Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Dětského domova v Nové Vsi u Chotěboře

za školní rok 2015/2016

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře, dne: 10. 8. 2016

 

 

Vypracovalo: vedení DD                                         

Schválila: pedagogická a provozní rada DD

 

                                                                                 

 

…………………………………………..

                                                                                       Bc. Etela Coufalová, ředitelka DD

 

 

 

Obsah:

 

 1. O Dětském domově v Nové Vsi u Chotěboře………………………………………..…....3

1.1         Charakteristika dětského domova………………………………………..….....3

1.2         Kontaktní údaje…………………………………………………………….…..4

 1. Cíle a poslání………………………………………………………………………………5
 2. Ohlédnutí za školním rokem 2015/2016…………………………………………………..6
 3. Rodinné skupiny……………………………………………………………………….…10

4.1      Charakteristika rodinných skupin……………………………………………...10

4.2      Zájmové činnosti……………………………………………………………….12

 1. Hodnocení Pracovní a výtvarné činnosti………………...……………………………….15
 2. Hodnocení Kulturní činnosti……………………………………………………………...16
 3. Hodnocení Sportovní činnosti…………………………………………………………….17
 4. Vyhodnocení ročního plánu na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování…20
 5. Akce dětského domova, účast na soutěžích………………………………………………20
 6. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2015…………………..24

10.1Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena…………………….………………………………………...……………24

10.2Plnění závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje a finančního plánu a návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku…………………25

10.3Vyhodnocení finančního hospodaření organizace…………………………….27

10.4Vyhodnocení majetkových práv a povinností organizace…………………….29

10.5Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol………………………………29

11. Přehled sponzorských darů……………………………………………………………….32

 

1.     O Dětském domově v Nové Vsi u Chotěboře

     

1.1              Charakteristika dětského domova

    

     Dětský domov v Nové Vsi u Chotěboře (dále jen DD) se nachází na úpatí Železných hor,
5 km od města Chotěboř, v okrese Havlíčkův Brod, v Kraji Vysočina, v klidném prostředí, obklopeném přírodou. Dětský domov se nachází uprostředsedmi-hektarového parku, který dává možnosti jak ke sportovnímu vyžití (nově vybudované víceúčelové a dětské hřiště), tak
k rozvoji pracovních návyků (pomoc při budování a údržbě hřiště, sběr plodů na zimu pro lesní zvěř, zametání a hrabání spadlého listí atd.) i k rozvoji rozumových schopností v oblasti přírodovědy (různé druhy dřevin a rostlin, pozorování zvěře a ptactva, v podzimním období sběr hub).

      Dětský domov je zařazen v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Zřizovatelem je kraj Vysočina. Do našeho zařízení mohou být umístěny děti s bydlištěm z celé České republiky, ze všech regionů, nejvíce umístěných dětí je z kraje Vysočina.

     DD je zařízení s kapacitou 32 dětí, zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně do 19 let,
a to na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově. Děti jsou k nám umisťovány na základě rozhodnutí soudů. Dětský domov může poskytnout, na základě žádosti zletilé osoby, plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a dětským domovem.

     V zařízení jsou čtyři rodinné skupiny s maximální kapacitou 8 dětí a to tři v hlavní budově DD a jedna samostatná v rodinném domku v areálu DD.

      Péči o děti zajišťuje pedagogický, sociální a provozní útvar celkem 26ti zaměstnanci. Zároveň má naše zařízení smluvně zajištěnou externí péči, a to zdravotní
i psychologickou.

 

 

 

     Od 1. 11. 2011 při Dětském domově v Nové Vsi u Chotěboře provozujeme „Zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc“, jehož cílem je poskytovat včasnou pomoc dětem, které se ocitly v krizové situaci bez péče přiměřené jejich věku, jsou ohroženy na zdraví či životě, jsou tělesně, duševně týrané či zneužívané nebo jsou závažným způsobem ohroženy jejich základní práva.

Největší odměnou pro nás je, když vidíme, že se dítě, které odešlo z našeho domova, dokázalo osamostatnit, založit vlastní rodinu, vychovávat své děti a žít plnohodnotný život.

 

1.2     Kontaktní údaje           

 

Název:                                                                        Dětský domov Nová Ves u Chotěboře

                                                                                    Nová Ves u Chotěboře 1

                                                                                    582 73 Nová Ves u Chotěboře

 

 

Ředitelka:                                                                    Bc. Etela Coufalová

Zástupce ředitele:                                                       Milada Běláková

 

Telefonní kontakt:

Ředitelka:                                                                      569 621 522, 701 047 506

Statutární zástupce ředitele, vedoucí vychovatelka:     724 132 662

Vedoucí sociálního útvaru, sociální pracovník:            569 432 738, 604 496 071

Vedoucí provozního útvaru, účetní:                              569 621 027

Vedoucí stravovacího útvaru:                                        569 621 027

 

Email:                                                                            ddnv@chot.cz

Fax:                                                                                569 626 422

 

 1. 2.                Cíle a poslání

      Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí. Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb, ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve veřejných školách, které nejsou součástí dětského domova.

     Dětský domov poskytuje dětem plné přímé zaopatření, tzn. ubytování, stravování, ošacení, potřebné učební pomůcky a potřeby pro využití volného času, náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, poskytuje jim kapesné, osobní dary a věcnou pomoc
při odchodu zletilých za zařízení, a to v souladu s vnitřním řádem DD.

 

Poslání DD:

Posláním DD je zajistit základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, zabezpečit výchovnou, sociální a hmotnou péči dětem, které nemohou být ze závažných důvodů vychovávány ve vlastní rodině a nemohou být osvojeny nebo umístěny v jiné formě náhradní rodinné péče.

Cíle:       

Naším cílem je poskytovat dětem standardní podmínky pro jejich celkový vývoj, výchovu
a vzdělání, jakož i vytvoření bezpečného prostředí, které poskytuje dítěti péči sociální, právní a materiální jistoty.

