Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Roční plán na školní rok 2015 / 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:

 

 

 

Investiční plán na školní rok 2015 / 2016

Výchovných plán na školní rok 2015 / 2016

Organizace školního roku 2015 / 2016

Plán vzdělávání zaměstnanců DD

Plán porad na školní rok 2015 / 2016

Plán metodického sdružení na školní rok 2015 / 2016

Plány zájmových činností rodinných skupin A, B, C, D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová Ves u Chotěboře, dne 31. 8. 2015                              ……...…………………………….

                                                                                               Bc. Etela Coufalová, ředitelka DD

 

Investiční plán na školní rok 2015 / 2016

 

            Pokračovat s krajem Vysočina na rekonstrukci parku, opravě oplocení a hlavní brány.

            Ve spolupráci s obcí vybudovat novou kanalizaci a svést odpady z DD do hlavní čističky.

            Úpravy fotbalového i dětského hřiště, drobné úpravy v parku a okolí budov dětského domova.

            Nákup nového devíti místného automobilu.

           

 

Výchovný plán na školní rok 2015 / 2016

 

            Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře má čtyři rodinné skupiny (A, B, C, D).

 

            Od 1. 9. 2007 jsou umístěny starší děti 15 let v rodinné skupině D, kde se připravují intenzivněji na odchod z DD. Tomuto zaměření rodinné skupiny bude přizpůsoben celý výchovný plán.

            Od 1. 11. 2011 náš DD zajišťuje novou službu a to: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Od 12. 5. 2015 bylo Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  zařazeno do hlavní činnosti dětského domova.

 

Úkoly:

 

1)      Zaměřit se na zlepšení mezilidských vztahů, vzájemnou kolegialitu, pomoc jeden druhému, respektování osobnosti, vztahy mezi dospělými a dětmi, zaměřit se na dodržování důslednosti při výchově. Důvod: velká vytíženost. Snažit se předcházet syndromu vyhoření. Kladně podporovat vzájemné vztahy mezi dětmi (úcta jeden k druhému).

2)      Hlavní úkol šk. roku je:„ Více se věnovat pracovní činnosti, rodinné výchově, vedení dětí k samostatnost a, k přípravě na odchod do samostatného života. Dětem se nesmí zkreslovat skutečnost o životě. Děti se musí především učit, dělat si dobře své povinnosti. Naučit děti, že některé věci, se dělají automaticky ( žehlení, úklid, drobné práce,  ). Stačí pouze slovní pochvala a ne odměna jako je čokoláda, televize, počítač.   Vychovatelé se budou muset více věnovat dětem v jejich volném čase  – naučit je nacházet si i vlastní činnost, důvěřovat dětem, ale důsledně je kontrolovat. Zvýšit spolupráci se školami a s učilišti na které děti dochází. „

3)      Vypracovat standardy v DD.

4)      Zahájit supervize v DD

5)      Úkolem pro vychovatele je – zaměřit svoji výchovnou činnost na pracovní, rodinnou      a sportovní.

6)      Vychovatelé i provozní zaměstnanci se musí naučit sami rozhodovat a převzít za své rozhodnutí zodpovědnost.

7)      Výchovná činnost se bude plnit podle plánu jednotlivých rodinných skupin                     a metodického sdružení. 

8)      Roční plán na školní rok 2015 / 2016 zpracovat dle výchovného programu DD.

 

 

 

 

 

Organizace školního roku 2015 / 2016 v DD Nová Ves u Chotěboře

 

 

Návštěvy rodičů v DD jsou povoleny, ale musí být předem domluvené.

Důvod: zajištění přítomnosti dítěte v dětském domově a ZDVOP.

 Červenec a srpen – prázdninový provoz – návštěvy dle dohody. Prázdninové 

  měsíce podléhají jinému režimu ( rekreace, letní tábory a návštěvy v rodinách).

 

 

 

Propouštění  dětí  mimo  DD  je  povoleno  po  podání  žádosti  zákonných  zástupců               a nebo ostatních osob. Musí být vždy dána do DD minimálně 14 dní dopředu !!!

Důvod: prověření rodinných poměrů příslušným OSPODem.

