Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Koncepce dětského domova

Názory na dětské domovy i na proces výchovy jsou často rozdílné a jen postupně se daří ucelovat pohled na tento druh výchovných zařízení. Jako v jiných dětských domovech, tak i v našem zařízení v posledních letech postupně ubývá dětí, které jsou umísťovány z ryze sociálních důvodů (děti osiřelé). Stále více přibývá dětí, u kterých rozhodovaly jiné důvody (zvýšená rozvodovost, závady ve výchovné péči rodiny, děti ze sociálně slabých rodin, děti trýzněné,...). Tím se velmi často stává, že přicházejí děti narušené nejrůznějšími faktory, výchovně zanedbané, jejich výchova v bývalém prostředí nebyla řešena, děti neurotické, velmi citově zanedbané, strádající.

Umístění dítěte do dětského domova považuji za závažný zásah do jeho života, proto je nutné připravit mu v novém prostředí takové podmínky, které by zahrnovaly co nejvíce rodinných prvků. Dítě nutně ke svému rozvoji potřebuje citovou vazbu na někoho velmi blízkého, na někoho, kdo má radost z jeho úspěchu, kdo je zároveň oporou a zázemím ve chvílích složitějších, v době, kdy se mu nedaří, kdy má problémy a potřebuje poradit, kdy potřebuje říci mámo, táto..., chtěl bych, potřeboval bych.... Dítě již od nejútlejšího věku musí vědět, že je má někdo rád, že se o ně stará.

I po několikaleté praxi, stejně jako řada pedagogů v tomto povolání, hledám i já nové formy a metody výchovné práce, které by realizovaly stanovené cíle. V našem zařízení jsou již vybudovány čtyři rodinné skupiny, z nichž každá je zcela samostatná. Má mimo jiné vlastní kuchyňku, kterou každodenně využívá. Se svými tetami a strejdy se každou sobotu děti vaří večeři, v ostatní dny si večeři vydávají, samostatně stolují, umyjí nádobí, uklidí, v podstatě dělají všechno tak, jak to bývá v každé rodině. Každou třetí sobotu si zde vaří celý den.

Kromě vaření se děti učí i dalším pracem, které budou potřebovat v dalším samostatném životě, jako je praní, žehlení, zašívání, apod. Samozřejmostí pro ně musí být i péče o své osobní věci. Děti se učí poznávat cenu nejrůznějších věcí, cenu peněz, hospodaření s penězi, disponování s nimi, nakupování potravin, ... . Naším úkolem, který přetrvává, je stále více děti vést k samostatnosti a klást velký důraz právě na rodinnou výchovu, Připravit děti co nejvíce na samostatný život, kdy se budou muset postavit na vlastní nohy a nebudou moci spoléhat na pomoc druhých. K rodinné výchově patří také to, že sourozenci v DD zůstávají pohromadě. Mají příležitost být spolu.

V souvislosti s prohlubováním rodinné výchovy k samostatnosti bych chtěla v areálu DD vybudovat pátou rodinnou skupinu, která by byla rovněž zcela samostatná. Tato skupina by byla zařízena dle nové studie, která uvažuje o cvičných bytech, pro děti nad 16 let. Děti by zde měly vyzkoušet, co obnáší samostatnost a povinnost postarat se o sebe sám. Tato studie představuje všechny podmínky zákonů o ústavní výchově (109/2002 Sb. a 334/2003 Sb.).

Značná pozornost bude věnována i dalšímu zlepšování prostředí domova, dalším investicím jako oprava fasády, střechy na budově, plotu, hlavní brány, údržba a ochrana chráněného parku. Bude velmi záležet na finančních možnostech.

Podstatné je prohlubovat spolupráci se sponzory, nadacemi a přáteli DD. Bez jejich pomoci a podpory se můžeme jen těžko obejít. Chtěla bych, abychom mohli dětem dopřát víc, než jen to základní,c dostat musí. Chtěla bych, aby měly dostatečné sportovní i kulturní vyžití, možnosti studovat a dobře se uplatnit v životě.

K celému našemu snažení je nutný dobře fungující kolektiv pracovníků jak výchovných, tak provozních. Hlavní snahou je vytvořit stálý a kvalifikovaný kolektiv, který svou práci vykonává s láskou, myslím, že takový kolektiv domov má a mít bude.

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422