Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Zřizovací listina

V rámci samostatné působnosti kraje, na základě §35 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, §16 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů, ustanovení zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku kraju a §27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vydává kraj Vysočina v souladu s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 045/05/O1/ZK ze dne 18.září 2001

Zřizovací listinu

Čl. 1
Úplný název zřizovatele

 

Název zřizovatele:    Vysočina
Adresa:    Palackého 53, Jihlava
Zastoupený hejtmanem:    Františkem Dohnalem
IČO:    70890749

 

Čl. 2
Název, sídlo, IČO organizaceNázev organizace:             Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
Sídlo organizace:    582 73 Nová Ves u Chotěboře 1
Právní forma:    příspěvková organizace
IČO:    70155861


Součástmi příspěvkové organizace jsou Dětský domov a Školní jídelna internátní


Čl. 3
Hlavní účel a předmět činnosti3.1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občantů kraje.

3.2.1. Předmětem činnosti příspěvkové organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy.

3.2.2. Předmětem činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádét s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.Čl. 4
Doplňkové činnosti4.1. Organizace je oprávněna k provozování doplňkové činnosti vymezené v příloze č.3 této zřizovací listiny.Čl. 5
Statutární orgán5.1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván radou kraje v souladu s ustanovením §12 odst. 5 písm. k) a §17 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., zákona o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů

5.2. Ředitel činí jménem organizace právní úkony tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.Čl. 6
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele6.1. Kraj Vysočina předává příspěvkové organizaci do správy movitý a nemovitý majetek, který je vlastnictvím zřizovatele, k jejímu vlastnímu hospodářskému využití. Seznam majetku je uveden v příloze č.1 a č.2.Čl. 7
Vymezení majetkových práv7.1. Práva a povinnosti k majetku předanému do správy příspěvkové organizace, včetně práv a povinností k majetku získanému vlastní čínností příspěvkové organizace, jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkavých práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina.Č1. 8
Finanční hospodaření8.1. Organizace hospodaří podle finančního plánu schváleného zřizovatelem, který zahrnuje výnosy, náklady, tvorbu hospodářského výsledku a jeho rozdělení a výkaz o peněžních tocích. Jeho součástí je též investiční a odpisový plán. Strukturu finančního plánu stanoví zřizovatel. Plán rovnéž vyjadřuje vztahy k rozpočtu zřizovateleČl. 9
Závěrečná ustanovení9.1. Organizace se řídí organizačním řádem, který na návrh ředitele vydává zřizovatel.

9.2. Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

9.3. Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 045/05/O l /ZK dne 18.září 2001.V Jihlavě dne 18.září 2001
František Dohnal
hejtman kraje Vysočina


Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
s názvem Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1

 

Vymezení nemovitého majetku, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití na základě zákona č.157/20005b. a Rozhodnutí MŠMT ČR čj. 19 646 / 2001-14 ze dne 26. června 2001
A.
 
  Nemovité věci (pozemky, budovy a další stavby, trvalé porosty)
1.   Budovy a stavby:
 
    pořizovací hodnota   5 174 047,00 Kč
    oprávky   5 080 444,00 Kč
    zůstatková hodnota
 
  93 603,00 Kč
2.   Pozemky:
 
    pořizovací hodnota
 
  931 600,00 Kč


Seznam budov, pozemků sa trvalých porostů je uveden v tabulce 1.

Příloha č. 1, tabulka č. 1

Název a sídlo organizace Kat.území list vlastnictví Parcelní číslo Výměra m2 Č.budovy
část obce
Druh pozemku
Způsob využití
Způsob ochrany Podíl
Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 Nová Ves u Chotěboře 509 st.29 698 čp.1 Nová Ves u Chotěboře zastavěná plocha
objekt bydlení
   
st.30 108 čp.2 Nová Ves u Chotěboře zastavěná plocha
objekt bydlení
   
196/1 1441   ostatní plocha
neplodná
   
198 2172   ostatní plocha
neplodná
   
199 6912   ostatní plocha
neplodná
   
200/1 23683   ostatní plocha
neplodná
   
2036/1 621   ostatní plocha
neplodná
   
2037 496   vodní plocha
vodní nádrž umělá
   
2038 2338   ostatní plocha
neplodná
   
2042 29132   ostatní plocha
neplodná
   
2061 604   ostatní plocha
ostatní komunikace
   


Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
s názvem Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1

 

Vymezení movitého majetku, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití na základě zákona č. 157/2000 Sb. a Rozhodnutí MŠMT ČR čj. 19 646 / 2001-14 ze dne 26. června 2001B.
 
  Movité věci
1.   Hmotný dlouhodobý majetek:
 
    pořizovací hodnota   2 029 558,10 Kč
    oprávky   853 352,00 Kč
    zůstatková hodnota
 
  1 176 206,10 Kč
Jednotlivé věci jsou položkově uvedeny včetně pořizovacích cen, oprávek a zůstatkových cen v inventarizačních dokladech uložených ve škole.
 
2.   Nehmotný dlouhodobý majetek movitý:
 
    pořizovací cena   0,00 Kč
    oprávky   0,00 Kč
    zůstatková cena
 
  0,00 Kč
3.   Drobný hmotný dlouhodobý majetek:
 
    pořizovací hodnota   2 513 159,60 Kč
    oprávky   2 513 159,60 Kč
    zůstatková hodnota
 
  0,00 Kč
Jednotlivé věci jsou položkově evidovány v dokladech uložených ve škole.
 


Příloha č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
s názvem Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1

 

Vymezení doplňkové činnosti, kterou
je oprávněna provozovat příspěvková organizace

 

Zřizovatel organizace, Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě §27 odst. 2 písmeno g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předmět a rozsah doplňkové činnosti takto:

Příspěvková organizace není oprávněna provozovat doplňkovou činnost.
Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422