Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Roční plán na školní rok 2014 / 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:

 

 

 

1)      investiční plán na školní rok 2014 / 2015

2)      výchovný plán na školní rok 2014 / 2015

3)      organizace školního roku 2014 / 2015

4)      plán vzdělávání zaměstnanců DD

5)      plán porad na školní rok 2014 / 2015

6)      plán metodického sdružení na školní rok 2014 / 2015

7)      plány zájmových činností rodinných skupin A, B, C, D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová Ves u Chotěboře, dne 31.8.2014                                            …………………………….

                                                                                                      Etela Coufalová, ředitelka DD

 

Investiční plán na školní rok 2014 / 2015

 

            Pokračovat s krajem Vysočina rekonstrukci parku, opravu  oplocení a hlavní brány.

            Ve spolupráci s obcí vybudovat novou kanalizaci a svést odpady z DD do hlavní čističky.

            Úpravy fotbalového, dětského hřiště a drobné úpravy v parku a okolí budov dětského domova.

           

 

Výchovný plán na školní rok 2014 / 2015

 

 

            Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře má čtyři rodinné skupiny ( A,B,C,D ).

 

            Od 1.9. 2007 jsou umístěny starší děti 15 let  v rodinné skupině D a v bytové jednotce jsou děti nad 18 let, kde se připravují intenzivněji na odchod z DD. Tomuto výchovnému programu bude přizpůsoben celý výchovný plán.

            Od 1.9.2013 s programem pro děti starší 15 ti let pracují již dvě rodinné skupiny a to rodina C a rodina D. Umístění dětí do těchto rodin rozhoduje věk dítěte. Do rodiny D jsou umístěné nejstarší děti.

 

            Od 1. 11. 2011 náš DD zajišťuje novou službu a to : Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. ZDVOP je služba doplňková, je nutné ji rozvíjet a udržet pracovní místa pro toto zařízení.   

 

Úkoly:

 

1)      Zaměřit se na zlepšení mezilidských vztahů, vzájemnou kolegialitu, pomoc jeden druhému, respektování osobnosti, vztahy mezi dospělými a dětmi, zaměřit se na dodržování důslednosti při výchově. Důvod: velká vytíženost. Snažit se předcházet syndromu vyhoření. Kladně podporovat vzájemné vztahy mezi dětmi  ( úcta jeden k druhému).

2)      Hlavní úkol šk. roku je : „ Více se věnovat pracovní činnosti, rodinné výchově          a vedení dětí k samostatnosti, k přípravě na odchod do samostatného života. Dětem se nesmí zkreslovat skutečnost o životě. Děti se musí především učit, dělat si dobře své povinnosti. Naučit děti, že některé věci, se dělají automaticky( žehlení, úklid, drobné práce, … ). Stačí  pouze slovní pochvala a né odměna jako je čokoláda, televize, počítač.   Vychovatelé se budou muset více věnovat dětem v jejich volném čase  – naučit je nacházet si i vlastní činnost, důvěřovat dětem, ale důsledně je kontrolovat. Zvýšit spolupráci se školami a s učilišti na které děti dochází. „

3)      Předcházet krizovým situacím – zodpovědnost vůči vedení DD. Nezatěžovat vedení stále stejnými problémy, ale na druhou stranu o závažných věcech informovat vedení DD.

4)      Úkolem pro vychovatele je – zaměřit svoji výchovnou činnost na pracovní, rodinnou      a sportovní výchovu.

5)      Vychovatelé i provozní zaměstnanci se musí naučit sami rozhodovat a převzít za své rozhodnutí zodpovědnost.

6)      Výchovná činnost se bude plnit podle plánu jednotlivých rodinných skupin                     a metodického sdružení. 

7)      Roční plán na rok 2014 / 2015 zpracovat dle výchovného programu DD.

     Organizace šk. roku 2014 / 2015 v DD Nová Ves u Chotěboře

 

 Návštěvní soboty a neděle v DD Nová Ves u Chotěboře:

 

 

 1. 6. – 7. 09. 2014

 

 1. 4. – 5. 10. 2014

 

 1. 1. – 2. 11. 2014

 

 1. 6. – 7. 12. 2014

 

 1. 3. –  4. 01. 2015

 

 1. 7. –  8. 02. 2015

 

 1. 7. -   8.03. 2015

 

 1.  4. – 5. 04. 2015

 

 1. 2. – 3. 05. 2015

 

 1. 16. – 17.05.2015    mimořádná návštěva - POUŤ

 

 1. 6. – 7. 06. 2015

 

 1. červenec a srpen – prázdninový provoz – návštěvy dle dohody. Prázdninové měsíce podléhají jinému režimu ( rekreace, letní tábory a návštěvy v rodinách ).

