pro seberealizaci a neformální aktivity. Každé dítě se zapojí dle svých možností a schopností do každodenních činností rodinné skupiny. Vychovatelé budou doprovázet děti při všech činnostech.

I nadále bude kladen důraz na kvalitní zpracovávání individuálních programů rozvoje osobnosti dítěte v každé rodinné skupině.

V péči o děti je neocenitelnou pomocí možnost spolupráce s psychologem, spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC, SVP a dětským psychiatrem.

Dětský domov se bude nadále snažit o maximální integraci do okolní společnosti. Rodinné skupiny se integrují běžnými způsoby do okolní komunity. Při zájmové činnosti dětí plně využívat nabídku organizací i zařízení mimo dětský domov. Rovněž v DD se děti mohou aktivně účastnit pestré zájmové činnosti.

Dětský domov bude vytvářet podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem je zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku.

Prevence sociálně patologických jevů bude pokračovat tvorbou Minimálního preventivního programu, který každý rok zpracovává preventista v zařízení. Dále dětem bude k dispozici schránka stížností, dotazů, podnětů a připomínek, kam mohou děti anonymně vznášet svoje stížnosti, dotazy, podněty či připomínky. Schránka je pravidelně 1x týdně vybírána, podněty zaznamenány a evidovány v sešitě a kompetentními pracovníky řešeny. Nedílnou součástí participace dětí na chodu zařízení je činnost spolusprávy dětí. Tento způsob spolupodílení se na společném životě se osvědčil. V dalším rozvoji předpokládám hlavní výchovné cíle zaměřené na rozvoj osobnosti, samostatné rozhodování, spolupráci a zodpovědnost a zájmovou činnost.

 

 

 

 

 

Prolínají všemi oblastmi výchovně vzdělávací činnosti, vychází a odráží se v programech rozvoje osobnosti dítěte individuálně.

Veškeré výchovné činnosti mají dětem pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout orientaci zejména na situace blízké životu a praktické jednání. Výchovně vzdělávací a zájmové činnosti dětí v dětském domově budou směřovat k vytvoření klíčových kompetencí, které jsou využitelné v praktických životních situacích a tvoří pro dítě základ přípravy pro život ve společnosti, celoživotní učení a vstup do pracovního procesu.

Mezi nejdůležitější kompetence patří komunikativní a sociální kompetence, kompetence řešit samostatně běžné pracovní a mimopracovní problémy, kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, kompetence k učení a pracovnímu uplatnění a občanské kompetence a kulturní povědomí.

Koncepce rozvoje předpokládá i nadále spolupráci s dalšími subjekty. Spolupracujeme s Nadací Život dětem, Nadačním fondem Albert.

 

Ve výchovně vzdělávací činnosti je důležité nejen jaké činnosti se dětem nabízejí a v jakém prostředí vyrůstají, ale také kdo tyto činnosti organizuje a kdo je vede. V dětském domově pracuje 27 pracovníků, z toho 9 vychovatelů, vedoucí vychovatel, ředitelka, 5 asistentů pedagoga, 2 sociální pracovnice a 9 provozních pracovníků.

Pro kvalitní činnost všech pracovníků je důležité vytváření pozitivního pracovního klimatu, stabilita týmu, oceňování pracovníků za odvedenou kvalitní práci. Společné pracovní porady a pedagogické porady by měly vést ke kooperaci a participaci celého týmu tzn. pedagogických a provozních pracovníků. V práci pedagogů napomáhají také hospitace ze strany vedení domova a možnost zajištění supervize.

Neméně důležitá je i podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a proškolování provozních pracovníků zejména sociální pracovnice a ekonomických pracovnic v oblasti novinek z jejich pracovního zařazení. Pedagogičtí pracovníci se nadále budou vzdělávat zejména v seminářích z oblasti pedagogiky a psychologie apod.

I do budoucna budu podporovat maximálně možný kontakt dítěte s rodinou. Snažíme se být pro rodinu dítěte partnery. V případě, že se dítě, z různých důvodů, nemůže navrátit do své původní rodiny, domov spolupracuje s Krajem Vysočina a OSPOD při zajišťování náhradní rodinné péče.

Neméně důležitou bude i spolupráce s odbory sociálně právní ochrany dětí dle trvalého bydliště dítěte např. pořádání případových konferencí.

 

Dětský domov, Nové Vsi u Chotěboře je příspěvkovou organizací, hospodaří s finančními prostředky získanými od sponzorů a prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, a to v rámci finančních vztahů stanovených zřizovatelem.

