Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u ChotěbořeObsah
1. O dětském domově v Nové Vsi u Chotěboře 2
2. Cíle a poslání 4
3. Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017 5
4. Rodinné skupiny 8
4.1. Rodinná skupina A 10
4.2. Rodinná skupina B 15
4.3. Rodinná skupina C 20
4.4. Rodinná skupina D 26
5. Vyhodnocení minimálního preventivního programu ve školním roce 2016/2017 31
6. Hodnotící zpráva sportovní činnosti za školní rok 2016/2017 33
7. Vyhodnocení kulturní činnosti školní roku 2016/2017 36
8. Akce ve školním roce 2016/2017 38
9. Fotografie ze života DD 42
10. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za školní rok 2016/2017 46
11. Přehled sponzorských darů za šk. rok 2016/2017 55

1. O Dětském domově v Nové Vsi u Chotěboře

Charakteristika dětského domova
Dětský domov v Nové Vsi u Chotěboře (dále jen DD) se nachází na úpatí Železných hor,
5 km od města Chotěboř, v okrese Havlíčkův Brod, v Kraji Vysočina, v klidném prostředí obklopeném přírodou. Budovy dětského domova jsou umístěny uprostřed sedmi-hektarového parku, který nabízí možnosti jak ke sportovnímu vyžití, tak k rozvoji pracovních návyků i k rozvoji rozumových schopností v oblasti přírodovědy.
Dětský domov je zařazen v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Zřizovatelem je kraj Vysočina. Do našeho zařízení mohou být umístěny děti s bydlištěm z celé České republiky, ze všech regionů, a to na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově.
DD je zařízení s kapacitou 32 dětí, zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně do 19 let.
Dětský domov může poskytnout, na základě žádosti zletilé osoby, plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a dětským domovem.
V zařízení jsou čtyři rodinné skupiny s maximální kapacitou 8 dětí a to tři v hlavní budově DD a jedna samostatná v rodinném domku v areálu DD.
Péči o děti zajišťuje pedagogický, sociální a provozní útvar celkem 26ti zaměstnanci. Zároveň má naše zařízení smluvně zajištěnou externí péči, a to zdravotní i psychologickou.

 

 


Od 1. 11. 2011 při Dětském domově v Nové Vsi u Chotěboře provozujeme „Zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ (dále jen ZDVOP), jehož cílem je poskytovat včasnou pomoc dětem, které se ocitly v krizové situaci bez péče přiměřené jejich věku, jsou ohroženy na zdraví či životě, jsou tělesně, duševně týrané či zneužívané nebo jsou závažným způsobem ohroženy jejich základní práva.
Největší odměnou pro nás je, když vidíme, že se dítě, které odešlo z našeho domova, dokázalo osamostatnit, založit vlastní rodinu, vychovávat své děti a žít plnohodnotný život.
Kontaktní údaje

Název: Dětský domov Nová Ves u Chotěboře
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře

Ředitelka: Bc. Etela Coufalová
Zástupce ředitele: Milada Běláková

Telefonní kontakt:
Ředitelka: 569 621 522, 701 047 506
Statutární zástupce ředitele, vedoucí vychovatelka: 724 132 662
Vedoucí sociálního útvaru, sociální pracovník: 569 432 738, 604 496 071
Vedoucí provozního útvaru, účetní: 569 621 027
Vedoucí stravovacího útvaru: 569 621 027

Email: ddnv@chot.cz
Fax: 569 626 422


2. Cíle a poslání

Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí. Dětský domov pečuje
o děti podle jejich individuálních potřeb, ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve veřejných školách, které nejsou součástí dětského dom ova.
Dětský domov poskytuje dětem plné přímé zaopatření, tzn. ubytování, stravování, ošacení, potřebné učební pomůcky a potřeby pro využití volného času, náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, poskytuje jim kapesné, osobní dary a věcnou pomoc
při odchodu zletilých za zařízení, a to v souladu s vnitřním řádem DD.

Poslání DD:
Posláním DD je zajistit základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, zabezpečit výchovnou, sociální a hmotnou péči dětem, které nemohou být ze závažných důvodů vychovávány ve vlastní rodině a nemohou být osvojeny nebo umístěny v jiné formě náhradní rodinné péče.
Cíle:
Naším cílem je poskytovat dětem standardní podmínky pro jejich celkový vývoj, výchovu
a vzdělání, jakož i vytvoření bezpečného prostředí, které poskytuje dítěti péči sociální, právní a materiální jistoty.
Základní zásady a principy péče poskytované v zařízení:
péče je realizována v souladu s nejlepším zájmem dítěte, s ohledem na jeho věk, rozumové schopnosti, duševní a tělesný zdravotní stav a rodinný kontext,
péče je realizována v souladu s individuálními potřebami dítěte,
péče směřuje k rozvoji samostatnosti, aktivní účasti dítěte ve společnosti, k posilování sebedůvěry, identity dítěte a k rozvoji tělesných, duševních, citových a sociálních dovedností dítěte,
péče splňuje požadavky na poskytování péče podle legislativy,
péče je v souladu s principem rovného přístupu k dětem, a to zejména bez ohledu
na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné přesvědčení, národnostní, etnický nebo sociální původ, právní či společenské postavení, socioekonomické možnosti, zdravotní postižení, sexuální orientaci atd.,
péče zajišťuje naplňování práv dětí,
péče vychází z aktuálních odborných poznatků,
zařízením deklarované postupy jsou naplňovány v praxi.

3. Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017

Během školního roku 2016/2017 děti navštěvovaly Základní školu a Mateřskou školu v Malči, Základní a Mateřskou školu ve Vilémově, Základní školu v Nové Vsi u Chotěboře, Základní školu a praktickou školu v Chotěboři, Střední odborné učiliště v Chotěboři (učební obor truhlář), Střední odborné učiliště v Čáslavi (učební obor stravovací a ubytovací služby, kuchař, číšník a maturitní obor podnikání) a Gymnázium a SOŠPg v Čáslavi (maturitní obor Pedagogické lyceum). V období od září 2016 do června 2017 tedy v DD byly postupně 3 děti navštěvující mateřskou školu, 10 dětí na 1. stupni ZŠ, 17 dětí na 2. stupni ZŠ a 13 dětí a mladistvých na Středních odborných učilištích a Středních odborných školách.
Ve školním roce 2016/2017 bylo do DD přijato celkem 18 dětí ve věku
od 3 do 16 let, z toho 10 dívek a 8 chlapců. Ve stejném období 20 dětí, z toho 9 dívek
a 11 chlapců ve věku od 3 do 19 let z našeho Dětského domova odešlo.

 

 

 

Subjekty, se kterými jsme v daném školním roce nejvíce spolupracovali
OSPOD Chotěboř, Havlíčkův Brod, Chrudim, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Třebíč, Jihlava, Lanškroun, Čáslav, Litvínov
soudy Havlíčkův Brod, Chrudim, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Třebíč
Policie ČR Územní odbor Žďár nad Sázavou, Územní odbor Jihlava, Územní odbor Havlíčkův Brod
lékaři Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Marcela Mihályová a další odborní lékaři dle potřeb jednotlivých dětí
psychologové Mgr. Zuzana Trpáková – externí psycholog, Mgr. Markéta Baladová – externí psycholog
psychiatři MUDr. Milada Radosová, Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Dětský diagnostický ústav Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna České Budějovice
Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Havlíčkův Brod

Dále spolupracujeme s pěstouny a dalšími subjekty dle individuálních potřeb jednotlivých dětí. V našem zařízení probíhají pravidelné supervize pod vedením odborného externisty.

 

 


4. Rodinné skupiny

Charakteristika rodinných skupin
V zařízení jsou čtyři rodinné skupiny s maximální kapacitou 8 dětí a to tři v hlavní budově DD a jedna samostatně v rodinném domku v areálu DD.
V každé z rodinných skupin v hlavní budově (rodinná skupina A, B, C) je kuchyňka s jídelním koutem, obývací pokoj, sociální zařízení a dvoulůžkové pokoje dětí. Sourozenci jsou zpravidla umisťováni společně, děti nejsou do rodinných skupin rozdělovány podle věku. Každá „rodinka“ funguje samostatně, vychovatelé společně s dětmi zajišťují úklid rodinné skupiny, perou, žehlí. Děti se stravují v „rodince“, jídlo dostávají v nádobách
z centrální kuchyně, v sobotu 1x za 3 týdny si děti vaří za dozoru vychovatelů samy. Tomu předchází sestavení jídelníčku na celý den, nákup potravin a dodržení finančního limitu. Rozvíjíme tak finanční gramotnost dětí, děti se učí znát hodnotu peněz, hospodaří
s vlastním rozpočtem, naučí se základům vaření a úpravy pokrmů, stolování, ale také tomu, co obnáší úklid kuchyně a mytí nádobí. V DD je preferována rodinná výchova, děti jsou vedeny k samostatnosti, aby byly schopné se co nejlépe začlenit do samostatného života.

 

 

 

Rodinná skupina D je skupina rodinného typu, která je umístěna samostatně v rodinném domku v areálu dětského domova. Zde se děti po ukončení povinné školní docházky učí především samostatně hospodařit s finančními prostředky, čímž si zvyšují finanční gramotnost. Sami si nakupují, vaří pro celou skupinu, starají se o prádlo, provádějí drobné opravy nábytku a plní další povinnosti běžné pro jejich budoucí každodenní samostatný život. Děti se učí provádět venkovní úpravy okolí – pokládají dlažbu, lepí obklady, provádějí zednické, natěračské a malířské práce, betonují, věnují se údržbě parku, kdy zastřihují živý plot, přesazují květiny, udržují záhonky, čímž vytvářejí příjemné prostředí v okolí rodinné skupiny. Děti této skupiny se i nadále zapojují do dění DD, účastní se sportovních a kulturních akcí i jiných aktivit DD.
Každá rodinná skupina má celkem tři vychovatele, z toho dva kmenové, vždy tak, aby byl zastoupen mužský i ženský vzor a jednu asistentku pedagoga, která má na starosti ošacení dětí, obuv apod.

Složení a počet dětí se v průběhu školního roku v jednotlivých skupinách měnilo, a to především v závislosti na příchodech i odchodech dětí do a ze zařízení. Některé děti se v rodinných skupinách vyměnily, jiné se vrátily do rodiny či byly umístěny
do pěstounské péče, případně do Dětského diagnostického ústavu, odkud se po dvouměsíčním stabilizačně preventivním pobytu vrátily zpět do DD. V uplynulém období došlo ve skupinách i k výměně vychovatelů.