 

 

 

Telefonické hovory rodičů s dětmi :

Telefonické hovory rodičů s dětmi jsou povoleny po dohodě s vychovateli.

Upozornění : vychovatel nebo vychovatelka má během služby na starosti celou rodinnou skupinu, nemůže s jednotlivými dětmi chodit k telefonu a čekat až  hovor ukončí nebo rodič zavolá, protože nesmí nechat ostatní děti bez dozoru. Proto doporučujeme volat v týdnu od 19,30 do 20,30 hodin a o  SO,NE od 19,00 do 20,00 hodin.

 

 

Mobilní telefony, tablety,internet,….:

Děti mohou používat vlastní mobilní telefony, tablety, počítače,… za které, ale DD            neručí, pokud nenarušují svým telefonováním, e-mailováním výchovné činnosti přes den  a po večerce. Mohou je používat ve svém osobním volnu.

Pokud toto nebudou děti dodržovat, bude to řešeno individuálním výchovným opatřením.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře, 30.8.2015  

                                                                                             ……………………………………

                                                                                             Bc.  Etela Coufalová, ředitelka DD

 

 

 

 

 

Propouštění a návraty dětí z prázdnin ve školním roce 2015 / 2016

 

 

                                                                       Propouštění z DD                 Návrat do DD

                                               (odpoledne – po návratu ze školy)              (do 18,00 hod.)

 

Podzimní prázdniny                                    27. 10. 2015                           01. 11. 2015

 

Vánoční prázdniny                                      22. 12. 2015                           03. 01. 2016

 

Pololetní prázdniny                                     28. 01. 2016                          31. 01. 2016

 

Jarní prázdniny:

Havlíčkův Brod, Kutná Hora,                       05. 02. 2016                           14. 02. 2016

Pardubice                                                       19. 02. 2016                           28. 02. 2016                          

Velikonoční prázdniny                                23. 03. 2016                           28. 03. 2016

 

Hlavní prázdniny                                         30. 06. 2016                           31. 08. 2016

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

Poznámka:

 

Propouštění dětí z DD probíhá vždy po návratu dětí z vyučování, tedy v odpoledních hodinách.

 

Návrat dětí do DD je vždy do 18,00 hodin a to z důvodu zajištění přípravy dětí do škol a SOU.

 

 

Upozornění pro rodiče: pokud žádají o děti na víkendy nebo na prázdniny jsou povinni písemně požádat Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře dle zákona 109/2002 Sb. Dětský domov na podkladě písemné žádosti rodičů se obrátí na příslušný OSPOD dle trvalého bydliště dítěte k vyjádření. Písemné žádosti je nutné posílat minimálně 14 dní dopředu, aby DD měl čas na vyřízení. Tento postup vyžaduje zákon 109/2002 Sb. i státní zástupce.

 

Ke každému propouštění dítěte do rodiny je bezpodmínečně nutné potvrzení neboli písemný souhlas oddělení péče o děti ( OSPOD ). Bez uvedeného potvrzení nemůže být dítě do rodiny propuštěno. 

 

 

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře, 30.8.2015                              ……………………………………

                                                                                       Bc.Etela Coufalová, ředitelka DD

 

 

Plán vzdělávání zaměstnanců DD na školní rok 2015/ 2016

 

Coufalová Etela – ředitelka DD

- školení BOZP, PO

- školení řidičů

- různá školení a semináře podle nabídek

- samostudium – četba odborných časopisů a publikací – Školství, Učitelské noviny, Řízení

                                                                                            školy, Děti a my, ZP, atd.

 - účast na supervizi

 

Běláková Milada – zástupce ředitele, ved. vychovatelka

- školení BOZP, PO

- školení řidičů

- různá školení a semináře podle nabídek

- samostudium  – četba odborných časopisů a publikací – Školství, Učitelské noviny, Řízení

                                                                                             školy, Děti a my, ZP atd.  

- účast na supervizi

 

Alena Coufalová  DiS. – hl. ekonom, rozpočtář

- školení BOZP, PO

- školení řidičů

- různá školení a semináře podle nabídek

- samostudium – četba odborných časopisů, zákonů,…atd.

