Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

 

Stav pohledávek po lhůtě splatnosti  za rok 2014
     
                                     Ukazatel Skutečnost k 31.12.2014
počet případů tis. Kč
     
Dobytné celkem (účet 311, 314, 315, 316, 335, 377) 67 699
z toho po lhůtě splatnosti: do 30 dnů 11 303
                                       31-90 dnů 10 17
                                       91-180 dnů 10 15
                                       181- 360 dnů 13 58
                                       nad 360 dnů 23 306
Nedobytné celkem 12 106
z toho do 30 tis. Kč za 1 dlužníkem 12 106
Pohledávky celkem (ř.1+ř.7) 79 805
z toho: v soudním řízení 1 5
Soudně získaná částka 1 5
     
     
     
     
Stav závazků po lhůtě splatnosti za rok 2014
     
                                         Ukazatel Skutečnost k 31.12.2014
počet případů tis. Kč
     
     
Závazky po lhůtě splatnosti  (účet 321, 324, 326, 378) 0 0
z toho po lhůtě splatnosti: do 30 dnů    
                                       31-90 dnů    
                                       91-180 dnů    
                                       181-360 dnů    
                                       nad 360 dnů    
Závazky po lhůtě splatnosti v soudním řízení    
     
     
     
     
     
Ostatní dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní dlouhodobé závazky                                  (účtová skupina 45) za rok 2014
              
Ostatní dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní dlouhodobé závazky (účtová skupina 45) celkem tis. Kč zbývá uhradit tis. Kč
Dlouhodobé úvěry - účet 451    
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - účet 452    
Dlouhodobé přijaté zálohy - účet 455    
Dlouhodobé směnky k úhradě - účet 457    
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí - účet 458    
Ostatní dlouhodobé závazky - účet 459    
     
     
     
     
Datum:     31.3.2015                                Zpracoval: Alena Coufalová, účetní DD Schválil: Etela Coufalová, ředitelka DD
Telefon:   569 621 027 Razítko:  
     
     

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

 

příspěvkové organizace

 

za rok 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

1.Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena,  

    včetně doplňkové činnosti

 

         Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 je příspěvková organizace zřízená Krajem Vysočina k zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání dětí. Dále organizace poskytuje závodní  a školní stravování a služby pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

         Organizace hospodařila v roce 2014 s finančními prostředky tak, že ke konci roku vykázala kladný hospodářský výsledek  ve výši 5 777,33 Kč.

Rozpočet byl v průběhu roku hodnocen, korigován a v případě nutnosti byla zaváděna úsporná opatření, aby organizace ke konci účetního období nevykázala ztrátu.

 

2. Plnění závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje

    a finančního plánu a návrh finančního vypořádání  hospod. výsledku

 

Dotace celkem:

- na  náklady na DD za rok 2014 poskytnuta ve výši           14 340 690,00 Kč                                                                                

z toho:  příspěvek na vlastní činnost dle rozpočtu ve výši     3 112 032,00 Kč

            příspěvek na přímé náklady a vzdělávání ve výši      8 183 000,00 Kč

 

- dotace na doplňkovou činnost ZDVOP ve výši                   3 045 320,00 Kč

 

Usměrňování prostředků na platy a odměny na pracovní pohotovost

MP celkem ze SR:

Rozpočet na rok 2014                                                           5 914 000 K       

Závazné ukazatele k 21.2.2014                                                         5 914 000 Kč

Úprava rozpočtu přímých NIV k 31.3.2014                                   5 927 000 Kč

Úprava rozpočtu přímých NIV k 12.6.2014                                   5 927 000 Kč

Úprava rozpočtu přímých NIV k 25.9.2014                                   5 927 000 Kč

Úprava rozpočtu přímých NIV k 13.11.2014                        5 959 000 Kč

UZ 33051                                                                                   11 484 Kč

UZ 33052                                                                                   25 063 Kč

Převod na OPPP                                                                          -6 000 Kč

Celkem rozpočet na rok 2014                                                       5 989 547 Kč

 

Skutečnost na rok 2014                                                                 7 358 133 Kč

 

 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2014                  3 000,09 Kč

 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2014           2 777,24 Kč

 

 Celkem hospodářský výsledek za rok 2014                             5 777,33 Kč

 

  Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014     

    - do fondu rezervního ve výši                                                 5 777,33 Kč

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  HOSPODAŔENÍ SE MZDOVÝMI

 

PROSTŘEDKY  za rok 2014

 