Základní zásady a principy péče poskytované v zařízení:

 

 1. 3.                Ohlédnutí za školním rokem 2015/2016

     Během školního roku 2015/2016 děti navštěvovaly Základní školu a Mateřskou školu v Malči, Základní a Mateřskou školu ve Vilémově, Základní školu v Nové Vsi u Chotěboře, Základní školu a praktickou školu v Chotěboři, Střední odborné učiliště v Chotěboři (učební obor truhlář), Střední odborné učiliště v Čáslavi (učební obor stravovací a ubytovací služby, řezník, uzenář, kuchař, číšník a maturitní obor podnikání) a Střední odbornou školu ve Světlé nad Sázavou (maturitní obor pečovatelka). V období od září 2015 do června 2016 tedy v DD byli 2 předškoláci, 10 dětí na 1. stupni ZŠ, 16 dětí na 2. stupni ZŠ a 12 dětí na Středních odborných učilištích a Středních odborných školách.

     Ve školním roce 2015/2016 bylo do DD přijato celkem 8 dětí ve věku
od 7 do 16 let, z toho 6 dívek a 2 chlapci. Ve stejném období 10 dětí, z toho 5 dívek
a 5 chlapců ve věku od 9 do 19 let z našeho Dětského domova odešlo.

 

Statistika umístění dětí v jednotlivých školách ve šk. roce 2015/2016

 

předškoláci

I. stupeň ZŠ

II. stupeň ZŠ

SOU

Celkem

Dívky

1

3

10

6

20

Chlapci

1

7

6

6

20

Celkem dětí

2

10

16

12

40

           

 

 
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příchod do Dětského domova Nová Ves u Chotěboře ve šk. Roce 2015/2016

 

příchod ze ZDVOP

příchod z DDÚ

příchod z jiného DD

Celkem

Dívky

5

0

1

6

Chlapci

1

1

0

2

Celkem dětí

6

1

1

8

         

 

 
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odchod z Dětského domova Nová ves u Chotěboře ve šk. roce 2015/2016

 

odchod domů

odchod do DDÚ/DD

odchod k pěstounům

Celkem

Dívky

3

2

0

5

Chlapci

2

3

0

5

Celkem dětí

5

5

0

10

 

 
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další subjekty, se kterými jsme v daném školním roce nejvíce spolupracovali

OSPOD

Chotěboř, Havlíčkův Brod, Chrudim, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Třebíč

soudy

Havlíčkův Brod, Chrudim, Žďár nad Sázavou, Jihlava

Policie ČR

Územní odbor Žďár nad Sázavou, Územní odbor Jihlava, Územní odbor Havlíčkův Brod

lékaři

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Marcela Mihályová a další odborní lékaři dle potřeb jednotlivých dětí

psychologové

Mgr. Zuzana Trpáková – externí psycholog

psychiatři

MUDr. Milada Radosová, Psychiatrické nemocnice Opařany, Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Dětský diagnostický ústav

Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna České Budějovice

Probační a mediační služba

Probační a mediační služba ČR – Havlíčkův Brod

Speciálně pedagogické centrum

Jihlava, Havlíčkův Brod

 

Dále spolupracujeme s pěstouny a dalšími subjekty dle individuálních potřeb jednotlivých dětí. V našem zařízení probíhají pravidelné supervize pod vedením odborného externisty.

 

 1. 4.                Rodinné skupiny

 

4.1     Charakteristika rodinných skupin    

    V zařízení jsou čtyři rodinné skupiny s maximální kapacitou 8 dětí a to tři v hlavní budově DD a jedna samostatně v rodinném domku v areálu DD.

     V jednotlivých rodinných skupinách v hlavní budově (rodinná skupina A, B, C) je kuchyňka s jídelním koutem, obývací pokoj, sociální zařízení a dvoulůžkové pokoje dětí.  Sourozenci jsou zpravidla umisťováni společně, děti nejsou do rodinných skupin rozdělovány podle věku. Každá „rodinka“ funguje samostatně, vychovatelé společně s dětmi zajišťují úklid rodinné skupiny, perou, žehlí. Děti se stravují v „rodince“, jídlo dostávají v nádobách z centrální kuchyně, v sobotu 1x za 3 týdny si děti vaří za dozoru vychovatelů samy. Tomu předchází sestavení jídelníčku na celý den, nákup potravin a dodržení finančního limitu. Rozvíjíme tak finanční gramotnost dětí, děti se učí znát hodnotu peněz, hospodaří s vlastním rozpočtem, naučí se základům vaření a úpravy pokrmů, stolování, ale také tomu, co obnáší úklid kuchyně a mytí nádobí. V DD je preferována rodinná výchova, děti jsou vedeny k samostatnosti, aby byly schopné se co nejlépe začlenit do samostatného života.

       Rodinná skupina D je skupina rodinného typu, která je umístěna samostatně v rodinném domku v areálu dětského domova. Zde se děti po ukončení povinné školní docházky učí především samostatně hospodařit s finančními prostředky, čímž si zvyšují finanční gramotnost. Sami si nakupují, vaří pro celou skupinu, starají se o prádlo, provádějí drobné opravy nábytku a plní další povinnosti běžné pro jejich budoucí každodenní samostatný život. Děti se učí provádět venkovní úpravy okolí – pokládají dlažbu, lepí obklady, provádějí zednické, natěračské a malířské práce, betonují, věnují se údržbě parku, kdy zastřihují živý plot, přesazují květiny, udržují záhonky, čímž vytvářejí příjemné prostředí v okolí rodinné skupiny. Děti této skupiny se i nadále zapojují do dění DD, účastní se sportovních a kulturních akcí i jiných aktivit DD.

      Každá rodinná skupina má celkem tři vychovatele, z toho dva kmenové, vždy tak, aby byl zastoupen mužský i ženský vzor a jednu asistentku pedagoga, která má na starosti ošacení dětí, obuv apod.

 

       Složení a počet dětí se v průběhu školního roku v jednotlivých skupinách měnilo, a to především v závislosti na příchodech i odchodech dětí do a ze zařízení. Některé děti
se v rodinných skupinách vyměnily, jiné se vrátily do rodiny či byly umístěny
do pěstounské péče, případně do Dětského diagnostického ústavu, odkud se po dvouměsíčním stabilizačně preventivním pobytu vrátily zpět do DD. V uplynulém období došlo ve skupinách i k výměně vychovatelů.

 

Zájmová činnost dětí mimo DD

     V uplynulém školním roce děti navštěvovaly kroužky nabízené školami (florbal, zumbu, taneční kroužek, pohybové hry) a docházely na kroužky nabízené v obci (sokol, fotbal). Většina dětí se zapojila i do zájmových činností, které probíhali v dětském domově (výtvarný kroužek, hra na flétnu, tancování, sport).