 

Langerová Hana  DiS. -  ekonom DD

- školení BOZP, PO

- různá školení a semináře podle nabídek

- samostudium – četba odborných časopisů, zákonů,…atd.

 

Mgr. Kalvodová Zuzana - sociální pracovnice

- školení BOZP, PO

- školení řidičů

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

- samostudium – četba odborných časopisů, zákonů,…atd.

- účast na supervizi

 

Práchynská Markéta DiS. – sociální pracovnice DD

- školení BOZP, PO

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

- samostudium – četba odborných časopisů, zákonů,…atd.

- účast na supervizi

 

Čermáková Monika – personalistka

- školení BOZP, PO

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

- samostudium – četba odborných časopisů, zákonů,…atd.

- účast na supervizi

 

 

 

Musilová Jitka – personalistka

- školení BOZP, PO

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

- samostudium – četba odborných časopisů, zákonů,…atd.

 

Krulík Václav   - domovník provozář

- školení BOZP, PO

- školení motorové pily

- školení pro obsluhu křovinořezů

- školení dle vyhlášky ČÚBP číslo 50/78 Sb. o odborné způsobilosti, o elektrotechnice § č. 4  

- školení řidičů

- sebevzdělávání – četba odborných časopisů               

 

Víšek Jaroslav-  zahradník

- školení BOZP, PO

- školení pro obsluhu křovinořezů

- školení řidičů

- školení motorové pily

- školení svářečů

- školení dle vyhlášky ČÚBP číslo 50/78 Sb. o odborné způsobilosti, o elektrotechnice § č. 4  

- sebevzdělávání – četba odborných časopisů 

 

Jitka Frimlová  - uklizečka, švadlena

- školení BOZP, PO

- sebevzdělávání – četba odborných časopisů 

 

Pešková Marie  -  kuchařka

- školení BOZP, PO

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

- sebevzdělávání – četba odborných časopisů 

 

Kolářová Dagmar  -  kuchařka

- školení BOZP, PO

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

- sebevzdělávání – četba odborných časopisů 

 

Šereda Jaroslav   - vychovatel

- školení BOZP, PO

- školení řidičů

- různá školení podle nabídek dalšího vzdělávání, které se vztahují k jeho práci

- samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské noviny, Děti a my, atd.

- účast na supervizi

 

Coufal Pavel       -  vychovatel

- školení BOZP, PO

- školení řidičů

- různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k jeho práci

- samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské noviny, Děti a my, atd.

- účast na supervizi

 

Bc.Hrbová Lenka  -  vychovatelka

 - školení BOZP, PO

 - dle nabídky se vzdělávat v oblastech, které se vztahují k její práci

 - samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské noviny, Děti a my, atd.

 - účast na supervizi

 

Mejtská Martina   -  vychovatelka

 - školení BOZP

 - různá školení a semináře, které se vztahují k její práci – podle nabídek, které se vztahují 

                                                                                             k její práci

 - samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské noviny, Děti a my, atd.

 - účast na supervizi

 

Vávra Roman      -   vychovatel

 - školení BOZP, PO

 - školení řidičů

 - různá školení a semináře podle nabídek

 - samostudium  -  nastudování zákonů, které je třeba znát

                           – četba odborných časopisů a publikací – Školství, Učitelské noviny, atd.

 - účast na supervizi

 

Pešková Kateřinavychovatelka

 - školení BOZP, PO

 - různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

 - zahájí studium na VŠ

 - účast na supervizi

 

Bc. Dobrý Michael  - vychovatel

 - proškolení k BOZP, PO

 - školení řidičů

 - různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k jeho práci

 - samostudium  -  nastudování zákonů, které je třeba znát

                           - četba odborných časopisů a publikací – Školství, Učitelské noviny, atd.

 - účast na supervizi

 

Bc. Dobrá Marcela  - vychovatel

 - proškolení k BOZP, PO

 - školení řidičů

 - různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k jeho práci

 - samostudium  -  nastudování zákonů, které je třeba znát

                          – četba odborných časopisů a publikací – Školství, Učitelské noviny, Děti

                             a my a další

 - účast na supervizi

 

Kuberová Eva-  pomocná vychovatelka – zdravotník

 - školení k BOZP, PO

 - školení řidičů

 - různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

 - samostudium – četba odborných časopisů a publikací – Školství, Učitelské noviny, Děti

                                                                                              a my, atd.