                                                                                                       v Kč

      Rozpočet mzdových prostředků za rok 2014 ze SR          5 914 000,00 Kč

 

      z toho na platy                                                                        5 908 000,00 Kč

      z toho na OPPP                                                                       6 000,00 Kč

                 limit zaměstnanců                                                                    22,50

 

 

 

       Čerpání mzdových prostředků za rok 2014 celkem         7 358 133,00 Kč

 

       z toho na platy z rozpočtu                                            5 989 547,00 Kč

       z toho z jiných zdrojů                                                   1 368 586,00 Kč

         z toho:

                 na platy zahradníka – z provozu                                      50 663,00 Kč

                  na platy kuchařek – MPSV, odběratelé                             120 957,00 Kč

                 na platy zamců ZDVOP – MPSV                        1 196 966,00 Kč

                            

        průměrný přepočtený počet zaměstnanců                                        29,836

        /výkaz P1- 04/        

    

 

V roce 2014 bylo převedeno 6 000 Kč na OPPP a vyčerpáno v plné výši.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

3. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace

- Rozbor tvorby výnosů za rok 2014

                                                                    Hlavní činnost             Doplňková činnost

  V ý n o s y  celkem v Kč :                        12 030 853,03              3 282 536,80

 

  z toho: * dotace na přímé náklady a vzdělávání     8 128 000,00

                        MP celkem platy                                    5 953 000,00

                        OPPP                                                            6 000,00         

                        z NIV orientačně                                   2 169 000,00

              * UZ 33051                                                          15 503,00

              * UZ 33052                                                          33 835,00

              * motivační stipendium                                        2 000,00

              * VZP – příspěvek na tábory                               4 000,00

 

  *dotace na krizová lůžka ZDVOP                                                     3 045 320,00

              *dotace na provoz                                         3 112 032,00                                  

              *tržby z prodeje služeb                                   229 209,50                        25 430,80

              *výnosy z pronájmu                                          21 897,60

  *přijaté úroky KB                                                      3,16

              *sponzorské dary                                             147 925,87                      12 500,00                      

              *ošetřovné                                                         314 630,00                     199 286,00                                          

              *ostatní výnosy – režijní                                    21 816,90  

              *ostatní výnosy – dary - zásoby                           

 

- Rozbor čerpání nákladů za rok 2014

 

  N á k l a d y  celkem v Kč  :                             12 027 852,94            3 279 759,56

 

   z toho:  náklady na spotřebovaný materiál             1 196 487,22                       609 552,73           

                spotřeba energie                                           627 829,20                       108 168,70

                opravy a udržování                                                   130 840,63    

                cestovné                                                          39 480,00                           5 277,00                                                                                                                                                                                    náklady na reprezentaci                                    6 746,10                                

                náklady na ostat. služby                                637 341,39                       349 541,02               

                mzdové náklady                                        6 082 140,00                     1 498 864,00      

                zákonné sociální pojištění                          2 053 683,37                        448 081,63

                ostatní sociální pojištění – zák,. poj.               25 368,90                            5 535,26  

                zákonné soc. náklady –příděl FKSP             119 376,93                         18 383,66

                jiné sociální náklady                                     173 975,70                         33 908,30        

                ostatní daně a poplatky                                    3 000,00                          1 500,00

                jiné pokuty a penále                                                0,00                            

                odpis dlouhodobého majetku                       278 239,50

                tvorba a zúčtování opravných položek           46 860,90                              610,30

                náklady z vyřazených pohledávek                          0,00             

                náklady z drobného DM                              463 591,76                      161 682,00            

                ostatní náklady z činnosti                             142 891,02                        38 654,96

                daň z příjmů                                                             0,32

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů – r. 2014                                                                                                                   

      Provozní prostředky     Účty peněžních fondů                R o z d í l v tis. Kč

                       23                            23  fond odměn                                          0

                       65                            65  fond rezervní ( z HV)                           0

                     514                          514  fond rezervní (dary)                              0

                     480                          480  fond investiční                                      0

                       77                            82  FKSP                                                 -  5

 

                                                                                                   4 564,25 Kč – rozpis 12/2014

                                                                                                   příděl FKSP   -   6 366,25  Kč

                                                                                                   poplatky KB  -        80,00  Kč

                                                                                                   obědy zam.    +   1 882,00  Kč

 

 

 

4. Vyhodnocení majetkových práv a povinností organizace

 

Zhodnocení výsledků inventarizací za rok 2014:

 

            V organizaci byla provedena  řádná inventarizace majetku a závazku DD v prosinci 2014 a v lednu 2015 dle Příkazu č. k provedení řádné inventarizace majetku a závazků organizace v období od 1.12.2014 do 25.1.2015 1 č.j. DD-NV/1820/2014, v souladu s řádnou účetní závěrkou.