 

Případné změny DD včas ohlásí !!!

Mimořádné návštěvy rodičů v DD jsou povoleny, ale musí být předem domluvené.

Důvod: zajištění přítomnosti dítěte v dětském domově.

 

 

Telefonické hovory rodičů s dětmi :

Telefonické hovory rodičů s dětmi jsou povoleny po dohodě s vychovateli. Upozornění : vychovatel nebo vychovatelka má během služby na starost celou rodinnou skupinu, nemůže s jednotlivými dětmi chodit k telefonu a čekat až  hovor ukončí nebo rodič zavolá, protože nesmí nechat ostatní děti bez dozoru. Proto doporučujeme volat v týdnu od 19,30 do 20,30 hodin a o  SO,NE od 19,00 do 20,00 hodin.

Pokud rodiče chtějí se svým dítětem mluvit, mohou ho navštívit v DD právě                 o návštěvních sobotách a nedělích, tedy ve dnech, které jsou k tomu určeny nebo si předem domluvit jiný termín návštěvy.

 

Mobilní telefony :

Děti mohou používat vlastní mobilní telefony, za které DD neručí, pokud nenarušují svým telefonováním výchovné činnosti přes den a po večerce. Pokud toto nebudou děti dodržovat, bude to řešeno individuálním výchovným opatřením.

 

Propouštění a návraty dětí z prázdnin ve školním roce 2014 / 2015

 

 

                                                                       Propouštění z DD                 Návrat do DD

                                                       (odpoledne – po návratu ze školy)      (do 18,00 hod.)

 

Podzimní prázdniny                                      24. 10. 2014                           29. 10. 2014

 

Vánoční prázdniny                                        19. 12. 2014                           04. 01. 2015

 

Pololetní prázdniny, jarní prázdniny             29. 01. 2015                           08. 02. 2015

 

Velikonoční prázdniny                                  01. 04. 2015                          06. 04. 2015

 

Hlavní prázdniny – velké                              30. 06. 2014                          30. 08. 2015

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

Poznámka:

 

 

Propouštění dětí z DD probíhá vždy po návratu dětí z vyučování, tedy v odpoledních hodinách.

 

Návrat dětí do DD je vždy do 18,00 hodin a to z důvodu zajištění přípravy dětí do škol a SOU.

 

 

Upozornění pro rodiče : pokud žádají o děti na víkendy nebo na prázdniny jsou povinni písemně požádat Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře dle zákona 109/2002 Sb. Dětský domov na podkladě písemné žádosti rodičů se obrátí na příslušný OSPOD dle trvalého bydliště k vyjádření. Písemné žádosti je nutné posílat minimálně 14 dní dopředu, aby DD měl čas na vyřízení. Tento postup vyžaduje zákon 109/2002 Sb. i státní zástupce.

 

Ke každému propouštění dítěte do rodiny je bezpodmínečně nutné potvrzení neboli písemný souhlas oddělení péče o děti ( OSPOD ). Bez uvedeného potvrzení nemůže být dítě do rodiny propuštěno. 

 

 

 

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře, 1.9.2014                                       ……………………………………

                                                                                                    Etela Coufalová, ředitelka DD

 

 

 

Plán vzdělávaní zaměstnanců DD a ZDVOP

na školní rok 2014/ 2015

 

Coufalová Etela – ředitelka DD

                             - školení BOZP, PO

                             - školení řidičů

                             - různá školení a semináře podle nabídek

                             - samostudium – četba odborných časopisů a publikací – Školství,

                                                        Učitelské noviny, Řízení školy, Děti a my, Zákoník

                                                        práce atd.

                                                        

Běláková Milada – zástupce ředitele, ved. vychovatelka

                              - školení BOZP, PO

                              - školení řidičů

                              - různá školení a semináře podle nabídek

                              - samostudium  – četba odborných časopisů a publikací – Školství,

                                                          Učitelské noviny, Řízení školy, Děti a my, Zákoník

                                                          práce, atd.  