Ve své činnosti se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o účetnictví, zákonem č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o finanční kontrole, vyhláškou č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb.

o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky, vyhláškou č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

o FKSP.

Finanční vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací je určen těmito zřizovatelem stanovenými ukazateli: příspěvek zřizovatele na provoz organizace a dotace zřizovatele na investice.

Zřizovatel poskytuje z rozpočtu Kraje Vysočina prostředky na provoz a dále přímé neinvestiční výdaje, v kterých jsou zahrnuty prostředky na platy a prostředky na ostatní osobní náklady.

Základem hmotné zainteresovanosti příspěvkové organizace je zlepšený výsledek hospodaření. DD jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: fond investic, fond rezervní, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb.

V domově je nastaven funkční vnitřní kontrolní systém.

Přidělené prostředky i nadále musí být účelně a hospodárně vynakládány, hospodářský výsledek na konci roku bude přinejmenším vyrovnaný.

Dalším úkolem je vymáhání pohledávek, které vznikají neplacením částečné úhrady nákladů na pobyt dítěte v DD ze strany zákonných zástupců.

Nemalým zdrojem financí budou také sponzorské dary, kterými lze hradit nejen materiálové vybavení domova, ale také mnohé aktivity dětí.

Organizace také musí pečovat o majetek Kraje Vysočina svěřený ji do péče. Nejaktuálnějšími opravami je sanace proti vlhkosti u hlavní budovy areálu a odvodnění části dvora, dále výměna oken a dveří u tzv. domečku spojená se zateplením a opravou vnějšího pláště budovy a rekonstrukce ohřevu vody v hlavní budově.

 

Součástí dětského domova je od roku 2011 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) zřízené podle § 42 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Poskytuje ochranu a pomoc dětem, které se ocitly v tísni. Jedná se o děti bez jakékoliv péče, bez péče přiměřené věku, děti, jejichž život, zdravotní stav, přiměřený vývoj či základní práva jsou vážně ohrožena.

Děti jsou přijímány na základě dohody s rodiči, na základě žádosti příslušného OSPOD nebo na předběžné usnesení soudu. Většinou jsou do zařízení umisťovány děti ze sociálních či výchovných důvodů. Poskytovaná péče je pro děti do 18 let.

Finančně je provoz ZDVOP zajišťován státním příspěvkem. Tyto prostředky je nutné dofinancovávat z Kraje Vysočina a sponzorskými dary.

Dětský domov se zapojuje a bude i nadále zapojovat do života Nové Vsi u Chotěboře, pořádá Den dětí 1 x 2 roky a dále se budeme zapojovat do akcí pořádaných školami v obci a dalšími organizacemi. Také ZDVOP se zapojil do života obce pořádáním dnů otevřených dveří apod.

Dětský domov se prezentuje i svými webovými stránkami, články v tisku a vystupováním dětí na veřejnosti. Neméně významná je účast dětí v různých soutěžích – Nejmilejší koncert, Sportovní hry DD a další aktivity.

Další činnost a vývoj dětského domova se bude také odvíjet v závislosti na novelizaci zákonů č. 109/2002 Sb. a č. 359/1999 Sb., tzn. jaké možnosti a povinnosti z těchto legislativních změn budou zařízením dány.

Byly by zde možnosti pobytu dětí v dětském domově na žádost rodičů, kombinované pobyty dětí v domově během týdne a u rodičů o víkendech, poskytování poradenství rodinám ohroženým odebráním dítěte, podíl na případné sanaci původní rodiny dítěte po jeho umístění do DD, aktivní role při hledání umístění dítěte do náhradní rodinné péče, poskytování poradenství zájemcům o náhradní rodinnou péči, poradenství pěstounským či adoptivním rodinám a spolupráce s dalšími subjekty v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

 

Mým osobním přínosem v koncepci rozvoje dětského domova je především znalost problematiky, aktivní spolupráce s ostatními dětskými domovy nejen v Kraji Vysočina, ale v celé ČR. Přínosem je aktivní činnost ve Federaci dětských domovů ČR a Asociaci náhradní výchovy, takže mohu nové informace a poznatky přenášet do činnosti zařízení.

Kladu důraz na týmovou spolupráci a aktivní přínos všech pracovníků na dalším rozvoji dětského domova.

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře dne 1. 9. 2015

Bc. Etela Coufalová

 

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422