 -  účast na supervizi

 

Pelikánová Jana  -  pomocná vychovatelka

 - školení BOZP, PO

 - různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

 - samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské noviny, Děti a my, atd.

 - účast na supervizi

 

Křivohlavá Eliška  -  pomocná vychovatelka

 - školení BOZP, PO

 - různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

 - samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské noviny, Děti a my, atd.   

 - účast na supervizi

 

Kadlečková Jana   -  pomocná vychovatelka

 - školení BOZP, PO

 - různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

 - samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské noviny, Děti a my, atd.

 - účast na supervizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán porad vychovatelů a provozu  na  školní rok 2015 / 2016

 

Porady vychovatelů                         vede vedoucí vychovatelka – Milada Běláková

                                                           budou se konat 1x za tři týdny

 

Porady provozu                                vede vedoucí provozu – Alena Coufalová, DiS.

                                                           průběžně podle potřeby DD

 

Porady vychovatelů a provozu       vede ředitelka DD – Bc. Etela Coufalová

                                                           budou se konat 1x za šest týdnů

 

                                                          

Obsah porad:

 

03. 09. 2015                -    porada vychovatelů a provozu

                                    -    hodnocení průběžného čerpání rozpočtu DD

            -     zajistit zahájení školního roku (odvoz dětí do internátů a poprvé do

                              škol a učilišť)

-          vyhlášení inventarizace za rok 2015

-          seznámení s plánem práce na školní rok 2015 / 2016

-          doplnění osobních listů, zajištění OP, CP

 

22. 09. 2015               -     porada vychovatelů

-    úprava interiérů  DD, vzhled rodinných skupin a ostatních prostorů

                  v DD po prázdninách

-          odjezdy dětí na podzimní prázdniny

-          organizační záležitosti, aktuální situace v DD

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A, B, C, D

-          porada metodického sdružení

 

 13. 10. 2015              -     porada vychovatelů a provozu

-          hodnocení průběžného čerpání rozpočtu DD

-          školení vychovatelů  - dodržování hyg. norem

-     program na vánoční besídku (rozdělení úkolů)

-          podzimní prázdniny (organizace, zajištění provozu)

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A, B, C, D

 

03. 11. 2015               -     porada vychovatelů

-     informace o přípravě vánoční besídky, 16. 12. 2015

-     kontrola plnění přidělených úkolů

-          vánoční přáníčka, pozvánky, dárky

-          pedagogická rada, přehled prospěchu za I. čtvrtletí

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A, B, C, D

-          porada metodického sdružení

 

24. 11. 2015               -     porada vychovatelů a provozu

-          informace o rozpočtu DD

-          k 30. 11. se budou uzavírat rozpočty v rodinných skupinách, faktury

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A, B, C, D

-          aktuální situace v DD

-          Mikulášská nadílka

 

15. 12. 2015                -     porada vychovatelů

-          vánoční besídka – aktuální stav

-          Vánoce – služby vychovatelů, odjezdy dětí domů, zajištění provozu

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A, B, C, D

-          aktuální situace v DD

-          porada metodického sdružení

 

05. 01. 2016               -     porada vychovatelů a provozu

-     informace o rozpočtu 2015 – výroční zpráva

-          ukončení a vyhodnocení inventarizace v DD

-          návrhy na vybavení rodinných skupin – nový rozpočet na r. 2016

-          hodnocení vánoční besídky

-          hodnocení vánočních prázdnin, návrat dětí z prázdnin

-          plánování pololetních prázdnin – organizační zabezpečení

-          plán jarních prázdnin, organizace provozu DD

-          příprava rekreace – jarní prázdniny

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A, B, C, D

-          aktuální situace v DD

 

26. 01. 2016               -    porada vychovatelů

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A, B, C, D

-          aktuální situace v DD

-          pololetní a jarní prázdniny

-          příprava pololetního hodnocení – školní prospěch

-          porada metodického sdružení

 