 

 

 

 


4. 1. Rodinná skupina „A“

Ve školním roce 2016/2017 byly v rodinné skupině postupně děti ve věku od 3 do 16 let. Složení dětí se několikrát měnilo. Na začátku školního roku bylo v rodinné skupině 6 dětí, z toho byly 4 děti v DD a 2 děti byly umístěny v budoucí pěstounské rodině. Pobyt jim byl ukončen 10. a 24. listopadu 2016, kdy odešli do pěstounské péče. Během prosince byly ve skupině „A“ 4 děti. Dne 9. 1. přišel do skupiny čtrnáctiletý chlapec a 31. 1. 2016 přišli 3 sourozenci ve věku 3, 8 a 12 let. Dne 13. 2. 12017 odešla patnáctiletá dívka do VÚ Počátky a 25. 2. 2017 byla přijata šestnáctiletá dívka do ZDVOP spředpokladem přechodu do ústavní výchovy. Dne 3. 3. 2017 byl čtrnáctiletý chlapec přeřazen z DD do ZDVOP a zůstal ve skupině „A“ na pokoji ZDVOP, v květnu se pak přestěhoval do budovy ZDVOP. Dne 18. 5. 2017 byl přijat pětiletý chlapec z Dětského centra v Jihlavě.
Děti navštěvovaly Základní školu a Mateřskou školu v Malči, Základní školu a Praktickou školu v Chotěboři. Do školy v Malči a v Chotěboři děti denně dojížděly.
Děti z rodiny navštěvovaly tyto kroužky: Sokol NV, kroužek floorballu v ZŠ Maleč a fotbalu ve Vísce. Během celého školního roku dívky ze skupiny nacvičovaly tanec s Fantazáky Jeřišno. Děti dále dojížděly na kroužek volejbalu a stolního tenisu v Chotěboři.
Vychovatelé v rodinné skupině:
Coufal Pavel
Baladová Martina
Asistent pedagoga: Pelikánová Jana

 

 

Hodnocení zájmových činností
Během celého školního roku jsme s dětmi průběžně plnili úkoly ve všech oblastech výchovné činnosti dle ročního plánu. Dále byla prováděna prevence rizikového chování.
Rodinné činnosti
všichni zaměstnanci vytvářeli harmonickou rodinnou atmosféru, společně s dětmi tvořili pěkné a útulné prostředí rodiny, udržovali v pořádku vybavení rodinyvedli děti ke slušnému chování, k ohleduplnosti a vzájemné pomoci, v rámci vaření ve skupině si děti osvojovaly práci s kuchyňským náčiním a spotřebiči a učily se vařit jednoduché pokrmy a prostřednictvím nákupů potravin na vaření se učily hospodařit se svěřenými finančními prostředky,kapesným a rodinným rozpočtem děti si upevňovaly hygienické návyky a zdokonalovaly se v sebeobsluze úměrně svému věku
děti se učily správně třídit prádlo, volit vhodný program na praní prádla, prádlo věšet, skládat a žehlit a ukládat do skříní učily se čistit a ošetřovat obuv
byly vedeny k udržení pořádku v osobních věcech a školních pomůckách, k udržování čistoty svého okolí s dětmi byly pravidelně vedeny rozhovory na téma chování, vzájemné vztahy k dětem a dospělým, chování na veřejnosti a v dopravních prostředcích děti byly vedeny k zodpovědnosti, k plnění svých povinností, předcházení úrazů a chránění svého zdraví i zdraví ostatních

Rozumové činnosti
Rozvíjení poznání:
děti byly pravidelně poučovány o bezpečnosti vzhledem k ročnímu období a vykonávané činnosti děti průběžně rozvíjely znalosti o přírodě dle ročních období, o životě zvířat jak praktickým pozorováním, tak sledováním přírodovědných filmů a pořadů vedli jsme je k ochraně živé a neživé přírody – neubližování zvířatům učili se chránit si svoje zdraví, základům první pomoci a získávaly povědomí o požární ochraně osvojovaly si základní pravidla silničního provozu, bezpečné chování na silnici učily se orientovat ve svém okolí pomocí vycházek nebo vyjížděk na kolech, výletů po širším okolí


Literární činnosti
prostřednictvím povinné četby a tvorbou čtenářských deníků se děti seznamovaly s novými knihami, jejich autory a ilustrátory pravidelným čtením si děti rozšiřovaly slovní zásobu, prohlubovaly čtenářské dovednosti a zlepšovaly gramatiku učily se souvisle vyprávět pohádky a různé příběhy v tisku, v médiích a na internetu děti sledovaly současné domácí a světové dění pravidelně sledovaly časopis Zámeček a různé časopisy určené jejich věku

Jazykové činnosti
děti se učily správnému vyjadřování a rozvíjely si slovní zásobu při rozhovorech a besedách učily se zpaměti texty básniček a písniček – rozšiřování slovní zásoby, jazykové dovednosti, rytmizace (využití pro nácvik programů na vánoční besídku, různé soutěže, veřejná vystoupení)

nacvičovaly pásmo na vánoční besídku a k 65. výročí založení DD
u dětí s vadami řeči probíhala logopedická cvičení pod odborným vedením logopedky
komunikační dovednosti byly rozvíjeny formou rozhovorů, diskusí, vyprávění zážitků
děti byly vedeny k slušnému jazykovému projevu na veřejnosti
upevňovaly svoje znalosti cizích jazyků (angličtina, němčina)

Příprava na vyučování:
individuálním přístupem byl u dětí podporován zájem o školu a sebevzdělávání
děti pravidelně vypracovávaly domácí úkoly
děti byly vedeny k samostatné přípravě na vyučování
učily se orientovat v textu, vyhledávat důležité informace a prakticky je využívat
k získávání informací děti využívaly knihy, časopisy, internet, televizi apod.
školní výsledky dětí byly pravidelně kontrolovány
spolupracovali jsme se školou, pravidelně jsme se účastnili třídních schůzek

Hudební činnosti
děti cvičily sólový i sborový zpěv s hudebním doprovodem i bez doprovodu
účastnily se veřejných vystoupení a soutěží ve škole i v dětském domově – vánoční besídka, vystoupení pro důchodce, koncert s panem Zochem apod.
děti se učily hře na flétnu
poslouchaly a učily se zpívat písničky různých hudebních žánrů
učily se vyjádřit hudbu pohybem – tanec, hrály hudebně - pohybové hry
sledovaly v televizi hudební pořady

Výtvarné činnosti
při výtvarných činnostech děti rozvíjely fantazii a představivost
bylo u dětí probouzeno, prohlubováno a podporováno estetické cítění
používaly různé výtvarné techniky – kresba křídou, malování vodovými
a temperovými barvami, rozfoukávání barev, obtiskování, práce s foukacími fixy, batika, využívání různých materiálů apod.
učily se při kreslení využívat celé plochy papíru
malé děti se učily poznávat barvy
mladší se věnovaly základním technikám, pozornost byla věnována pečlivosti, přesnosti, volbě barev, čistotě provedení
práce dětí byly využity na výstavách a soutěžích – vánoční ozdoba, velikonoční kraslice
svými pracemi zkrášlovaly prostředí skupiny a DD
výtvarné výrobky dětí byly také použity jako vánoční a velikonoční dárečky

Tělesné činnosti
pohybem v přírodě a na hřišti byla u dětí zvyšována fyzická zdatnost
děti navštěvovaly sportovní kroužky - sokol, stolní tenis, fotbal, floorball, volejbal
trénovaly základní atletické disciplín, zvyšovaly tak tělesnou zdatnost a vytrvalost
učily se správně zacházet se sportovním vybavením
účastnily se veřejných vystoupení, sportovních soutěží
zdokonalovaly své dovednosti v sezónních sportech – turistika, plavání, míčové hry, běh, lyžování, bruslení, jízda na kole
hrály pohybové a míčové hry, při kterých využívaly hřiště v dětském domově
sledovaly sportovní pořady v TV

Dopravní a branné činnosti
na výletech, turistických pochodech i vycházkách do okolí se děti učily orientaci
v okolí a překonávání přírodních překážek
na letních táborech se učily správnému táboření a chování v přírodě
prostřednictvím dopravní výchovy se seznamovaly s dopravními předpisy, úlohou chodce, cyklisty, seznámily se se základními dopravními značkami
byly seznámeny a poučeny o bezpečném chování v silničním provozu
byly poučeny o požární ochraně a prevenci
byly seznámeny se základy první pomoci

Pracovní činnosti
v průběhu celého roku děti pracovaly v parku a na nádvoří podle potřeby (zametaly, hrabaly listí, plely záhony, uklízely odpadky v parku a kolem budovy, případně odklízely sníh)
podílely se na úklidu hřiště a jeho okolí
pracovaly v budově DD (uklízely společné prostory a hlavně se snažily udržovat pořádek v rodinné skupině
u dětí byl utvářen kladný vztah k práci a pěstován dobrý pocit z vykonané práce
podílely se na drobných opravách v rodině – hračky, nábytek, opravy jízdních kol
pracovaly na zkrášlování rodiny – zhotovovaly výrobky z různých materiálů

Protidrogová prevence a sexuální osvěta
děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu, vhodnému chování, utužování zdraví, smysluplnému využívání volného času
prostřednictvím besed byly seznámeny s následky užívání návykových látek na jejich zdraví
během individuálních rozhovorů byly seznámeny se specifickou hygienou chlapců a dívek, s antikoncepcí, pohlavními chorobami, a jejich prevencí
byly upozorněny na různé druhy sexuálního zneužívání
u dětí bylo vytvářeno povědomí o vztahu mezi chlapcem a dívkou
děti byly vedeny k zodpovědnému chování mimo DD (LT, školní výlety …)

 

Vypracovali: Martina Baladová, Pavel Coufal

 


4. 2. Rodinná skupina „B“

V průběhu školního roku se počet dětí ve skupině měnil, pohyboval se od šesti do osmi dětí. V rodinné skupině byly děti ve věku od šesti do šestnácti let. Součástí skupiny byly i děti ze ZDVOP, ale vždy pouze na krátkou, přechodnou dobu a to ve vlastním pokoji určeném pro klienty ZDVOP. Některé děti odešly do jiných skupin, do ZDVOP nebo se vrátily do rodiny či byly umístěny do předpěstounské péče. V rodinné skupině po celou dobu uplynulého školního roku převažovaly zejména dívky. V uplynulém období došlo ve skupině k výměně vychovatelů.
Děti navštěvovaly kroužky nabízené školami (florbal, zumbu, taneční kroužek, pohybové hry), dále docházely na kroužky nabízené v obci (sokol, fotbal). Zapojily se i do zájmových činností, které probíhali v dětském domově (výtvarný kroužek, hra na flétnu, tancování, sportovní).