      Děti se účastnily sportovních klání, pěveckých a tanečních soutěží, hudebních vystoupení, nacvičování vánoční besídky, letních táborů i lyžařského pobytu.

 

4.2     Zájmové činnosti

 

Kompetence pro rodinnou činnost

       Důraz byl kladen zejména na individuální přístup k rodinné skupině jako celku
i na individuální přístup k jednotlivým dětem. U dětí se rozvíjely klíčové kompetence, jako jsou záležitosti učení, řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální, občanské
a pracovní. Dále se děti rozvíjely v oblasti podpory zdraví a výchovy ke zdravému způsobu života. Nedílnou součástí byla i finanční gramotnost. Činnosti, kterými se plní jednotlivé cíle, se plánují spolu s dětmi. Vycházejí z individuálních potřeb, zájmů a možností, schopností
a dovedností jednotlivých dětí. Při osvojování rodinných kompetencí se děti seznamovaly s běžným chodem domácnosti, učily se nakupovat, hospodařit s penězi, umět připravit jednoduché pokrmy. Řadí se sem i seznámení se s domácími spotřebiči a jejich obsluha, jako jsou např. mikrovlná trouba, myčka nádobí, pračka. Děti pečovaly o své prádlo, žehlily ho a snažily se i o drobné opravy (přišití knoflíku, zašití díry), ukládaly ho do skříní. Děti si samy zajišťovaly běžný úklid skupiny, utíraly prach, zalévaly květiny, vytíraly, myly nádobí, zdobily skupinu i své pokoje.

 

Pracovní kompetence

       V rámci pracovních kompetencí se děti učily pečovat o svěřený majetek, prováděly drobné opravy. Děti byly vedeny k udržování pořádku na pokojích, ve skupinách i v celém okolí dětského domova. Rozvíjel se u nich smysl pro odpovědnost, umění hospodařit a vážit si svěřeného nářadí a náčiní. Důraz byl kladen na umění dokončit započatou práci. V průběhu ergoterapie se děti seznamovaly s různými druhy materiálů.  Pracovní činnosti uplatnily při výzdobě pokojů, rodinné skupiny a dětského domova, čímž se u nich také rozvíjelo estetické vnímání. Při své pracovní terapii nezapomněly ani na okolí dětského domova, kde plely záhony, sbíraly spadané větve, natíraly zahradní nábytek, zametaly, sbíraly odpadky. V rámci pracovních kompetencí se zapojily i do projektu Čistá Vysočina, kde sbíraly odpadky podél silnic. Při nepříznivém počasí se věnovaly tvorbě drobných dárků, které sami později prodávaly.

 

Sportovní kompetence

         Při rozvoji sportovních kompetencí byl kladen důraz na zvyšování fyzické a psychické zdatnosti dětí, a to s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti. Děti byly také seznámeny s pravidly sportovních her, dbalo se, aby při sportovních aktivitách dodržovaly zásady fair play. Za příznivého počasí většina aktivit probíhala v přírodě. Děti v hojné míře využívaly víceúčelového hřiště, kde si oblíbily zejména míčové hry jako je fotbal, přehazovaná, softball, badminton, tenis. Mezi oblíbené sportovní aktivity patřila turistika, plavání, bruslení na kolečkových či ledních bruslích, vodní turistika, cyklistika. Zúčastňovaly se sportovních soutěží a to i mimo dětský domov, kde dosahovaly umístění na předních příčkách. U dětí byly v maximální možné míře podporováno sportovní vyžití, bylo jim umožněno a také se dbalo na pravidelnou docházku do zájmových sportovních kroužků. Děti byly vedeny k péči a seznámení se se sportovním vybavením, oblečením a obutím. Dětem byly vysvětleny zásady bezpečného sportování. Děti se sportu věnují rády, proto je i v dalším období třeba i nadále podporovat jejich snahu o rozvíjení zdravého pohybu, nabízet jim možnosti využít a vyzkoušet i nové sporty a zúčastňovat se sportovních klání.

 

Rozumová kompetence

        U dětí docházelo k rozvoji rozumových kompetencí zejména formou rozumových
a postřehových her jako jsou např. pexeso, tic tac bum, Kimovy hry, kvízy a křížovky. Prohlubovali se u nich sociální kompetence při řešení sporů, umění komunikovat s okolím, ukazovalo se možné řešení vzniklých problémů. Byla u nich pěstována odpovědnost za své chování a jednání, umění přijmout kritiku. Děti se seznamovaly s literaturou, prací s textem. Učily se vyhledávat potřebné informace v tisku či elektronických médiích. Vedly se ke vztahu ke škole a vzdělávání. Byla snaha rozšířit a zkvalitnit slovní zásobu a to během rozhovorů, četby, vyprávění, popisování a za použití scének a dramatických vystoupení. Děti se učily jednoduché básničky, písničky, připravovaly vánoční vystoupení, vystupovaly v domovech pro seniory a při různých kulturních akcích. Sami se zúčastnily divadelních a filmových představení, kde si rozšiřovaly své kulturní vnímání. Seznamovaly se s rytmikou, bylo jim nabídnuto seznámení se s různými žánry umění a hudby. Při sledování zpravodajských pořadů, tisku a jiných médiích se u dětí vzbuzoval zájem o současné domácí i zahraniční dění. Děti se seznamovaly s historií. Při utváření rozumových kompetencí se děti vedly
k poznávání přírody a její ochraně, získaly informace o třídění odpadu. Učily se orientaci
v přírodě a to i za použití mapy. Děti byly opětovně seznámeny s bezpečnostními pravidly,
s dopravními pravidly a bezpečným chování na komunikacích, s požárními předpisy, bezpečným chování a riziky v jednotlivých ročních obdobích. Dětem byla opakována
a připomínána krizová telefonní čísla, zdůrazněny byly také možné důsledky jejich zneužití. Při rozvoji rozumových kompetencí je i nadále nutnost věnovat individuální pozornost jednotlivým dětem a dle jejich možností v maximální míře rozšiřovat či alespoň upevňovat již získaný všeobecný rozvoj osobnosti.