16. 02. 2016               -     porada vychovatelů a provozu

-          informace o novém rozpočtu – plán

-          pedagogická rada – hodnocení prospěchu za I. pololetí

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A, B, C, D

-          Velikonoce – výroba a odevzdání přáníček do 10. 03. 2016

-          aktuální situace v DD

 

08. 03. 2016               -     porada vychovatelů

-     porada metodického sdružení

-     jarní prázdniny – hodnocení

-          velikonoční prázdniny a jejich organizace

-          zajištění dopravní výchovy – proškolení dětí, příprava a určení                       zodpovědnosti

 

29. 03. 2016               -     porada vychovatelů a provozu

                                   -     informace o čerpání rozpočtu DD

            -     Velikonoce – příprava prázdnin, odjezdy dětí na prázdniny

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A, B, C, D

-          aktuální situace v DD

-          testy v dopravní výchově

 

 

19. 04. 2016               -     porada vychovatelů

-     hodnocení zdravotního stavu dětí

-          plán preventivních prohlídek pro zaměstnance DD

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A, B, C, D

-          aktuální situace v DD

-          příprava a pálení „ čarodějnic „

-          pedagogická rada – hodnocení školního prospěchu dětí, 3. čtvrtletí

-          Velikonoce - hodnocení

 

10. 05. 2016               -     porada vychovatelů a provozu

-     školení BOZP pro zaměstnance

-     rozbor plánovaných letních prázdnin (rozpis služeb, čerpání

dovolených, letní tábory)

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A, B, C, D

-          aktuální situace v DD

-          příprava - Pouť v Nové Vsi

-          porada metodického sdružení

 

31. 05. 2016               -     porada vychovatelů

                                   -     informace o čerpání rozpočtu DD

-     prázdniny, odjezdy dětí domů na letní prázdniny (dopisy domů,

                  OSPOD )

            -     hodnocení akcí: pouť

-          program na prázdniny, rekreace, letní tábory

-          čerpání dovolené, zajištění zástupů a provozu v DD

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A, B, C, D

-          aktuální situace v DD

 

21. 06. 2016               -     porada vychovatelů a provozu

-          vyhodnocení a předložení rozpočtu rodinných skupin

-          hodnocení dětí za IV. čtvrtletí – pedagogické rady

-          hodnocení školního roku 2015/2016 odevzdat do 31. 8. 2016

-          plán na školní rok 2016/2017 odevzdat do 31. 7. 2016

-          podněty k plánu na další školní rok

-          aktuální problémy v rodinných skupinách

-          aktuální situace v DD

-          porada metodického sdružení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh plánu činností na prázdniny : červenec – srpen

 

Návrh činností:

 

Zájmová činnost rodinná     - příprava na LT, balení kufrů, odjezd na LT, návrat, přepírání

osobního prádla, příprava večeří, úklid v rodinných skupinách

 

Zájmová činnost sportovní  - jízda  na kole, na kolečkových bruslích, pohybové hry

                                                 v  parku, vycházky do okolí, míčové hry, postřehové hry, hry

                                                 na dětském hřišti…

 

Zájmová činnost přírodovědná – vycházka do lesa, sběr lesních plodů, poznávání květin,

                                                         stromů a ptáků, sběr léčivých bylin,…

 

Zájmová činnost výtvarná   - malování na volné téma, malování na dřevo, malování

                                                 vodovými barvami, kresba křídami po nádvoří,…

 

Zájmová činnost pracovní   - zametání nádvoří, pomoc v kuchyni, povlékání, práce v parku,

  navlékání přírodnin, práce s papírem, modelování, …

 

Zájmová činnost rekreační  - za špatného počasí: sledování TP, videa, psaní dopisů, četba,

                                                 společenské hry, stolní tenis,…

 

Návštěvy v rodinách            - u  vychovatelů a zaměstnanců DD jen přes den od 6.00 h.

                                                 do 24.00 hodin

 Je nutné dodržovat zákon č. 109/2002 Sb. a novelu zákona   

 č. 383 / 2005 Sb.