Vychovatelé v rodinné skupině:
Bc. Marcela Dobrá
Bc. Michael Dobrý
Asistent pedagoga: Eliška Křivohlavá

Hodnocení zájmových činností
Rodinná činnost
Všechny děti ve skupině byly vedeny ke zvládání každodenních povinností v rodině. Seznamovaly se s běžným chodem domácnosti, učily se nakupovat, umět připravit jednoduché pokrmy, hospodařit s penězi. Osvojovaly si práci s domácími spotřebiči a jejich obsluhou, jako jsou např. používání mikrovlnné trouby, myčky nádobí, pračky. Učily se pracovat a hospodařit s čistícími prostředky. Děti pečovaly o své prádlo, žehlily ho, ukládaly oděvy do skříní a snažily se i o drobné opravy (přišití knoflíku, zašití díry). Děti si sami zajišťovaly běžný úklid skupiny, utíraly prach, zalévaly květiny, vytíraly, myly nádobí, prováděly výzdobu skupinu i svých pokojů. Rozvíjeli se u nich pracovní kompetence. Byla jim nabízena vhodná volba náplně volného času. Byly podporovány individuální zájmy
a potřeby jednotlivých dětí. U dětí se rozvíjeli klíčové kompetence, mezi ně patří kompetence k učení, řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální, občanské a pracovní. Dále se rozvíjeli kompetence v oblasti podpory zdraví a výchovy ke zdravému způsobu života. Nedílnou součástí byli i kompetence finanční. V rámci rodinky se společně slavily svátky a narozeniny dětí. Tímto se učily empatii. Činnosti, kterými se plní jednotlivé cíle, se plánují spolu s dětmi. Vycházejí z individuálních potřeb, zájmů a možností, schopností a dovedností jednotlivých dětí.
Pracovní činnost
Při získávání pracovních kompetencí se děti učily jak správně a pravidelně pečovat o svěřený majetek, prováděly drobné opravy. Opakovaně byl kladen důraz zejména na dokončení započaté práce, následný úklid a vrácení svěřeného náčiní a nářadí. Tímto se u nich rozvíjel smysl pro odpovědnost. Děti byly vedeny k udržování pořádku na pokojích, ve skupinách i v celém okolí dětského domova. Při ergoterapii se děti seznámily s různými druhy materiálů. Spolu s citem pro estetiku si vyzdobily skupinu a své pokoje. Velkou motivací byla pro děti práce na výrobě zboží na vánoční trhy. Zde se seznámily s celým výrobním procesem, propagací, stanovením ceny a vlastním prodejem výrobků. Při své pracovní terapii nezapomněly ani na okolí dětského domova, kde plely záhony, sbíraly spadané větve, natíraly zahradní nábytek, zametaly, sbíraly odpadky. V rámci pracovních kompetencí sbíraly odpadky podél silnic v projektu Čistá Vysočina.
Sportovní činnost
Při rozvoji sportovních kompetencí byl kladen důraz na zvyšování fyzické a psychické zdatnosti dětí a to s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti. Sportovní aktivity napomáhaly k lepší socializaci dětí, při soutěžích se seznamovaly s novými kamarády, poznávaly jiná prostředí. Zúčastňovaly se sportovních soutěží a to i mimo dětský domov, kde dosahovaly umístění na předních příčkách. Děti byly také seznámeny s pravidly sportovních her, dbalo se, aby při sportovních aktivitách dodržovaly zásady fair play.
Za příznivého počasí většina aktivit probíhala v přírodě. Děti v hojné míře využívaly víceúčelového hřiště, oblíbily si zejména míčové hry jako je fotbal, přehazovaná, softball, bandminton, tenis, minigolf. Mezi oblíbené sportovní aktivity patřila turistika, plavání, bruslení ať na kolečkových i ledních bruslích, vodní turistika, cyklistika. U dětí byly v maximální možné míře podporovány sportovní kompetence, bylo jim umožněno a dbalo se na pravidelnou docházku do zájmových sportovních kroužků. Mezi sportovní kompetence, které byly u dětí rozvíjeny lze také zařadit péči a seznámení dětí se sportovním vybavením, oblečením a obutím. Dětem byly vysvětleny zásady bezpečného sportování. Důraz byl také kladen na odpovědnost za své zdraví a zdraví ostatních. Pěstovala se ohleduplnost. Děti se sportu věnují rády, proto je i v dalším období třeba i nadále podporovat jejich snahu o rozvíjení sportovních kompetencí, nabízet jim možnosti využít a vyzkoušet i nové sporty a zúčastňovat se sportovních klání.
Rozumová činnost
Literární činnost
Při rozšiřování rozumových kompetencí byly využívány praktické ukázky a příklady. Probíhali hrané scénky, kde se dětem ukázali možnosti řešení krizových situací. Rozvíjeli se sociální kompetence – umění komunikovat s okolím, vhodnou formou řešit spory, umění přijmout kritiku, nést odpovědnost za své jednání a chování. U dětí docházelo k rozvoji rozumových kompetencí zejména formou rozumových a postřehových her jako jsou např. pexeso, tic tac bum, Kimovy hry, kvízy a křížovky Děti se seznamovaly literaturou. Byly vedeny k vyhledávání potřebných informací v tisku či elektronických médiích. Prohluboval se vztah ke škole a vzdělávání.
Jazyková činnost
Byla snaha rozšířit a zkvalitnit slovní zásobu a to během rozhovorů, vyprávění, popisování a za použití scének a dramatických vystoupení. Děti připravovaly vánoční vystoupení, vystupovaly v domovech pro seniory a při různých kulturních akcích. Sami se zúčastnily divadelních a filmových představeních, kde si rozšiřovaly své kulturní kompetence. Seznamovaly se s rytmikou, bylo jim nabídnuto seznámení se s různými žánry umění
a hudby.
Rozvíjení poznání
Při se sledování zpravodajských pořadů, tisku a jiných médiích se u dětí vzbuzoval zájem o současné domácí i zahraniční dění. Děti se seznamovaly s historií. Při vytváření rozumových kompetencí se děti vedly k poznávání přírody a její ochraně, získaly informace o třídění odpadu. Učily se orientaci v přírodě a to i za použití mapy. Děti byly opětovně seznámeny s bezpečnostními pravidly, s dopravními pravidly a bezpečném chování na komunikacích, požárními předpisy, bezpečném chování a nástrahách v jednotlivých ročních obdobích. Dětem byla opakována a připomínána krizová telefonní čísla, zdůrazněny byly možné důsledky jejich zneužití. Rozumové kompetence si rozšiřovaly i v oblasti péče o tělo, hygieny, prevence infekčních onemocnění. S ohledem na věk byly děti seznámeny se sexuální výchovou a prevencí. Při rozvoji rozumových kompetencí je i nadále nutnost věnovat individuální pozornost jednotlivým dětem a dle jejich možností v maximální míře rozšiřovat či alespoň upevňovat již získané kompetence.
Prevence a intervence rizikového chování
Jako stěžejní se v této oblasti jevilo zaměřit se u dětí na správnou volbu trávení volného. Děti byly podporovány ve svých individuálních zájmech. Probíhala spolupráce se školami. Pokud se objevilo rizikové chování, okamžitě bylo řešeno. Při prevenci rizikového chování byla snaha u dětí vytvořit kompetence, které jim lépe umožní pochopit rizika nebezpečného chování. Děti byly vedeny ke správnému a zdravému způsobu života, vhodnému využití volného času. Seznámily se s riziky užívání, ale i přechovávaní drog, kouření, alkoholu a to včetně finančních a společenských dopadů tohoto jednání. S ohledem na věk a rozumové schopnosti jim byla zdůrazněna a objasněna jejich trestní odpovědnost, důraz byl kladen na trestní přestupky, jako jsou drobné krádeže, zpronevěra, konzumace a přechovávaní návykových a psychotropních látek, sexuální delikty, trestní důsledky při pomlouvání, zneužití sociálních sítí, šikany. Na tato témata byly s dětmi vedeny besedy, promítány filmy, prováděny vědomostní testy. V rámci prevence bylo u některých jedinců přistoupeno k namátkovému testování na přítomnost THC. Individuálně se pracovalo s rizikovými jedinci. V dalším období je třeba zaměřit se na zvýšenou prevenci
a to především kouření, zneužívání sociálních sítí a pomlouvání. Samozřejmě nesmí být opomenuta ani další riziková témata.
Příprava na vyučování
U dětí byla snaha naučit je pravidelně a kvalitně se připravovat na školní vyučování. Byly jim poskytnuty podmínky pro klidnou, ničím nerušenou přípravu. Učily se odpovědnosti za své studijní výsledky. Zvyšovaly se kompetence samostatného učení a následné přezkoušení vychovatelem. Starší děti byly vedeny k zodpovědné přípravě na přijímací zkoušky na střední školy. Děti měly možnost pro zvyšování svých kompetencí využít i moderních
a zábavných forem přípravy. Využívaly výukové programy na PC, děti upevňovaly své znalosti při hrách, které rozvíjejí jejich všeobecné znalosti. Děti byly vedeny k samostatnému vyhledávání informací, umění získané informace analyzovat a následně správně s nimi pracovat. Při přípravě na vyučování byly děti vedeny, aby starší pomáhaly s přípravou mladším. Velký důraz byl kladen na individuální přístup ke každému dítěti. Probíhala pravidelná spolupráce se školami. Vychovatelé se pravidelně zúčastňovali třídních schůzek, navštěvovali třídní učitelé a spolu s nimi řešili individuální potřeby každého dítěte. Školní výsledy jsou limitovány možnostmi a schopnostmi dětí, ale i tak je třeba najít cestu jak děti lépe motivovat pro školní přípravu a i nadále rozvíjet jejich vhodné kompetence pro přípravu do školy.

 

Vypracovali: Bc. Marcela Dobrá, Bc. Michael Dobrý

 

 

 


4.3. Rodinná skupina „C“
V rodinné skupině „C“ byly ve školním roce 2016 -2017 děti ve věku od 10 do 17 let. Složení dětí ve skupině se během školního roku několikrát mění. V září 2016 bylo v rodinné skupině 5 dětí, z toho dvě byly na DD, tři na dlouhodobém pobytu doma. Vzhledem k nízkému počtu dětí a dlouhodobým nemocem vychovatelů z rodiny „A“, byla v září a říjnu skupina „C“ spojena s částí skupiny „A“.
Příchody a odchody dětí:
Říjen 2016
Dne 30. 10. 2016 se vrátil do skupiny chlapec z pobytu v diagnostickém ústavu.
Prosinec 2016
Třem sourozencům na dlouhodobém pobytu byla ukončena nařízená ústavní výchova. Do skupiny bylo převedeno jedno děvče, které bylo fyzicky na dlouhodobém pobytu a jeden chlapec, fyzicky v předpěstounské péči. Do skupiny byla přemístěna desetiletá dívka ze ZDVOP a sedmnáctiletý chlapec ze skupin „D.“ Rodinná skupina má sedm dětí.
Leden 2017
Sedmnáctiletá dívka přešla do rodinné skupiny D. Do skupiny „C“ přišla dvanáctiletá dívka z pěstounské rodiny, třináctiletá dívka ze skupiny B a patnáctiletý chlapec ze skupiny B, který se do své skupiny ještě v tomto měsíci vrátil zpět.
Výše uvedený chlapec v předpěstounské péči a dívka na dlouhodobém pobytu byli přesunuti do jiné skupiny.
Únor 2017
V únoru má rodinná skupina „C“ 6 obyvatel, tři chlapce a tři dívky ve věku 10 – 17 let.
Březen 2017
Třináctiletá dívka odchází přechodně zpět do pěstounské rodiny.
Květen 2017
Ze skupiny „B“ přichází jedenáctiletá dívka a na pokoj ZDVOP pak patnáctiletá dívka.
Červen 2017
Domů odchází dívka z pokoje ZDVOP a vrací se třináctileté děvče z pěstounské péče na pokoj ZDVOP.