 

Alena Coufalová  Dis. – hl. ekonom, rozpočtář

                                -  školení BOZP, PO

                                -  školení řidičů

                                -  různá školení a semináře podle nabídek

                                -  samostudium – četba odborných časopisů, zákonů,…atd.

 

Langerová Hana  Dis. -  ekonom DD

                               -  školení BOZP, PO

                               -  různá školení a semináře podle nabídek

                               -  samostudium – četba odborných časopisů, zákonů,…atd.

 

Mgr. Kalvodová Zuzana - sociální pracovnice, část roku na MD

                              -  školení BOZP, PO

                              -  školení řidičů

                              -  různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

                              -  samostudium – četba odborných časopisů, zákonů,…atd.

 

Jarolímová Ludmila Dis – sociální pracovnice, zástup za MD

                              - školení BOZP, PO

                              -  různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

                              -  samostudium – četba odborných časopisů, zákonů,…atd.

 

Čermáková Monika – personalistka

                              - školení BOZP, PO

                              -  různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

                              -  samostudium – četba odborných časopisů, zákonů,…atd.

 

Musilová Jitka – personalistka

                              -  školení BOZP, PO

                              -  různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

                              -  samostudium – četba odborných časopisů, zákonů,…atd.

Krulík Václav   - domovník provozář

                           -  školení BOZP, PO

                           -  školení  motorové pily

                           -  školení pro obsluhu křovinořezů

                           -  školení dle vyhlášky ČÚBP číslo 50/78 Sb. o odborné způsobilosti

                              o elektrotechnice § č. 4  

                           -  školení řidičů

                           - sebevzdělávání – četba odborných časopisů               

 

 Víšek Jaroslav  -  zahradník

                             -  školení BOZP, PO

                             -  školení pro obsluhu křovinořezů

                             -  školení řidičů

                             -  školení  motorové pily

                             -  školení svářečů

                             -  školení dle vyhlášky ČÚBP číslo 50/78 Sb. o odborné způsobilosti

                                o elektrotechnice § č. 4  

                             - sebevzdělávání – četba odborných časopisů 

                          

Jitka Frimlová  - uklizečka, švadlena

                             - školení BOZP, PO

                             - sebevzdělávání – četba odborných časopisů 

 

Krumlová Libuše  -  kuchařka

                                -  školení BOZP, PO

                                -  různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

                                - sebevzdělávání – četba odborných časopisů 

 

Kolářová Dagmar  -  kuchařka

                                -  školení BOZP, PO

                                -  různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

                                - sebevzdělávání – četba odborných časopisů 

 

Šereda Jaroslav   - vychovatel

                              - školení BOZP, PO

                              - školení řidičů

                              - různá školení podle nabídek dalšího vzdělávání, které se vztahují k jeho

                                 práci

                              - samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské noviny,

                                                          Děti a my, atd.

 

Coufal Pavel       -  vychovatel

                             - školení BOZP, PO

                             - školení řidičů

                             - různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k jeho práci

                             - samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské noviny,

                                                         Děti a my, atd.

 

 

 

Mišoňová Danuše  -  vychovatelka

                                - školení BOZP, PO

                                -  dle nabídky se vzdělávat v oblastech, které se vztahují k její práci

                                -  samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské

                                                            noviny, Děti a my, atd.

 

Martina Mejtská   -  vychovatelka

                                -  školení BOZP

                                -  různá školení a semináře, které se vztahují k její práci – podle

                                    nabídek, které se vztahují k její práci

                                -  samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské

                                                             noviny, Děti a my, atd.