 

Výlety na celý den                - dle plánů pedagogů

 

Akce celého DD                    - letní tábory a rekreace dle finančních možností DD

 

 

 

Bezpečnost:

Poučení těsně před odjezdem na LT, poučení vždy před každou akcí, kde hrozí vážný úraz. Zodpovídá vychovatel/ka , který/á činnost nebo akci pořádá.

 

Poznámka:

Plán a termíny porad jsou závazné. Nepřítomnost se nebude omlouvat, každý zaměstnanec je povinen si zajistit volno a zúčastnit se porady, jinak čerpá dovolenou. Musí ji mít vždy předem nahlášenou a řádně odůvodněnou!

 

 

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře, dne: 31. 08. 2015                        ……………………………………

                                                                                              Bc. Etela Coufalová, ředitelka DD


PLÁN METODICKÉHO SDRUŽENÍ

na školní rok 2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán porad metodického sdružení 2015/2016

 

Jednotlivé plány výchov podle specializací vychovatelů

 

Odborný růst a vzdělávání vychovatelů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře dne 30.8. 2015

 

 

 

 

Vypracovala: Bc. Marcela Dobrá

 

…………………………………..

                                                                                                                

 

 

 

 

Plán porad metodického sdružení 2015/2016

 

Porady metodického sdružení         vede vedoucí metodického sdružení – Bc. Marcela Dobrá

                                                           - budou se konat při poradách vychovatelů

 

 03. 09. 2015              -     úprava interiérů  DD, vzhled rodinných skupin a ostatních prostorů

                  v DD po prázdninách

-          odjezdy dětí na podzimní prázdniny

-          organizační záležitosti, aktuální situace v DD

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A, B, C, D

 

13. 10. 2015               -     kontrola pnění přidělených úkolů

-          vánoční přáníčka, pozvánky, dárky

-          pedagogická rada, přehled prospěchu za I. čtvrtletí

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A, B, C, D

 

09. 12. 2014                -     porada vychovatelů a provozu

-          vánoční besídka – aktuální stav – termín: 16. 12. 2015

-          Vánoce – služby vychovatelů, odjezdy dětí domů, zajištění provozu

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A, B, C, D

-          aktuální situace v DD

 

26. 01. 2016               -    hodnocení vánočních prázdnin, návrat dětí z prázdnin

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A, B, C, D

-          aktuální situace v DD

-          příprava pololetního hodnocení – školní prospěch II. čtvrtletí

-          plánování pololetních prázdnin a jarních prázdnin – organizační zabezpečení

 

08. 03. 2016               -    velikonoční prázdniny a jejich organizace

                                   -     hodnocení jarních prázdnin

-    zajištění dopravní výchovy – proškolení dětí, příprava na testy

 -    pedagogická rada, průběžný přehled prospěchu za III. čtvrtletí

 -    aktuální situace v DD

 

31. 05. 2016               -     rozbor plánovaných letních prázdnin (rozpis služeb, čerpání

dovolených, letní tábory)

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A, B, C, D

-          aktuální situace v DD

-          hodnocení: Pouť v Nové Vsi

 

21. 06. 2016               -     hodnocení zdravotního stavu dětí

-          plán prázdnin v DD

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A, B, C, D

-          aktuální situace v DD

-          pedagogická rada - hodnocení školního roku – prospěch dětí ve

      IV. čtvrtletí

 

Nové Vsi u Chotěboře, dne 29. 08. 2015                                        …………………………

                                               Bc. Marcela Dobrá – ved. metod. sdružení

Jednotlivé plány výchov podle specializací vychovatelů

 

PLÁN   SPORTOVNÍ   ČINNOSTI

NA ŠKOLNÍ ROK 2015 - 2016

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře 30.08.2015                  Vypracoval: ………………………………….

                                                                                                 Jaroslav Šereda, vychovatel DD

MINIMÁLNÍ  PREVENTIVNÍ  PROGRAM  NA  PODPORU  PREVENCE  PATOLOGICKÝCH  JEVŮ 

NA  ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

 

 

Představení programu

Minimální preventivní program je součástí preventivní strategie ve školských zařízeních a je vypracován pro dané konkrétní zařízení a pro daný školní rok. Nárůst různých rizikových forem chování včetně zneužívání návykových látek v populaci dětí a mládeže školního věku se stává celospolečenským problémem. Vzhledem k patologii rodin, z nichž děti pocházejí, patří mezi nejohroženější skupinu.