Děti navštěvovaly Základní školu v Nové Vsi u Chotěboře, Základní školu v Malči, Základní školu a Praktickou školu v Chotěboři a Střední odborné učiliště v Chotěboři. Do všech škol děti denně docházely a dojížděly.
Děti z rodiny navštěvovaly tyto kroužky - sportovní hry, volejbal, Fantazáky Jeřišno, kroužek vaření, šikovné ruce, floorbal, fotbal.

Vychovatelé v rodinné skupině:
Kateřina Pešková
Roman Vávra
Asistent pedagoga: Jana Kadlečková

Hodnocení zájmových činností
Během celého školního roku jsme s dětmi průběžně plnili naplánované úkoly ve všech oblastech výchovné gramotnosti dle ročního plánu. Dále byla prováděna protidrogová prevence, sexuální osvěta, prevence kyberšikany a násilí, a to formou přednášek, divadelních představení, testů a sledováním tematických filmů.
Rodinná gramotnost
všemi výchovnými pracovníky děti byly vedeny k ohleduplnosti a vzájemné pomoci při plnění zadaných povinností a při společných aktivitách, učily se samostatnosti, toleranci, respektování druhého, péči o mladší děti a pomoc slabším jedincům v průběhu celého roku seznamovaly se s tradicemi a zvyky vztahujícími se k významným svátkům a obdobím děti byly vedeny k běžným rodinným činnostem, k pravidelným úkonům v domácnosti
a podněcovány k smysluplnému trávení volného času v rámci finanční gramotnosti se děti učily hospodařit se svým kapesným i rodinným rozpočtem, sestavovaly jídelníček, nakupovaly na společné vaření, byly seznámeny s cenami potravin, ošacení a obuvi
děti se učily vařit jednoduché pokrmy, zacházet s kuchyňským náčiním, spotřebiči a učily se udržovat pořádek na pracovišti
děti se zdokonalily v sebeobsluze, péči o tělo, upevnily si hygienické návyky úměrně svému věku
děti se učily zacházet správně se svým oblečením, pravidelně praly, žehlily a skládaly prádlo, učily se udržovat pořádek v šatních skříních, osvojily si zacházení s automatickou pračkou, správné dávkování pracích prostředků
zvládají si vyměnit osobní a ložní prádlo, přeprat si
učily se správně čistit a ošetřovat obuv
byly vedeny k udržení pořádku v osobních věcech a školních pomůckách
byly směřovány k udržování čistoty a estetického vzhledu svého okolí
besedovali jsme o aktuálních problémech – chování, vztahy mezi dětmi navzájem, chování k dospělým, na veřejnosti a v dopravních prostředcích, respekt k osobě druhého, jeho věcem, názorům a postojům, nebezpečí internetu a další
vedli jsme děti k zodpovědnému plnění všech svých povinností a předcházení úrazů a ochraně zdraví svého a ostatních dětí, snažili jsme se je pozitivně motivovat v rámci předcházení sebepoškozování

Rozumová gramotnost
děti se seznámily se základními příbuzenskými vztahy, základy slušného chování, rozvíjely logické myšlení při hrách
vycházkami do okolí a sledováním naučných filmů děti budovaly vztah k přírodě
a získávaly o ní poznatky
učily se ochraně zvířat, ochraně vzácných rostlin, rozlišování a využití bylin
naučily se základům první pomoci, ošetření drobných poranění, získávaly povědomí
o požární ochraně a o prevenci požárů
seznámily se s důležitými telefonními čísly - záchranná služba, hasiči, policie, viděly zásah IZS v akci
učily se základním pravidlům silničního provozu, bezpečnému chování na silnici, skládaly testy
učily se orientovat ve svém okolí pomocí vycházek nebo vyjížděk na kolech, výletů
po širším okolí
byly pravidelně, v závislosti na ročním období, poučovány o bezpečnosti při vykonávání různých činností
procvičovaly souvislé vyprávění pohádek nebo různých příběhů - porozumění čteného textu
učily se kratší texty básniček a písniček s využitím na vánoční besídce a různých kulturních vystoupeních a soutěžích – Nejmilejší koncert
samostatným čtením si vytvářely vztah ke knihám
sledovaly denní zprávy, učily se orientaci v tisku a na internetu (využití k výuce - referáty a k sebevzdělávání)
pravidelně sledovaly časopis Zámeček a různé časopisy určené jejich věku
děti obohacovaly svojí slovní zásobu při rozhovorech či besedách
učily se slušnému jazykovému projevu na veřejnosti
upevňovaly také svoje znalosti cizích jazyků (angličtiny)
při vzájemných rozhovorech byly vedeny k úctě a slušnému chování, byla u nich rozvíjena zodpovědnost, pravidelně si upevňovaly znalost vnitřního řádu DD

Hudební gramotnost
děti cvičily zpěv, vystupovaly na kulturních akcích – vánoční besídka, vánoční koncert v kostele, vánoční koncert na Seči, hudební soutěže – Nejmilejší koncert
rozvíjely rytmiku, motoriku a koordinaci pohybů, při hudbě relaxovaly
učily se hře na flétnu, klávesy a kytaru, které rovněž využily na různých vystoupeních a soutěžích – výročí DD, kulturní program pro Vísku
učily se spojovat hudbu s pohybem při tanci s Fantazáky, orientálním tanci a zumbě, hrály hudebně - pohybové hry, účastnily se tanečních soutěží ve Slaném a Včelné, tančily na výročí založení ZDVOP a DD
poslouchaly hudbu dle svých zájmů, recitovaly – soutěž Nejmilejší koncert
navštívily různá muzikálová a taneční vystoupení (Mýdlový princ, Alenka v říši divů, pódiové skladby, Juniorská hůlka…)

Sportovní gramotnost
sportovními činnostmi děti rozvíjely tělesnou zdatnost, mrštnost, pohybovou koordinaci, rozvíjely hrubou motoriku, otužovaly se
získané dovednosti využily při soutěžích na DD cupech a školních kláních
pěstovali jsme u dětí sportovního ducha, zdravou soutěživost
děti při sportu upevňovaly smysl pro fair play
navštěvovaly sportovní kroužky – floorbal, fotbal, taneční kroužek, gymnastika, sportovní hry
děti provozovaly sezónní sporty – lyžování na horách, jízda na kole, atletika, bruslení
hrály pohybové a míčové hry - využívaly hřiště v DD
chodily na vycházky do terénu, plavaly v přírodních nádržích i krytém bazénu
učily se správnému zacházení se sportovním vybavením, vedli jsme je, aby si vybavení vážily a správně ho ošetřovaly
sledovaly sportovní pořady v TV a též se účastnily různých sportovních utkání


Pracovní gramotnost
děti se učily vážit si práce druhých - neničit ji, mít kladný vztah k práci a dobrý pocit z vykonané práce
rozvíjeli jsme u dětí smysl pro zodpovědné vykonání svěřeného úkolu, jeho samostatné dokončení
v průběhu celého roku děti udržovaly pořádek v areálu DD, pracovaly v parku a
na nádvoří podle potřeby (zametaly, hrabaly listí, uklízely odpadky v parku a kolem budovy, plely záhony, uklízely zastávku)
podílely se na úklidu hřiště a jeho renovaci
pracovaly v budově DD (uklízely společné prostory a hlavně se snažily udržovat pořádek v rodinné skupině)
podílely se na drobnějších opravách nábytku či svého prádla přišití knoflíku, navlečení gumy..)
vyráběly rozličné výrobky a dárečky k různým příležitostem (pro sponzory, na výstavy, soutěže k vánocům, pro významné hosty DD apod.)
průběžně si zdobily svoji rodinnou skupinu dle ročního období - Vánoce, Velikonoce apod.

Výtvarná gramotnost
děti při výtvarných činnostech rozvíjely jemnou motoriku, relaxovaly při tvorbě dle vlastní fantazie, rozvíjely fantazii, představivost, používaly různé výtvarné techniky
zvládaly kresbu křídou, tuší, malování vodovými a temperovými barvami, rozfoukávání barev, obtiskování, batiku, práci s různými dostupnými materiály apod.
některé práce byly použity na výstavy a soutěže
podílely se na výrobě vánočních a velikonočních přáníček a dárečků
svými pracemi zkrášlovaly prostředí skupiny
rozvíjely estetické cítění, vyráběly výrobky k prodejním účelům
učily se práci s keramickou hlínou, poznaly různé techniky zdobení a vypalování návštěvou keramické dílny v Chotěboři

Prevence rizikového chování
uskutečnila se beseda s kurátorem pro mládež panem Kafkou na téma nebezpečí užívání drog a nebezpečí kyberšikany
děti byly seznámeny s následky užívání droga alkoholu na lidské zdraví
proběhly individuální rozhovory s dětmi na téma kyberšikana, sebepoškozování, specifická hygiena chlapců a dívek, antikoncepce, pohlavní choroby, trestní odpovědnost
děti sledovaly tematické filmy o problematice zneužívání drog a jeho zdravotních následcích (Katka, My děti ze stanice ZOO, Perníková věž a další)
proběhla dvě edukativní divadelní představení na téma kyberšikana a násilí
proběhla prevence sebepoškozování posilováním sebevědomí a motivačními pohovory s psycholožkou
děti byly upozorněny na různé druhy sexuálního zneužívání
děti byly vedeny k zodpovědnému chování mimo DD (LT, školní výlety …)

Příprava na vyučování
děti pravidelně vypracovávaly domácí úkoly a upevňovaly pamětní učivo, byly vedeny k samostatnosti a zodpovědnému přístupu ke škole
děti se učily samostatně orientovat v textu, vyhledávat informace v odborných knihách, časopisech a na internetu a takto získané informace dále prakticky využívat
kontrola studijních výsledků a chování dětí ve škole probíhala prostřednictvím pravidelné spolupráce se školou, účastnili jsme se třídních schůzek, jsme v pravidelném písemném i telefonickém kontaktu s třídními i ostatními učiteli