 

Vávra Roman      -   vychovatel

                              -   školení BOZP, PO

                              -   školení řidičů

                              -   různá školení a semináře podle nabídek

                              -   samostudium  -  nastudování zákonů, které je třeba znát

                                                         – četba odborných časopisů a publikací – Školství,

                                                            Učitelské noviny, Děti a my

 

Švadlenková Petravychovatelka

                                 - školení BOZP, PO

                                 - různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

                                 - sebevzdělávání  -  nastudování zákonů, které je třeba znát

                                                              – četba odborných časopisů a publikací – Školství,

                                                                 Učitelské noviny, Děti a my

 

Bc. Dobrý Michael  - vychovatel

                           -  proškolení k BOZP, PO

                           -  školení řidičů

                           -  různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k jeho práci

                           -  samostudium  -  nastudování zákonů, které je třeba znát

                                                      – četba odborných časopisů a publikací – Školství,

                                                         Učitelské noviny, Děti a my

 

Bc. Dobrá Marcela  - vychovatel

                           -  proškolení k BOZP, PO

                           -  školení řidičů

                           -  různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k jeho práci

                           -  samostudium  -  nastudování zákonů, které je třeba znát

                                                      – četba odborných časopisů a publikací – Školství,

                                                         Učitelské noviny, Děti a my

 

Kuberová Eva   -  pomocná vychovatelka - zdravotník

                           -   školení k BOZP, PO

                           -   školení řidičů

                           -   různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

                           -   samostudium – četba odborných časopisů  a publikací – Školství,

                                                        Učitelské noviny, Děti a my, Archivní a spisová služba atd.

Škarydová Vlasta  -  pomocná vychovatelka

                                -  školení BOZP, PO

                                -  různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

                                -  samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské

                                                             noviny, Děti a my, atd.

 

 

Křivohlavá Eliška  -  pomocná vychovatelka

                                 -  školení BOZP, PO

                                 -  různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

                                 -  samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské

                                                              noviny, Děti a my, atd.

 

Kadlečková Jana   -  pomocná vychovatelka

                                -  školení BOZP, PO

                                -  různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

                                -  samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské

                                                                noviny, Děti a my, atd.

 

 

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc:

 

Bc. Ondráčková Iveta - sociální pracovnice

                              -  školení BOZP, PO

                              -  různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

                              -  samostudium – četba odborných časopisů, zákonů,…atd.

 

Šimonová Eliška   -  pracovnice v sociálních službách

                                -  školení BOZP, PO

                                -  různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

                                -  samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské

                                                                noviny, Děti a my, atd.

 

Kalvodová Jaroslava  -  pracovnice v sociálních službách

                                     -  školení BOZP, PO

                                     -  různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

                                     -  samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské

                                                                noviny, Děti a my, atd.

 

Zárubová Hanka  -  pracovnice v sociálních službách

                                     -  školení BOZP, PO

                                     -  různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

                                     -  samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské

                                                                noviny, Děti a my, atd.

Krátká Jana  -  pracovnice v sociálních službách

                                     -  školení BOZP, PO

                                     -  různá školení a semináře podle nabídek, které se vztahují k její práci

                                     -  samostudium – četba odborných časopisů – Školství, Učitelské

                                                                noviny, Děti a my, atd.

Plán porad vychovatelů, provozu  na  školní rok 2014 / 2015

 

Porady vychovatelů                         vede vedoucí vychovatelka – Milada Běláková

                                                           budou se konat 1x za tři týdny

 

Porady provozu                                vede vedoucí provozu – Alena Coufalová,Dis

                                                           průběžně podle potřeby DD

 

Porady vychovatelů a provozu       vede ředitelka DD – Etela Coufalová

                                                           budou se konat 1x za šest týdnů

 

                                                          

Obsah porad:

 

29. 08. 2014                -    porada vychovatelů a provozu

                                    -    hodnocení průběžného čerpání rozpočtu DD

            -     zajistit zahájení školního roku ( odvoz dětí do internátů a poprvé do

                              škol a učilišť )

-          vyhlášení inventarizace za rok 2014

-          seznámení s plánem práce na školní rok 2014 / 2015

-          doplnění osobních listů , zajištění OP,CP

 

16. 09. 2014               -     porada vychovatelů

-     úprava interiérů  DD, vzhled rodinných skupin a ostatních prostorů

                  v DD po prázdninách

-          odjezdy dětí na podzimní prázdniny

-          organizační záležitosti, aktuální situace v DD

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A,B,C,D

-          porada metodického sdružení

 

 07.10. 2014               -     porada vychovatelů a provozu

-          hodnocení průběžného čerpání rozpočtu DD

-          školení vychovatelů  - dodržování hyg. norem

-     program na vánoční besídku ( rozdělení úkolů )