 

V organizaci odpovídala za řízení, provádění, dodržování předpisů a ustanovení ústřední  inventarizační komise. Dílčí inventarizační komise (škodní, inventarizační a likvidační) odpovídaly za provedení inventarizace majetku a závazku dle časového harmonogramu.

           

            Organizace eviduje pohledávky po lhůtě v hodnotě 403 tis Kč. Jedná se o pohledávky (z ošetřovného) za rodiči, z nichž 12 pohledávek ve výši 106 tis.Kč jsou z období roku 2011, tedy tři roky staré, takže organizace bude zvažovat jejich vyřazení. Jedná se o pohledávky ve výši do 30ti tis. Kč za jednotlivým dlužníkem, proto dle Majetkových zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/11 ze dne 13.12.2011, kdy pokyn k vyřazení pohledávek v takové výši dává pokyn statutární orgán (ředitel organizace). Bližší rozdělení pohledávek je v tab.č.3.

 

            U vymáhání pohledávek je postupováno dle Metodického návodu pro příspěvkové

organizace zřízené Krajem Vysočina pro vymáhání peněžitých pohledávek. Na základě zahájení správního řízení ve věci úhrady péče dle §27 zákona 333/2012 Sb., má každý rodič povinnost hradit výživné na každé umístěné dítě v ústavní výchově. Proto je každý měsíc stanoven předpis ošetřovného bez ohledu na to jestli rodič platí či ne, a tím narůstá dluh z ošetřovného.

 

           

 

 

 

 

5. Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol

 

    Vnitřní kontroly:

 

    Vnitřní kontrolní systém jsme v naší organizaci vytvořili již v roce 2003. Směrnice jsou pravidelně kontrolovány a přetvářeny dle platných předpisů. Jsou zpracovány směrnice k finanční kontrole. Kontroly jsou prováděny průběžně v souladu s interními předpisy. Nebyly zjištěny žádné nedostatky a závady.  

 

Vnitřní kontroly v naší organizaci jsou prováděny průběžně v souladu s výše

uvedenými interními předpisy

                                                       -  průběžné kontrolování čerpání rozpočtu,

měsíční kontrola čerpání rozpočtu v jednotlivých skupinách DD,

namátkové kontroly pokladní hotovosti, měsíční kontrola zůstatku saldokontních

účtů a zůstatků veškerých rozvahových účtů.

 

-         kontrola čerpání mzdových prostředků

-         platy a OPPP – sleduje se průběžně v souladu se závaznými ukazateli

                                                   

 Inventarizace byla provedena :

-         řádná inventarizace majetku a závazků ke dni účetní závěrky k 31.12.2014

-         průběžná inventarizace u skladu potravin

 30.6.2014

   

V roce 2014 proběhly  v DD následující kontroly : 

 

      1.  Okresní státní zastupitelství Havlíčkův Brod

 

   - 4 krát ročně – pravidelné prověrky byly zaměřeny v rámci výkonu

   dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy

         ve školských zařízeních – příkazem vést řádně povinnou osobní dokumen-

   taci dětí, úplnost materiálu, dodržování ustanovení náhradní výchovné

   péče toliko na základě příslušného rozhodnutí soudu. 

 

2.  návštěvy OSPOD v DD a ZDVOP v roce 2014 celkem 41

- kontrola pobytů dětí mimo DD, kontakty na rodiče, situace v rodině, platby rodičů, výživné a sirotčí důchody, kontrola hodnocení dětí

 

  1. Krajský úřad Kraje Vysočina- Odbor sociálních věcí

    - 17.4.2014 – předmět kontroly – výkon přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

 

- nebylo uloženo žádné nápravné opatření

6. Tabulková část ke zprávě o činnosti organizace – příloha č. 1 :

 

  * tabulka –  č. 1  -  Plnění závazných ukazatelů a hospodářský výsledek za rok 2014

                      č. 2  -  Usměrňování prostředků na platy za rok 2014

                      č. 3  -  Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti za rok 2014

                      č. 4  -  Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů

                                 k 31.12.2014

                      č. 5  -  Doplňková činnost - 2014

                      č. 6  -  Věcný rozpis použití provozních prostředků k úhradě ONIV

 

 

 

                                                     Zpracovala:   Coufalová Alena - účetní DD

 

 

 

                                                     Schválila:      Coufalová Etela – ředitelka DD

 

Nová Ves u Chotěboře  2.4.2015

          

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422