 


Vypracovali: Kateřina Pešková, Roman Vávra

 

 

 

 

 

 

4.4. Rodinná skupina „D“

V rodinné skupině „D“ v září 2016 bylo fyzicky celkem osm dětí. Na konci školního roku, tedy k poslednímu červnu 2017, je ve skupině dětí 6. K poslednímu červnu 2017 bylo složení věkové skupiny následující: jedna dívka ve věku 23 let, jedna dívka ve věku 17 let, jeden chlapec ve věku 15 let, dva chlapci ve věku 16 let a jeden chlapec ve věku 18 let. Během školního roku byla rodinná skupina celkem stabilní.
Během školního roku 2016/2017 docházelo ke změnám v počtu dětí, což bylo zapříčiněno především tím, že ke konci školního roku došlo k zdárnému vyučení dětí, jejich odchodu z DD a ukončení ústavní výchovy. Na začátku měsíce září byla rodinná skupina v počtu 8 dětí. Na konci měsíce byl ukončen pobyt v DD dvou chlapcům. Od této doby do konce roku 2016 byla skupina pouze obsazena 6ti dětmi. Na počátku ledna 2017 odešel jeden chlapec do jiné rodinné skupiny na hlavní budovu a místo něho přišla dívka. V únoru 2017 přišli do skupiny dva chlapci z DDÚ Homole, čímž se skupina naplnila na plný počet 8 dětí. Od 24. 3. 2017 byl jeden chlapec na útěku, a to do 3. 4. 2017, kdy byl zadržen PČR v Pardubicích. K 5. květnu se počet dětí ve skupině snížil o jednu dívku, která vzhledem ke své zletilosti na vlastní žádost ukončila pobyt v DD a odešla k rodině. Tato dívka byla těsně před vyučením a podařilo se, aby školu dokončila a získala výuční list. Od této doby byl počet dětí ve skupině sedm. Jeden chlapec byl od 9. 5. 2017 do 14. 5. 2017 na útěku mimo zařízení a po návratu opětovně od 19. 5. 2017. V měsíci červnu se podařilo dvou dětem zdárně dokončit SOU a po obdržení výučního listu jeden chlapec ukončil pobyt v DD, a to ke dni 29. 6. 2017. K poslednímu červnu 2017 bylo v rod. skupině 6 dětí. Na konci letních prázdnin byl jeden chlapec přemístěn do Dětského domova se školou.
Během hodnotícího období, tedy od září 2016 do září 2017 nikdo ze skupiny neodešel na dlouhodobý pobyt.
Jedna dívka navštěvovala SOU Čáslav v oboru podnikání, a to nadstavbovou část za účelem získání maturitního vysvědčení. Při ukončení prvního ročníku si vedla velice dobře a zakončila průměrem 2,14. Dva chlapci ukončili III. ročník SOU v Čáslavi v oboru Stravovací a ubytovací služby, kdy na vysvědčení jeden chlapec měl vyznamenání s průměrem 1,4 a druhý průměr 2,2. Dále oba dva získali Výuční list. Jeden chlapec ukončil na téže škole
I. ročník v oboru Stravovací a ubytovací služby s průměrem 1,4 a dosáhl tedy vyznamenání. Dva chlapci navštěvovali Základní školu a Praktickou školu v Chotěboři a jeden ukončil 8. ročník s průměrem 2,06, ale dvojkou z chování, jeho bratr ukončil 9. ročník s průměrem 1,87, ale bohužel s trojkou z chování. Jedna dívka navštěvovala I. ročník SOŠP v Čáslavi, kde na konci školního roku neobdržela vysvědčení, ale pouze opis vzhledem k tomu, že nezvládla předmět AJ, kde byla klasifikována stupněm nedostatečná a půjde na reparát. Dosáhla průměru 3,23. Děti dojížděly do škol autobusem v brzkých ranních hodinách a vracely se v odpoledních hodinách kolem 16.30. hod.
Děti z uvedené skupiny dosáhly velice dobrých výsledků nejen na sportovních kláních, ale i v oblasti kultury. Ve sportovní činnosti jako fotbal, florbal, beach přehazovaná a atletika byla reprezentace až na úrovni republikových soutěží kde děti dosáhly na medailové umístnění. Velmi dobrá a příkladná byla reprezentace na úrovni DDCUPU, tedy v soutěžích o nejvšestrannější dětský domov v ČR, kde naše zařízení obsadilo za rok 2016 celkové třetí místo v ČR. Na úrovni kultury v tancích a zpěvu měly naše děti velký podíl na medailových umístněních. Vzorně je reprezentován náš DD i v soutěžích při školách. Děti hodnotící skupiny se zúčastnily i různých akcích domova např. turistiky, lyžařského výcviku.
Všichni se zapojují do sportovních aktivit, někteří méně (rekreačně), někteří velmi často a to na vysoké úrovni hlavně v oblasti atletiky, stolního tenisu a míčových her. Někteří aktivně vykonávají pracovní činnost a všichni se zapojují do kulturního dění v DD. Vzhledem k tomu, že všichni dojíždějí do škol, na zájmovou činnost nezbývá mnoho času.

V uvedené rodinné skupině během uvedeného období nedošlo k žádné změně na místech vychovatelů. Vychovatelé jsou ve složení Šereda Jaroslav, Martina Mejtská. 

Rodinná skupina „D“ se dá závěrem hodnotit jako celkem vyrovnaná a stabilní. Velký důraz byl kladen na finanční gramotnost a vzdělávání, důslednost, vaření, nakupování, zodpovědnost, mezilidské, kamarádské a rodinné vztahy, osvojování si pracovních činností a na školní vzdělávací proces.

 

Hodnocení výchovných činností
Pracovní činnost
zhotovování výrobků z papíru a kartonu
zhotovování výrobků ze dřeva.
opravy jízdních kol
zametání a úklid v okolí rodiny D
malování pokojů a úklid skupiny
různá činnost pro zkrášlení našeho okolí
výroba pomlázek
sekání trávy
přesazování květin
pletí a údržba záhonu

Rozumová činnost
Rozvíjení poznání:
znaky ročních období, poznávání květin a stromů
pozorování přírody, změny ročních období, vztahy mezi organismy
poznatky o životě zvířat, ryb a vodních živočichů
práce na zahradě
vycházky, výlety přírodou

Literární výchova
rozhovory o knize, filmu, televize a divadlu
čtení a orientace denního tisku
recitace a dramatizace

Jazyková výchova
jazyková dovednost a řečová schopnost
komunikační dovednost
procvičování paměti
moderování
učit se mluvit před obecenstvem


Výtvarná a estetická činnost
zobrazování skutečnosti
řešení plochy a písma
zhotovování předmětů
chápání výtvarného umění
fotografování
prezentace na soutěžích a výstavách

Hudební činnost
poslech hudby a sledování hudebních televizních pořadů
hraní na jednoduché hudební nástroje
veřejná vystoupení
spojení hudby a tance
hraní hudebně-pohybových her
návštěva tanečních zábav - karnevalů

Tělesná činnost
sezónní sporty
pohybové hry
lehká atletika a gymnastika
zimní sporty
letní sporty
sledování sportovních událostí
vedení dětí ke správnému zacházení se sportovním náčiním
hra fair play

Dopravní a branná činnost
základy první pomoci
požární ochrana
orientace v terénu
dopravní tématika
dopravní testy – kola
drogová závislost, alkohol, kouření

 


Rodinná činnost
finanční gramotnost – správné hospodaření, rozdělování peněz, lepení lístků
pořádek v osobních věcech
péče o obuv a oděv
čistota a estetický vzhled
péče o malé děti, pomoc slabším
ochrana zdraví a úrazy
hospodaření s kapesným, rozpočtem, nákupy
vyřizování úředních záležitostí (Pošty, FÚ, ČS, ÚP a pod)
vaření jednoduchých i náročných pokrmů
zacházení s kuchyňským náčiním
třídění, praní, věšení a žehlení prádla
třídění odpadu

 

 

Vypracovali: Martina Mejtská, Jaroslav Šereda

 

 

 

 

5. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu
ve školním roce 2016/2017
Minimální preventivní program měl v uplynulém školním roce jako hlavní úkoly zvýšit informovanost dětí v oblastech jako jsou drogy, kouření, kriminalita mládeže, zdravý životní styl atd. Dalším úkolem bylo stmelovat kolektivy dětí, posilovat přátelství, vzájemnou pomoc a spolupráci mezi dětmi a předcházet tak ponižování, šikaně a jiným nežádoucím jevům. Dětem jsme se snažili nabídnout zájmové činnosti a vyplnit tak smysluplně a zajímavě volný čas. Děti zapojovány do zájmových kroužků, účastní se sportovních, tanečních, pěveckých soutěží. Výsledky svého snažení prezentovaly
na Vánoční besídce, na výročí založení DD a na Dnech otevřených dveří. Dalšími sportovními aktivitami bylo sjíždění řeky, lyžařský výcvik, cykloexpedice a také prázdninové pobytové akce zaměřené na turistiku. Děti vedeme ke správnému sebehodnocení, zvládání stresu,
ke schopnostem řešit problémy bez pomoci návykových látek. MPP byl realizován v průběhu celého školního roku.
Děti byly seznámeny s Vnitřním řádem DD a v průběhu celého školního roku se seznamovaly se zásadami bezpečnosti a vhodného chování, které je vázáno na jednotlivá roční období a aktivity, které jsou v daném období provozovány. S dětmi bylo opakovaně diskutováno, jak se zachovat v krizových situacích.
V našem zařízení se asi nejvíce potýkáme s porušováním Vnitřního řádu – kouření, nerespektování pokynů vychovatele, nerespektování autority dospělého, pozdní příchody z osobního volna, drobné krádeže a agresivní výpady dětí vůči druhým osobám. Porušování Vnitřního řádu se týká především neplnění si povinností na domově nebo ve škole, nerespektování pravidel fungování rodinné skupiny a nedodržování doby osobního volna. Řešili jsme i ničení školního a veřejného majetku.
U některých dětí se setkáváme s agresivními výpady. Jde o výpady především slovní, vulgarismy jsou u některých na denním pořádku a terčem bývá dítě i dospělý. Prostředí, z kterého naše děti vycházejí a v době prázdnin se do něho vracejí, toto jejich chování podporuje. Vidí ho denně a přijímají jejjako normu. V rámci prevence agresivního chování vystoupila v DD herecká skupina PPV – učíme se prožitkem.
Problém s kouřením cigaret a tabáku u dětí přetrvává řadu let a i přes snahu se nám tento společenský nešvar nedaří potírat. Děti jsou pravidelně seznamovány se škodlivostí kouření, se vznikem závislosti a finančními dopady kouření cigaret. V květnu 2017 byly seznámeny s novelou protikuřáckého zákona. V celém areálu DD je přísný zákaz kouření.
V rámci prevence zneužívání návykových látek byly dětem promítány filmy s touto tématikou. Všechny děti byly poučeny o riziku užívání a distribuování návykových a psychotropních látek. Zúčastnily se besedy s kurátorem pro mládež o dopadech užívání těchto látek. Tato beseda se týkala i prevence šikany a kyberšikany. Na toto téma bylo také vystoupení herecké skupiny PPV – učíme se prožitkem. Namátkově jsou děti testovány
na přítomnost THC.
V lednu 2017 došlo k mimořádné situaci, kdy musel být v důsledku sebepoškození převezen čtrnáctiletý chlapec do nemocnice, kde byl po prvotním ošetření hospitalizován v Psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě. Prevence sebepoškozování probíhala u dětí prostřednictvím individuálních rozhovorů. Rozhovor na toto téma s dětmi vedl i kurátor pro mládež. S externí psycholožkou proběhla prevence formou nácviku zvládání negativních emocí.
S dětmi se v rámci jejich rozumových schopností hovořilo i na téma sexuální výchovy. S tématem sexuálního zneužívání a domácího násilí seznámil děti kurátor pro mládež.
Všechny tyto rizikové projevy chování řešíme prostřednictvím pohovorů s dětmi, každodenní komunikací, pozitivní motivací, pomocí dohod, které s dětmi uzavřeme a pomocí opatření ve výchově. Zde se jedná o snížení kapesného, odnětí výhod, omezení osobního volna nebo mají odňatu výhodu účastnit se pro ně atraktivní akce. Společným úkolem všech pedagogů je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje.