  

Kompetence pro prevenci a intervenci rizikového chování

Při prevenci rizikového chování byla u dětí snaha vytvořit kompetence, které jim lépe umožní pochopit rizika nebezpečného chování. Děti byly vedeny ke správnému a zdravému způsobu života, vhodnému využití volného času. Seznámily se s riziky užívání, ale i přechovávaní drog, kouření, alkoholu a to včetně finančních a společenských dopadů tohoto jednání.
S ohledem na věk a rozumové schopnosti jim byla zdůrazněna a objasněna jejich trestní odpovědnost, důraz byl kladen na trestní přestupky, jako jsou drobné krádeže, konzumace
a přechovávaní návykových a psychotropních látek, sexuální delikty, trestní důsledky při pomlouvání, zneužití sociálních sítí, šikany. Na tato témata byly s dětmi vedeny besedy, promítány filmy, prováděny vědomostní testy. V rámci prevence bylo u některých jedinců přistoupeno k namátkovému testování na přítomnost THC. Individuálně se pracovalo
s rizikovými jedinci, byla využita pomoc poradny Laxus v Pardubicích. V dalším období je třeba zaměřit se na zvýšenou prevenci a to především kouření, zneužívání sociálních sítí
a pomlouvání. Nebyla opomenuta ani další riziková témata.

 

Kompetence pro přípravu na vyučování

U dětí byla snaha naučit je pravidelně a kvalitně se připravovat na školní vyučování. Byly jim poskytnuty podmínky pro klidnou ničím nerušenou přípravu. Učily se odpovědnosti za své studijní výsledky. S přihlédnutím k věku a rozumovým schopnostem dětí se zvyšovaly kompetence samostatného učení a následné přezkoušení vychovatelem. Měly možnost
pro zvyšování svých kompetencí využít i moderních a zábavných forem přípravy. Využívaly výukové programy na PC, děti upevňovaly své znalosti při hrách, které rozvíjejí jejich všeobecné znalosti. Děti byly vedeny k samostatnému vyhledávání informací, umění získané informace analyzovat a následně správně s nimi pracovat. Při přípravě na vyučování byly děti vedeny, aby starší pomáhaly s přípravou mladším. Velký důraz byl kladen na individuální přístup ke každému dítěti. Probíhala pravidelná spolupráce se školami. Vychovatelé se pravidelně zúčastňovali třídních schůzek, dnů otevřených dveří, navštěvovali třídní učitele
a spolu s nimi řešili individuální potřeby každého dítěte. Školní výsledky byly limitovány možnostmi a schopnostmi dětí, ale i tak bylo třeba najít cestu jak děti lépe motivovat
pro školní přípravu a i nadále rozvíjet jejich vhodné kompetence pro přípravu do školy.

 1. 5.                Hodnocení Pracovní a výtvarné činnosti

    

Pracovní činnost: 

Děti byly vedeny k udržování pořádku a čistotě ve svých rodinných skupinách, samy si uklízely (stíraly prach, vytíraly a vysávaly podlahy), pečovaly a udržovaly si pořádek
ve svých osobních věcech (ve stolech a skříních). Dle potřeb děti uklízely společné prostory (u mandlu, chodby před rodinami apod.), čímž si utvářely kladný vztah k práci a prohlubovaly dobrý pocit z dobře vykonané práce a učily se vážit si práce své i druhých. Dále jsme děti vedli ke vzájemné spolupráci a pomoci s drobnými opravami nábytku v rodině či s opravami jízdních kol. Děti byly směřovány k práci při údržbě a úklidu venkovních prostor (kolem popelnic, hřiště, cesta k bráně, nádvoří, okolí budov), při úpravách v parku a okolí domova (pletí záhonků a míst s okrasnými rostlinami). Pravidelně jsme třídili odpad (proběhl sběr papíru, hliníku a uzávěrů od plastových lahví). Dále jsme s dětmi dle potřeby zametali nádvoří, hrabali listí a sbírali po parku spadané větve. Děti se také učily pečovat o prádlo (třídit a prát i žehlit), naučily se přišívat knoflíky, opravit si (zašít) oděv – základy šití, správně zacházet s pračkou a sušičkou prádla. Dále se učily pečovat o pokojové rostliny (správně je zalévat, přesazovat a množit), dbát o záhony, zalévat je a pravidelně plet. Při výrobě různých výrobků a dárečků jsme využívali všechny dostupné materiály jako dýhu, dřevo, papír, textilie, korek, drátky, modurit, plechovky, zipy, mýdlovou hmotu atp. Hotové výrobky jsme použili na výzdobu rodin, společných prostor či jako dárky pro sponzory. S některými výrobky jsme se zúčastnili i výtvarných soutěží.

 

 

Výtvarná činnost:

Během celého školního roku jsme u dětí utvářeli estetické cítění. K tomu jsme využívali různé výtvarné techniky – obtisky, malbu, kresbu, batiku, rozfoukávání tuže či barev, frotáž, vystřihování, vyšívání apod. Při kolektivní práci se děti učily kreslit a malovat na velké plochy papíru – správnému využití celé plochy – symetrii. Vyráběli jsme s dětmi přáníčka na Vánoce a Velikonoce – několik druhů různými technikami nebo za pomoci vyřezávacího strojku. Učili jsme děti výtvarně vyjádřit své zážitky, pocity a nálady, rozvíjet jejich představivost a fantazii. S našimi výtvarnými pracemi jsme se zúčastnili i několika výtvarných soutěží a výstav, např. účast na celostátní soutěži o nejkrásnější Velikonoční kraslici.  Mnoho dětských prací zkrášluje jednotlivé rodinky a společné prostory DD.

6.         Hodnocení Kulturní činnosti

 

7.        Hodnocení Sportovní činnosti

      

        Dětský domov Nová Ves u Chotěboře se po celý letošní rok, jako již mnoho let, věnoval sportovní činnosti a aktivitám, a to v oblasti atletiky, v míčových hrách, jízdě na kolech, kolečkových bruslích, lyžování i bruslení. V našem zařízení společně s dětmi provozujeme také vodní turistiku. Děti jsou vedeny k rozvíjení svého fyzického fondu, k poznání sama sebe, zodpovědnosti a kolektivní hře a hře fair- play. Mimo sportovní klání, která se pořádají v ČR (florbal, beachpřehazovaná…), jsme se zúčastnili i sportovních aktivit na mezinárodní úrovni, a to v Bratislavě. Děti sportují nejenom ve školním roce, ale i o letních prázdninách, kdy se program zaměřuje na jízdu na kolech, vodní turistiku, fotbal a přehazovanou. Již několik let je kladen důraz na soutěž o nejvšestrannější dětský domov v ČR, tzv. DDCUP, který se skládá z pěti soutěžních klání probíhajících po celý rok, a při kterých jednotlivé dětské domovy získávají body. Při vyhlášení je dle počtu získaných bodů určeno pořadí dětských domovů.