-          podzimní prázdniny ( organizace, zajištění provozu )

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A,B,C,D

 

27. 10. 2014               -     porada vychovatelů

-     informace o přípravě vánoční besídky

-          kontrola plnění přidělených úkolů

-          vánoční přáníčka, pozvánky, dárky

-          pedagogická rada, přehled prospěchu za I. čtvrtletí

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A,B,C,D

-          porada metodického sdružení

 

18. 11. 2014               -     porada vychovatelů a provozu

-          informace o rozpočtu DD

-          k 30. 11. se budou uzavírat rozpočty v rodinných skupinách, faktury

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A,B,C,D

-          aktuální situace v DD

-          Mikulášská nadílka

 

09. 12. 2014                -     porada vychovatelů

-          vánoční besídka – aktuální stav 10.12.2014

-          Vánoce – služby vychovatelů, odjezdy dětí domů, zajištění provozu

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A,B,C,D

-          aktuální situace v DD

-          porada metodického sdružení

 

 

06.01.2015                 -     porada vychovatelů a provozu

-     informace o rozpočtu 2014 – výroční zpráva

-          ukončení a vyhodnocení inventarizace v DD

-          návrhy na vybavení rodinných skupin – nový rozpočet na r. 2015

-          hodnocení vánoční besídky

-          hodnocení vánočních prázdnin, návrat dětí z prázdnin

-          plánování pololetních prázdnin – organizační zabezpečení

-          plán jarních prázdnin, organizace provozu DD

-          příprava rekreace – jarní prázdniny

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A,B,C,D

-          aktuální situace v DD

 

27.01. 2015                -    porada vychovatelů

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A,B,C,D

-          aktuální situace v DD

-          pololetní a jarní prázdniny

-          příprava pololetního hodnocení – školní prospěch

-          porada metodického sdružení

 

17.02. 2015                -     porada vychovatelů a provozu

-          informace o novém rozpočtu – plán

-          pedagogická rada – hodnocení prospěchu za I. pololetí

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A,B,C,D

-          Velikonoce – výroba a odevzdání přáníček do 28.02.2015

-          aktuální situace v DD

 

10.03. 2014                -     porada vychovatelů

-     porada metodického sdružení

-     jarní prázdniny – hodnocení

-          velikonoční prázdniny a jejich organizace

-          zajištění dopravní výchovy – proškolení dětí, příprava a určení                       zodpovědnosti

 

31.03. 2015                -     porada vychovatelů a provozu

                                   -     informace o čerpání rozpočtu DD

                       -     Velikonoce – příprava prázdnin, odjezdy dětí na prázdniny

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A,B,C,D

-          aktuální situace v DD

-          testy v dopravní výchově

 

21.04. 2015                -     porada vychovatelů

-     hodnocení zdravotního stavu dětí

-          plán preventivních prohlídek pro zaměstnance DD

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A,B,C,D

-          aktuální situace v DD

-          příprava a pálení „ čarodějnic „

-          pedagogická rada – hodnocení školního prospěchu dětí, 3. čtvrtletí

-          Velikonoce - hodnocení

 

12.05. 2015                -     porada vychovatelů a provozu

-     školení BOZP pro zaměstnance

-     rozbor plánovaných letních prázdnin ( rozpis služeb, čerpání

dovolených, letní tábory )

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A,B,C,D

-          aktuální situace v DD

-          příprava - Pouť v Nové Vsi

-          porada metodického sdružení

 

02.06. 2015                -     porada vychovatelů

                                   -     informace o čerpání rozpočtu DD

-     prázdniny, odjezdy dětí domů na letní prázdniny ( dopisy domů,

                  OSPOD )

            -     hodnocení akcí : pouť

-          program na prázdniny, rekreace, letní tábory

-          čerpání dovolené, zajištění zástupů a provozu v DD

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A,B,C,D

-          aktuální situace v DD

 

23.06. 2015                -     porada vychovatelů a provozu

-          vyhodnocení a předložení rozpočtu rodinných skupin

-          hodnocení dětí za IV. čtvrtletí – pedagogické rady

-          hodnocení školního roku 2014/2015 odevzdat do 15.7.2015

-          plán na školní rok 2014/2015 odevzdat do 15.7.2015

-          podněty k plánu na další školní rok

-          aktuální problémy v rodinných skupinách

-          aktuální situace v DD

-          porada metodického sdružení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh plánu činností na prázdniny : červenec – srpen