 

 

6. Hodnotící zpráva sportovní činnosti za školní rok 2016/2017

Během hodnoceného období byla pozornost zaměřena na připravenost a vyhledávání talentů na různá sportovní klání a soutěže. Převážně jsme se věnovali atletice – běh sprint, hod kriketovým míčkem, vrh koulí a skok do dálky. Dále pak míčovým hrám a to hlavně fotbalu, přehazované, volejbalu a beach přehazovanou. Zabývali jsme se jízdou zručnosti
a ovládáním jízdního kola, zdokonalovali jsme se ve stolním tenise a florbalu. Formou tělovýchovné činnosti si děti po celý rok utužovali svoji fyzickou kondici a připravovali se na reprezentaci našeho zařízení na různých úrovní. Dětem byl důkladně vysvětlován princip her a hlavní důraz byl kladen na kolektivní hru a hru fair play. Děti se učily zacházet se sportovním náčiním a nářadím, bylo jim vštěpováno správné chování se na sportovištích
a hřištích nejen v DD. Děti našeho zařízení rozvíjely fyzické schopnosti v horském prostředí při lyžování, snowbordingu, pěší a vodní turistice. Týdenní plány ve skupinách byly zaměřovány na tělesnou činnost – míčové hry a hry pohybové, jízdu na kolečkových bruslích a kolech. Dbalo se na využívání vybudovaných hřišť v DD.

Září 2016
Dětský domov se účastnil turnaje v beach přehazované v Praze, který se započítával
do soutěže DDCUP. Zde jsme obsadili 4. místo.

Říjen 2016
Začátkem měsíce se vypravilo celkem 8 dětí na sportovní soutěž v beach přehazované
pod názvem „Ruku na to“ do Prahy. Soutěž proběhla pod záštitou Terezy Maxové.
V konkurenci mnoha družstev z ČR naše děti vybojovaly medailové pozice. První tým
obsadil celkové 1. místo a druhé družstvo se umístilo na 3. místě.
V měsíci říjnu děti velmi dobře reprezentovali na cyklistické soutěži s názvem Prevence proti nehodám v Praze. Tato sportovní soutěž, která byla zaměřena na jízdu na kolech křižovatkami, zručnost, dopravní testy a rychlostní jízdu, se započítávala do celkového bodového hodnocení DDCUPu ČR. Zde jsme obsadili 10. místo.


Listopad 2016
V měsíci listopadu jsme se v Praze zúčastnili vyhlášení celkových sportovních výsledků DDCUPu (o nejvšestrannější DD v ČR ve sportovních kláních), kde jsme z více než 35 dětských domovů obsadili 3. místo. Po vyhlášení jsme mohli shlédnou muzikálové představení. Koncem měsíce pak naše děti bojovaly v Praze na florbalovém turnaji DD, kde si zasloužili krásné 4. místo.

Prosinec 2016 – Leden 2017
V prosinci děti navštívily hokejový zápas ve Světlé nad Sázavou. Celou zimu, pokud počasí dovolilo, děti rozvíjely své fyzické schopnosti a dovednosti v rámci lyžování, bobování, bruslení, při hokeji, zdokonalovali se i ve hře s míčem. Probíhala i fyzická příprava dětí
na nastávající soutěže v jarních měsících a to pomocí posilovacích cviků a zdokonalování se v technikách, např. při vrhu koulí a podobně.

Únor 2017
10. 2. 2017 proběhl v Jemnici další ročník turnaje ve stolním tenise. Naše družstvo obhajovalo loňské vítězství. Děti zabojovali velmi dobře a po součtu bodů obsadili opět první místo a své kvality opět obhájily. V termínu 22. - 26. 2. 2017 se děti v rámci jarních prázdnin zúčastnily lyžařského výcviku v Herolticích pod vedením vychovatelů DD. Všechny děti bez rozdílu věku se zde naučily lyžovat.

Březen 2017
25. března začal první díl DDCUPu pro rok 2017 a to turnajem ve stolním tenisem v Praze. Zde naše děti v novém složení obhajovaly čtvrté místo z roku 2016. Po urputných bojích se jim to nepodařilo a obsadili i tak velmi cenné 7. místo. Jedna z dívek byla vyhlášena jako nejlepší hráčka ve své kategorii děvčat a v celém turnaji neztratila ani jeden set.

Duben 2017
Dne 1. 4. 2016 se naše děti podívaly do Náměště nad Oslavou, kde probíhal již V. ročník florbalového turnaje. Naše děti neponechaly nic náhodě a po přesvědčivých výhrách
nad Budkovem, Boskovicemi, Telčí, Znojmem a domácí Náměští obsadily 1. místo.
Od 22. do 23. 4. proběhl druhý díl běžeckého závodu v rámci DDCUPU pro rok 2017, který se uskutečnil v Praze Dolních Počernicích v zámeckém parku. Soutěžilo se v běžeckém sprintu na 60 m, 400 m a 850 m. Naše děti obsadily krásné 6. místo.

Květen 2017
2. 5. proběhla kvalifikační skupina ve fotbale v rámci 3. dílu DDCUPu. Naše děti i přes veškerou snahu obsadily 5. místo, což jim na postup do finálové šestnáctky nestačilo. Celkově skončili na 23. místo a připsaly pouze 10 bodů do celkového DDCUPu pro rok 2017.
5. - 8. 5. se děti zúčastnily rekreace ve Vrchlabí, kde si turistikou v horském prostředí zvyšovaly fyzickou kondici. V druhé polovině května se zúčastnily soutěžního klání Slavata triatlon - tour v Telči, kde si vedly velmi dobře a obstály nejen mezi dětmi z dětských domovů, ale poměřily síly i s dětmi z běžných rodin. Tým našeho dětského domova vybojoval celkem 2x 1. místo, 3x 2. místo a 3x 3. místo. 25. května proběhly regionální sportovní hry dětí z šesti DD v Humpolci. Děti si zasoutěžily v běhu, ve vrhu koulí, skoku
do dálky, skoku vysokém a v odpoledních hodinách v malém fotbalovém turnaji. Naše děti bojovaly velmi dobře a odvezly si celkem 4x 1 místo, 2x 2 místo a 1x 3 místo. Z regionálního kola postoupilo celkem 5 dětí na celorepublikové závody do Prahy, které se uskuteční 1. září 2017 a zde budou bojovat o postup na mezinárodní závody v Maďarsku.

Červen 2017
V tomto měsíci nebyla žádná účast na sportovních kláních a děti se zaměřily především
na kulturní oblast a oslavy 65. výročí DD.

Červenec – srpen 2017
Děti se zúčastnily různých letních táborů, vodáckého tábora a cykloexpedice. V DD se zdokonalovaly a připravovaly na podzimní sportovní klání, kdy si hrály s míčem, běhaly, hrály stolní tenis a podobně. Činnost byla zaměřena na zvyšování kondice a psychické odolnosti dětí.


Vypracoval Jaroslav Šereda


7. Vyhodnocení kulturní činnosti školního roku 2016/2017
tanec
Děti se tanci věnovaly aktivně, naučily se základům tanců společenských (mazurka, polka). V dětském domově působí taneční kroužek, na němž se děvčata učí orientální tance, cikánské tance, flirt dance
a moderní tanec. Taneční kroužek se zúčastnil tanečních soutěží ve Slaném –
2. místo a ve Včelné – 3. místo, kvalifikovaly se na republikové finále Nejmilejšího koncertu v Praze. Tanečníci z DD se vzdělávají v tanci návštěvami různých tanečních událostí – akademie DD Junior, Pódiové skladby ZŠ Smetanova, Juniorská hůlka, DD navštívily lektorky orientálních tanců. Děti z DD se pravidelně účastní nácviku MULTIART SHOW s FANTAZÁKY JEŘIŠNO, kde spojují různé druhy tanečních, hudebních a jiných dovedností. Děvčata s DD rovněž tančí v taneční skupině NO COMMENT pod vedením lektora Ondry Haška a v neposlední řadě reprezentují DD na různých kulturních a společenských akcích (módní přehlídka, výročí DD a ZDVOP, Juniorská hůlka, Akce Vísek, besídky).

hudba, zpěv
Děti se učily rozeznávat různé hudební žánry, spojovat hudbu s tancem (tanec, hudebně pohybové hry), hrály na hudební nástroje – flétna, kytara, klávesy a učily se zpívat různé písničky – moderní, lidové, country. Některé děti se účastnily se hudební soutěže ve Včelné (3. místo) nebo reprezentovaly ve zpěvu DD na různých společenských akcích – Výročí DD, besídky… S dětmi byly sledovány hudební pořady v televizi, zpívaly karaoke.

ostatní kulturní činnosti
Dětský domov spolupořádal módní přehlídku, děti se aktivně účastnily předvádění, doplnily kulturní program. Děti pomáhaly s přípravami na výročí DD – program, dětský den, aktivně se účastnily organizace mažoretkové soutěže v Chotěboři – Juniorská hůlka.
V průběhu roku proběhla pravidelná vánoční návštěva – téma – přáníčka v angličtině –
p. Havlík, děti navštívily muzikálová představení a další kulturní akce, kino, divadlo. Velmi pěkně secvičily vánoční besídku, program pro Vísky, účastnily se recitační soutěže
ve Včelné, kde získaly 2. a 3. místa.