       Ve dne 10. až 14. 2. 2016 proběhl lyžařský výcvik v Orlických horách v obci Heroltice, kterého se zúčastnily převážně děti nelyžaři, kteří se, pod dohledem výchovných pracovníků
a zároveň instruktorů lyžování našeho zařízení, učily základům lyžování na velmi dobře připravené a vyhovující sjezdovce Červená voda - Buková Hora.

       Dne 24. 5. 2016 proběhlo regionální kolo sportovních her dětí dětských domovů, jejichž pořadatelem byl DD Humpolec. Soutěžilo se v atletických disciplínách a fotbale. Náš dětský domov zde reprezentovalo celkem 12 dětí. Několik dětí si zajistilo postup na celorepublikové sportovní hry v Chotěboři.

       Za podpory, MŠMT, FICE a sponzorů se našemu Dětskému domovu podařilo ve dnech
3. a 4. 6. 2016 uskutečnit Celorepublikové sportovní hry dětí z dětských domovů ČR.
Po ukončení byla sestavena nominace na mezinárodní sportovní hry do Bratislavy. Z našeho domova postoupila dívka, která byla nominována ve stolním tenise.

 

       Ve dnech 10. až 12. 6. 2016 pak proběhly za účasti pěti států (ČR, Slovenska, Maďarska, Polska a Rumunska) již XXVI. Mezinárodní sportovní hry dětí DD, které letos pořádala Slovenská republika a to v hlavním městě Bratislavě. Dívka z našeho dětského domova
si vedla velmi dobře a ve smíšené čtyřhře obsadila s chlapcem z Ostravy 1. místo.

          O letních prázdninách proběhla akce vodácké putování po řece Hron na Slovensku.

        Závěr letošních letních prázdnin v dětském domově se nesl ve znamení jízdy na kolech, došlo však také ostatní sportovní vyžití a společenskou zábavu, a to v rámci týdne Novoveské cykloexpedice. Některé děti se poprvé seznamovaly s jízdním kolem, jeho obsluhou, vybavením a také s teoretickou částí dopravních předpisů. Následně měly možnost využít své znalosti a dovednosti v praktickém provozu. Děti čekalo  několik cyklotras, nejprve v okolí Nové Vsi, postupně děti navštívily na kolech  i vzdálenější obce.

         Během celého školního rok se děti věnovaly také sportu v areálu DD i mimo něj. Hráli fotbal, míčové hry, navštěvovaly plavecký bazén, bruslily apod.

 

8.       Vyhodnocení ročního plánu na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování ve školním roce 2015/2016

  

      Během školního roku jsme se soustředili zejména na prevenci nejčastěji vyskytovaných problémů, kterými jsou kouření, užívání (distribuce) návykových látek, šikana, vhodné využívaní a možnosti zneužívání sociálních sítí, seznámení s trestnou odpovědností
u mladistvých, kteří dovršili 15ti let. Namátkově bylo přikročeno k testování děti
na přítomnost THC. Všechny děti byly poučeny o rizicích užívání a distribuování návykových a psychotropních látek. Děti jsou opakovaně individuálně i skupinově seznamovány s riziky kouření. Zdůrazňován je zejména škodlivý vliv na zdraví a následně možnost vzniku závislosti, která může přejít k následnému užívání silnější návykové látky, zmíněny byly
i finanční dopady. Se všemi dětmi se hovořilo, v rámci jejich rozumových schopností,
i na téma sexuální výchovy. V průběhu školního roku se děti seznamovaly se zásadami bezpečnosti a vhodného chování, které je vázáno na jednotlivá roční období a aktivity, které jsou v daném období provozovány. S dětmi bylo opakovaně diskutováno na téma jak se zachovat v krizových situacích (ohrožení zdraví, života).

9.       Akce dětského domova, účast na soutěžích

 

Září 2015

12 .9. 2015         Motorkáři ze Žďáru nad Sázavou v DD

13. 9. 2015         Sportovní soutěž v Praze s panem Hlavatou, dvě děti obsadily dvě 2. místa

19. 9. 2015         DD CUPP v Praze v beach přehazované

 

Říjen 2015

2. 10. 2015         DD CUPP - prevence proti nehodám

3. 10. 2015         Koncert v Hlinsku p. Zoch a účinkování také našich dětí

23. 10. 2015       Beseda s pí. Mgr. Vašíčkovou z Probační a mediační služby na téma „Drogy

                           a psychotropní návykové látky“

 

Listopad 2015

27. 10. – 1. 11. 2015  Ozdravný pobyt dětí na Medlově

6. 11. 2015         DD Jemnice – stolní tenis

7. 11. 2015         Účast na soutěži „ Člověče nezlob se“ v Knyku

                           Odpoledne s písničkou za účasti p. Zocha v DD

10. 11. 2015       Slaný – vystoupení dětí v taneční soutěži

21. 11. 2015       Praha Dolní Počernice – soutěž ve florbalu

28. 11. 2015       Účast dětí na Andělské párty v Jeřišně

 

Prosinec 2015

11. 12. 2015       Účast našich dětí na hokejovém zápase Komety Brno

13. 12. 2015       Vystoupení našich dětí na Seči, kde zpívaly spolu s p. Zochem

16. 12 .2015       Vánoční besídka a  Den otevřených dveří pro OSPODy, školy, sponzory

                            a širokou veřejnost

20. 12. 2015       Návštěva hokejového zápasu v Havl. Brodě, odkud děti přivezly velké

                            množství plyšáků

21. 12. 2015       Vyhlášení DD CUPu v Praze  a návštěva vystoupení programu Partička

 

Leden 2016

30. 1. 2016         Děti shlédly pohádku amatérského souboru při sdružení žen ve Svratce

10. - 14. 2. 2016 Děti se zúčastnily na horách v Herolticích ozdravného pobytu, kde si

                           zalyžovaly

Únor 2016

19. 3. 2016         DD CUPP – stolní tenis, 4. místo

24 .3. 2016         Návštěva kina v Jihlavě, pohádka Řachanda

 