 

Návrh činností:

 

Zájmová činnost rodinná     - příprava na LT,  balení  kufrů, odjezd na LT, návrat, přepírání

osobního  prádla,  příprava večeří, úklid v rodinných skupinách

 

Zájmová činnost sportovní  - jízda  na  kole,  na kolečkových bruslích, pohybové  hry

                                                 v  parku,  vycházky  do  okolí, míčové hry, postřehové hry, hry

                                                 na dětském hřišti…

 

Zájmová činnost přírodovědná – vycházka do lesa,  sběr   lesních plodů, poznávání květin,

                                                         stromů a ptáků, sběr léčivých bylin,…

 

Zájmová činnost výtvarná   - malování na volné  téma, , malování na dřevo, malování

                                                 vodovými barvami, kresba křídami po nádvoří,…

 

Zájmová činnost pracovní   - zametání nádvoří, pomoc v kuchyni, povlékání, práce v parku,

  navlékání přírodnin, práce s papírem, modelování, …

 

Zájmová činnost rekreační  - za špatného počasí : sledování TP, videa, psaní dopisů, četba,

                                                 společenské hry, stolní tenis,…

                                                

Návštěvy v rodinách            - u  vychovatelů  a   zaměstnanců  DD  jen  přes den od 6.00 h.

                                                 do 24.00 hodin

 Je nutné dodržovat zákon č. 109/2002 Sb. a novelu zákona   

 č. 383 / 2005 Sb.

 

Výlety na celý den                - dle plánů pedagogů

 

Akce celého DD                    - letní tábory a rekreace dle finančních možností DD

 

 

 

Bezpečnost:

Poučení těsně před odjezdem na LT, poučení vždy před každou akcí, kde hrozí vážný úraz. Zodpovídá vychovatel/ka , který činnost nebo akci pořádá .

 

Poznámka:

Plán a termíny porad jsou závazné. Nepřítomnost se nebude omlouvat, každý zaměstnanec je povinen si zajistit volno a zúčastnit se porady, jinak čerpá dovolenou. Musí ji mít vždy předem nahlášenou a řádně odůvodněnou !

 

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře, dne: 31.8.2014                            ……………………………………

                                                                                              Etela Coufalová, ředitelka DD


 

PLÁN METODICKÉHO SDRUŽENÍ

na školní rok 2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1)  Plán porad metodického sdružení 2014/2015

 

2)    Jednotlivé plány výchov podle specializací vychovatelů

 

3)    Odborný růst a vzdělávání vychovatelů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře dne 30.8. 2014

 

 

 

 

                                                                                         Vypracoval:    ……………….

                                                                                                                 Šereda Jaroslav

 

 

 

                                                                                         Schválila:  ….………………………..                                                                                                             řed. DD Coufalová Etela

Plán porad metodického sdružení 2014/2015

 

Porady metodického sdružení         vede vedoucí metodického sdružení – Jaroslav Šereda

                                                         - budou se konat při poradách vychovatelů

 

 29. 08. 2014              -     úprava interiérů  DD, vzhled rodinných skupin a ostatních prostorů

                  v DD po prázdninách

-          odjezdy dětí na podzimní prázdniny

-          organizační záležitosti, aktuální situace v DD

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A,B,C,D

                       

 07.10. 2014               -     informace o přípravě vánoční besídky

-          kontrola pnění přidělených úkolů

-          vánoční přáníčka, pozvánky, dárky

-          pedagogická rada, přehled prospěchu za I. čtvrtletí

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A,B,C,D

 

09. 12. 2014                -     porada vychovatelů a provozu

-          vánoční besídka – aktuální stav – termín :  10. 12. 2014

-          Vánoce – služby vychovatelů, odjezdy dětí domů, zajištění provozu

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A, B, C, D

-          aktuální situace v DD

 

27. 01. 2015               -    hodnocení vánočních prázdnin, návrat dětí z prázdnin

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A,B,C,D

-          aktuální situace v DD

-          příprava pololetního hodnocení – školní prospěch II.čtvrtletí

-          plánování pololetních prázdnin a jarních prázdnin – organizační zabezpečení

 