 


Vypracovali Kateřina Pešková a Roman Vávra

 

 

8. Akce ve školním roce 2016/2017

3. 9. 2016
účast na akci – Den leteckých mechaniků v Havlíčkově Brodě, kde se uskutečnil vyhlídkový let našich dětí v historickém letadle
17. 9. 2016
DD CUP v beach přehazované, 4. místo
24. 9. 2016
akce DD – Křest kalendářů a Módní přehlídka
27. – 28. 9. 2016
přespání na zámku v Ledči nad Sázavou spojené s prohlídkou okolí

1.10.2016
motorkáři v DD
účast dětí na soutěži „Ruku na to“ – 1. a 3. místo v brach přehazované
7. – 8. 10. 2016
DD CUP – prevence proti nehodám 10. místo
8. 11. 2016
8. taneční soutěž ve Slaném – 2. a 3. místo
24. 11. 2016
slavnostní vyhlášení DD CUP – 3. místo
26. 11. 2016
turnaj ve Florbale, Praha
2. 12. 2016
Mikulášská nadílka v DD
3. 12. 2016
Mikuláš v Jeřišně

8. 12. 2016
Vánoční trhy – prodej výrobků dětí v Jihlavě
10. 12. 2016
zpívání pod vánočním stromem na Seči
15. 12. 2016
Vánoční besídka v DD
18. 12. 2016
Vánoční koncert M. Zocha a našich dětí v Domě seniorů
23. 12. 2016
Účast na hokeji ve Světlé nad Sázavou, odkud jsme si děti přivezly plyšáky
7. 1. 2017
Štědrý den pro děti, které byly doma + předání vánočních dárku sponzory
10. 2. 2017
Jemnice – stolní tenis – 1. místo
22. – 26. 2. 2017
pobyt dětí na horách v Herolticích
4.3. 2017
účast na muzikále v Praze
19. 3. 2017
karneval dětí v maskách v Modlíkově
25. 3. 2017
DD CUP stolní tenis – 7. místo
1. 4. 2017
florbal – Náměšť nad Oslavou – 1. místo


15. 4. 2017
Čistá Vysočina – účast našich dětí
22. 4. 2017
nejmilejší koncert – tanec 2. místo
22. – 23. 4. 2017
DD CUP – běh Milady Horáková – 6. místo
23. 4. 2017
zpívání dětí v ZŠ Čížkov
30. 4. 2017
Čarodějnice v Modlíkově
2. 5. 2017
DD CUP – fotbal – kvalifikace 5. místo
3. 5. 2017
účastnili jsme se vernisáže na KÚ Vysočina
5. – 8. 5. 2017
pobyt dětí ve Vrchlabí
15. 5. 2017
účast na Primě - natáčení televizní soutěže
18. 5. 2017
Slavata Tour v Telči – 2x - 1. místo, 3x – 2. místo, 3x – 3. místo
20. 5. 2017
motorkáři a Červený kříž – zábavný program pro děti z DD a ZDVOP
21. 5. 2017
pouť v obci Nová Ves u Chotěboře
25. 5. 2017
sportovní hry v Humpolci - atletika– 4x 1. místo, 2x 2. místo, 1x 3. místo
27. 5. 2017
účast dětí na Kácení máje na Klokočově
17. 6. 2017
děti se zúčastnily mažoretkové soutěže - Juniorská hůlka v Chotěboři
děti předvedly kulturní program pro účastníky srazu Vísek v DD
24. 6. 2017
oslavy 65. výročí založení DD
28. 6. 2017
účast dětí na Nejmilejším koncertu v Praze s kulturním programem

Úspěchy ve výtvarných soutěžích
dívka 15 let – soutěž „O nejkrásnější vánoční ozdobu“ – 3. místo – vyhrála MP 3 a plyšáka
dívka 15 let – soutěž „O nejkrásnější velikonoční kraslici“ – 1. místo – vyhrála tablet

Letní tábory DD Nová Ves u Chotěboře v roce 2017
8. 7. - 14. 7. 2017 LT vodácký s DD
16. 7. - 30. 7. 2017 LT Mrzatec
16. 7. - 29. 7. 2017 LT Kamenice u Humpolce
29. 7. - 5. 8. 2017 LT Hlinsko
30. 7. - 10. 8. 2017 LT Lovětín
1. 8. – 10. 8. 2017 LT v Janovičkách
14. 8. - 18. 8. 2017 Cykloexpedice
19. 8. – 1. 9. 2017 LT Běstvina

 

10. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2016

1. Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti

Příspěvková organizace Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1, byla dne 18. 9. 2001 zřízena Krajem Vysočina k zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání dětí. Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s planými předpisy, zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích, kulturních, volnočasových a poznávacích akcí.
Dodatkem č. 3 Zřizovací listiny schvaluje, že organizace je oprávněna provozovat první doplňkovou činnost - „Hostinskou činnost“.
Dodatkem č. 6 Zřizovací listiny vymezil zřizovatel organizace Kraj Vysočina, že je organizace oprávněna od 20. 9. 2011 vykonávat druhou doplňkovou činnost - „Provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“.
Dodatkem č. 8 Zřizovací listiny ze dne 12. 5. 2015 převádí zřizovatel organizace druhou doplňkovou činnost do činnosti hlavní.
Naše organizace v uplynulém roce pořádala několik významných akcí.
První akcí bylo zajištění dvoudenních celorepublikových Sportovních her DD ČR, kterého se zúčastnilo pět sportovních družstev složených z účastníků (děti z dětských domovů) dětských domovů. Byla zde zastoupena města např. Plzeň, Brno, Praha, Bohumín. Tato akce probíhala ve dnech 3. 6. - 4. 6. 2016 za podpory účelové dotace MŠMT ve výši 50 tis. Kč. Další akcí, kterou naše organizace zajistila, byl „Den dětí“, kde si děti tentokrát mohly vyzkoušet různá řemesla, která dnes možná znají jen prostřednictvím televizních obrazovek. Příspěvková organizace dále poskytuje závodní stravování a školní stravování. Organizace hospodařila v roce 2016 s finančními prostředky tak, že ke konci roku vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 8 579,83 Kč. Z toho v hlavní činnosti bylo 969,65 Kč a v doplňkové činnosti 7 610,18 Kč.
Rozpočet byl v průběhu roku hodnocen, korigován a v případě nutnosti byla zaváděna úsporná opatření, aby organizace ke konci účetního období nevykázala ztrátu.
Organizace částečně financovala svoji druhou hlavní činnost ZDVOP z vlastních provozních prostředků ve výši 317 314 Kč (náklady, které nebyly pokryty dofinancováním od KrÚ). Dále byly dofinancovány náklady společné, které má organizace hradit z provozu ve výši 32 530,98 Kč. Kraj dofinancovával ZDVOP ve výši 911 000 Kč.
Veškeré prostředky na přímé náklady byly beze zbytku využity dle pokynů KrÚ.

2. Plnění závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje a finančního plánu a návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku

Finanční příspěvky na činnost za rok 2016 14 821 000,00 Kč
z toho:
na přímé náklady a vzdělávání UZ 33353 ve výši 8 647 000,00 Kč
na přímé náklady UZ 33052 ve výši 167 967,00 Kč
na provoz vlastní činnost dle rozpočtu ve výši 3 113 000,00 Kč
z toho: odvod z IF do rozpočtu kraje 106 000,00 Kč
fin. prostředky na provoz DD 2 657 155,02 Kč
dofinancování ZDVOPu 317 314,00 Kč
dofinancování spol.nákladů ZDVOPu 32 530,98 Kč
příspěvek na mzdu od ÚP 133 873,00 Kč
dotace na sportovní hry 50 000,00 Kč

na náklady ZDVOP za rok 2016 poskytnuty ve výši 1 798 160,00 Kč
navýšení finančních prostředků na ZDVOP z KrÚ 911 000,00 Kč

Usměrňování prostředků na platy a odměny na pracovní pohotovost
MP celkem ze SR:

Rozpočet na rok 2016 6 273 000 Kč
UZ 33353
Návrh závaz. ukazatelů rozpočtu přímých NIV 23. 2. 2016 6 273 000 Kč
Úprava rozpočtu přímých NIV k 15. 6. 2016 6 273 000 Kč
Úprava rozpočtu přímých NIV k 20. 9. 2016 6 273 000 Kč
Navýšení rozpočtu k 29. 11. 2016 48 000 Kč
Závazné ukazatele k 29. 11. 2016 6 321 000 Kč

Celkem rozpočet na platy rok 2016
UZ 33353 6 309 000 Kč
Příspěvek z ÚP 99 907 Kč
Z provozních prostředků DD 168 264 Kč
UZ 33052 ze dne 7. 12. 2016 123 961 Kč
Kuchařky DD, ZDVOP 63 867 Kč
Mzdy ZDVOP 1 546 422 Kč Celkem prostředky na mzdy (bez OPPP) 8 311 421 Kč
Dohody
OPPP z UZ 33353 12 000 Kč
OPPP z UZ 33166 ze dne 11.4.2016 3 000 Kč
Dohody ZDVOP 100 917 Kč
OPPP celkem 115 917 Kč

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2016 969,65 Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2016 7 610,18 Kč

Celkem hospodářský výsledek za rok 2016 8 579,83 Kč

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 - do fondu rezervního ve výši 8 579,83 Kč

Výroční zpráva o hospodaření se mzdovými prostředků za rok 2016 v Kč
Rozpočet mzdových prostředků za rok 2016 ze SR 6 309 000,00 Kč
z toho na platy 6 309 000,00 Kč
z toho na OPPP 12 000,00 Kč
limit zaměstnanců 24,60

Čerpání mzdových prostředků za rok 2016 celkem 8 427 338,00 Kč
z toho na platy z rozpočtu UZ 33353 6 309 000,00 Kč
z toho na platy UZ 33052 123 961,00 Kč
OPPP z UZ 33353 12 000,00 Kč
OPPP z UZ 33166 3 000,00 Kč
z toho z jiných zdrojů 1 979 377,00 Kč
z toho:
na platy zahradníka – z provozu 168 264,00 Kč
na platy kuchařek – MPSV, odběratelé 63 867,00 Kč
na platy zamců ZDVOP – MPSV 1 546 422,00 Kč
OPPP ZDVOP 100 917,00 Kč
Příspěvek z ÚP 99 907,00 Kč


průměrný přepočtený počet zaměstnanců 31,126
/výkaz P1- 04/

V roce 2016 bylo převedeno 12 000 Kč na OPPP a bylo vyčerpáno v plné výši.


3. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace - Rozbor tvorby výnosů za rok 2016
Hlavní činnost Doplňková činnost
V ý n o s y celkem v Kč : 15 807 704,75 31 360,00
z toho: * dotace na přímé náklady a vzdělávání 8 647 000,00
MP celkem platy 6 309 000,00
OPPP 12 000,00
z NIV orientačně 2 326 000,00
* UZ 33052 167 967,00
*dotace na krizová lůžka ZDVOP 1 798 160,00
* navýšení příspěvku na provoz ZDVOP 911 000,00
*dotace na provoz 3 113 000,00
* příspěvek z ÚP na mzdy 133 873,00
* dotace na sportovní hry UZ 33166 50 000,00

*tržby z prodeje služeb 249 930,50 31 360,00
*výnosy z pronájmu 17 442,00
*sponzorské dary 251 469,95
*ošetřovné 467 862,30
Rozbor čerpání nákladů za rok 2016

N á k l a d y celkem v Kč : 15 806 735,10 23 749,82
z toho: náklady na spotřebovaný materiál 1 625 349,79 12 020,47
spotřeba energie 489 478,07 962,93
opravy a udržování 294 427,92 1 013,38
cestovné 42 234,08 38,92 náklady na reprezentaci 6 797,37
náklady na ostat. služby 1 064 259,56 281,32
mzdové náklady 8 453 819,00 6 881,00
zákonné sociální pojištění 2 837 160,00 2 340,00
ostatní sociální pojištění – zák,. poj. 34 907,97
zák. soc. náklady –příděl FKSP,semináře 277 445,00
ostatní daně a poplatky 4 500,00
odpis dlouhodobého majetku 282 468,05 29,95
tvorba a zúčtování opravných položek -10 920,70
náklady z vyřazených pohledávek 63 834,00
náklady z drobného DM 170 771,23
ostatní náklady z činnosti 170 203,76

Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů – r. 2016
Provozní prostředky Účty peněžních fondů R o z d í l v tis. Kč
0 0 fond odměn 0
78 78 fond rezervní ( z HV) 0
523 523 fond rezervní (dary) 0
181 181 fond investiční 0
174 162 FKSP +12

11 714,73 Kč – rozpis 12/2016
příděl FKSP - 13 985,73 Kč
poplatky KB - 82,00 Kč
obědy zam. + 2 353,00 Kč
celkem + 11 714,73 Kč

4. Vyhodnocení majetkových práv a povinností organizace
Zhodnocení výsledků inventarizací za rok 2016:
V organizaci byla provedena řádná inventarizace majetku a závazku DD dle Příkazu k provedení řádné inventarizace majetku a závazků organizace v období od 1. 12. 2016
do 25. 1. 2017 1 č. j. DD-NV/2232/2016, v souladu s řádnou účetní závěrkou. Inventarizační zpráva je přílohou Zprávy o činnosti.
V organizaci odpovídala za řízení, provádění, dodržování předpisů a ustanovení ústřední inventarizační komise. Dílčí inventarizační komise (škodní, inventarizační a likvidační) odpovídaly za provedení inventarizace majetku a závazku dle časového harmonogramu.
Organizace eviduje 88 pohledávek po lhůtě splatnosti v hodnotě 686 tis Kč. Jedná se o 63 dobytných pohledávek v hodnotě 580 tis. Kč. Dále organizace eviduje 25 nedobytných pohledávek za rodiči, které jsou starší tří let, tedy 25 promlčených pohledávek z roku 2013 ve výši 106 tis. Kč, které organizace plánuje v roce 2017 vyřadit. Jedná se o pohledávky ve výši do 30 ti tis. Kč za jednotlivým dlužníkem, proto dle Majetkových zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/11 ze dne 13. 12. 2011, kdy pokyn k vyřazení pohledávek v takové výši dává statutární orgán (ředitel organizace).

U vymáhání pohledávek je postupováno dle Metodického návodu pro příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina pro vymáhání peněžitých pohledávek. Na základě zahájení správního řízení ve věci úhrady péče dle §27 zákona 333/2012 Sb., má každý rodič povinnost hradit výživné na každé umístěné dítě v ústavní výchově. Proto je každý měsíc stanoven předpis ošetřovného bez ohledu na to, jestli rodič platí či ne, a tím narůstá dluh z ošetřovného.

5. Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol
Vnitřní kontroly:
Vnitřní kontrolní systém jsme v naší organizaci vytvořili již v roce 2003. Směrnice jsou pravidelně kontrolovány a přetvářeny dle platných předpisů. Jsou zpracovány směrnice k finanční kontrole. Kontroly jsou prováděny průběžně v souladu s interními předpisy. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a závady.
Vnitřní kontroly v naší organizaci jsou prováděny průběžně v souladu s výše uvedenými interními předpisy
- průběžné měsíční kontrolování čerpání rozpočtu, namátkové kontroly pokladní hotovosti, měsíční kontrola zůstatku saldokontních účtů a zůstatků veškerých rozvahových účtů i bankovních účtů.
- kontrola čerpání mzdových prostředků
- platy a OPPP – sleduje se průběžně v souladu se závaznými ukazateli
Inventarizace byla provedena :
- řádná inventarizace majetku a závazků ke dni účetní závěrky k 31. 12. 2016
- průběžná inventarizace u skladu potravin
30. 6. 2016

 


V roce 2016 proběhly v DD následující kontroly:
1. Okresní státní zastupitelství Havlíčkův Brod
4 krát ročně – pravidelné prověrky byly zaměřeny v rámci výkonu dozoru
nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních – příkazem vést řádně povinnou osobní dokumentaci dětí, úplnost materiálu, dodržování ustanovení náhradní výchovné péče toliko na základě příslušného rozhodnutí soudu.
2. Návštěvy OSPOD v DD a ZDVOP v roce 2016 minimálně jednou za tři měsíce u každého dítěte
Kontrola pobytů dětí mimo DD, kontakty na rodiče, situace v rodině, platby rodičů, výživné a sirotčí důchody, kontrola hodnocení dětí.
3. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina dne 5. 5. 2016
Předmětem jednání byl výskyt svrabu u 3 sourozenců v DD Nová Ves u Chotěboře – na základě stížnosti doručené na KHS dne 4. 5. 2016. Bylo zjištěno, že v DD jsou průběžně prováděna opatření k zabránění vzniku a šíření infekčních onemocnění. Vzhledem k opakovanému výskytu svrabu v rodině bylo doporučeno omezení pobytu dětí v rodině.
4. Veřejný ochránce práv – OMBUDSMAN ve dnech 30. - 31. 3. 2016
- předmětem byla systematická návštěva ve smyslu ustanovení §1 odst. 3 a 4 písm. c) zákona č. 349/1999 Sb. o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. Návštěva spočívala v prohlídce zařízení, pozorování, rozhovorech s vedením, zaměstnanci, dětmi a prostudování dokumentace a vnitřních předpisů.
Závěrem byl velmi pozitivně zhodnocen citlivý přístup zařízení k dětem, domácí a rodinná atmosféra, která v zařízení panuje. V rozsáhlé zprávě jsou dále uvedeny problémy, spojené s poskytováním sociálně-právní ochrany dětem vyžadujícím okamžitou pomoc, které byly shledány a k nim navržená nápravná opatření.
Organizace bezodkladná opatření splnila okamžitě a průběžně zavádí další nápravná opatření.
5. Česká školní inspekce – Inspektorát v Kraji Vysočina 21. – 23. 6. 2016
Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného dětským domovem podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona
č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. Inspekční činnost byla realizována v DD a ve školní jídelně.
Závěr z této kontroly je to, že došlo k pozitivním změnám v oblasti materiálního zázemí
i vybavení zařízení. Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný. Úroveň poskytovaného vzdělávání se nesnížila.

6. Tabulková část ke zprávě o činnosti organizace – příloha č. 1 :
* tabulka – č. 1 - Plnění závazných ukazatelů a hospodářský výsledek za rok 2016
č. 2 - Usměrňování prostředků na platy za rok 2016
č. 3 - Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti za rok 2016
č. 4 - Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů
k 31. 12. 2016
č. 5 - Doplňková činnost – hostinská činnost 2016
č. 6 - Věcný rozpis použití provozních prostředků k úhradě ONIV

 


dne 19. 3. 2017 vypracovala Alena Coufalová – účetní DD

 

11. Přehled sponzorských darů za šk. rok 2016/2017
Dlouhý Jakub 200 Kč 27.7.2016
Dlouhý Jakub 200 Kč 29.8.2016
Pavlasová Hana 2 000 Kč 29.8.2016
Dlouhý Jakub 200 Kč 27.9.2016
Kruntorád Jan 2 000 Kč 14.9.2016
Nadační fond ALBERT 22 500 Kč 12.9.2016
Tomanec Jaroslav 1 000 Kč 7.10.2016
Rajtrová Marcela 3 000 Kč 13.10.2016
Dlouhý Jakub 200 Kč 27.10.2016
Hrastnik s.r.o. 10 000 Kč 22.11.2016
Štefánková Ilona 400 Kč 24.11.2016
Dlohý Jakub 200 Kč 28.11.2016
Habán Jiří, Habánová 2 000 Kč 29.11.2016
CORA HB 40 000 Kč 16.11.2016
Základní škola Nížkov 4 230 Kč 2.12.2016
MUDr. Eliška Pátková 5 000 Kč 2.12.2016
Engeser s.r.o. 49 000 Kč 13.12.2016
Karel H. 20 000 Kč 16.12.2016
Ilona H. 20 000 Kč 16.12.2016
Brána zdraví - Vejsadová 4 600 Kč 15.12.2016
Anita Moravia s.r.o. 7 800 Kč 15.12.2016
Autex CZ s.r.o. 3 000 Kč 15.12.2016
AF Atelier s.r.o. 2 500 Kč 22.12.2016
Antonín Musil 2 500 Kč 22.12.2016
Dlouhý Jakub 200 Kč 27.12.2016
Benák Jan 1 500 Kč 27.12.2016
David Havlík 1 600 Kč 30.12.2016
Dlouhý Jakub 200 Kč 18.1.2017
Dlouhý Jakub 200 Kč 20.2.2017
Hejtman Kraje Vysočina 7 000 Kč 13.2.2017
Základní škola Nížkov 5 100 Kč 16.2.2017
Dlouhý Jakub 200 Kč 20.3.2017
Dlouhý Jakub 200 Kč 18.4.2017
Nadační fond ALBERT 26 250 Kč 20.4.2017
Dlouhý Jakub 200 Kč 18.5.2017
Dlouhý Jakub 200 Kč 19.6.2017
Řeznictví Stejskal Chotěboř 2 500 Kč 28.6.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


v Nové Vsi u Chotěboře dne 31. 10. 2017
Vypracovalo: vedení DD
Schválila: pedagogická a provozní rada


--------------------------------------------------------------
Bc. Etela Coufalová, ředitelka DD

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422