Březen 2016

26. 3. 2016         Zdobení velikonočních perníčků za pomoci pí. Pleskačové

Duben 2016

2. 4. 2016           Účast dětí v turnaji ve florbalu v Náměšti nad Oslavou, kde obsadily 1. místo

13. 4 .2016         návštěva výstavy TITANIC v Praze

15. 4 .2016         zapojení do akce Čistá Vysočina

16. 4. 2016         návštěva Aqua parku v Praze

 

Květen 2016

7. 5. 2016           Účast na Kuličkiádě v Nové vsi u Chotěboře

10. 5. 2016         DD CUPP v Praze – fotbal, 4. místo

13. – 14. 5. 2016  DD CUPP Praha – atletika 4. místo

17. 5 .2016         Focení se seniory v Břevnici

18. 5. 2016         Účast na Slavata tour Třebíč

20. - 21. 5. 2016 Motorkářské dny v DD

24. 5. 2016         Sportovní hry v Humpolci – celkově  1. místo

28. 5 .2016         MDD v DD

29. 5. 2016         Účast na oslavách Karla IV. na Klokočově 

31. 5. 2016         Focení se seniory v DD

 

Červen 2016

3. - 5. 6. 2016    Víkendový pobyt na Seči

3.- 4. 6. 2016     Sportovní hry DD v Chotěboři, jedno dítě postoupilo na MSH DD

9. 6. 2016           Cvičení s hasiči v DD

10. - 12. 6. 2016 Mezinárodní sportovní hry DD v Bratislavě  - stolní tenis 1. místo

16. 6. 2016         Focení se seniory v Domově důchodců u Panských v Havl. Brodě

18 .6 .2016         Juniorská hůlka    

 

Aktivity dětí o letních prázdninách

1. 7 . – 10. 7. 2016        LT Smrčná                                8 dětí

2. 7.  – 16. 7. 2016        LT Dolní Mrzatec                     2 děti

17. 7.  – 23. 7. 2016      Voda – sjíždění řeky Hron      12 dětí

18. 7.  – 1. 8. 2016        LT Dolní Mrzatec                     3 děti

30. 7. – 6. 8. 2016         LT s hasiči Hlinsko v Č.           5 dětí

31. 7.  – 11. 8. 2016      LT Lovětín                                2 děti

31. 7.  – 13. 8. 2016      LT Vlastějovice                        8 dětí

22. 8 . – 27. 8. 2016      Cykloexpedice                        13 dětí

 

 10.         Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2015

                                    

Zpracovala:   Coufalová Alena, DiS.

 

10.1.        Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti

Příspěvková organizace Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 byla dne 18. 9. 2001 zřízená Krajem Vysočina k zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání dětí. Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s planými předpisy, zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích, kulturních, volnočasových a poznávacích akcí.

 

         Příspěvková organizace dále poskytuje závodní stravování a školní stravování.

 

         Organizace hospodařila v roce 2015 s finančními prostředky tak, že ke konci roku vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 7 837,68 Kč. Z toho v hlavní činnosti byl 1 894,18 Kč a v doplňkové činnosti 5 943,50 Kč.

Rozpočet byl v průběhu roku hodnocen, korigován a v případě nutnosti byla zaváděna úsporná opatření, aby organizace ke konci účetního období nevykázala ztrátu.

 

 

 

10.2.    Plnění závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje a finančního plánu a návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku

 

Finanční příspěvky na činnost za rok 2015                                                  15 169 386,00 Kč

na  náklady na DD za rok 2015 poskytnuty ve výši                                         11 771 426,00 Kč                                                                                

z toho: 

            na přímé náklady a vzdělávání UZ 33353 ve výši         8 119 000,00 Kč

na financování kácení stromu ve výši                                43 000,00 Kč

            na přímé náklady UZ 33052 ve výši                                 168 981,00 Kč

            na přímé náklady UZ 33061 ve výši                                   41 445,00 Kč

na provoz vlastní činnost dle rozpočtu ve výši              3 116 000,00 Kč

zvýšení záv. ukazatele na provoz ZDVOP ve výši           283 000,00 Kč

z toho: odvod z IF do rozpočtu kraje                                           109 000,00 Kč

 

na náklady ZDVOP za rok 2015 poskytnuty ve výši                                         3 397 960,00 Kč

z toho:

            na dopl. činnost ZDVOP do 11. 5. 2015 ve výši            1 378 443,90 Kč

na hl. činnost ZDVOP od 12.5.2015 ve výši                             2 019 516,10 Kč

 

Usměrňování prostředků na platy a odměny na pracovní pohotovost

MP celkem ze SR:

Rozpočet na rok 2015                                                                                5 927 000 Kč

Závazné ukazatele k 16. 11. 2015                                                                5 927 000 Kč

Návrh závaz. ukazatelů rozpočtu přímých NIV 23. 2. 2015                                   5 921 000 Kč

Úprava rozpočtu přímých NIV k 31. 3. 2015                                               5 895 000 Kč

Úprava rozpočtu přímých NIV k 19. 6. 2015                                               5 895 000 Kč

Úprava rozpočtu přímých NIV k 25. 9. 2015                                                5 895 000 Kč

Navýšení rozpočtu k 16. 11. 2015                                                                      32 000 Kč

 

Skutečnost na rok 2015

Úprava rozpočtu přímých NIV k 16. 11. 2015                                              5 927 000 Kč

UZ 33052 ze dne 2. 2. 2015                                                                             125 171 Kč

UZ 33061 ze dne 6. 11. 2015                                                                                         30 700 Kč

Celkem rozpočet na platy rok 2015                                                            6 082 871 Kč

OPPP 31. 3. 2015                                                                                               26 000 Kč

Využití fondu odměn                                                                                         23 000 Kč

 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2015                                      1 894,18 Kč

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2015                               5 943,50 Kč

 

 Celkem hospodářský výsledek za rok 2015                                                7 837,68 Kč

 Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015     

  - do fondu rezervního ve výši                                                                      7 837,68 Kč

 

Hospodaření se mzdovými prostředky za rok 2015

                                                                                                                                     v Kč

      Rozpočet mzdových prostředků za rok 2015 ze SR                       5 953 000,00 Kč

      z toho na platy                                                                                     5 927 000,00 Kč

      z toho na OPPP                                                                                        26 000,00 Kč

      limit zaměstnanců                                                                                           23,80