Děti přítomné v DD pocházejí především ze sociálně patologických rodin a mnohé se s negativními jevy setkaly již v útlém dětství. Tyto děti patří mezi nejohroženější skupinu. Proto je důležité zahájit primární prevenci v době školní docházky a poskytnout jim co nejvíce informací o rizikovém chování.

Dle zákona č. 109/2002 Sb. o ústavní výchově a jeho novelizaci č. 333/2012 Sb., jsou v DD děti od 3 do 18 let a tak je program zaměřen jak na mladší školní věk, tak i na děti starší

a mládež.

 

Struktura programu

 

Obsah programu

Cílem programu je podat dětem základní informace o společensky nežádoucích jevech jako je záškoláctví, vulgarita, agresivita, krádeže, šikana, kiberšikana, poruchy příjmu potravy, negativní působení sekt a subkultur, sexuální rizikové chování, rasismus, užívání návykových látek, nelátkové závislosti.

 

Obsahem programu

 

Časový harmonogram programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů

 

Cílem programu je zvyšovat odolnost proti negativním jevům, působení návykových látek, zamezit závislosti na těchto látkách, zamezit rozvoji rizikového a nežádoucího chování            a jednání. Program se také zaměřuje na výchovu, správné výživy, chování, vyjadřování           a životní styl. Důležitou součástí tohoto programu je prevence šikany a nového fenoménu kyberšikany. Program si také dává za cíl zlepšovat vzájemné vztahy mezi dětmi. Nedílnou součástí programu je také sexuální osvěta. Během celého roku budou prováděny namátkové testy na přítomnost návykových látek, zejména THC.

 

ZÁŘÍ – LISTOPAD  2015

 

PROSINEC  2015

 

LEDEN – BŘEZEN  2016

 

DUBEN – ČERVEN  2016

 

ČERVENEC – SRPEN  2016

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře 30. 08. 2015             Vypracoval: ……………………………………

                                                                                             Bc. Michael Dobrý, vychovatel DD

PLÁN  KULTURNÍ  ČINNOST  NA  ŠKOLNÍ  ROK   2015 - 2016

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře  30.7.2015         Vypracovali: ……………………………………

                                                                                         Roman Vávra, Kateřina Pešková                

                                                                                                       vychovatelé DD

 

plán  pracovní  a  výtvarné  činnosti

Na  školní  rok  2015/2016

 

Pracovní  činnost:

 

Výtvarná činnost:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře 29. 08. 2015              Vypracovala:…………………………........

                                                                                            Bc. Lenka Hrbová, vychovatelka

 

 

 

 

 

Odborný růst a vzdělávání vychovatelů

 

 

 

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře 30.08.2015         Vypracovala:……………………………………….

                                                                                        Bc. Marcela Dobrá, ved. met. sdružení

 

 

ROČNÍ  PLÁN

na školní rok 2015/2016

rodinná skupina A

 

 

 

 

 

Plán zájmových činnosti

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Vypracovali vychovatelé:   …………………………….                                                                                                          Coufal Pavel

 

                                                                                                        …………………………….

                                                                                                              Bc. Hrbová Lenka

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře 1. 08. 2015

PLÁN  ZÁJMOVÝCH  ČINNOSTI

 

Rodinné činnosti  

 

      - neničit je

 

 

Rozumové činnosti

 

a) Rozvíjení poznání

 

b) Literární činnosti

 

 

c) Jazykové činnosti

 

 

 

 Příprava na vyučování

 

 

 

Hudební činnosti

 

 

 

Výtvarné činnosti

 

 

 

 

Tělesné činnosti

 

 

 

Dopravní a branné činnosti

 

 

 

Pracovní činnosti

 

 

 

Protidrogová prevence a sexuální osvěta

 

              otázky, antikoncepce, pohlavní choroby (AIDS) a jejich prevence

 

 

 

 

 