10. 03. 2015               -    velikonoční prázdniny a jejich organizace

-     zajištění dopravní výchovy – proškolení dětí, příprava na testy

-          pedagogická rada, průběžný přehled prospěchu za III. čtvrtletí

                                    -    aktuální situace v DD

 

 1. 05. 2015              -     rozbor plánovaných letních prázdnin ( rozpis služeb, čerpání

dovolených, letní tábory )

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A,B,C,D

-          aktuální situace v DD

-          příprava Pouť v Nové Vsi

 

23. 06. 2015               -     hodnocení zdravotního stavu dětí

-          plán prázdnin v DD

-          aktuální problémy dětí v rodinných skupinách A, B, C, D

-          aktuální situace v DD

-     hodnocení školního roku – prospěch dětí IV. čtvrtletí

 

Nové Vsi u Chotěboře, dne 29.8.2014

                                                          …………………………

                                               Šereda Jaroslav – ved. metod. sdružení

PLÁN   SPORTOVNÍ   ČINNOSTI

NA ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře 30.08.2014                                        Vypracoval: Jaroslav Šereda

………………………………………

Vychovatel DD Nová Ves u Chotěboře

MINIMÁLNÍ ROČNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA PODPORU PREVENCE PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 PRO DD NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE

 

Představení programu

Minimální preventivní program je součástí preventivní strategie ve školských zařízeních a je vypracován se pro dané konkrétní zařízení a pro daný školní rok. Nárůst různých rizikových forem chování včetně zneužívání návykových látek v populaci dětí a mládeže školního věku se stává celospolečenským problémem. Vzhledem k patologii rodin, z nichž děti pocházejí, patří mezi nejohroženější skupinu.

Děti přítomni v DD pocházejí především ze sociálně patologických rodin a mnohé se s negativními jevy setkaly již v útlém dětství. Tyto děti patří mezi nejohroženější skupinu. Proto je důležité zahájit primární prevenci v době školní docházky a poskytnout jim co nejvíce informací o rizikovém chování.

Dle zákona o ústavní výchově 109/2002 Sb. a jeho novelizaci č. 333/2012 Sb., jsou v DD děti od 3 do 18 let a tak je program zaměřen jak na mladší školní věk, tak i na děti starší a mládež.

 

Struktura programu

 

 

Obsah programu

Cílem programu je podat dětem základní informace o společensky nežádoucích jevech jako jsou záškoláctví, vulgarita, agresivita, krádeže, šikana, kyberšikana, poruchy příjmu potravy, negativní působení sekt a subkultur, sexuální rizikové chování, rasismus, užívání návykových látek, nelátkové závislosti.

 

Obsahem programu je:

 

Hodnocení programu

Program je zaměřen na prevenci komplexního souboru rizikového chování. Samozřejmě, že v průběhu školního roku dle aktuálního výskytu určitého druhu patologického chování, jsou využívány adekvátní části programu v širší míře, k danému rizikovému chování. Program je také každý rok pozměňován podle toho, jaké děti se v dané době nacházejí v DD a podle měnící se legislativy.

 

 

Roční plán programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro školní rok 2014/2015 a jeho časový harmonogram

 

Cílem programu je zvyšovat odolnost proti negativním jevům působení návykových látek, zamezit závislosti na těchto látkách, zamezit rozvoji rizikového a nežádoucího chování           a jednání. Program se také zaměřuje na výchovu, správnou výživu, chování, vyjadřování         a životní styl. Důležitou součástí tohoto programu je prevence šikany a nového fenoménu kyberšikany. Program si také dává za cíl zlepšovat vzájemné vztahy mezi dětmi. Nedílnou součástí programu je také sexuální osvěta. Během celého roku budou prováděny namátkové testy na přítomnost návykových látek, zejména THC.

 

ZÁŘÍ – LISTOPAD  2014 

 

PROSINEC  2014

 

LEDEN – BŘEZEN  2015

 

DUBEN – ČERVEN  2015

 

ČERVENEC – SRPEN  2015

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře 30.08.2014                                   Vypracoval: Bc. Michael Dobrý

 

………………………………………

Vychovatel DD Nová Ves u Chotěboře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁN KULTURNÍ ČINNOSTI PRO ROK 2014 – 2015

 

 

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře  30.08.2014                                       Vypracovala: Petra Švadlenková

                                                                

                                                                                      ……………………………………

                                                                                    Vychovatelka DD Nová Ves u Chotěboře

plán pracovní a výtvarné činnosti Na školní rok 2014/2015

 

Pracovní  činnost:

 

Výtvarná činnost:

 

 

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře 29.08.2014                               .………………………………..