 

       Čerpání mzdových prostředků za rok 2015 celkem                       8 377 552,00 Kč

 

       z toho na platy z rozpočtu UZ 33353                                               5 927 000,00 Kč

       z toho na platy UZ 33052                                                                    125 171,00 Kč

       z toho na platy UZ 33061                                                                      30 700,00 Kč

       OPPP                                                                                                      26 000,00 Kč

       využití fondu odměn                                                                              23 000,00 Kč

 

       z toho z jiných zdrojů                                                                        2 245 681,00 Kč

            z toho:

                    na platy zahradníka – z provozu                                                168 889,00 Kč

                    na platy kuchařek – MPSV, odběratelé                                                   71 340,00 Kč

                    na platy zaměstnanců ZDVOP – MPSV                                1 717 341,00 Kč

                    OPPP ZDVOP                                                                           288 111,00 Kč

                            

        průměrný přepočtený počet zaměstnanců                                                     28,30

        /výkaz P1- 04/        

V roce 2015 bylo převedeno 26 000 Kč na OPPP a bylo vyčerpáno v plné výši. Na odměny bylo použito 23 000 Kč z fondu odměn.

 

10.3      Vyhodnocení finančního hospodaření organizace

 

Rozbor tvorby výnosů za rok 2015

                                                                    Hlavní činnost             Doplňková činnost

  V ý n o s y  celkem v Kč :                        14 834 187,42                    1 478 813,40

 

  z toho: * dotace na přímé náklady a vzdělávání     8 119 000,00

                        MP celkem platy                                    5 927 000,00

                        OPPP                                                          26 000,00         

                        z NIV orientačně                                   2 166 000,00

              * UZ 33061                                                          41 445,00

              * UZ 33052                                                        168 981,00

 

  *dotace na krizová lůžka ZDVOP              2 019 516,10                   1 378 443,90

  * navýšení příspěvku na provoz ZDVOP      283 000,00

              *dotace na provoz                                         3 116 000,00

              *dotace na provoz                                              43 000,00

                       

              *tržby z prodeje služeb                                   241 603,00                        23 163,50

              *výnosy z pronájmu                                          22 656,00

              *sponzorské dary                                             274 066,72                     

              *ošetřovné                                                         504 919,60                       77 206,00                                         

 

Rozbor čerpání nákladů za rok 2015

 

  N á k l a d y  celkem v Kč  :                                     14 832 293,24                   1 472 869,90

 

   z toho:  náklady na spotřebovaný materiál             1 760 731,17                       237 338,16           

                spotřeba energie                                           691 170,20                          12 308,59

                opravy a udržování                                                   165 673,43    

                cestovné                                                          44 520,00                           2 519,00                                                                                                                                                                                    náklady na reprezentaci                                    6 260,00                                

                náklady na ostat. služby                                825 387,51                       162 132,79               

                mzdové náklady                                        7 627 598,00                        789 859,00      

                zákonné sociální pojištění                          2 534 611,02                        206 966,98

                ostatní sociální pojištění – zák,. poj.               32 195,94                            1 670,51  

                zák. soc. náklady – příděl FKSP, semináře  133 296,09                            7 587,37

                jiné sociální náklady                                     200 810,20                          19 347,80        

                ostatní daně a poplatky                                    4 500,00                         

                odpis dlouhodobého majetku                       274 298,00

                tvorba a zúčtování opravných položek           18 507,30                             7 112,70

                náklady z vyřazených pohledávek                          0,00             

                náklady z drobného DM                              330 416,13                                  

                ostatní náklady z činnosti                             182 318,25                           26 027,00

                       

 

 

 

 

 

 

Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů – r. 2015                                                                                                      

     

Provozní prostředky             Účty peněžních fondů                R o z d í l v tis. Kč

                        0                               0  fond odměn                                          0

                       71                            71  fond rezervní ( z HV)                           0

                     520                          520  fond rezervní (dary)                              0

                     312                          312  fond investiční                                      0

                       90                            78  FKSP                                                 +12

 

                                                                                                   12 132,19 Kč – rozpis 12/2015

                                                                                                   příděl FKSP   -   7 982,81  Kč

                                                                                                   poplatky KB  -        76,00  Kč

                                                                                                   obědy zam.     +  2 051,00  Kč

                                                                                                   očkování úhr. + 18 140,00 Kč

                                                                                                   celkem           + 12 132,19 Kč

 

10.4      Vyhodnocení majetkových práv a povinností organizace

Zhodnocení výsledků inventarizací za rok 2015:

            V organizaci byla provedena řádná inventarizace majetku a závazku DD dle Příkazu k provedení řádné inventarizace majetku a závazků organizace v období od 1. 12. 2015
do 25. 1. 2016 1 č. j. DD-NV/2246/2015, v souladu s řádnou účetní závěrkou. Inventarizační zpráva je přílohou Zprávy o činnosti.

V organizaci odpovídala za řízení, provádění, dodržování předpisů a ustanovení ústřední inventarizační komise. Dílčí inventarizační komise (škodní, inventarizační
a likvidační) odpovídaly za provedení inventarizace majetku a závazku dle časového harmonogramu.

            Organizace eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti v hodnotě 1 019 tis Kč. Jedná se
o 116 dobytných pohledávek za rodiči (z ošetřovného) a za odběrateli a zálohy ve výši 955 tis. Kč. Dále organizace eviduje 18 nedobytných pohledávek za rodiči, které jsou starší tří let, tedy promlčené z roku 2012 ve výši 64 tis. Kč, které organizace plánuje v roce 2016 vyřadit. Jedná se o pohledávky ve výši do 30ti tis. Kč za jednotlivým dlužníkem, proto dle Majetkových zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/11 ze dne 13. 12. 2011, kdy pokyn k vyřazení pohledávek v takové výši dává pokyn statutární orgán (ředitel organizace). Bližší rozdělení pohledávek je v tabulce č. 3.

 

            U vymáhání pohledávek je postupováno dle Metodického návodu pro příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina pro vymáhání peněžitých pohledávek. Na základě zahájení správního řízení ve věci úhrady péče dle §27 zákona 333/2012 Sb., má každý rodič povinnost hradit příspěvek na úhradu péče na každé umístěné dítě v ústavní výchově. Proto je každý měsíc stanoven předpis ošetřovného bez ohledu na to, jestli rodič platí či ne, a tím narůstá dluh z ošetřovného.