 ROČNÍ   PLÁN

 

na školní rok 2015/2016

 

rodinná skupina B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán zájmových činností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Vypracovali vychovatelé: ………………………………

                                                                                                Bc. Marcela Dobrá

 

                                                                                          ………………………………

                                                                                                     Roman Vávra

                                                                                                                                                                                                                              

                                                              

 

V Nové Vsi u Chotěboře 30. 06. 2015   

 

PLÁN  ZÁJMOVÝCH  ČINNOSTÍ

 

Rodinná činnost

 

 

 

Rozumová činnost

 

a)      Rozvíjení poznání

 

b)     Literární činnosti

 

c)   Jazykové činnosti

 

 Hudební činnost

 

 

 

Tělesná činnost

 

 

 

 Pracovní činnost

 

 

 

 Výtvarná činnost

 

 

 

 Dopravní a branné činnosti

 

 

 

 Protidrogová prevence a sexuální osvěta

 

v  alkoholismus

v  toxikomanie

v  gemblerství

v  různé druhy drog – nebezpečí vytváření závislostí

v  problematika šikany a kyberšikany

v  puberta a problémy v dospívání

v  láska, sex, manželství

v  menzes

v  masturbace

v  pohlavní styk

v  péče o pohlavní orgány

v  oplození

v  sexuální otázky, antikoncepce, pohlavní choroby

v  zabezpečení základních potřeb rodiny

v  rodinné vztahy

 

  

 

 

Příprava na vyučování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROČNÍ   PLÁN

 

na školní rok 2015/2016

 

rodinná skupina C

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán zájmových činností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Vypracovali vychovatelé: ……………………………….

                                                                                                             Bc. Michael Dobrý

 

                                                                                                     ……………………………….

                                                                                                               Kateřina Pešková                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře 30. 07. 2015     

PLÁN  ZÁJMOVÝCH  ČINNOSTÍ

 

Rodinná činnost

 

 

 

Rozumová činnost

 

a)      Rozvíjení poznání

 

c)Literární činnosti

 

c)   Jazykové činnosti

 

Hudební činnost

 

 

 

Tělesná činnost

 

      – předcházení úrazů

 

 

Pracovní činnost

 

 

 

Výtvarná činnost

 

 

Dopravní a branná činnost

 

 

 

Protidrogová prevence a sexuální osvěta

 

v  alkoholismus

v  toxikomanie

v  gemblerství

v  různé druhy drog – nebezpečí vytváření závislostí

v  problematika šikany a kiberšikany

v  puberta a problémy v dospívání

v  láska, sex, manželství

v  menzes

v  masturbace

v  pohlavní styk

v  péče o pohlavní orgány

v  oplození

v  sexuální otázky, antikoncepce, pohlavní choroby

v  zabezpečení základních potřeb rodiny

v  rodinné vztahy

Příprava na vyučování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROČNÍ  PLÁN

 

na školní rok 2015/2016

 

rodinná skupina D

 

 

 

 

Plán zájmových činnosti

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

                                                       Vypracovali vychovatelé:  .................................

                                                                                                 Šereda Jaroslav

                                            

                                                                                                            ................................

                                                                                                                Mejtská Martina  

 

                                                            

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře, dne: 30. 6. 2015

PLÁN  ZÁJMOVÝCH  ČINNOSTÍ

 

 

Jednotlivé zájmové činnosti budou probíhat během celého školního roku,

přizpůsobují se ročním obdobím, daným možnostem a schopnostem dětí.

 

Před každou činností budou děti poučeny o pravidlech bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 

 

Pracovní činnosti

 

odhrnování a odhazování sněhu, navážení hlíny, zametání v okolí rodiny D   

      a podobně),

            výroba dárků pro různé příležitosti

 

 

 

 

Rodinné činnosti

 

 

 

 

 

Protidrogová prevence a sexuální osvěta

 

 

 

Rozumová činnost

 

 a)  Rozvíjení poznání

 

 

 b)  Literární činnost

 

 c)  Jazyková činnost

 

 

Tělesná činnost

 

 

 

 Dopravní a branná činnost

 

 

 

Výtvarné činnosti

 

 

 

 Příprava na vyučování

 

Hudební činnosti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422