                                                                                           Danuše Mišoňová

                                                                                                vychovatelka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborný růst a vzdělávání vychovatelů

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře 30.08.2014                                        Vypracoval: Jaroslav Šereda

 

………………………………………

Vychovatel DD Nová Ves u Chotěboře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROČNÍ   PLÁN

 

na školní rok 2014/2015

 

rodinná skupina A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře 30.08.2014                 Vypracovali: Danuše Mišoňová a Pavel Coufal

                                                                                                                                                                                                                 …………………………………………………

                                                                                 Vychovatel(ka) DD Nová Ves u Chotěboře

 

 

PLÁN ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ

 

Rodinná činnost

 

            prádla, žehlení a ukládání prádla do skříní, drobné opravy- přišití  knoflíku , navlečení       

            gumy apod., údržba obuvi – správné ošetření ,výměna osobního a ložního prádla

 

Rozumová činnost

 

 

Hudební činnost

 

 

Tělesná činnost

 

 

Pracovní činnost

 

 

Výtvarná činnost

 

 

 

Patologické jevy

 

              otázky, antikoncepce, pohlavní choroby (AIDS) a jejich prevence

 

Příprava na vyučování

 

      učit děti vyhledávat v textu důležité informace a dále je používat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROČNÍ   PLÁN

 

na školní rok 2014/2015

 

rodinná skupina B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

V Nové Vsi u Chotěboře 30.08.2014              Vypracovali: Bc.Marcela Dobrá a Roman Vávra

                                                                                                                                                                                                                 …………………………………………………

                                                                                 Vychovatel(ka) DD Nová Ves u Chotěboře

 

PLÁN ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ

 

Rodinná činnost

 

 

 

Rozumová činnost

 

 

 

Hudební činnost

 

 

Tělesná činnost

 

 

Pracovní činnost

 

 

Výtvarná činnost

 

 

Patologické jevy

 

 

Příprava na vyučování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROČNÍ   PLÁN

 

na školní rok 2014/2015

 

rodinná skupina C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nové Vsi u Chotěboře 30.08.2014       Vypracovali: Petra Švadlenková a Bc.Michael Dobrý

                                                                                                                                                                                                                 …………………………………………………

                                                                                 Vychovatel(ka) DD Nová Ves u Chotěboře

 

 

PLÁN ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ

 

Rodinná činnost

 

 

 

Rozumová činnost

 

 

 

 

Hudební činnost

 

 

Tělesná činnost

 

 

Pracovní činnost

 

 

Výtvarná činnost

 

 

 

 

 

Patologické jevy

 

v  alkoholismus

v  toxikomanie

v  gemblerství

v  různé druhy drog – nebezpečí vytváření závislostí

v  problematika šikany

v  puberta a problémy v dospívání

v  láska, sex, manželství

v  menzes

v  masturbace

v  pohlavní styk

v  péče o pohlavní orgány

v  oplození

v  sexuální otázky, antikoncepce, pohlavní choroby

v  zabezpečení základních potřeb rodiny

v  rodinné vztahy

 

Příprava na vyučování

 

 

 

 

ROČNÍ   PLÁN

 

na školní rok 2014/2015

 

rodinná skupina D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

V Nové Vsi u Chotěboře 30.08.2014            Vypracovali: Martina Mejtská a Jaroslav Šereda

                                                                                                                                                                                                                 …………………………………………………

                                                                                 Vychovatel(ka) DD Nová Ves u Chotěboře

PLÁN ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ

 

Rodinná činnost

 

 

 

Rozumová činnost

 

 

 

 

 

Hudební činnost

 

 

Tělesná činnost

 

 

 

 

 

Pracovní činnost

 

 

Výtvarná činnost

 

 

Patologické jevy

 

v  problémy v dospívání - puberta      

v  specifická hygiena dívek a chlapců

v  láska, sex a manželství

v  právní problematika v oblasti sexu

           

Příprava na vyučování

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422