 

10.5 Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol

 

Vnitřní kontroly:

Vnitřní kontrolní systém jsme v naší organizaci vytvořili již v roce 2003. Směrnice jsou pravidelně kontrolovány a přetvářeny dle platných předpisů. Jsou zpracovány směrnice k finanční kontrole. Kontroly jsou prováděny průběžně v souladu s interními předpisy. Nebyly zjištěny žádné nedostatky a závady.  

 

Vnitřní kontroly v naší organizaci jsou prováděny průběžně v souladu s výše uvedenými interními předpisy -  průběžné kontrolování čerpání rozpočtu, měsíční kontrola čerpání rozpočtu v jednotlivých skupinách DD, namátkové kontroly pokladní hotovosti, měsíční kontrola zůstatku saldokontních účtů a zůstatků veškerých rozvahových účtů, kontrola čerpání mzdových prostředků, platy a OPPP – sleduje se průběžně v souladu se závaznými ukazateli.

                                                   

 Inventarizace byla provedena :

-          řádná inventarizace majetku a závazků ke dni účetní závěrky k 31. 12. 2015

-          průběžná inventarizace u skladu potravin

 30. 6. 2015

   

 

 

 

V roce 2015 proběhly v DD následující kontroly: 

 

 1. Okresní státní zastupitelství Havlíčkův Brod

Čtyřikrát ročně – pravidelné prověrky byly zaměřeny v rámci výkonu dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních – příkazem vést řádně povinnou osobní dokumentaci dětí, úplnost materiálu, dodržování ustanovení náhradní výchovné péče toliko na základě příslušného rozhodnutí soudu. 

 

 1. Návštěvy OSPOD v DD a ZDVOP v roce 2015 minimálně jednou za tři měsíce
  u každého dítěte

Kontrola pobytů dětí mimo DD, kontakty na rodiče, situace v rodině, platby rodičů, výživné a sirotčí důchody, kontrola hodnocení dětí.

 

 1. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina dne 19. 2. 2015

Kontrola povinností stanovených §7 odst. 1 zákonač.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákon v platném znění, a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Zjištěné nedostatky byly odstraněny.

 

 1. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – 1. 6. 2015

Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

 

 1. Okresní správa sociálního zabezpečení HB – 30. 3. 2015

Kontrolováno plnění povinností v nemocenském pojištění, oblasti pojistného a důchodového pojištění. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

 

 1. Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor kontroly 3 .- 6. 3. 2015

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Ke zjištěným nedostatkům byla provedena nápravná opatření.

 

 

 

 1. Úřad práce ČR – krajská pobočka pro hlavní město Prahu – se sídlem v Praze 3 – 21.-23. 9. 2015

Standardy kvality soc. právní ochrany dětí při poskytování soc. právní ochrany zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Zjištěné nedostatky byly konzultovány s KÚ – bude provedena náprava.

 

 1. 11.                                        Přehled sponzorských darů

Přehled sponzorských darů  2015 / 2016

DD

     

ZDVOP

   

JUDr. Lubomír Málek

15 000 Kč

8.7.2015

 

TESCO

50 000 Kč

4.11.2015

Dlouhý Jakub

100 Kč

14.7.2015

 

Dárce neznámý

2 000 Kč

24.11.2015

Beránek David

6 500 Kč

16.7.2015

 

Engesser s.r.o.

15 000 Kč

16.12.2015

Dlouhý Jakub

100 Kč

14.8.2015

 

Dipoldová Jana

1 000 Kč

1.2.2016

RECUTECH s.r.o.

15 000 Kč

17.8.2015

 

Dipoldová Jana

10 700 Kč

24.3.2016

Dlouhý Jakub

100 Kč

15.9.2015

 

     

Dlouhý Jakub

100 Kč

14.10.2015

 

     

Bohatová Milada Ing.

1 000 Kč

26.10.2015

 

     

Dlouhý Jakub

100 Kč

16.11.2015

 

     

Dárce neznámý

28 Kč

24.11.2015

 

     

Jiráková Jindřiška

3 000 Kč

3.12.2015

 

     

Ficek Václav

4 000 Kč

14.12.2015

 

     

Netolická Hana

3 000 Kč

17.12.2015

 

     

Vacková -Anita Moravia

7 500 Kč

17.12.2015

 

     

Beránek David

1 900 Kč

11.12.2015

 

     

Dlouhý Jakub

100 Kč

15.12.2015

 

     

Engesser s.r.o.

15 000 Kč

16.12.2015

 

     

4MOTO-Lazer-Pavel Kubera

10 000 Kč

17.12.2015

 

     

Polová Irena, Mgr.

1 000 Kč

21.12.2015

 

     

Kraj Vysočina-Běhounek J.

5 000 Kč

22.12.2015

 

     

Havlíček Karel

20 000 Kč

28.12.2015

 

     

Havlíčková Ilona

20 000 Kč

28.12.2015

 

     

MUDr. Eliška Pátková

5 000 Kč

30.12.2015

 

     

Dlouhý Jakub

100 Kč

14.1.2016

 

     

Habánová Eva

2 000 Kč

18.1.2016

 

     

Dlouhý Jakub

100 Kč

15.2.2016

 

     

Divadlo Svratecké Valkýry

5 000 Kč

15.2.2016

 

     

Dlouhý Jakub

200 Kč

21.3.2016

 

     

Dobrá Marcela

1 000 Kč

23.3.2016

 

     

Dlouhý Jakub

200 Kč

20.4.2016

 

     

FICE-příspěvek na sport

10 000 Kč

8.4.2016

 

     

ZD Nová Ves Víska

1 000 Kč

9.5.2016

 

     

Dlouhý Jakub

200 Kč

20.5.2016

 

     

Vališ František

5 000 Kč

30.5.2016

 

     

Vališová Daniela

5 000 Kč

30.5.2016

 

     

Dlouhý Jakub

200 Kč

20.6.2016

 

     

CH-Mont s.r.o.

3 000 Kč

27.6.2016

 

     

 

 

 

       

V Nové Vsi u Chotěboře 25.1.2017

         
             

Vypracovala: Alena Coufalová

         

 

 

 

 

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422